Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 7:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Umaliro wafika (1-27)

    • Soka lakuti lindachitikepo (5)

    • Ŵazamutaya ndalama mu misewu (19)

    • Tempile lizamukazuzgika (22)

7  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Iwe, mwana wa munthu, ukayowoye ivyo Fumu Yikuru Yehova yayowoya ku charu cha Israyeli kuti: ‘Umaliro! Umaliro wiza mu makona ghanayi gha charu.  Sono umaliro wafika pa imwe, nikhutulirenge ukali wane pa imwe, ndipo nimweruzganinge kuyana na nthowa zinu na kumulangani chifukwa cha machitiro ghinu ghose ghaukazuzi.  Jiso lane limuchitiraninge chitima chara. Ndipo nimuchitiraninge chiwuravi yayi,+ chifukwa nimulanganinge kuyana na nthowa zinu. Musuzgikenge chifukwa cha machitiro ghinu ghaukazuzi.+ Ndipo mumanyenge kuti ine ndine Yehova.’+  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Wonani! Soka, soka lakuti lindachitikepo likwiza.+  Umaliro ukwiza. Umaliro wizenge. Uwukenge wekha kwimikana namwe. Wonani! Ukwiza.  Nyengo yinu yafika, imwe mukukhala mu charu. Nyengo yikwiza, zuŵa laneng’enera, zuŵa laneng’enera.+ Kuli nthimbanizgo, kuti ni ntchemerezgo yachimwemwe pa mapiri chara.  “‘Sonosono apa, nipungulirenge kutukutwa kwane pa imwe,+ nikhutulirenge ukali wane pa imwe,+ ndipo nimweruzganinge kuyana na nthowa zinu na kumulangani chifukwa cha machitiro ghinu ghose ghaukazuzi.  Jiso lane limuchitiraninge chitima chara, ndipo nimuchitiraninge chiwuravi yayi.+ Nimulanganinge kuyana na nthowa zinu, ndipo musuzgikenge chifukwa cha machitiro ghinu ghaukazuzi. Ndipo mumanyenge kuti ine ndine Yehova, uyo wakumutimbani.+ 10  “‘Wonani, zuŵa! Wonani, likwiza!+ Nyengo yinu yafika. Ndodo yasunda, ndipo kujikuzga kwaphuka. 11  Nkhaza zamera kuŵa ndodo ya uheni.+ Palije icho chizamuponapo, kwali ndiwo, nesi chuma chawo, panji mawumba ghawo, nesi kumanyikwa kwawo. 12  Nyengo yizenge, zuŵa lifikenge. Wakugura waleke kusekelera, ndipo uyo wakuguliska waleke kutengera, pakuti ukali wane ukugolera pa wumba wawo wose.+ 13  Pakuti wakuguliska wazamuweleraso ku icho chikaguliskika chara nanga umoyo wake ungapona, chifukwa mboniwoni yikwimikana na wumba wose. Palije uyo wazamuwelera, chifukwa cha zakwananga zawo, palije uyo wazamusunga umoyo wake. 14  “‘Ŵalizga mbata+ ndipo waliyose ngwakunozgeka, kweni palije na yumoza uyo wakuluta ku nkhondo, chifukwa ukali wane uli pa wumba wose.+ 15  Kuwaro kuli lupanga,+ ndipo mukati muli nthenda yakofya na njara. Waliyose uyo wali ku thondo wafwenge na lupanga, ndipo njara na nthenda yakofya vimalenge awo ŵali mu msumba.+ 16  Ŵakupona ŵawo awo ŵazamufiska kuchimbira ŵazamuluta ku mapiri, ndipo nga ni njiŵa za mu madambo, waliyose wazamutengera chifukwa cha kwananga kwake.+ 17  Mawoko ghawo ghose ghazamulopotoka, makongono ghawo ghose ghazamunthonyanga maji.*+ 18  Ŵavwara chigudulu+ ndipo kumbwambwantha kwaŵakora.* Waliyose wazamukhozgeka soni, ndipo mutu uliwose uzamuŵa na chipala.*+ 19  “‘Ŵazamutaya siliva lawo mu misewu, ndipo golide lawo lizamuŵa lakuseluska kwa iwo. Siliva panji golide lawo vizamuŵaponoska yayi mu zuŵa la ukali ukuru wa Yehova.+ Ŵazamukhuta chara nesi kuzuzga nthumbo zawo, pakuti vyazgoka* chikhuŵazgo icho chikuŵapangiska kuti ŵanangenge. 20  Ŵakunotha chifukwa cha kutowa kwa vitoweskero vyawo. Vinthu vyagolide na siliva ŵakapangira vikozgo vyawo vyaukazuzi, ŵangoza ŵawo ŵaunyankhasi.+ Ndicho chifukwa chake nizamupangiska kuti vinthu ivi viŵe vyakuseluska kwa iwo. 21  Nizamuvipeleka* mu mawoko gha ŵalendo kuti ŵaphange, na ku ŵanthu ŵaheni ŵa pa charu chapasi kuti ŵavipoke, ndipo ŵazamuvikazuzga. 22  “‘Nizamuwuskako chisko chane kwa iwo,+ ndipo ŵazamukazuzga malo ghane ghakuzirwa,* vigeŵenga vizamunjira na kughakazuzga.+ 23  “‘Panga simbi+ pakuti charu chazura na mlandu wa ndopa+ ndipo msumba wazura na nkhaza.+ 24  Nizamwiza na ŵamitundu+ ŵaheni chomene, awo ŵazamupoka nyumba zawo.+ Nizamumazga kujikuzga kwa ŵankhongono, ndipo malo ghawo ghakupatulika ghazamukazuzgika.+ 25  Para kuŵinya kwiza pa iwo, ŵazamupenja mtende kweni kuzamuŵavya.+ 26  Kuzamwiza soka pa soka linyake, uthenga pa uthenga unyake, ndipo ŵanthu ŵazamupenja mboniwoni ku zintchimi.+ Kweni wasembe* wazamutondeka kusambizga dango ndipo ŵalara+ ŵazamutondeka kupeleka ulongozgi. 27  Themba lizamulira,+ mulongozgi wazamuvwalikika kwenjerwa, ndipo mawoko gha ŵanthu ŵa mu charu ghazamumbwambwantha chifukwa cha chitenthe. Nizamuŵachitira kuyana na nthowa zawo, nizamuŵeruzga kuyana na umo iwo ŵeruzgira. Ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.’”+

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, pakuti ŵazamujitundira chifukwa cha wofi.
Mazgu gheneko, “kwaŵabenekelera.”
Ndiko kuti, mitu yawo yizamumeteka pakutengera.
Ndiko kuti, siliva lawo na golide lawo.
Ndiko kuti, siliva lawo na golide lawo ivyo ŵakapangiranga vikozgo.
Mazgu gheneko, “malo ghakubisika.” Ŵakwenera kuti ŵakuyowoya vya chigaŵa chamukati chomene cha malo ghakupatulika gha Yehova.
Mazgu ghanyake, “musofi.”