Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 33:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Milimo ya mulinda (1-20)

  • Uthenga wa kuwa kwa Yerusalemu (21, 22)

  • Uthenga ku awo ŵakukhala mu malo ghakupasuka gha Yerusalemu (23-29)

  • Ŵanthu ŵakupulikira yayi uthenga (30-33)

    • Ezekiyeli wali “nga ni sumu yachitemwa” (32)

    • “Ntchimi yikaŵa pakati pawo” (33)

33  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, yowoya na ŵanthu ŵakwako,+ ndipo uŵaphalire kuti: “‘Usange niza na lupanga pa charu,+ ndipo ŵanthu wose ŵa mu charu chira ŵatora munthu na kumuŵika kuŵa mulinda wawo,  ndipo wakuwona lupanga lukwiza mu charu, wakulizga mbata na kuchenjezga ŵanthu,+  usange munthu wakupulika kulira kwa mbata ndipo wakusulako chenjezgo,+ ndipo lupanga lukwiza na kumukoma, ndopa zake ziŵenge pa mutu wake.+  Wakapulika kulira kwa mbata kweni wakapwelelerako yayi chenjezgo. Ndopa zake ziŵenge pa mutu wake. Wapulikirenge chenjezgo, mphanyi umoyo wake ukaponoskeka.  “‘Kweni usange mulinda wakuwona lupanga lukwiza ndipo wakuleka kulizga mbata+ mwakuti ŵanthu ŵakuchenjezgeka yayi, ndipo lupanga lukwiza na kukoma yumoza wa iwo, munthu uyo wafwenge chifukwa cha zakwananga zake, kweni ndopa zake nizifumbenge mu woko la mulinda.’+  “Kweni iwe, mwana wa munthu, nakuŵika kuŵa mulinda wa nyumba ya Israyeli. Para wapulika mazgu kufuma mu mulomo wane, unichenjezgere ŵanthu.+  Para nkhuphalira munthu muheni kuti: ‘Wamuheni iwe, ufwenge nadi!’+ kweni ukumuchenjezga yayi muheni kuti wasinthe nthowa zake, iyo pakuti ni muheni wafwenge chifukwa cha zakwananga zake,+ kweni ndopa zake nizikhumbenge kwa iwe.  Kweni usange wamuchenjezga muheni kuti wawereko ku nthowa yake ndipo wakukana kusintha nthowa yake, wafwenge chifukwa cha kwananga kwake,+ kweni iwe waponoska umoyo wako.+ 10  “Ndipo iwe, mwana wa munthu, yowoya ku nyumba ya Israyeli kuti, ‘Imwe mwayowoya kuti: “Kugaluka kwithu na zakwananga zithu ni vizito chomene pa ise, vikutighandiska,+ ntheura tiŵenge wuli ŵamoyo?”’+ 11  Ŵaphalira kuti: ‘“Umo ine niliri wamoyo,” ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova, “Nkhukondwa chara na nyifwa ya muheni,+ kweni nkhukhumba kuti muheni wasinthe nthowa yake+ na kuŵa wamoyo.+ Weraniko, weraniko ku nthowa zinu ziheni.+ Kasi mufwirengechi, imwe nyumba ya Israyeli?”’+ 12  “Ndipo iwe, mwana wa munthu, phalira ŵanthu ŵakwako kuti: ‘Urunji wa munthu murunji uzamumuponoska yayi para wagaluka.+ Kweniso uheni wa muheni uzamumuwiska yayi para wawerako ku uheni wake.+ Munthu waliyose murunji wazamuŵa wamoyo yayi chifukwa cha urunji wake mu zuŵa ilo wakwanangira.+ 13  Para naphalira murunji kuti: “Uŵenge wamoyo nadi,” kweni wakugomezga waka urunji wake na kuchita viheni,+ milimo yake yose yaurunji yizamukumbukika chara, kweni wazamufwa chifukwa cha kwananga uko wachita.+ 14  “‘Ndipo para naphalira muheni kuti: “Ufwenge nadi,” ndipo iyo wakuwerako ku kwananga kwake na kuchita icho ntchakunyoloka na chaurunji,+ 15  ndipo muheni wakuwezga icho wakatora kuŵa chikholi,+ wakuwezga icho wakaphanga,+ wakwenda mu malango gha umoyo na kuleka kuchita mwambura urunji, waŵenge wamoyo+ nadi. Wafwenge yayi. 16  Kwananga kose uko wakachita kuzamukumbukikaso chara.