Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Genizesi 31:1-55

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yakhobe wanyamuka chisisi kuya ku Kenani (1-18)

  • Labani wamusanga Yakhobe (19-35)

  • Yakhobe wachita phangano na Labani (36-55)

31  Yakhobe wakapulika ŵana ŵa Labani ŵakuyowoya kuti: “Yakhobe watora vyose ivyo vikaŵa vya adada. Usambazi wose uwu wawusangira pa vinthu vya adada.”+  Yakhobe wakalaŵiska chisko cha Labani, ndipo wakawona kuti Labani wamba kumulaŵiska na jiso liheni.+  Sono Yehova wakati kwa Yakhobe: “Welera ku charu cha ŵawuso na ku ŵabali ŵako+ ndipo ine nilutilirenge kuŵa nawe.”  Penepapo Yakhobe wakatuma uthenga kwa Rakelo na Leya kuti ŵize ku thondo uko wakaliskanga mskambo.  Wakati kwa iwo: “Nawona kuti awiskemwe ŵakunilaŵiska na jiso liwemi yayi.+ Kweni Chiuta wa adada waŵa nane.+  Imwe mukumanya makora kuti nateŵetera awiskemwe na nkhongono zane zose.+  Awiskemwe ŵayezga kunipusika, ŵasintha malipiro ghane maulendo 10, kweni Chiuta wakaŵazomerezga chara kuti ŵanipweteke.  Usange ŵayowoya kuti, ‘Zamathoto ndizo ziŵenge malipiro ghako,’ mbwenu mskambo wose ukababanga zamathoto. Para ŵayowoya kuti, ‘Zamidyelere ndizo ziŵenge malipiro ghako,’ mbwenu mskambo wose ukababanga zamidyelere.+  Ntheura Chiuta wakatoranga viŵeto vya awiskemwe na kunipa ine. 10  Para mbuzi zanakazi zikakhumbanga zanalume, mu maloto nkhinuska maso ghane ndipo nkhawona kuti mbuzi zanalume izo zikakweranga zanakazi zikaŵa zamidyelere, zamathoto, na zavibanga.+ 11  Penepapo mungelo wa Chiuta waunenesko wakanichema mu maloto kuti: ‘Yakhobe!’ ndipo ine nkhati: ‘Ndine pano.’ 12  Ndipo wakati: ‘Inuska maso ghako, wona, mbuzi zanalume izo zikukwera zanakazi ni zamidyelere, zamathoto, na zavibanga. Pakuti nawona vyose ivyo Labani wakukuchitira.+ 13  Ine ndine Chiuta waunenesko wa ku Beteli,+ uko ukaphakazga libwe na kulapa chilapo kwa ine.+ Sono wuka, fuma mu charu ichi, welera ku charu icho ukababikira.’”+ 14  Rakelo na Leya ŵakamuzgora kuti: “Kasi ise tiliso na chiharo chilichose mu nyumba ya adada? 15  Asi ŵakutiwona kuti ndise ŵalendo kufuma apo ŵali kutiguliskira ndipo ŵakurya ndalama izo mukapeleka?+ 16  Usambazi wose uwo Chiuta wapoka kwa adada ngwithu na ŵana ŵithu.+ Ntheura imwe chitani chilichose icho Chiuta wamuphalirani kuti muchite.”+ 17  Penepapo Yakhobe wakawuka ndipo wakakwezga ŵana ŵake na ŵawoli ŵake pa ngamila.+ 18  Wakamba kukhwema viŵeto vyake vyose na kutora katundu yose uyo wakasanga,+ viŵeto ivyo wakavisanga mu Padani-aramu, na kuwelera kwa Yisake awiske mu charu cha Kenani.+ 19  Pa nyengo iyi, Labani wakaluta kukameta weya wa mberere zake, ndipo Rakelo wakiba vikozgo vya terafimu*+ vya awiske.+ 20  Kweniso Yakhobe wakamugwentha Labani Muaramu, wakamuphalira yayi kuti wachimbirenge. 21  Wakachimbira na vyose ivyo wakaŵa navyo ndipo wakambuka Mlonga.*+ Wakalazga ku chigaŵa cha mapiri cha Giliyadi.