Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezira 10:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵapangana kuwezga ŵanakazi ŵachilendo (1-14)

  • Ŵanakazi ŵachilendo ŵawezgeka (15-44)

10  Apo Ezira wakalombanga+ na kuzomera zakwananga, kulira na kugona pasi thafya panthazi pa nyumba ya Chiuta waunenesko, mzinda ukuru wa Israyeli, ŵanalume, ŵanakazi, na ŵana, ukawungana kumuzingilizga, pakuti ŵanthu ŵakaliranga chomene.  Penepapo Shekaniya mwana wa Yehiyeli+ wa ŵana ŵa Elamu+ wakati kwa Ezira: “Tamuchitira mwambura kugomezgeka Chiuta withu, tatora* ŵanakazi ŵachilendo ku ŵanthu ŵa mu charu.+ Nangauli vili nthena, chigomezgo chichalipo kwa Israyeli.  Sono tichite phangano na Chiuta withu,+ tiwezge ŵanakazi na ŵana awo ŵababa kuyana na ulongozgi wa Yehova na wa ŵanthu awo ŵakuchindika* dango la Chiuta withu.+ Tichite kuyana na Dango.  Wuka, pakuti uwu ni mulimo wako, ndipo ise tili nawe. Uŵe wankhongono na kuchitapo kanthu.”  Penepapo Ezira wakawuka, ndipo wakalapizga chilapo ŵalara ŵa ŵasembe, Ŵalevi, na Ŵaisrayeli wose chakuti ŵachitenge ivyo vikayowoyeka.+ Ntheura ŵakachita chilapo.  Sono Ezira wakawuka kufumapo panthazi pa nyumba ya Chiuta waunenesko, wakaluta ku chipinda* cha Yehohanani mwana wa Eliyashibu. Nangauli wakaluta kura, wakaryako chakurya chara nesi kumwa maji, pakuti wakatengeranga chifukwa cha kuleka kugomezgeka kwa ŵanthu awo ŵakawerako ku wuzga.+  Penepapo ŵakapharazga mu Yuda na mu Yerusalemu mose kuti wose awo ŵakawera ku wuzga ŵawungane pamoza ku Yerusalemu.  Waliyose uyo walekenge kwiza mu mazuŵa ghatatu, kuyana na udumuliro uwo ŵakaronga na ŵalara ŵakaka, katundu wake yose wapokeke ndipo wafumiskikemo mu mpingo wa ŵanthu ŵakuwera ku wuzga.+  Ntheura ŵanthu wose ŵa Yuda na Benjamini ŵakawungana ku Yerusalemu mu mazuŵa ghatatu, mu mwezi wa 9 pa zuŵa la 20 la mwezi uwo. Ŵanthu wose ŵakakhala pasi pa luŵaza lwa nyumba ya Chiuta waunenesko, ŵakambwambwanthanga chifukwa cha nkhani iyo yikaŵapo kweniso chifukwa cha chivula chikuru. 10  Penepapo Ezira wasembe wakawuka, wakati kwa iwo: “Mwachita mwambura kugomezgeka, mwatora ŵanakazi ŵachilendo+ ndipo mwasazgirako mulandu wa Israyeli. 11  Sono zomerani maubudi ghinu kwa Yehova Chiuta wa ŵasekuru ŵinu, muchite khumbo lake. Mujipature ku ŵanthu ŵa mu charu na ku ŵanakazi ŵachilendo aŵa.”+ 12  Penepapo mpingo wose ukazgora na mazgu ghakuru, ukati: “Ni mulimo withu kuchita ivyo mwayowoya. 13  Kweni ŵanthu mbanandi, nyengo nayo njavula, ntheura tingimilira chara pawaro. Nakuti nkhani iyi yimalenge zuŵa limoza panji ghaŵiri chara, chifukwa tananga chomene pa nkhani iyi. 14  Ntheura tikuŵeya kuti ŵakaronga ŵithu ŵimire mpingo wose.