Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezira 9:1-15

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵatora ŵanakazi ŵachilendo mu Israyeli (1-4)

  • Lurombo lwa Ezira lwa kuzomera kwananga (5-15)

9  Ivi vikati vyachitika, ŵakaronga ŵakiza kwa ine, ŵakati: “Ŵaisrayeli, ŵasembe,* na Ŵalevi, ŵachali ŵandajipature ku ŵanthu ŵa mu vyaru na ku vyakuchita vyaukazuzi+ vya Ŵakenani, Ŵahiti, Ŵaperizi, Ŵayebusi, Ŵaamoni, Ŵamowabu, Ŵaeguputo,+ na Ŵaamori.+  Ŵali kutora ŵana ŵawo ŵasungwana kuŵa ŵawoli ŵawo na ŵawoli ŵa ŵana ŵawo ŵanalume.+ Sono iwo, mphapu*+ yakupatulika, ŵasazgikana na ŵanthu ŵa mu vyaru.+ Ŵakaronga na ŵachiŵiri kwa ŵawusi ndiwo ŵali panthazi pa kuleka kugomezgeka uku.”  Nkhati napulika waka ichi, nkhapalura chakuvwara chane na munjilira wane wa mawoko ghafupi. Nkhakwenyura sisi ku mutu na mwembe wane, nkhakhala pasi na kuzukuma.  Waliyose uyo wakachindikanga* mazgu gha Chiuta wa Israyeli wakiza pafupi nane chifukwa cha kuleka kugomezgeka kwa ŵanthu awo ŵakawera ku wuzga. Pa nyengo iyi nkhakhala pasi na kuzukuma m’paka nyengo yakupelekera sembe ya vyamuminda ya mise.+  Pa nyengo yakupelekera sembe ya vyamuminda ya mise+ nkhimilira na soni zane, chakuvwara chane na munjilira wane vikaŵa vyakupaluka, ndipo nkhajikama pa makongono na kutandazulira mawoko ghane kwa Yehova Chiuta wane.  Nkhati: “A Chiuta wane, nkhuchita soni kwinuskira chisko chane kwa imwe, mwe Chiuta wane, chifukwa maubudi ghithu ghandana ndipo mulandu withu wafika m’paka kuchanya.+  Mulandu withu waŵa ukuru kwamba mu mazuŵa gha ŵasekuru ŵithu m’paka muhanya uno.+ Ndipo chifukwa cha maubudi ghithu, ise, mathemba ghithu, na ŵasembe ŵithu, tapelekeka mu woko la mathemba gha vyaru, ku lupanga,+ wuzga,+ kupokeka vinthu vithu,+ na ku soni, umo viliri muhanya uno.+  Kweni sono mu kanyengo kachoko, Yehova Chiuta withu watilengera lusungu, wazomerezga kuti ŵakukhalapo ŵapone. Watipa malo ghakuvikilirika mu malo ghake ghatuŵa,+ kungweluska maso ghithu, mwe Chiuta withu, na kutisisipuska pachoko mu wuzga withu.  Pakuti nangauli ndise ŵazga,+ Chiuta withu wandatijowore mu wuzga withu. Kweni watilongora lusungu* pamaso pa themba la Peresiya,+ kutisisipuska mwakuti tiwuske nyumba ya Chiuta withu,+ kunozga ivyo vikabwanganduka, na kutipa linga lamalibwe* mu Yuda na mu Yerusalemu. 10  “Kweni kasi sono tiyowoyechi, A Chiuta withu, pamasinda pa ivi? Pakuti tasida malango ghinu, 11  agho mukatipa kwizira mu ŵateŵeti ŵinu ntchimi, ghakuti: ‘Charu icho mwamupoka kuŵa chinu, ntcharu chakufipirwa na ukazuzi wa ŵanthu awo ŵakukhalamo, chifukwa cha maunyankhasi agho ghazuzga charu kufuma ku chigoti m’paka ku chigoti.+ 12  Ntheura, mungapelekanga chara ŵana ŵinu ŵasungwana ku ŵana ŵawo ŵanalume panji kutolera ŵana ŵinu ŵanalume ŵana ŵawo ŵasungwana.+ Mungayezganga chara kuŵakhumbira mtende na usambazi,+ mwakuti muŵe ŵankhongono na kurya viwemi vya charu na kuchipoka kuŵa cha ŵana ŵinu muyirayira.’ 13  Pa vyose ivyo vyatiwira chifukwa cha milimo yithu yiheni na mulandu withu ukuru, imwe A Chiuta withu, mundatichitire kuyana na maubudi ghithu,+ ndipo mwazomerezga kuti ise tili pano tipone.+ 14  Kasi tisweso malango ghinu pakutolerana na ŵanthu awo ŵakuchita maunyankhasi agha?+ Asi mutikwiyirenge chomene na kutimara tetete, kwambura kutisidirako wakukhalako panji wakupona? 15  A Yehova Chiuta wa Israyeli, ndimwe murunji,+ chifukwa ise tapona nga ŵakukhalapo m’paka muhanya uno. Wonani, tili pamaso pinu na mulandu withu, pakuti chingachitika chara kwimilira pamaso pinu chifukwa cha mulandu uwu.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “wakatenthemanga pa.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “linga la chivikiliro.”