Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Genizesi 35:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yakhobe wafumyapo ŵachiuta ŵachilendo (1-4)

  • Yakhobe wawelera ku Beteli (5-15)

  • Kubabika kwa Benjamini; Nyifwa ya Rakelo (16-20)

  • Ŵana 12 ŵa Israyeli (21-26)

  • Nyifwa ya Yisake (27-29)

35  Chiuta wakati kwa Yakhobe: “Wuka, kwelera ku Beteli+ ndipo ukakhale kwenekuko. Ukamuzengere jotchero Chiuta waunenesko, uyo wakawoneka kwa iwe apo ukachimbiranga mukuru wako Esau.”+  Penepapo Yakhobe wakati ku ŵamunyumba yake na wose awo wakaŵa nawo: “Wuskanimo ŵachiuta ŵachilendo awo ŵali mukati mwinu+ ndipo jitozgani na kusintha vyakuvwara vinu.  Tiyeni tiwuke, tikwelere ku Beteli. Namumuzengera jotchero Chiuta waunenesko uyo wakanizgora mu zuŵa la suzgo yane ndipo waŵa nane kulikose* uko nkhwenda.”+  Ntheura ŵakamupa Yakhobe ŵachiuta wose ŵachilendo awo ŵakaŵa nawo na ndeŵeleŵe* izo zikaŵa mu makutu ghawo. Ndipo Yakhobe wakaviwundira* musi mwa khuni likuru ilo likaŵa kufupi na Shekemu.  Apo ŵakendanga ulendo wawo, Chiuta wakatenthemeska misumba yose iyo yikaŵazingilizga, mwakuti ŵakaŵalondezga yayi ŵana ŵa Yakhobe.  Paumaliro, Yakhobe pamoza na ŵanthu wose awo wakaŵa nawo, wakafika ku Luzi,+ ndiko kuti, Beteli, mu charu cha Kenani.  Wakazenga jotchero kwenekuko ndipo wakathya malo agha Eli-beteli,* chifukwa ndiko Chiuta waunenesko wakajivumbura kwa iyo apo wakachimbiranga mukuru wake.+  Debora,+ mulezi wa Rabeka wakafwa ndipo wakasungika kusika kwa Beteli, musi mwa chikhuni cha oku. Chikhuni ichi wakachithya zina lakuti Aloni-bakuti.*  Chiuta wakawonekaso kwa Yakhobe apo wakafumanga ku Padani-aramu ndipo wakamutumbika. 10  Chiuta wakati kwa iyo: “Zina lako ndiwe Yakhobe.+ Uchemekengeso Yakhobe chara kweni uchemekenge Israyeli.” Ndipo wakamba kumuchema Israyeli.+ 11  Chiuta wakatiso kwa iyo: “Ndine Chiuta Wankhongonozose.+ Ubabe ŵana, wandane. Mitundu na mzinda wa ŵanthu vizamufuma mwa iwe+ kweniso mathemba ghazamufuma mwa iwe.*+ 12  Charu icho nkhapeleka kwa Abrahamu na Yisake, nichipelekenge kwa iwe na ku mphapu* yako pamanyuma pako.”+ 13  Penepapo Chiuta wakakwera kufumako kwa iyo pa malo agho wakayowoyanga nayo. 14  Yakhobe wakimika libwe kuŵa chikumbusko pa malo agho wakayowoya na Chiuta, ndipo wakathirapo sembe ya chakumwa na kupungulirapo mafuta.+ 15  Malo agho Chiuta wakayowoyerapo nayo, Yakhobe wakaghathya zina lakuti Beteli.+ 16  Ŵakafumako ku Beteli. Apo ŵakaŵa pafupi na Efurati, Rakelo nthumbo yikawuka, ndipo wakasuzgika chomene. 17  Apo wakasuzgikanga kubaba, muzamba wakati kwa iyo: “Kopa chara, uŵengeso na mwana mwanalume uyu.”+ 18  Ndipo apo wakamalizgikanga,* (chifukwa wakafwanga) wakamuthya mwana zina lakuti Beni-oni.* Kweni awiske ŵakamuthya Benjamini.*+ 19  Ntheura Rakelo wakafwa ndipo wakasungika pa nthowa yakuya ku Efurati, ndiko kuti, Betelehemu.+ 20  Yakhobe wakimika libwe pa dindi la Rakelo kuŵa chimanyikwiro. Ndipo ni libwe la chimanyikwiro cha dindi la Rakelo m’paka muhanya uno. 21  Israyeli wakafumako na kujumpha chigongwe cha Ederi ndipo wakajintha hema lake kunthazi kwake. 22  Nyengo yinyake apo Israyeli wakakhalanga mu charu chira, Rubeni wakaluta na kukagona na Biliha mwanakazi munyake wa awiske, ndipo Israyeli wakapulika ivyo vikachitika.+ Yakhobe wakaŵa na ŵana ŵanalume 12. 23  Ŵana ŵanalume awo Leya wakababira Yakhobe ŵakaŵa Rubeni+ mwana wakwamba, Simiyoni, Levi, Yuda, Isakara, na Zebuloni. 24  Ŵana ŵa Rakelo ŵakaŵa Yosefe na Benjamini. 25  Ndipo ŵana ŵa Biliha, muteŵeti wa Rakelo, ŵakaŵa Dani na Nafutali. 26  Ŵana ŵa Zilipa, muteŵeti wa Leya, ŵakaŵa Gadi na Asheri. Aŵa ndiwo ŵana ŵanalume ŵa Yakhobe awo ŵakababikira ku Padani-aramu. 27  Paumaliro, Yakhobe wakafika kwa wiske Yisake, ku Mamure,+ mu Kiriyati-ariba, ndiko kuti, Heburoni. Uku ndiko Abrahamu na Yisake ŵakakhalanga nga mbalendo.+ 28  Yisake wakakhala vyaka 180.+ 29  Penepapo Yisake wakathuta kaumaliro na kufwa. Wakafwa muchekuru chomene, wati wakhala umoyo utali na wakukhorweska.* Wakatolekera ku ŵanthu ŵakwake.* Ŵana ŵake Esau na Yakhobe ŵakamusunga.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mu nthowa.”
Mazgu ghanyake, “ndewelewe; ndewelele; ndolora.”
Panji kuti, “wakavibisa.”
Kung’anamura kuti, “Chiuta wa ku Beteli.”
Kung’anamura kuti, “Chikhuni Chakulilirapo cha Oku.”
Mazgu gheneko, “ghazamufuma mu chiwuno chako.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “apo umoyo wake ukafumangamo.”
Kung’anamura kuti, “Mwana wa Chitengero Chane.”
Kung’anamura kuti, “Mwana wa ku Woko Lamalyero.”
Mazgu gheneko, “muchekuru ndiposo wamazuŵa ghakukwana.”
Mazgu agha ghakung’anamura kuti wakafwa.