Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 27:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sumu yachitengero, kulilira sitima ya Ture iyo yikubira (1-36)

27  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Kweni iwe, mwana wa munthu, yimbira Ture sumu yachitengero.+  Uyowoye kwa Ture kuti:‘Iwe ukukhala pakunjilira mu nyanja,Ukuchita malonda na ŵanthu ŵa mu virwa vinandi,Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Okwe Ture, wamweneko wati, ‘Ndine wakutowa chomene.’+   Vigaŵa vyako vili mukati mu nyanja,Awo ŵakakuzenga ŵali kukutozga chomene.   Mathabwa ghako ghose ŵakacheka makuni gha junipa gha ku Seniri,+Ndipo ŵakatora khuni la sidara la ku Lebanoni kuti ŵakupangire mlongoti.   Nkhafi zako ŵakaŵaja makuni gha oku gha ku Bashani,Ndipo kunthazi kwako ŵakapangira makuni gha milanje ghakutozgeka na mino gha zovu ghakufuma ku virwa vya Kitimu.+   Thanga* lako likaŵa la salu ya mitundu yakupambanapambana yakufuma ku Eguputo,Ndipo salu yabuluu na ya weya wakudaya na utoto utchesamu zakufuma ku virwa vya Elisha+ ndizo zikaŵa zakubenekelera pachanya pako.   Ŵanthu ŵa mu Sidoni na Arivadi+ ndiwo ŵakavuŵanga ngalaŵa zako. Iwe Ture, ŵanthu ŵako ŵaluso ndiwo ŵakendeskanga ngalaŵa zako.+   Ŵanalume ŵalara* na ŵaluso ŵa ku Gebala+ ndiwo ŵakamata vidolozi vyako.+ Ngalaŵa zose za mu nyanja na ŵakwendeska ŵake ŵakiza kwa iwe kuzakachita nawe malonda. 10  Ŵanalume ŵa ku Peresiya, Ludi, na Puti+ ŵakaŵa mu ŵasilikari ŵako, ŵanalume ŵako ŵankhondo. Ŵakapayikanga viskango vyawo na visoti vyawo pa iwe, ndipo ŵakapangiska kuti uŵe na uchindami. 11  Ŵanalume ŵa ku Arivadi awo ŵakaŵa mu ŵasilikari ŵako ŵakimiliranga mu malinga ghako zingilizge,Ndipo ŵanalume ŵachikanga ndiwo ŵakaŵa ŵalinda mu vigongwe vyako. Ŵakapayika viskango vyawo kuzingilizga malinga ghako,Ndipo ŵakasazgirako kutowa kwako. 12  “‘“Tarishishi+ wakachita nawe malonda chifukwa cha usambazi wako unandi.+ Ukasinthiskanga katundu wako+ na siliva, chisulo, tini, na muthovu.* 13  Ukachita malonda na Yavani, Tubali+ na Mesheki.+ Ukasinthiskanga katundu wako na ŵazga+ ndiposo vinthu vyamkuŵa. 14  Nyumba ya Togarima+ yikapelekanga mahachi ghakukwerapo, mahachi ghankhondo, na myulu pakusinthana na katundu wako. 15  Ŵanthu ŵa ku Dedani+ ŵakachita nawe malonda. Ukalemba ŵantchito mu virwa vinandi kuti ŵakuchitirenge malonda. Ŵakakupanga mino gha zovu+ na makuni gha mphingwe kuŵa malipiro. 16  Edomu wakachita nawe malonda chifukwa cha unandi wa katundu wako. Ŵakakupa malibwe gha nofeki, weya wakudaya na utoto utchesamu, salu zamitundu yakupambanapambana, salu yiwemi, korali, na malibwe gha rube pakusinthana na katundu wako. 17  “‘“Yuda na charu cha Israyeli ŵakachita nawe malonda, ŵakakupa tirigu wa ku Miniti,+ vyakurya viwemi chomene, uchi,+ mafuta, na basamu+ pakusinthana na katundu wako.