Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 23:1-49

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanakazi ŵaŵiri ŵambura kugomezgeka (1-49)

    • Ohola na Ŵaasiriya (5-10)

    • Oholiba na Babuloni ndiposo Eguputo (11-35)

    • Ŵanakazi ŵaŵiri ŵalangika (36-49)

23  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, pakaŵa ŵanakazi ŵaŵiri, awo nyinawo wakaŵa yumoza.+  Ŵakazgoka mahule mu Eguputo.+ Ŵakachita uhule kufuma pa usungwana wawo. Ŵanalume ŵakatofya* mabere ghawo kwenekura, na kukasakasa vifuŵa vyawo apo ŵakaŵa ŵamwali.  Mulara zina lake wakaŵa Ohola,* ndipo munung’una wake wakaŵa Oholiba.* Ŵakaŵa ŵane ndipo ŵakababa ŵana ŵanalume na ŵanakazi. Ohola ni Samariya,+ ndipo Oholiba ni Yerusalemu.  “Ohola wakamba kuchita uhule+ uku wakaŵa wane. Wakaŵa na chilyokolyoko cha kugonana na vibwezi vyake,+ ŵazengezgani ŵake Ŵaasiriya.+  Aŵa ŵakaŵa ŵalongozgi awo ŵakavwaranga vyabuluu ndiposo ŵachiŵiri ŵa ŵalongozgi. Wose ŵakaŵa ŵanyamata ŵakudokeka awo ŵakakweranga pa mahachi ghawo.  Wakalutilira kuchita uhule na ŵana ŵanalume ŵawemi wose ŵa ku Asiriya. Ndipo wakajifipiska+ na vikozgo vyakuseluska vya awo wakaŵa nawo na chilyokolyoko.  Kweni wakaleka yayi uhule uwo wakachitanga ku Eguputo, chifukwa ŵanthu ŵakagona nayo pa usungwana wake, ŵakakasakasa chifuŵa chake apo wakaŵa mwali, na kupungulira chilyokolyoko chawo pa iyo.+  Ntheura nkhamupeleka mu woko la vibwezi vyake, ŵana ŵanalume ŵa ku Asiriya+ awo iyo wakaŵa nawo na chilyokolyoko. 10  Ŵakabenura nkhule yake,+ ŵakakora ŵana ŵake ŵanalume na ŵanakazi,+ ndipo iyo ŵakamukoma na lupanga. Wakamanyikwa kuŵa mwanakazi wa nkharo yiheni, ndipo ŵakamweruzga. 11  “Munung’una wake Oholiba wakati wawona ichi, chilyokolyoko chake chikahenipa chomene, ndipo uhule wake ukaluska wa mukuru wake.+ 12  Wakaŵa na chilyokolyoko cha kugona na ŵazengezgani ŵake, ŵana ŵanalume ŵa ku Asiriya,+ ŵalongozgi na ŵachiŵiri ku ŵalongozgi awo ŵakavwaranga vyakutowa ndipo ŵakakweranga pa mahachi, wose ŵakaŵa ŵanyamata ŵakudokeka. 13  Wakati wajifipiska, nkhawona kuti wose ŵaŵiri ŵenda mu nthowa yimoza.+ 14  Kweni wakalutilira kuchita uhule wake. Wakawona vikozgo vyanalume vyakuŵajika pa chiliŵa, vikozgo vya Ŵakalidi ivyo vikaŵajika na kuphakika utoto utchesamu. 15  Vikavwalikika malamba mu viwuno vyawo, nduŵira zitali ku mitu yawo, ndipo vikawonekanga nga mbankhondo, vyose vikalongoranga Ŵababuloni, ŵakubabikira mu charu cha Ŵakalidi. 16  Wakati waviwona waka, wakamba kuŵa navyo na chilyokolyoko, ndipo wakavitumira mathenga mu Kalideya.+ 17  Ntheura ŵana ŵanalume ŵa ku Babuloni ŵakandondera ku bedi lake lakuchitirapo vyachitemwa, ndipo ŵakamufipiska na uzaghali wawo. Wakati wafipiskika na iwo, wakaseluka na kuwukako kwa iwo. 18  “Apo wakalutilira kupenguka na uhule na kubenura nkhule yake,+ nkhaseluka nayo ndipo nkhawukako kwa iyo, nga umo nkhaselukira na kuwukako kwa mukuru wake.