Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Genizesi 47:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yakhobe wakumana na Farawo (1-12)

  • Yosefe wakwendeska vinthu mwavinjeru (13-26)

  • Israyeli wakhala mu Gosheni (27-31)

47  Ntheura Yosefe wakaluta kwa Farawo+ na kumuphalira kuti: “Adada na ŵabali ŵane ŵiza kufuma ku charu cha Kenani pamoza na mberere zawo na ng’ombe zawo, na vyose ivyo ŵali navyo. Sono ŵali ku Gosheni.”+  Yosefe wakatora ŵabali ŵake ŵankhondi na kuŵalongora kwa Farawo.+  Farawo wakati ku ŵabali ŵa Yosefe: “Kasi mukugwira ntchito wuli?” Iwo ŵakazgora Farawo kuti: “Ŵateŵeti ŵinu mbaliska ŵa mberere, umo ŵakaŵira ŵasekuru ŵithu.”+  Iwo ŵakatiso kwa Farawo: “Tiza kuzakakhala nga mbalendo mu charu ichi,+ chifukwa malo ghakuti ŵateŵeti ŵinu ŵaliskeko viŵeto kura kulije, pakuti njara njikuru chomene mu charu cha Kenani.+ Ntheura, taŵeya, zomerezgani ŵateŵeti ŵinu kuti ŵakhale mu charu cha Gosheni.”+  Ntheura Farawo wakati kwa Yosefe: “Awuso na ŵabali ŵako ŵiza kuno kwa iwe.  Charu cha Eguputo chili mu mawoko ghako. Awuso na ŵabali ŵako uŵape chigaŵa chiwemi chomene cha charu ichi.+ Ŵakhale ku Gosheni, ndipo usange ukumanyapo ŵanji mwa iwo awo mbavinjeru uŵimike kuti ŵalaŵilirenge viŵeto vyane.”  Penepapo Yosefe wakanjira na Yakhobe awiske na kuŵalongora kwa Farawo. Ndipo Yakhobe wakatumbika Farawo.  Farawo wakafumba Yakhobe kuti: “Kasi uli na vyaka vilinga?”  Yakhobe wakati kwa Farawo: “Vyaka vya umoyo wane wakuyingayinga* ni 130. Vyaka vya umoyo wane vyaŵa vichoko na vyakusuzga.+ Ni vichoko pakuyaniska na vyaka vya umoyo wa ŵasekuru ŵane mu kuyingayinga kwawo.”*+ 10  Ndipo Yakhobe wakatumbika Farawo na kufumapo pamaso pake. 11  Ntheura Yosefe wakapa awiske na ŵabali ŵake malo mu charu cha Eguputo. Ŵakakhala mu chigaŵa chiwemi chomene cha Ramesesi,+ nga umo Farawo wakayowoyera. 12  Yosefe wakalutilira kupeleka chakurya* kwa awiske na ŵabali ŵake na wose ŵamunyumba ya awiske, kuyana na unandi wa ŵana ŵawo. 13  Sono mu charu chose mukaŵavya chakurya,* chifukwa njara yikakura chomene. Ŵanthu ŵa mu charu cha Eguputo na mu charu cha Kenani ŵakalopwa chomene chifukwa cha njara.+ 14  Yosefe wakawunjikanga ndalama zose izo ŵanthu ŵa mu charu cha Eguputo na charu cha Kenani ŵakaguliranga vyakurya.+ Yosefe wakizanga na ndalama izi ku nyumba ya Farawo. 15  Pakati pajumpha nyengo, ndalama za mu charu cha Eguputo na charu cha Kenani zikamara. Ŵaeguputo wose ŵakamba kwiza kwa Yosefe na kuyowoya kuti: “Mutipe chakurya. Kasi tifwe pamaso pinu chifukwa chakuti ndalama zithu zamara?” 16  Yosefe wakati: “Usange ndalama zinu zamara, pelekani viŵeto vinu ndipo ine nimupaninge chakurya kusinthana na viŵeto vinu.” 17  Ntheura ŵakamba kwiza na viŵeto vyawo kwa Yosefe. Ndipo Yosefe wakaŵapanga vyakurya kusinthana na mahachi ghawo, mberere, ng’ombe, na mbunda. Mu chaka chira, wakaŵapanga vyakurya kusinthana na viŵeto vyawo vyose. 