Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 38:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Gogi wazamuwukira Israyeli (1-16)

  • Ukali wa Yehova pa Gogi (17-23)

    • ‘Mitundu yizamumanya kuti ine ndine Yehova’ (23)

38  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, lazga chisko chako kwa Gogi wa charu cha Magogi,+ mulongozgi mulara* wa Mesheki na Tubali,+ ndipo umuchimire viheni.+  Uyowoye kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Wona! Nkhwimikana na iwe Gogi, mulongozgi mulara wa Mesheki na Tubali.  Nikuzungunyenge na kukukora na mbeja mu miskati* yako,+ na kukufumiska pamoza na ŵankhondo ŵako wose,+ mahachi na ŵakukwera pa mahachi, wose ŵakuvwara vyakutowa, chiwuru chikuru cha nkhondo, ŵakuŵa na viskango* vikuru na tuviskango tuchokotuchoko, wose ŵakukolera malupanga.  Peresiya, Etiyopiya na Puti,+ ŵali nawo pamoza, wose ŵali na tuviskango tuchokotuchoko na visoti.  Gomeri na magulu ghake ghose ghankhondo, ŵa nyumba ya Togarima+ ŵakufuma ku mizi yakutali ya kumpoto, pamoza na magulu ghake ghose ghankhondo. Ŵanthu ŵanandi ŵali na iwe.+  “‘“Uŵe wakunozgeka, nozgekerathu, iwe na ŵankhondo ŵako wose awo ŵawungana na iwe, ndipo iwe uŵe mulongozgi* wawo.  “‘“Uzamuchemeka para pajumpha mazuŵa ghanandi. Mu vyaka vyaumaliro, uzamunjira mu charu icho ŵanthu ŵake ŵakapona ku lupanga. Ŵanthu aŵa ŵakawunganyika pamoza kufuma mu ŵanthu ŵanandi kuya pa mapiri gha Israyeli, agho ghakaŵa ghakupasuka kwa nyengo yitali. Ŵanthu awo ŵakukhala mu charu ichi ŵakawezgekeramo kufuma mu ŵamitundu, ndipo wose ŵakukhala mwakufwasa.+  Uzamuŵawukira nga ntchivula champhepo, ndipo uzamubenekelera charu nga ni mabingu, iwe na magulu ghako ghose ghankhondo na ŵanthu ŵanandi pamoza nawe.”’ 10  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Mu zuŵa ilo maghanoghano ghazamwiza mu mtima wako, ndipo uzamughanaghana kuchita chiŵembu. 11  Uzamuyowoya kuti: “Niwukirenge charu cha mizi yambura kuvikilirika.+ Nizenge na kuwukira ŵanthu awo ŵakukhala mwakufwasa, kwambura chakutimbanizga, wose awo ŵakukhala mu mizi yambura kuvikilirika na malinga, mphingilizgo, panji vipata.” 12  Chilato chako ntchakuti ukaphange na kupoka, kukawukira malo ghakupasuka agho sono mukukhala ŵanthu+ ndiposo ŵanthu awo ŵakawunjikika kufuma mu ŵamitundu,+ ŵeneawo ŵakuwunjika vyuma na katundu,+ awo ŵakukhala pakati pa charu chapasi. 13  “‘Sheba+ na Dedani,+ ŵamalonda ŵa ku Tarishishi+ na ŵankhondo ŵake wose ŵazamuti kwa iwe: “Kasi ukuwukira kuti uphange na kupoka vinthu vinandi? Kasi wawunganya ŵankhondo ŵako kuti utore siliva na golide, kuti utore chuma na katundu, kuti upoke vinthu vinandi chomene?”’ 14  “Ntheura chima, mwana wa munthu, ndipo phalira Gogi kuti: ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Pa zuŵa ilo ŵanthu ŵane Israyeli ŵazamukhalira mwakufwasa, asi uzamumanya?+ 15  Uzamwiza kufuma ku malo ghako, kufuma ku mizi yakutali ya kumpoto,+ iwe pamoza na ŵanthu ŵanandi, wose ŵakukwera pa mahachi, chiwuru chikuru, ŵankhondo ŵanandi.+ 16  Nga umo mabingu ghakubenekelera charu, ndimo uzamuchitira pakuwukira ŵanthu ŵane Israyeli. Mu mazuŵa ghaumaliro, nizamwiza nawe kuti uwukire charu chane+ kuti mitundu yinimanye para nkhujituŵiska pamaso pawo kwizira mwa iwe, Gogi.”’+ 17  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Asi ndiwe nkhakuyowoya kale kwizira mu ŵateŵeti ŵane, ntchimi za Israyeli, awo ŵakachima kwa vyaka vinandi kuti nizamwiza nawe kuti uŵawukire?’ 18  “‘Pa zuŵa ilo, zuŵa ilo Gogi wazamuwukira charu cha Israyeli, ukali wane ukuru uzamugolera,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 19  ‘Chifukwa cha mwamphu wane, na moto wa ukali wane, nizamuyowoya, ndipo pa zuŵa ilo, kuzamuŵa chindindindi chikuru mu charu cha Israyeli. 20  Somba zamunyanja, viyuni vyamudera, vikoko vyamuthondo, vyakukhwaŵa vyose ivyo vikukhwaŵa pa charu, na ŵanthu wose ŵakukhala pa charu chapasi ŵazamumbwambwantha chifukwa cha ine, ndipo mapiri ghazamuwiskikira pasi,+ malo ghakukwera ghazamudilimuka, ndipo viliŵa vyose vizamuwa pasi.’ 21  “‘Nizamuchemeska lupanga kwimikana nayo mu mapiri ghane ghose,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. ‘Lupanga lwa munthu waliyose luzamwimikana na mubali wake.+ 22  Nizamumweruzga na nthenda yakofya+ na kuthiska ndopa. Ndipo nizamulokweskera pa iyo, pa ŵankhondo ŵake, na pa ŵanthu ŵanandi awo ŵali nayo,+ vula ya mchapwachapwa, vula yamalibwe,+ moto,+ na sulefure.+ 23  Nizamulongora nadi ukuru wane na kujituŵiska na kujimanyiska pamaso pa mitundu yinandi. Ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.’

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “karonga mukuru.”
Mazgu ghanyake, “njegheyeghe.”
“Chiskango,” ntchakutchingira ndiposo chakujandira mivi pa nkhondo.
Panji kuti, “mulinda wawo.”