Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 3:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ezekiyeli warye mupukutu uwo Chiuta wamupa (1-15)

  • Ezekiyeli waŵenge mulinda (16-27)

    • Uŵenge na mulandu para ukuleka kuchenjezga ŵanthu (18-21)

3  Penepapo wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, irya icho chili panthazi pako.* Irya mupukutu uwu, ndipo ulute ukayowoye na nyumba ya Israyeli.”+  Ntheura nkhajura mulomo wane, ndipo wakanilyeska mupukutu uwu.  Wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, irya mupukutu uwu, uwo nkhukupa ndipo uzuzge nthumbo yako.” Ntheura nkhamba kuwurya, ndipo mu mulomo wane+ ukaŵa wakunong’omera nga ni uchi.  Wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, luta, njira mukati mu nyumba ya Israyeli, na kuŵaphalira mazgu ghane.  Pakuti watumika ku ŵanthu ŵakuyowoya chiyowoyero chakusuzga chara, nesi ŵa lulimi lwambura kumanyikwa, kweni ku nyumba ya Israyeli.  Watumika ku ŵanthu ŵanandi ŵakuyowoya chiyowoyero chakusuzga kupulika chara, nesi ŵa lulimi lwambura kumanyikwa, awo mazgu ghawo ungaleka kupulika. Niŵenge kuti nakutuma ku ŵanthu aŵa, mphanyi ŵangukakupulikira.+  Kweni ŵa nyumba ya Israyeli ŵamukana kukupulikira, pakuti ŵakukhumba yayi kunipulikira.+ Wose ŵa mu nyumba ya Israyeli mbamtafu ndiposo mbamtima unonono.+  Wona! Nazgora chisko chako kuŵa chinonono nga ni visko vyawo ndiposo nkhope yako kuŵa yinonono nga ni nkhope zawo.+  Nazgora nkhope yako kuŵa nga ni libwe la dayamondi, kuŵa yinonono chomene kuluska libwe la sangalawe.+ Ungaŵawopanga chara panji kutenthema na visko vyawo,+ pakuti mba nyumba yachigaluka.” 10  Iyo wakalutilira kuniphalira kuti: “Mwana wa munthu, pulika mazgu ghane ghose agho nkhukuphalira ndipo ughasunge mu mtima wako. 11  Njira pakati pa ŵanthu ŵakwako awo ŵali ku wuzga+ ndipo ukayowoye nawo. Ukati kwa iwo: ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya,’ kwali ŵamutegherezga panji ŵamukana kutegherezga.”+ 12  Penepapo mzimu ukaninyamura+ ndipo kumanyuma kwane nkhapulika kapomezi ka mazgu ghakuru agho ghakati: “Uchindami wa Yehova ulumbike kufuma ku malo ghake.” 13  Kukaŵa mphomo ya mapapindo gha vyamoyo apo vikakhwaskananga,+ na mphomo ya makhwiro agho ghakaŵa pafupi navyo,+ ndiposo kugululuska kukuru. 14  Mzimu ukaninyamura na kuluta nane, ndipo nkhaluta uku mzimu wane ukuŵaŵa na kukalipa, ndipo woko la Yehova likakhala mwankhongono pa ine. 15  Ntheura nkhaluta ku Tele-abibi, ku ŵanthu awo ŵakakoleka wuzga, awo ŵakakhalanga pafupi na mlonga wa Kebara,+ ndipo nkhakhala kwenekura uko iwo ŵakakhalanga. Nkhakhala pakati pawo mazuŵa 7 ndipo nkhazukumanga+ waka. 16  Paumaliro wa mazuŵa 7, mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati: 17  “Mwana wa munthu, nakuŵika kuŵa mulinda wa nyumba ya Israyeli.+ Para wapulika mazgu kufuma mu mulomo wane, unichenjezgere ŵanthu.+ 18  Para nkhuphalira munthu muheni kuti: ‘Ufwenge nadi,’ kweni ukumuchenjezga yayi, ukutondeka kuyowoya na kumuchenjezga muheni kuti wawereko ku nthowa zake ziheni mwakuti waŵe wamoyo,+ iyo wafwenge chifukwa cha kwananga kwake pakuti ni muheni,+ kweni ndopa zake nizikhumbenge kwa iwe.*+ 19  Kweni usange wamuchenjezga muheni ndipo wakuwerako chara ku uheni wake na ku nthowa zake ziheni, wafwenge chifukwa cha kwananga kwake, kweni iwe waponoska umoyo wako.+ 20  Kweni para murunji waleka urunji wake na kuchita icho ntchiheni, niŵikenge chikhuŵazgo panthazi pake ndipo wafwenge.+ Pakuti ukamuchenjezga yayi, wafwenge chifukwa cha kwananga kwake ndipo milimo yake yaurunji yikumbukikengeso chara, kweni ndopa zake nizikhumbenge kwa iwe.*+ 21  Kweni usange wachenjezga murunji kuti waleke kwananga, ndipo wakwananga chara, waŵenge wamoyo nadi chifukwa wakachenjezgeka,+ ndipo iwe waponoska umoyo wako.” 22  Woko la Yehova likiza pa ine kwenekura ndipo wakati kwa ine: “Wuka, luta ku chidika, ndipo namuyowoya nawe kwenekura.” 23  Ntheura nkhawuka na kuluta ku chidika, ndipo, wonani! uchindami wa Yehova ukaŵa kwenekura,+ nga mbuchindami uwo nkhawona pafupi na mlonga wa Kebara,+ ndipo nkhawa kavunama. 24  Mzimu ukanjira mwa ine na kuniyimika,+ ndipo Chiuta wakayowoya nane wakati: “Luta, ukajijalire mu nyumba yako. 25  Kweni iwe, mwana wa munthu, ŵamuŵika vingwe pa iwe na kukukaka navyo kuti ukaleke kwenda pakati pawo. 26  Namuchitiska lulimi lwako kudemelera ku chavu cha mulomo wako ndipo wamuŵa mbuwu, wamutondeka kuŵachenya chifukwa mba nyumba yachigaluka. 27  Kweni para nkhuyowoya nawe, namujura mulomo wako, ndipo ukati kwa iwo:+ ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya.’ Uyo wakupulika wapulike,+ ndipo uyo wakukana kupulika wakane, chifukwa mba nyumba yachigaluka.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “irya icho wasanga.”
Panji kuti, “nikulangenge iwe chifukwa cha ndopa zake.”
Panji kuti, “nikulangenge iwe chifukwa cha ndopa zake.”