+ 19  Ndipo wakalutilira kusazgirako milimo yake ya uhule,+ wakakumbuka mazuŵa gha usungwana wake, apo wakachitanga uhule mu charu cha Eguputo.+ 20  Iyo wakaŵa na chilyokolyoko pa iwo nga mbanakazi awo ŵanalume ŵawo ŵali na viŵaro nga vya mbunda zanalume, ndiposo awo nkhule zawo zili nga ni nkhule za mahachi ghanalume. 21  Ukanwekera chomene nkharo yakulengeska ya pa usungwana wako iyo ukaŵa nayo mu Eguputo,+ apo ŵanalume ŵakakasakasanga chifuŵa chako na kutofya mabere gha usungwana wako.+ 22  “Ntheura, iwe Oholiba, ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Wona nkhuwuska vibwezi vyako+ ivyo ukaseluka navyo na kuwukako kwa ivyo, ndipo nizenge navyo kufuma ku vigaŵa vyose kuti vikuwukire.+ 23  Niwuskenge ŵana ŵanalume ŵa ku Babuloni+ na Ŵakalidi+ wose, ŵanalume ŵa ku Pekodi,+ Showa, na Kowa, pamoza na ŵana ŵanalume wose ŵa ku Asiriya. Wose aŵa mbanyamata ŵakudokeka, ŵalongozgi na ŵachiŵiri ku ŵalongozgi, ŵankhondo na ŵanalume ŵakusankhika,* wose ŵakukwera pa mahachi. 24  Ŵakuwukirenge na kapomezi ka magileta ghankhondo na makhwiro, na wumba ukuru wa ŵankhondo, na viskango vikuru, tuviskango, na visoti. Wose ŵazamukuzingilizga ndipo nizamuŵazomerezga kuti ŵakweruzge, ndipo ŵazamukweruzga kuyana na umo ŵakhumbira.+ 25  Nizamulongora kutukutwa kwane pa iwe, ndipo ŵazamukulanga mu ukali wawo. Ŵazamudumura mphuno yako na makutu ghako, ndipo awo ŵakhalapo pa iwe ŵazamuwa na lupanga. Ŵazamutora ŵana ŵako ŵanalume na ŵanakazi, ndipo ivyo vizamukhalako vizamumyangulika na moto.+ 26  Ŵazamukuvura malaya+ na kukupoka vitoweskero vyako viwemi.+ 27  Nizamumazga nkharo yako yakulengeska na uhule wako+ uwo ukamba kuchita mu charu cha Eguputo.+ Uzamuleka kulaŵiska ŵanalume ŵa ku Eguputo ndipo uzamukumbukaso Eguputo chara.’ 28  “Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Wona, nili pafupi kukupeleka ku awo ukuŵatinkha, awo ukaseluka nawo na kuwukako kwa iwo.+ 29  Ŵazamukulanga chifukwa cha kukutinkha, ŵazamutora vyose ivyo ukavifukafukira,+ na kukuleka nkhule ndiposo wambura kuvwara. Nkhule iyo ukuchitira uzaghali kweniso nkharo yako yakulengeska na uhule wako vizamuwonekera pakweru.+ 30  Vinthu ivi vizamukuchitikira chifukwa walondezga ŵamitundu nga ni hule,+ kweniso chifukwa ukajifipiska na vikozgo vyawo vyakuseluska.+ 31  Wenda mu nthowa ya mukuru wako+ ndipo nizamuŵika nkhombo yake mu woko lako.’+ 32  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Uzamumwa vya mu nkhombo ya mukuru wako+ iyo njikuru na yakuzongoka,Ndipo uzamuŵa chinthu chakusekeska na chakuhoyeka, chifukwa mu nkhombo muli vinandi.+ 33  Uzamuloŵera chomene na kuŵa na chitima chikuru,Uzamumwa vya mu nkhombo yakofya na yakupasura,Nkhombo ya mukuru wako, Samariya. 