Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 24:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yerusalemu wali nga ni m’phika wamlosko (1-14)

  • Nyifwa ya muwoli wa Ezekiyeli ntchimanyikwiro (15-27)

24  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine mu chaka 9, mu mwezi wa 10, pa zuŵa la 10 la mwezi uwo, ghakati:  “Mwana wa munthu, lemba zuŵa ili, zuŵa lenelili. Pa zuŵa ili,+ themba la Babuloni lambapo kuwukira Yerusalemu.  Ndipo yowoya ntharika yakukhwaskana na nyumba yachigaluka, uyowoye vya iwo uti: “‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Khazika m’phika pa moto na kuthiramo maji.+   Ŵikamo vipitika vya nyama,+ chipitika chilichose icho ntchiwemi,Chigha* na mukhono. Uzuzgemo viwangwa viwemi chomene.   Utore mberere yiwemi chomene pa mskambo,+ ndipo usonkhe nkhuni kuzingilizga m’phika. Ubwatuske vipitika na kuphika viwangwa ivyo vili mwenemumo.’”  “Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Soka ku msumba wakuthiska ndopa,+ ku m’phika wamlosko, uwo mlosko wake undafumiskikeko. Uskamo chipitika chimozachimoza,+ ungachitanga mphenduzga* yayi pa ivyo.   Chifukwa ndopa zake zili mukati mwake,+ wakazithira pa jalawe. Wakazithira pasi chara kuti ziwundike na fuvu.+   Kuti nivundure ukali wane wa kuwezgera nduzga,Naŵika ndopa zake pa jalawe lakunyezimira, na lakuwonekeraMwakuti zileke kuwundilika.’+  “Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Soka ku msumba wakuthiska ndopa!+ Nizamuwunjika chiwunjiko chikuru cha nkhuni. 10  Wunjika vigodo, pemba moto,Bwatuska nyama kuti yiphye makora, pungura msuni, ndipo viwangwa vinyeke. 11  Khazika m’phika wambura kanthu pa makara kuti uwotcheMwakuti mkuŵa wake uphye kuti chee. Kufipirwa kwake kusongonokenge mukati mwake,+ ndipo mlosko wake uphye. 12  Ntchakukwenyerezga na chakuvuska,Chifukwa mlosko wake wakugandilira ukufumako chara.+ Uwuponye pa moto na mlosko wake!’ 13  “‘Ukafipirwa chifukwa cha nkharo yako yakulengeska.+ Nkhayezgayezga kukutozga kweni ukatowa chara, ukazuzi wako ukalutilira. Utowengepo yayi m’paka ukali wane utunire pa iwe.+ 14  Ine Yehova nayowoya. Soka lizenge nadi, ndipo nizamuchitapo kanthu kwambura kutondeka. Nizamuchita chitima chara, nesi kujisuska.+ Ŵakweruzgenge kuyana na nthowa zako ndiposo vyakuchita vyako,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 15  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 16  “Mwana wa munthu, sonosono apa nitimbenge kamoza pera na kuwuskako wakutemweka wako kwa iwe.+ Ungatengeranga* chara nesi kulira panji kuthiska masozi. 17  Utamphe chisisi, ndipo ungachitanga mitheto yakulilira ŵakufwa chara.+ Kaka nduŵira+ yako na kuvwara vilyato* vyako.+ Ungabenekeleranga chara mwembe wapamphuno+ nesi kurya chingwa icho ŵanji ŵakwizira nacho.”+ 18  Namulenji nkhayowoya na ŵanthu, ndipo kumise muwoli wane wakafwa. Ntheura namachero ghake mulenji nkhachita nga umo nkhaphalilikira. 19  Ŵanthu ŵakanifumbanga kuti: “Kasi vinthu ivyo ukuchita, utiphalirenge yayi ivyo vikung’anamura kwa ise?” 20  Nkhati kwa iwo: “Mazgu gha Yehova ghiza kwa ine, ghakuti, 21  ‘Phalira nyumba ya Israyeli kuti: “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya, ‘Nili pafupi kufipiska malo ghane ghakupatulika,+ agho mukunotha nagho chomene, agho ntchinthu chakutemweka kwa imwe na icho mtima winu ukukhumba. Ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi awo mukaŵaleka kumasinda, ŵawenge na lupanga.+ 22  Ndipo muchitenge nga umo ine nachitira. Muzamubenekelera yayi mwembe winu wapamphuno nesi kurya chingwa icho ŵanji ŵamuyegherani.+ 23  Nduŵira zinu zizamuŵa pa mitu yinu, na vilyato vinu ku malundi ghinu. Muzamutengera yayi nesi kulira. Kweni muzamughanda chifukwa cha zakwananga zinu,+ na kutamphirana yumoza na munyake. 24  Ezekiyeli waŵa chimanyikwiro kwa imwe.+ Muzakachite nga umo iyo wachitira. Para vyachitika, muzamumanya kuti ine ndine Fumu Yikuru Yehova.’”’” 25  “Kweni iwe, mwana wa munthu, pa zuŵa ilo nizamufumiskako kwa iwo malo ghawo ghakukhora, chinthu chawo chakutowa icho chikuŵapa chimwemwe, icho ŵakuchitemwa, icho mtima wawo ukukhumba, pamoza na ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi,+ 26  uyo wapona+ wazamwiza na kukuphalira. 27  Mu zuŵa ilo, uzamujura mulomo wako na kuyowoya na uyo wapona, ndipo uzamuŵaso mbuwu chara.+ Uzamuŵa chimanyikwiro kwa iwo, ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “Chizo; Mulezi.”
Panji kuti, “Ungatimbanga pa nganga yako.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”