Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 36:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na mapiri gha Israyeli (1-15)

  • Israyeli wazamuwelera ku charu chake (16-38)

    • ‘Nizamutuŵiska zina lane likuru’ (23)

    • “Nga ni munda wa Edeni” (35)

36  “Kweni iwe, mwana wa munthu, chima vya mapiri gha Israyeli, ndipo uti: ‘Imwe mapiri gha Israyeli, pulikani mazgu gha Yehova.  Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Mulwani winu wamuyowoyerani viheni, wati: ‘Eya! Nanga ni malo ghapachanya ghakale ghaŵa ghithu!’”’+  “Ntheura chima, uyowoye kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Pakuti ŵamupasurani na kumuwukirani kufuma ku vigaŵa vyose mwakuti ŵamitundu awo ŵakhalako ŵamutorani kuŵa ŵawo, ndipo ŵanthu ŵakuyowoya waka vya imwe na kumusesani,+  ntheura imwe mapiri gha Israyeli, pulikani mazgu gha Fumu Yikuru Yehova! Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya ku mapiri na tumapiri, ku milonga na madambo, ku malo ghamayiyi agho ghakaparanyika,+ ndiposo ku misumba yakulekeka iyo yaphangika na kunyozeka na mitundu yakuŵazingilizga iyo yakhalako.+  Fumu Yikuru Yehova yayowoya kuti: ‘Chifukwa cha mwamphu wane wakugolera,+ nikalipirenge ŵamitundu awo ŵakhalako ndiposo Edomu yose, awo ŵatora charu chane kuŵa chawo ndipo ŵachita nthena mwakukondwa chomene na kuyowoya mwamsinjiro.+ Ŵakukhumba kuti ŵatore malo ghakuliskako viŵeto na kuchipoka.’”’+  “Ntheura chima vya charu cha Israyeli, ndipo uyowoye ku mapiri na tumapiri, ku milonga na ku madambo, kuti: ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Wonani! Niyowoyenge chifukwa cha mwamphu na ukali wane, chifukwa chakuti ŵamitundu ŵamukhozgani soni.”’+  “Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Ine nkhuwuska woko lane na kulapa kuti ŵamitundu awo ŵamuzingilizgani ŵayeghenge soni zawo.+  Kweni imwe, mapiri gha Israyeli, musundenge minthavi na kupambikira ŵanthu ŵane Ŵaisrayeli vipambi,+ pakuti ŵali pafupi kuwelera kukwawo.  Pakuti nili namwe, ndipo nizgokerenge kwa imwe, mulimikenge na kuseŵeka mbuto. 10  Nizamwandaniska ŵanthu ŵinu, nyumba yose ya Israyeli, Ŵaisrayeli wose. Mu misumba muzamukhala ŵanthu+ ndipo malo ghakupankhuka ghazamuzengekaso.+ 11  Enya, nizamwandaniska ŵanthu ŵinu na viŵeto vinu.+ Vizamusazgikirako na kwandana. Mwa imwe muzamukhala ŵanthu nga umo vikaŵira pakwamba,+ ndipo nizamumuchitirani viwemi kuluska pakwamba.+ Muzamumanya kuti ine ndine Yehova.+ 12  Nizamuchitiska ŵanthu, enya, ŵanthu ŵane Ŵaisrayeli, kwenda pa imwe ndipo ŵazamumutorani kuŵa ŵawo.+ Muzamuŵa chiharo chawo, ndipo muzamuŵazgoraso ŵambura ŵana chara.’”+ 13  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Pakuti ŵakumuphalirani kuti: “Ndimwe charu icho chikurya ŵanthu na kukoma ŵana ŵa mitundu yinu,”’ 14  ‘ntheura muzamuryaso ŵanthu chara panji kuzgora mitundu yinu kuŵa yambura ŵana,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 15  ‘Nizamuzomerezga chara kuti ŵamitundu ŵalutilire kumuyowoyerani msinjiro, panji kuti ŵanthu ŵamunyozani.+ Kweniso muzamukhuŵaliskaso mitundu yinu chara,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 16  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 17  “Mwana wa munthu, apo ŵa nyumba ya Israyeli ŵakakhalanga mu charu chawo, ŵakachifipiska na nthowa zawo na milimo yawo.+ Nthowa zawo zikaŵa zakufipirwa kwa ine nga ni mwanakazi wakumwezi.