Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Genizesi 42:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakuru ŵa Yosefe ŵaluta ku Eguputo (1-4)

  • Yosefe wakumana na ŵakuru ŵake, ndipo wakuŵayezga (5-25)

  • Ŵakuru ŵa Yosefe ŵawelera kwa Yakhobe (26-38)

42  Yakhobe wakati wapulika kuti ku Eguputo kuli vyakurya,+ wakafumba ŵana ŵake kuti: “Chifukwa wuli mukulaŵiskana waka?”  Yakhobe wakatiso: “Napulika kuti ku Eguputo vyakurya viliko. Khilirani kwenekuko mukatigulire vyakurya kuti tiŵe ŵamoyo, tileke kufwa.”+  Ntheura ŵakuru ŵa Yosefe 10+ ŵakakhilira ku Eguputo kukagura vyakurya.  Kweni Benjamini,+ munung’una wa Yosefe, Yakhobe wakamutuma yayi pamoza na ŵakuru ŵake, chifukwa wakati: “Panji wangakakumana na soka na kufwa.”+  Ntheura ŵana ŵa Israyeli ŵakiza ku Eguputo pamoza na ŵanthu awo ŵakizanga kuzakagura vyakurya, chifukwa njara yikanjira mu charu cha Kenani.+  Yosefe wakaŵa munthu wamazaza mu charu cha Eguputo,+ ndiyo wakaguliskanga vyakurya ku ŵanthu wose pa charu chapasi.+ Ŵakuru ŵa Yosefe ŵakiza na kumusindamira m’paka visko pasi.+  Yosefe wati wawona ŵakuru ŵake, nyengo yeneyiyo wakaŵamanya, kweni wakajibisa kuti ŵaleke kumumanya.+ Wakayowoya nawo mwaukali kuti: “Kasi mwafuma nkhu?” Iwo ŵakati: “Tafuma ku charu cha Kenani ndipo tiza kuno kuzakagura chakurya.”+  Ntheura Yosefe wakaŵamanya ŵakuru ŵake, kweni iwo ŵakamumanya chara.  Nyengo yeneyiyo, Yosefe wakakumbuka maloto agho wakalota ghakukhwaskana na iwo,+ ndipo wakati kwa iwo: “Imwe ndimwe mphachi!* Mwiza kuzakawona vigaŵa vya charu chithu ivyo chivikiliro ntchichoko!” 10  Ŵakati kwa iyo: “Chara fumu yithu, kweni ŵateŵeti ŵinu ŵizira kuzakagura chakurya. 11  Tose ndise ŵana ŵa munthu yumoza. Ndise ŵanthu ŵakunyoloka. Ŵateŵeti ŵinu ni mphachi yayi.” 12  Kweni iyo wakati kwa iwo: “Chara! Mwizira kuzakawona vigaŵa vya charu chithu ivyo chivikiliro ntchichoko!” 13  Iwo ŵakati: “Ŵateŵeti ŵinu ŵalipo ŵana ŵanalume 12.+ Tili ŵana ŵa munthu yumoza+ mu charu cha Kenani. Pasono muchoko pa tose wali na adada,+ ndipo munyake palije.”+ 14  Kweni Yosefe wakati kwa iwo: “Vili nga umo nayowoyera kale kuti, ‘Imwe ndimwe mphachi!’ 15  Ntheura muyezgekenge na ichi: Mu zina la Farawo, nkhulapa kuti muwukengemo chara mu malo ghano m’paka munung’una winu wize kuno.+ 16  Tumani yumoza kuti wakatore munung’una winu apo mwaŵanyake muŵenge mu gadi. Ntheura mazgu ghinu ghawonekenge usange ngaunenesko. Kweni usange ndimo viliri yayi, ndikuti ndimwe mphachi nadi. Ichi nkhulapa mu zina la Farawo!” 17  Ntheura wakaŵasunga mu gadi mazuŵa ghatatu. 18  Pa zuŵa lachitatu, Yosefe wakati kwa iwo: “Chitani ichi kuti muŵe ŵamoyo, pakuti nkhopa Chiuta. 19  Usange ndimwe ŵakunyoloka, ipo yumoza wa imwe wakhale mu gadi mu nyumba yino. Mwaŵanyake mose mulutenge na kuyegha vyakurya kuti mbumba zinu zileke kufwa na njara.+ 20  Mwize nayo munung’una winu kwa ine, mwakuti mazgu ghinu ghalongore kuti ngaunenesko, ndipo muzamukomeka yayi.” Ndipo ŵakachita ntheura. 21  Sono ŵakati kwa yumoza na munyake: “Nadi, tikulangika chifukwa cha munung’una withu.