Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 39:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Gogi na gulu lake ŵaparanyika (1-10)

  • Kusungika mu Dambo la Hamoni-Gogi (11-20)

  • Israyeli wazamuwelera kukwake (21-29)

    • Mzimu wa Chiuta wapungulika pa Israyeli (29)

39  “Ndipo iwe, mwana wa munthu, chima kwimikana na Gogi.+ Umuphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Wona, nkhwimikana na iwe Gogi, mulongozgi mulara* wa Mesheki na Tubali.+  Nikuzungunyenge, kukulongozga, na kukutora kufuma ku vigaŵa vyakutali chomene vya kumpoto,+ na kwiza nawe pa mapiri gha Israyeli.  Nitimbenge uta wako kuwufumyamo mu woko lako lamazere, na kukutayiska pasi mivi yako iyo yili ku woko lako lamalyero.  Uzamuwa pa mapiri gha Israyeli,+ iwe pamoza na ŵasilikari ŵako wose na ŵanthu awo ŵazamuŵa nawe. Nizamukupeleka kuŵa chakurya cha viyuni vyamtundu uliwose ivyo vikukora na kurya nyama na ku vikoko vyamuthondo.”’+  “‘Uzamuwira kuthondo pa mtandasanya,+ pakuti ine nayowoya,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.  “‘Nizamutuma moto pa Magogi na pa awo ŵakukhala mwakufwasa mu virwa,+ ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.  Nizamuchitiska kuti zina lane lituŵa limanyikwe mukati mwa ŵanthu ŵane Ŵaisrayeli, ndipo nizamuzomerezga chara kuti zina lane lituŵa lilutilire kubinkhiskika. Ndipo mitundu yizamumanya kuti ine ndine Yehova,+ Mutuŵa mu Israyeli.’+  “‘Enya, ichi chikwiza ndipo chizamuchitika nadi,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. ‘Ili ndilo zuŵa ilo nayowoya.  Awo ŵakukhala mu misumba ya Israyeli ŵazamufumira kuwaro na kupemba moto na vilwero nga ni tuviskango, viskango, mauta na mivi, nthonga na mikondo. Vinthu ivi ŵazamupembera moto+ kwa vyaka 7. 10  Ŵazamukhumbikwira kutora makuni mu thengere chara, nesi kutheza nkhuni kuthondo, chifukwa moto ŵazamupembera vilwero.’ “‘Ŵazamupoka vinthu vya awo ŵakaŵapokanga vinthu vyawo, na kuphanga awo ŵakaŵaphanganga,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 11  “‘Pa zuŵa ilo, nizamupa Gogi+ malaro mu Israyeli, mu dambo la awo ŵakwenda chakumafumiro gha dazi kwa nyanja, ndipo dambo lizamujanda nthowa za awo ŵakujumphamo. Uku ndiko ŵazamusunga Gogi na viwuru vyake vyose, ndipo ŵazamulichema kuti Dambo la Hamoni-Gogi.*+ 12  Nyumba ya Israyeli yizamutora myezi 7 kuti yimare kuŵajimira pasi mwakuti charu chitozgeke.+ 13  Ŵanthu wose ŵa mu charu ŵazamuchita mulimo wa kuŵajimira pasi. Ndipo ichi chizamuŵapa lumbiri pa zuŵa ilo nkhujipira uchindami,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 14  “‘Ŵanalume ŵazamujumphanga mu charu, ŵanyake mwa iwo ŵazamupika mulimo wa kujimira vitanda ivyo vyakhalira mu charu, mwakuti chitozgeke. Ŵazamulutilira kupenja kwa myezi 7. 15  Para awo ŵakujumpha mu charu ŵawona chiwangwa cha munthu, ŵazamuŵika chimanyikwiro pamphepete pake. Ndipo awo ŵapika mulimo wa kujimira vitanda ŵazamuchijimira mu Dambo la Hamoni-Gogi.+ 16  Kwenekura kuzamuŵaso msumba uwo uzamuchemeka kuti Hamona.* Ndipo ŵazamutozga charu.’+ 17  “Kweni iwe, mwana wa munthu, ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya, ‘Phalira chiyuni cha mtundu uliwose na vikoko vyose vyamuthondo, kuti: “Wunganani pamoza ndipo mwize. Muwungane mose kuzingilizga sembe yane iyo namunozgerani, sembe yikuru iyo yili pachanya pa mapiri gha Israyeli.+ Mwamurya nyama na kumwa ndopa.+ 18  Mwamurya nyama ya vinkhara, na kumwa ndopa za ŵalongozgi ŵa charu chapasi, ndiposo mberere zanalume, twana twa mberere, mbuzi, na ng’ombe, viŵeto vyose vyakututuŵa vya mu Bashani. 19  Pa sembe iyo namunozgerani, mwamuvimbirwa na mafuta na kumwa ndopa m’paka kuloŵera.”’ 20  “‘Mwamukhuta pa thebulu lane lakuzura na nyama ya mahachi na ŵakukwera pa magileta, ya vinkhara na ŵankhondo ŵamitundumitundu,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 21  “‘Nizamulongora uchindami wane mukati mu mitundu, ndipo mitundu yose yizamuwona cheruzgo icho napeleka na nkhongono* izo nalongora pakati pawo.+ 22  Kufuma pa zuŵa ilo kuya munthazi, nyumba ya Israyeli yizamumanya kuti ine ndine Yehova Chiuta wawo. 23  Ŵamitundu ŵazamumanya kuti nyumba ya Israyeli yikaluta ku wuzga chifukwa cha ubendezi wawo, chifukwa ŵakaŵa ŵambura kugomezgeka kwa ine.+ Ntheura nkhabisa chisko chane kwa iwo+ ndipo nkhaŵapeleka mu woko la ŵalwani ŵawo,+ ndipo wose ŵakawa na lupanga. 24  Nkhachita nawo kuyana na maukazuzi ghawo na kwananga kwawo, ndipo nkhabisa chisko chane kwa iwo.’ 25  “Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Nizamuwezga ŵakukoleka wuzga ŵa Yakhobe,+ na kulengera lusungu nyumba yose ya Israyeli,+ ndipo nizamulongora mwamphu pakuvikilira zina lane lituŵa.+ 26  Pamasinda pa kukhozgeka soni chifukwa cha vyose ivyo ŵakanichitira mwambura kugomezgeka,+ ŵazamukhala mwakufwasa mu charu chawo, ndipo pazamuŵavya na yumoza wakuŵawofya.+ 27  Para niza nawo kufuma ku ŵamitundu na kuŵawunganya kufuma mu vyaru vya ŵalwani ŵawo,+ nizamujituŵiskaso pakati pawo mu maso gha ŵamitundu ŵanandi.’+ 28  “‘Ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova Chiuta wawo para naŵatuma ku wuzga mukati mwa ŵamitundu na kuŵawunganyiraso ku charu chawo, kwambura kusidako waliyose wa iwo.+ 29  Nizamubisaso chisko chane chara kwa iwo,+ chifukwa nizamupungulira mzimu wane pa nyumba ya Israyeli,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “karonga mukuru.”
Panji kuti, “Dambo la Viwuru vya Gogi.”
Kung’anamura kuti, “Viwuru.”
Mazgu gheneko, “woko ilo.”