34  Uzamumwa na kukwangura vyose vya mu nkhombo iyi,+ ndipo uzamumemena vibenthu vyakeNa kutwazura mabere ghako. “Pakuti ine nayowoya,” ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.’ 35  “Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya, ‘Pakuti waniluwa na kunitaya kunyuma zako,*+ uzamulangika chifukwa cha nkharo yako yakulengeska ndiposo chifukwa cha uhule wako.’” 36  Yehova wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, kasi ungapharazga cheruzgo kwa Ohola na Oholiba+ na kuŵaphalira vyakuchita vyawo vyaukazuzi? 37  Iwo ŵachita uleŵi,+ ndipo mu mawoko ghawo muli ndopa. Ŵachita uleŵi na vikozgo vyawo vyakuseluska, kweniso ŵana awo ŵakanibabira ŵakaŵajumphiska pa moto kuŵa nga ntchakurya cha vikozgo vyawo.+ 38  Kweniso, ichi ndicho ŵanichitira: Pa zuŵa lira, ŵakakazuzga malo ghane ghakupatulika na kufipiska masabata ghane. 39  Pa zuŵa lenelira, ŵakati ŵakoma ŵana ŵawo kuŵa sembe za vikozgo vyawo vyakuseluska,+ ŵakiza ku malo ghane ghakupatulika na kughafipiska.+ Ivi ndivyo ŵakachita mukati mu nyumba yane. 40  Ŵakatuma na thenga wuwo kuti likacheme ŵanalume kufuma kutali chomene.+ Apo ŵakizanga, iwe ukageza na kujiphaka vinthu mu maso ghako, ndipo ukajitozga na vyakutoweskera.+ 41  Ndipo ukakhala pa bedi lauchindami,+ ndipo panthazi pako pakaŵa thebulu+ ilo ukaŵikapo vyakununkhira vyane+ na mafuta ghane.+ 42  Kukapulikikwa chiwawa cha ŵanalume ŵambura kulorako, ŵanji ŵa iwo ŵakaŵa ŵaloŵevu ŵakufuma ku mapopa. Ŵakavwalika makhoza mu mawoko gha ŵanakazi na mphumphu zakutowa ku mitu yawo. 43  “Penepapo nkhayowoya vyakukhwaskana na mwanakazi uyo wakavuka na uleŵi, nkhati: ‘Sono walutilirenge kuchita uhule wake.’ 44  Ŵakalutilira kuluta kwa iyo nga umo munthu wakulutira kwa hule. Ndimo ŵakalutiranga kwa Ohola na Oholiba, ŵanakazi ŵa nkharo yakulengeska. 45  Kweni ŵanalume ŵarunji ŵazamumupa cheruzgo chakwenelera chifukwa cha uleŵi+ na kuthiska ndopa.+ Pakuti iwo mbaleŵi ndipo ŵali na ndopa mu mawoko ghawo.+ 46  “Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya, ‘Kwizenge mzinda wa nkhondo uwo uzamuŵawukira, kuŵazgora chinthu chakutenthemeska na kuŵaphanga vinthu vyawo.+ 47  Mzinda wa nkhondo uzamuŵadinya na malibwe+ na kuŵadumura na malupanga ghawo. Ŵazamukoma ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi+ na kotcha nyumba zawo na moto.+ 48  Nizamumazga nkharo yakulengeska mu charu, ndipo ŵanakazi wose ŵazamusambirapo kanthu ndipo ŵazamutolera chara nkharo yinu yakulengeska.+ 49  Ŵazamumulangani chifukwa cha nkharo yinu yakulengeska ndiposo chifukwa cha zakwananga zinu izo mukuchita pakusopa vikozgo vyakuseluska. Ndipo muzamumanya kuti ine ndine Fumu Yikuru Yehova.’”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “kuzema.”
Kung’anamura kuti, “Hema Lake.”
Kung’anamura kuti, “Hema Lane Lili mwa Iyo.”
Mazgu gheneko, “ŵakuchemeka.”
Panji kuti, “na kuniswayirathu.”