+ 22  Pa zuŵa lachitatu, Labani wakaphalirika kuti Yakhobe wachimbira. 23  Ntheura Labani wakatora ŵabali ŵake na kwamba kumuchimbilira. Ŵakenda ulendo wa mazuŵa 7 ndipo wakamusanga mu chigaŵa cha mapiri cha Giliyadi. 24  Penepapo Chiuta wakiza kwa Labani Muaramu+ mu loto usiku,+ wakati kwa iyo: “Chenjera na ivyo uyowoyenge kwa Yakhobe, kwali ni viwemi panji viheni.”*+ 25  Labani wakamusanga Yakhobe apo wakajintha hema lake mu chigaŵa cha mapiri, ndipo Labani nayo pamoza na ŵabali ŵake ŵakazenga misasa mu chigaŵa cha mapiri cha Giliyadi. 26  Labani wakati kwa Yakhobe: “Kasi wachita vichi? Chifukwa wuli wanigwentha na kutora ŵana ŵane nga mbazga awo ŵakoleka ku nkhondo? 27  Chifukwa wuli ukachimbira mwachibisibisi na kunigwentha kwambura kuniphalira? Uniphalirenge mphanyi nkhalayirana nawe makora, kukwimbira zisumu, tung’oma, na bango. 28  Kweni ukanipa mwaŵi yayi kuti nifyofyonthe ŵazukuru* ŵane na ŵana ŵane ŵanakazi. Wachita uchindere. 29  Mphanyi namupwetekani, kweni Chiuta wa awiskemwe wanguyowoya nane usiku uno, wanguti, ‘Chenjera na ivyo uyowoyenge kwa Yakhobe, kwali ni viwemi panji viheni.’+ 30  Sono wanyamuka chifukwa chakuti wapukwa chomene kuwelera ku nyumba ya awuso, kweni chifukwa wuli wiba ŵachiuta ŵane?”+ 31  Yakhobe wakazgora Labani, wakati: “Chifukwa ntchakuti nkhachita wofi. Pakuti nkhati, ‘Muniphangenge ŵana ŵinu ŵanakazi.’ 32  Waliyose uyo mwamusanga na ŵachiuta ŵinu, wafwe. Pamaso pa ŵabali ŵithu, penjani pa ivyo nili navyo, ndipo torani icho ntchinu.” Kweni Yakhobe wakamanya yayi kuti Rakelo ndiyo wakiba. 33  Ntheura Labani wakanjira mu hema la Yakhobe, mu hema la Leya, na mu hema la ŵazga ŵanakazi ŵaŵiri+ kweni wakaŵasanga yayi ŵangoza ŵake. Paumaliro wakafuma mu hema la Leya ndipo wakanjira mu hema la Rakelo. 34  Kweni Rakelo wakatora vikozgo vya terafimu na kuviŵika mu chakukhalapo cha pa ngamila na kukhalapo. Labani wakapenja palipose mu hema la Rakelo, kweni wakavisanga yayi. 35  Pamanyuma, wakati kwa awiske: “Mungakalipanga yayi fumu yane, ningawuka yayi chifukwa ivyo vikuchitikira ŵanakazi vyaniwira.”*+ Ntheura Labani wakapenjapenja kweni wakavisanga yayi vikozgo vya terafimu.+ 36  Yakhobe wakakwiya ndipo wakamuchenya Labani. Yakhobe wakati kwa Labani: “Kasi namubudirani vichi, ndipo namunangirani vichi kuti muchite kunichimbilira mwaukali nthena? 37  Sono pakuti mwapenjapenja mu katundu wane yose, kasi mwasanga vichi icho ntcha mu nyumba yinu? Chiŵikani apa pamaso pa ŵabali ŵane na ŵabali ŵinu, ndipo ŵateruzge. 38  Vyaka vyose 20 ivyo naŵa namwe, mberere zinu na mbuzi zinu zindasopozgepo,*+ ndipo nindaryepo mberere pa mskambo winu. 39  Nindizepo nacho kwa imwe chiŵeto chilichose icho chatwazulika na vikoko.+ Nkhawezgerangapo nekha. Kwali chiŵeto chibika namuhanya panji chibika usiku, mukakhumbanga kuti niwezgerepo. 40  Namuhanya dazi likaniwotchanga, nausiku nkhapimanga na mphepo, ndipo tulo tukachimbiranga mu maso ghane.