+ 18  “‘“Damaseko+ wakachita nawe malonda chifukwa cha unandi wa katundu wako na chuma chako, wakachita malonda gha vinyo wa ku Heliboni na weya wa ku Zahara. 19  Vedani na Yavani mu chigaŵa cha Uzali ŵakapeleka chisulo chakuskana, kida, na kalamusi pakusinthana na katundu wako. 20  Dedani+ wakachita nawe malonda gha salu yakupangira vyakukhalapo pa mahachi. 21  Ukalemba ntchito Ŵaarabu na ŵalongozgi wose ŵa Kedara,+ awo ŵakachitanga malonda gha twana twa mberere, mberere zanalume, na mbuzi.+ 22  Ŵamalonda ŵa ku Sheba na Rama+ ŵakachita nawe malonda. Ŵakakupa mtundu uliwose wa mafuta ghawemi ghakununkhira, malibwe ghakudura, na golide pakusinthana na katundu wako.+ 23  Harani,+ Kane, Edeni,+ ŵamalonda ŵa ku Sheba,+ Ashuri,+ na Kilimadi ŵakachita nawe malonda. 24  Pa msika wako ŵakaguliskangapo vyakuvwara vyakutowa, malaya ghakuvwara kuwaro ghakupangika na salu zabuluu kweniso na salu ya mitundu yakupambanapambana, visalu vyakukhalapo* vyamadoŵamadoŵa, vyose vyakuzingika pamoza na kukakika na vingwe. 25  Ngalaŵa za ku Tarishishi+ zikanyamuranga malonda ghako,Ntheura ukazura ndipo ukatitimira* mukati mu nyanja. 26  Ŵanthu awo ŵakukuvuŵa ŵaluta nawe pakati pa nyanja,Mphepo ya kumafumiro gha dazi yakubwangasulira mukati mu nyanja. 27  Chuma chako, katundu wako, malonda ghako, awo ŵakukwendeska na awo ŵakukuvuŵa,Awo ŵakumata vidolozi vyako, awo ŵakuchita nawe malonda,+ na ŵanalume wose ŵankhondo,+Wumba wose uwo uli nawe,Vyose vizamubira mukati mu nyanja pa zuŵa la kuwa kwako.+ 28  Para awo ŵakukuvuŵa ŵakulira, charu chamumphepete mwa nyanja chizamumbwambwantha. 29  Ŵanalume wose awo ŵakukora nkhafi, ŵakwendeska ngalaŵa, na ŵanalume ŵa mu nyanjaŴazamukhira mu ngalaŵa zawo na kwimilira pa mtunda. 30  Ŵazamukolomoka na kukulilira chomene+Uku ŵakuthira fuvu pa mitu yawo na kuvivira mu vyoto. 31  Ŵazamujimeta chipala, kuvwara chigudulu,Ŵazamukutengelera na chitima chikuru, na kukulilira chomene. 32  Pakutengera kwawo, ŵazamukwimbira sumu yachitengero, yakuti: ‘Ni njani wakuyana na Ture, uyo sono wali chete mukati mu nyanja?+ 33  Ukakhorweska ŵanthu ŵanandi,+ katundu wako wakati wafuma mu nyanja. Mathemba gha pa charu chapasi +ghakasambazgika na chuma chako chinandi na malonda ghako. 34  Sono wabwangasukira mu nyanja, mu ndimba ya maji,+Ndipo wabilira lumoza na malonda ghako ghose na ŵanthu ŵako.+ 35  Wose awo ŵakukhala mu virwa ŵakuti waka lwaha pakukudodoliska,+Ndipo mathemba ghawo ghakumbwambwantha na wofi.+ Visko vyawo vyawa. 36  Ŵamalonda ŵakufuma mu mitundu yinyake ŵazamulizga kaluvi chifukwa cha ivyo vyakuchitikira. Umaliro wako uzamuŵa wamabuchi na wakofya,Ndipo uzamuŵakoso yayi muyirayira.’”’”+

Mazgu Ghamusi

“Thanga,” ntchisalu icho ŵakukakilira pachanya pa ngalaŵa ndipo chikovwira kuti ngalaŵa yendenge.
Panji kuti, “Ŵanalume ŵakumanya tunthu.”
Mazgu ghanyake, “muthovwa.”
Mazgu ghanyake, “makalipeti; mati.”
Pangayowoyekaso kuti, “ukaŵa na uchindami.”