+ Tikawona kusuzgika kwa mtima wake apo wakatiŵeyeleranga kuti timuchitire chiwuravi, kweni tikamupulika chara. Lekani suzgo ili latiwira.” 22  Penepapo Rubeni wakaŵazgora kuti: “Asi nkhamuphalirani ine kuti, ‘Kumuchitira chiheni yayi mwana?’+ Kweni mukapulika chara. Sono ndopa zake zikukhumbikwa kwa ise.”+ 23  Kweni iwo ŵakamanya yayi kuti Yosefe wakuŵapulika, chifukwa wakayowoyanga nawo kwizira mwa wakung’anamulira. 24  Ntheura iyo wakafumako kwa iwo na kwamba kulira.+ Wakati waweleraso kwa iwo, wakayowoyaso nawo, ndipo wakatora Simiyoni+ na kumukaka iwo ŵakuwona.+ 25  Pamanyuma, Yosefe wakaphalira ŵateŵeti ŵake kuti ŵazuzge vyakurya mu mathumba* gha ŵakuru ŵake. Kweniso wakaŵaphalira kuti ŵawezgere ndalama za munthu waliyose mu thumba lake, na kuŵapa chakurya cha pa ulendo. Ivi ndivyo ŵakaŵachitira nadi. 26  Ntheura ŵakaŵika vyakurya vyawo pa mbunda na kwamba ulendo wa kuwelera kukwawo. 27  Apo ŵakafika pa malo ghakugona, munyake wakasutura thumba lake kuti wape chakurya mbunda yake, ndipo wakawona kuti pa mulomo wa thumba lake pali ndalama zake. 28  Wakati ku ŵanyake: “Ndalama zane ŵaniwezgera, izi apa mu thumba lane.” Ntheura ŵakafipa mtima na kumbwambwantha. Ŵakati kwa yumoza na munyake: “Kasi ntchivichi icho Chiuta watichitira?” 29  Ŵakati ŵafika kwa wiskewo Yakhobe, mu charu cha Kenani, ŵakamuphalira vyose ivyo vikaŵachitikira, ŵakati: 30  “Munthu uyo wakulaŵilira charu wakayowoya nase mwaukali,+ wakati ndise mphachi mu charu. 31  Kweni ise tikati kwa iyo, ‘Ndise ŵanthu ŵakunyoloka. Ndise mphachi chara.+ 32  Kwa adada tiliko ŵana ŵanalume 12.+ Munyake kulije,+ ndipo pasono muchoko pa tose wali na adada mu charu cha Kenani.’+ 33  Kweni munthu uyo wakulaŵilira charu wakati kwa ise, ‘Nimanyenge kuti ndimwe ŵakunyoloka usange mungachita ichi: Yumoza wa imwe wakhale na ine.+ Mwaŵanyake mose mutore vyakurya mulutenge kuti mbumba zinu zileke kufwa na njara.+ 34  Mwize na munung’una winu kwa ine kuti nizakakhorwe kuti ndimwe mphachi yayi kweni ndimwe ŵanthu ŵakunyoloka. Pamanyuma nizamumuwezgerani munyinu ndipo muzamulutilira kuchita malonda mu charu.’” 35  Apo ŵakakhuturanga mathumba ghawo, waliyose wakawona kuti mu thumba lake mukaŵa ndalama. Iwo na awiskewo ŵakati ŵawona ndalama izi, ŵakachita wofi. 36  Ntheura wiskewo Yakhobe wakati kwa iwo: “Mwanipoka ŵana ŵane!+ Yosefe kulije+ ndipo Simiyoni nayo kulije,+ ndipo sono mukukhumba kutoraso Benjamini. Vyose ivi vyawira ine!” 37  Kweni Rubeni wakati kwa awiske: “Usange natondeka kukawera nayo,+ muzakakome ŵana ŵane ŵaŵiri. Mupelekani mu mawoko ghane, ine ndine namwizaso nayo kwa imwe.”+ 38  Kweni Yakhobe wakati: “Mwana wane walutenge namwe chara, chifukwa mukuru wake wali kufwa ndipo iyo wakhalapo yekha.+ Usange soka lakamuwira mu nthowa, mbwenu mukhizgirenge mbuha zane ku Dindi*+ na chitima chikuru.”+

Mazgu Ghamusi

“Mphachi,” ni munthu panji ŵanthu awo ŵatumika kukendera charu mwachibisibisi pakukhumba kuchipoka panji kuchiwukira.
Panji kuti, “vyakuyegheramo.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.