+ 41  Ndimo nakhaliranga mu nyumba yinu vyaka 20 vyose ivi. Namuteŵeterani vyaka 14 chifukwa cha ŵana ŵinu ŵanakazi ŵaŵiri, vyaka 6 kuti munipeko viŵeto. Nyengo yose iyi mwasintha malipiro ghane maulendo 10.+ 42  Chiuta wa adada,+ Chiuta wa Abrahamu, Chiuta uyo Yisake wakumopa*+ walekenge kuŵa nane, mphanyi mwaniwezga mawoko ghawaka. Chiuta wawona suzgo lane na kufukafuka kwa mawoko ghane, lekani wangumuchenyani usiku uno.”+ 43  Labani wakamuzgora Yakhobe kuti: “Ŵana ŵanakazi aŵa mbane, ŵazukuru aŵa mbane, mskambo ngwane, ndipo chilichose icho ukuchiwona ntchane ndiposo ntcha ŵana ŵane ŵanakazi. Kasi aŵa, panji ŵana awo ŵababa ningaŵachitira wuli uheni muhanya uno? 44  Sono zanga, tiye tichite phangano, iwe na ine, liŵenge ukaboni pakati pithu.” 45  Ntheura Yakhobe wakatora libwe na kuliyimika kuŵa chikumbusko.+ 46  Yakhobe wakati ku ŵabali ŵake: “Torani malibwe.” Ndipo ŵakatora malibwe na kughawunjika. Pamanyuma ŵakalyera pa chiwunjiko cha malibwe ichi. 47  Labani wakathya chiwunjiko chira Yegara-sahaduta,* kweni Yakhobe wakachithya Galidi.* 48  Penepapo Labani wakati: “Chiwunjiko cha malibwe ichi mbukaboni pakati pa iwe na ine muhanya uno.” Lekani chikathyika kuti Galidi,+ 49  na Chigongwe cha Mulinda, chifukwa wakati: “Yehova waŵe maso pakati pa ine na iwe para talekana. 50  Usange wamusuzga ŵana ŵane ndiposo usange wamwamba kutora ŵanakazi ŵanyake padera pa ŵana ŵane, nangauli palije munthu wakuŵa nase, kumbuka kuti Chiuta wamuŵa kaboni pakati pa iwe na ine.” 51  Labani wakatiso kwa Yakhobe: “Wona chiwunjiko cha malibwe ichi, ndiposo libwe la chikumbusko ilo nimika pakati pa iwe na ine. 52  Chiwunjiko cha malibwe ichi mbukaboni ndipo libwe la chikumbusko ili litichitirenge ukaboni+ kuti ine nijumphenge yayi chiwunjiko ichi kuti nizakakupweteke ndipo nawe ujumphenge yayi chiwunjiko ichi ndiposo libwe la chikumbusko ili kuti uzakanipweteke. 53  Chiuta wa Abrahamu+ na Chiuta wa Nahori, ndiposo Chiuta wa awiskewo, weruzge pakati pithu.” Ndipo Yakhobe wakalapa mwa Uyo wiske, Yisake, wakamopanga.*+ 54  Pamanyuma, Yakhobe wakapeleka sembe mu phiri ndipo wakachema ŵabali ŵake kuti ŵarye chingwa. Ŵakarya na kugona kwenekuko ku phiri. 55  Kweni Labani wakawuka mulenjilenji, wakafyofyontha ŵazukuru*+ ŵake na ŵana ŵake ŵanakazi na kuŵatumbika.+ Ndipo Labani wakafumako na kuwelera kukwake.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵachiuta ŵa pa nyumba; ŵangoza.”
Ndiko kuti, Yufurate.
Mazgu gheneko, “Chenjera, ungayowoyanga chara kwa Yakhobe chiwemi panji chiheni.”
Mazgu gheneko, “ŵana ŵane ŵanalume.”
Panji kuti, “chifukwa nili kumwezi.”
Mazgu ghanyake, “zindapholozepo.”
Mazgu gheneko, “wakofya wa Yisake.”
Lizgu Lachiaramu ilo likung’anamura kuti, “Chiwunjiko cha Ukaboni.”
Lizgu Lachihebere ilo likung’anamura kuti, “Chiwunjiko cha Ukaboni.”
Mazgu gheneko, “mwa wakofya wa wiske Yisake.”
Mazgu gheneko, “ŵana ŵanalume.”