Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 37:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mboniwoni ya dambo lakuzura viwangwa vyakomira (1-14)

  • Tumakuni tuŵiri tubatikikenge pamoza (15-28)

    • Mtundu umoza pasi pa fumu yimoza (22)

    • Phangano lamuyirayira lamtende (26)

37  Woko la Yehova likaŵa pa ine, ndipo na mzimu wake, Yehova wakanitora na kunikhalika pasi mukati mu dambo,+ ndipo likaŵa lakuzura na viwangwa.  Wakanendeska pa viwangwa vyose zingilizge, ndipo nkhawona kuti vikaŵa vinandi chomene, vikati waka limbwalimbwa mu dambo, ndipo vikaŵa vyakomira pepetu.+  Wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, kasi viwangwa ivi vingaŵa vyamoyo?” Nkhazgora nkhati: “Fumu Yikuru Yehova, imwe ndimwe mukumanya.”+  Ntheura wakati kwa ine: “Chima pa viwangwa ivi, ndipo uviphalire kuti: ‘Imwe viwangwa vyakomira, pulikani mazgu gha Yehova:  “‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya ku viwangwa ivi: “Ninjizgenge mvuchi mwa imwe, ndipo muŵenge ŵamoyo.+  Niŵikenge misipa* na minofu pa imwe, na kumubenekelerani na chikumba na kunjizga mvuchi mwa imwe, ndipo muŵenge ŵamoyo. Penepapo muzamumanya kuti ine ndine Yehova.”’”  Ntheura nkhachima nga umo nkhaphalilikira. Apo nkhachimanga, pakamba kupulikikwa chongo, kulira kwakugumanyana kwa viwangwa, viwangwa vikamba kukumana pamoza, chiwangwa ku chiwangwa.  Penepapo nkhawona misipa na minofu vikiza pa ivyo, ndipo chikumba chikavibenekelera. Kweni mukaŵavya mvuchi mwa ivyo.  Penepapo wakati kwa ine: “Chima ku mphepo. Chima mwana wa munthu, ndipo uyowoye ku mphepo kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Iwe mphepo,* wize kufuma ku mphepo zinayi, ndipo uputire pa ŵanthu aŵa awo ŵakakomeka, mwakuti ŵaŵe ŵamoyo.”’” 10  Ntheura nkhachima nga umo wakaniphalilira, ndipo mvuchi* ukanjira mwa iwo. Iwo ŵakaŵa ŵamoyo, ndipo ŵakimilira.+ Ŵakaŵa chiwuru chikuru chomene cha ŵasilikari. 11  Penepapo wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, viwangwa ivi ni nyumba yose ya Israyeli.+ Wona, iwo ŵakuti: ‘Viwangwa vithu ni vyakomira, chigomezgo chithu chamara.+ Tadumulikirathu.’ 12  Ntheura chima, uyowoye kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Imwe ŵanthu ŵane, nijurenge madindi ghinu+ na kumuwuskani kufuma mu madindi ghinu, na kuluta namwe ku charu cha Israyeli.+ 13  Imwe ŵanthu ŵane, para najura madindi ghinu na kumuwuskani kufuma mu madindi ghinu, muzamumanya kuti ine ndine Yehova.”’+ 14  ‘Nizamuŵika mzimu wane mwa imwe, ndipo imwe muzamuŵa ŵamoyo.+ Nizamumukhalikani mu charu chinu. Penepapo muzamumanya kuti ine, Yehova, nayowoya, ndipo nachichita,’ ndimo wayowoyera Yehova.” 15  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 16  “Iwe mwana wa munthu, tora kakhuni, ndipo ulembepo kuti, ‘Nkha Yuda na ŵana ŵa Israyeli awo ŵali nayo pamoza.’+ Utoreso kakhuni kanyake, na kulembapo kuti, ‘Nkha Yosefe, nkhakhuni ka Efurayimu na nyumba yose ya Israyeli iyo yili nayo pamoza.’+ 17  Penepapo utubamphike pamoza mwakuti tuŵe waka kakhuni kamoza mu woko lako.+ 18  Para ŵanthu ŵakwako ŵakuti kwa iwe: ‘Kasi utiphalirenge yayi ng’anamuro la vinthu ivi?’ 19  Uŵaphalire kuti: ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Nizamutora kakhuni ka Yosefe, ako kali mu woko la Efurayimu, na mafuko gha Israyeli agho ghali nayo pamoza, ndipo nizamukabamphika ku kakhuni ka Yuda. Nizamutuzgora kakhuni kamoza.+ Tuzamuŵa kakhuni kamoza mu woko lane.”’ 20  Tumakuni uto ulembengepo tuŵe mu woko lako kuti iwo ŵatuwonenge. 21  “Kufuma apo, uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Nitorenge Ŵaisrayeli kufuma mu ŵamitundu umo ŵakaluta. Niŵawunganyenge kufuma mu vigaŵa vyose na kwiza nawo mu charu chawo.+ 22  Niŵazgorenge mtundu umoza mu charu,+ pa mapiri gha Israyeli, ndipo themba limoza liwusenge wose.+ Ŵaŵengeso mitundu yiŵiri chara, ndipo ŵagaŵikanengeso chara kuŵa maufumu ghaŵiri.+ 23  Ŵazamujikazuzgaso na ŵangoza ŵawo ŵakuseluska chara, panji maluso ghawo ghaukazuzi, nesi zakwananga zawo zose.+ Nizamuŵaponoska ku milimo yawo yose yambura kugomezgeka iyo ŵakananga nayo, ndipo nizamuŵatozga. Ŵazamuŵa ŵanthu ŵane, ndipo ine nizamuŵa Chiuta wawo.+ 24  “‘“Muteŵeti wane Davide wazamuŵa themba lawo,+ ndipo wose ŵazamuŵa na muliska yumoza.+ Ŵazamwenda mu vyeruzgo vyane na kusunga makora malango ghane.+ 25  Ŵazamukhala mu charu icho nkhapa muteŵeti wane Yakhobe, umo mukakhalanga ŵasekuru ŵinu.+ Iwo pamoza na ŵana ŵawo na ŵazukuru ŵawo,+ ŵazamukhalamo muyirayira.+ Ndipo Davide muteŵeti wane wazamuŵa mulongozgi* wawo muyirayira.+ 26  “‘“Nizamuchita nawo phangano lamtende.+ Lizamuŵa phangano lamuyirayira. Nizamuŵakhazika na kuŵandaniska+ ndipo nizamuŵika malo ghane ghakupatulika mukati mwawo muyirayira. 27  Chihema* chane chizamuŵa na iwo, ine nizamuŵa Chiuta wawo, ndipo iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵane.+ 28  Mitundu yizamumanya kuti ine Yehova nkhutuŵiska Israyeli, para malo ghane ghakupatulika ghazakaŵa mukati mwawo kwamuyirayira.”’”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “mikoli.”
Panji kuti, “mvuchi; mzimu.”
Panji kuti, “mzimu.”
Panji kuti, “karonga.”
Panji kuti, “Chikaya.”