+ Wose mu misumba yithu awo ŵali kutora ŵanakazi ŵachilendo ŵize pa nyengo yakutemeka pamoza na ŵalara na ŵeruzgi ŵa msumba uliwose, m’paka tiwezge ukali wakugolera wa Chiuta withu, ufumeko kwa ise chifukwa cha nkhani iyi.” 15  Ndipouli, Yonatani mwana wa Asaheli na Yahaziya mwana wa Tikiva ŵakasuska fundo iyi, ndipo Meshulamu na Shabetayi+ Ŵalevi ŵakakolerana nawo. 16  Kweni awo ŵakawera ku wuzga ŵakachita icho ŵanthu ŵakakolerana. Ezira wasembe na ŵalara ŵa nyumba za awiskewo, wose awo ŵakazunulika mazina, ŵakawungana pamphepete pa zuŵa lakwamba la mwezi wa 10 kuti ŵasande nkhani iyi. 17  Ŵakamalizga nkhani ya ŵanalume wose awo ŵakatora ŵanakazi ŵachilendo pa zuŵa lakwamba la mwezi wakwamba. 18  Pakasangika kuti ŵana ŵanyake ŵa ŵasembe ŵakatora ŵanakazi ŵachilendo.+ Ŵanthu ŵake ŵakaŵa aŵa: Pa ŵana ŵa Yeshuwa+ mwana wa Yehozadaki na ŵabali ŵake pakaŵa Maseya, Eliyezeri, Yaribu, na Gedaliya. 19  Kweni ŵakalayizga* kuti ŵaŵawezgenge ŵawoli ŵawo. Ndipo pakuti ŵakasangika na mulandu, ŵakapeleka mberere yanalume pa mulandu wawo.+ 20  Pa ŵana ŵa Imeri+ pakaŵa Hanani na Zebadiya. 21  Pa ŵana ŵa Harimu+ pakaŵa Maseya, Eliya, Shemaya, Yehiyeli, na Uziya. 22  Pa ŵana ŵa Pashuri+ pakaŵa Eliyoyenayi, Maseya, Ishimayeli, Netaneli, Yozabadi, na Eleyasa. 23  Pa Ŵalevi pakaŵa Yozabadi, Shimeyi, Kelaya (uyo ni Kelita), Petahiya, Yuda, na Eliyezeri. 24  Pa ŵakwimba pakaŵa Eliyashibu. Pa ŵalinda ŵa pa vipata pakaŵa Shalumu, Telemu, na Uri. 25  Pa Israyeli, mu ŵana ŵa Paroshi+ pakaŵa Ramiya, Iziya, Malikiya, Miyamini, Eliyazara, Malikiya, na Benaya. 26  Pa ŵana ŵa Elamu,+ Mataniya, Zekariya, Yehiyeli,+ Abidi, Yeremoti, na Eliya. 27  Pa ŵana ŵa Zatu+ pakaŵa Eliyoyenayi, Eliyashibu, Mataniya, Yeremoti, Zabadi, na Aziza. 28  Pa ŵana ŵa Bebayi+ pakaŵa Yehohanani, Hananiya, Zabayi, na Atilayi. 29  Pa ŵana ŵa Bani pakaŵa Meshulamu, Maluki, Adaya, Yashubu, Sheyali, na Yeremoti. 30  Pa ŵana ŵa Pahati-mowabu+ pakaŵa Aduna, Kelali, Benaya, Maseya, Mataniya, Bezaleli, Binuyi, na Manase. 31  Pa ŵana ŵa Harimu+ pakaŵa Eliyezeri, Isihiya, Malikiya,+ Shemaya, Shimiyoni, 32  Benjamini, Maluki, na Shemariya. 33  Pa ŵana ŵa Hashumu+ pakaŵa Matenayi, Matata, Zabadi, Elifeleti, Yeremayi, Manase, na Shimeyi. 34  Pa ŵana ŵa Bani pakaŵa Madayi, Amuramu, Uyeli, 35  Benaya, Bedeya, Keluhi, 36  Vaniya, Meremoti, Eliyashibu, 37  Mataniya, Matenayi, na Yasu. 38  Pa ŵana ŵa Binuyi pakaŵa Shimeyi, 39  Shelemiya, Natani, Adaya, 40  Makinadebayi, Shashayi, Sharayi, 41  Azareli, Shelemiya, Shemariya, 42  Shalumu, Amariya, na Yosefe. 43  Pa ŵana ŵa Nebo pakaŵa Yeyiyeli, Matitiya, Zabadi, Zebina, Yadayi, Joyeli, na Benaya. 44  Wose aŵa ŵakatora ŵanakazi ŵachilendo,+ ndipo ŵakawezga ŵawoli ŵawo pamoza na ŵana ŵawo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “tatolera mu nyumba zithu.”
Mazgu gheneko, “awo ŵakutenthema na.”
Panji kuti, “chipinda chakulyeramo.”
Mazgu gheneko, “ŵakapeleka mawoko ghawo.”