+ 18  Ntheura nkhaŵapungulira ukali wane chifukwa cha ndopa izo ŵakathiska pa charu,+ ndiposo chifukwa chakuti ŵakakazuzga charu na vikozgo vyawo vyakuseluska.+ 19  Ntheura nkhaŵambininiskira mu ŵamitundu na kuŵamwalaliskira mu vyaru.+ Nkhaŵeruzga kuyana na nthowa zawo kweniso na milimo yawo. 20  Kweni ŵakati ŵafika ku mitundu yira, ŵanthu ŵakafipiska zina lane lituŵa+ pakuyowoya vya iwo kuti, ‘Aŵa mbanthu ŵa Yehova, kweni ŵakafumamo mu charu chake.’ 21  Ntheura nifipirenge mtima zina lane lituŵa, ilo ŵa nyumba ya Israyeli ŵakalifipiska pakati pa ŵamitundu uko ŵakaluta.”+ 22  “Ntheura phalira nyumba ya Israyeli kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Imwe ŵa nyumba ya Israyeli, nkhuchita ichi chifukwa cha imwe yayi, kweni chifukwa cha zina lane ilo mukalifipiska pakati pa ŵamitundu uko mukaluta.”’+ 23  ‘Nizamulituŵiska nadi zina lane likuru,+ ilo likafipiskika pakati pa ŵamitundu, ilo mukalifipiska mukati mwawo. Ndipo ŵamitundu ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova,+ para natuŵiskika pakati pinu pamaso pawo,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 24  Nizamumutorani kufuma mu ŵamitundu na kumuwunjikani kufuma mu vyaru vyose na kwiza namwe mu charu chinu.+ 25  Nizamumumijirani maji ghakutowa, ndipo muzamutozgeka.+ Nizamumutozgani ku ukazuzi winu wose+ na ku vikozgo vinu vyose vyakuseluska.+ 26  Nizamumupani mtima uphya+ na kuŵika mzimu uphya mukati mwinu.+ Mu thupi linu niwuskengemo mtima walibwe+ na kumupani mtima wa nyama. 27  Nizamuŵika mzimu wane mukati mwinu, nizamumwendeskani mu malango ghane,+ ndipo muzamughasunga na kuchita vyeruzgo vyane. 28  Muzamukhala mu charu icho nkhapeleka ku ŵasekuru ŵinu, muzamuŵa ŵanthu ŵane, ndipo ine nizamuŵa Chiuta winu.+ 29  “‘Nizamumuponoskani ku maukazuzi ghinu ghose ndipo nizamuchemeska mbuto na kuziyandaniska, nizenge na njara chara pa imwe.+ 30  Nizamwandaniska vipambi vya khuni na vuna ya mu munda, mwakuti muleke kukhozgeka soni pakati pa ŵamitundu chifukwa cha njara.+ 31  Penepapo muzamukumbuka nthowa zinu ziheni na milimo yinu iyo yikaŵa yiwemi chara, ndipo muzamujitinkha chifukwa cha kwananga kwinu na vyakuchita vinu vyakuseluska.+ 32  Kweni manyani ichi: Nkhuchita ichi chifukwa cha imwe yayi,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. ‘Ŵani na soni na kulengeskeka chifukwa cha nthowa zinu, imwe nyumba ya Israyeli.’ 33  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Mu zuŵa ilo nizamumutozgerani ku zakwananga zinu zose, nizamupangiska misumba kuŵa yakukhalamo+ ndiposo malo ghakupasuka kuti ghazengekeso.+ 34  Charu chakupasuka icho chikaŵa chamayiyi kuti munthu waliyose uyo wakujumpha pafupi wachiwonenge, chizamulimika. 35  Ŵanthu ŵazamuyowoya kuti: “Charu chakupasuka chaŵa nga ni munda wa Edeni,+ ndipo misumba iyo yikaŵa yakuparanyika na yakupasuka ndiposo yakubwanganduka, sono njakukhora ndipo mukukhala ŵanthu.”+ 36  Ndipo mitundu iyo yakhalako iyo yamuzingilizgani yizamumanya kuti ine, Yehova, nazenga ivyo vikabwangandulika, na kupandaso malo agho ghakaŵa mayiyi. Ine, Yehova, nkhayowoya ndipo navichita.’+ 37  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Nizamuzomerezga ŵa nyumba ya Israyeli kuti ŵanipemphe kuti niŵachitire ichi: Nizamwandaniska ŵanthu ŵawo nga ni mskambo. 38  Nga ni mskambo wa ŵakupatulika, nga ni mskambo wa ku Yerusalemu mu nyengo ya viphikiro vyake,+ misumba iyo yikapasuka yiŵenge na mskambo ukuru wa ŵanthu.+ Ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.’”

Mazgu Ghamusi