+ Pakuti wachita icho ntchakunyoloka na chaurunji, waŵenge wamoyo nadi.’+ 17  “Kweni ŵanthu ŵakwako ŵati: ‘Nthowa ya Yehova njambura urunji,’ kweni nthowa zawo ndizo ni zambura urunji. 18  “Para munthu murunji waleka urunji wake na kuchita icho ntchiheni, wakwenera kufwa chifukwa cha uheni wake.+ 19  Kweni usange muheni wazgoka na kuwerako ku uheni wake na kuchita icho ntchakunyoloka na chaurunji, waŵenge wamoyo chifukwa cha kuchita nthena.+ 20  “Kweni imwe mukuti: ‘Nthowa ya Yehova njambura urunji.’+ Imwe nyumba ya Israyeli, neruzgenge waliyose wa imwe kuyana na nthowa zake.” 21  Nyengo yikati yajumphapo, mu chaka cha 12 cha wuzga withu, mu mwezi wa 10, pa zuŵa lachinkhondi la mwezi uwo, munthu uyo wakapona ku Yerusalemu wakiza kwa ine,+ ndipo wakati: “Msumba wabwangandulika!”+ 22  Namise pambere munthu uyo wakapona wandize, woko la Yehova likiza pa ine, ndipo wakajura mulomo wane pambere munthu wandize kwa ine namulenji. Ntheura mulomo wane ukajulika ndipo nkhaŵaso mbuwu chara.+ 23  Penepapo mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati: 24  “Mwana wa munthu, ŵanthu awo ŵakukhala mu malo ghakupasuka agha+ ŵakuyowoya vya charu cha Israyeli kuti: ‘Abrahamu wakaŵa munthu yumoza, kweni wakatora charu chose.+ Kweni ise tili ŵanandi, charu chapelekeka nadi kwa ise kuŵa chithu.’ 25  “Ntheura ŵaphalira kuti: ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Mukurya chakurya lumoza na ndopa,+ ndipo mukwinuskira maso ghinu ku vikozgo vinu vyakuseluska, ndipo mukuthiska ndopa.+ Ntheura, kasi mungatora wuli charu kuŵa chinu? 26  Mwagomezga lupanga lwinu,+ mukuchita vinthu vyaukazuzi, ndipo waliyose wa imwe wakazuzga muwoli wa mzengezgani wake.+ Ntheura, kasi mungatora wuli charu kuŵa chinu?”’+ 27  “Uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Umo ine niliri wamoyo, awo ŵakukhala mu malo ghakupasuka ŵazamuwa na lupanga, awo ŵakukhala kuthondo niŵapelekenge ku vikoko kuti viŵarye, ndipo awo ŵali mu malinga na mu zimphanji ŵafwenge na nthenda yakofya.+ 28  Nizgorenge charu kuŵa malo ghakupasuka ndiposo ghamayiyi,+ kujikuzga kwake kumalenge, mapiri gha Israyeli ghapasukenge,+ ndipo pazamuŵavya wakujumpha mukati mwake. 29  Ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova para napasura charu na kuchizgora mayiyi,+ chifukwa cha vinthu vyose vyakuseluska ivyo ŵachita.”’+ 30  “Kweni iwe, mwana wa munthu, ŵanthu ŵakwako ŵakuyowoya vya iwe mumphepete mwa viliŵa na mu milyango ya zinyumba.+ Ŵakuyowoyeskana, waliyose na mubali wake, ŵakuti: ‘Zaninge, tiyeni tikapulikizge mazgu ghakufuma kwa Yehova.’ 31  Wumba wizenge na kukhala panthazi pako nga mbanthu ŵane. Ŵazamupulika mazgu ghako, kweni ŵazamughachita chara.+ Chifukwa ŵakukumyamyatika na milomo yawo, kweni mitima yawo yili pa kujisangira chandulo mwauryarya. 32  Wona, kwa iwo uli nga ni sumu yachitemwa, yakwimbika na mazgu ghawemi pamoza na vyakwimbira vyavingwe vyakulizgika mwaluso. Ŵazamupulika mazgu ghako kweni pazamuŵavya uyo wazamughalondezga. 33  Para mazgu ghazakafiskika, nakuti ghazamufiskika nadi, ŵazamumanya kuti ntchimi yikaŵa pakati pawo.”+

Mazgu Ghamusi