18  Chaka chira chikati chamara, ŵakamba kwiza kwa iyo mu chaka chakulondezgapo, ŵakati kwa iyo: “Timubisiraninge yayi fumu yithu kuti ndalama na viŵeto vithu tili kupeleka kale kwa fumu yithu. Palije icho chakhalako chakuti tipeleke kwa fumu yithu padera pa mathupi ghithu na charu chithu. 19  Kasi tifwirechi pamaso pinu, ise na charu chithu? Mutigure ise na charu chithu pakusinthana na chakurya, ndipo ise pamoza na charu chithu tiŵenge ŵazga ŵa Farawo. Mutipe mbuto mwakuti tiŵe ŵamoyo, tileke kufwa mwakuti charu chileke kuŵa mapopa.” 20  Ntheura Yosefe wakagulira Farawo charu chose cha Ŵaeguputo, chifukwa Mueguputo waliyose wakaguliska munda wake, pakuti njara yikaŵa yikuru chomene. Charu chikazgoka cha Farawo. 21  Penepapo wakasamuskira ŵanthu mu misumba, kufuma ku mphaka zose za charu cha Eguputo.+ 22  Charu cha ŵasembe pera ndicho wakagura yayi,+ chifukwa chakurya cha ŵasembe chikafumanga kwa Farawo. Iwo ŵakaryanga chakurya icho Farawo wakaŵapanga. Lekani ŵakaguliska yayi charu chawo. 23  Penepapo Yosefe wakati ku ŵanthu: “Wonani, muhanya uno namugurani imwe na charu chinu kuŵa ŵa Farawo. Enani mbuto iyi, museŵe mu charu. 24  Para mwavuna, mukwenera kupeleka chigaŵa chachinkhondi kwa Farawo.+ Kweni vigaŵa vinayi viŵenge mbuto yakuti mupande mu minda kweniso vyakuti muryenge, imwe, awo ŵali mu nyumba zinu, na ŵana ŵinu.” 25  Ntheura iwo ŵakati: “Mwathaska umoyo withu.+ Mphanyi mwatichitira lusungu fumu yithu, ndipo tiŵenge ŵazga ŵa Farawo.”+ 26  Penepapo Yosefe wakalipanga kuŵa dango, ilo lichalipo m’paka muhanya uno mu charu chose cha Eguputo, lakuti chigaŵa chose chachinkhondi ntcha Farawo. Charu cha ŵasembe pera ndicho chikaŵa cha Farawo yayi.+ 27  Israyeli wakalutilira kukhala mu Gosheni,+ mu charu cha Eguputo. Ŵakakhazikika mwenemumo ndipo ŵakababana na kwandana chomene.+ 28  Yakhobe wakakhala mu charu cha Eguputo vyaka 17. Ntheura mazuŵa gha umoyo wa Yakhobe ghakaŵa vyaka 147.+ 29  Nyengo yakuti Israyeli wafwe yikasendelera.+ Ntheura wakachema mwana wake Yosefe, ndipo wakati: “Usange nasanga uwemi pamaso pako, naŵeya, ŵika woko lako kusi ku chigha chane, ndipo unilongore lusungu* na kugomezgeka. Naŵeya, unganisunganga mu Eguputo yayi.+ 30  Para nafwa,* ufume nane mu Eguputo, ukanisunge ku malaro gha ŵasekuru ŵane.”+ Yosefe wakati: “Nichitenge umo mwayowoyera.” 31  Israyeli wakati: “Lapa kwa ine.” Yosefe wakalapa kwa iyo.+ Ndipo Israyeli wakasindama ku mutu wa bedi* lake.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakwendendeka; wakukhala nga ni mulendo.”
Panji kuti, “kwendendeka; kukhala nga ni mulendo.”
Mazgu gheneko, “chingwa.”
Mazgu gheneko, “chingwa.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “para nagona na ŵasekuru ŵane.”
Mazgu ghanyake, “chitara.”