Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 20:1-49

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mdauko wa kugaluka kwa Israyeli (1-32)

  • Israyeli walayizgika kuti wazamuwelera kwawo (33-44)

  • Uchimi wakwimikana na chigaŵa cha kumwera (45-49)

20  Sono mu chaka cha 7, mu mwezi wachinkhondi, pa zuŵa la 10 la mwezi uwo, ŵalara ŵanyake ŵa Israyeli ŵakiza na kukhala panthazi pane kuti ŵafumbe kwa Yehova.  Penepapo mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, yowoya na ŵalara ŵa Israyeli, ndipo uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Kasi mwiza kuzakafumba kwa ine? ‘Umo ine niliri wamoyo, nizgorenge chara mafumbo ghinu,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”’  “Kasi wanozgeka kuŵeruzga?* Mwana wa munthu, kasi wanozgeka kuŵeruzga? Ŵamanyiska vinthu vyaukazuzi ivyo ŵasekuru ŵawo ŵakachita.+  Ŵaphalira kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Mu zuŵa ilo nkhasolera Israyeli,+ nkhalapaso* ku mphapu* ya nyumba ya Yakhobe, ndipo nkhajimanyiska kwa iwo mu charu cha Eguputo.+ Enya, nkhalapa kwa iwo, nkhati, ‘Ine ndine Yehova Chiuta wako.’  Mu zuŵa lira, nkhalapa kuti niŵafumiskenge mu charu cha Eguputo kuya nawo ku charu icho nkhaŵapenjera, icho mukwenda mkaka na uchi.+ Chikaŵa chakutowa chomene kuluska vyaru vyose.  Ndipo nkhati kwa iwo: ‘Waliyose wa imwe wataye vinthu vyakuseluska ivyo vili pamaso pinu. Mungajifipiskanga chara na vikozgo vyaukazuzi vya ku Eguputo.+ Ine ndine Yehova Chiuta winu.’+  “‘“Kweni ŵakanigalukira, ŵakakhumba chara kunipulikira. Ŵakataya chara vinthu vyakuseluska ivyo vikaŵa pamaso pawo ndipo ŵakavileka yayi vikozgo vyaukazuzi vya ku Eguputo.+ Ntheura nkhalayizga kuti niŵapungulirenge kutukutwa kwane na kufumiskira ukali wane wose pa iwo mu charu cha Eguputo.  Kweni nkhachita ichi chifukwa cha zina lane, kuti lileke kufipiskika pamaso pa mitundu iyo ŵakakhalanga mukati mwawo.+ Pakuti nkhajimanyiska kwa iwo* pamaso pa mitundu iyi apo nkhaŵafumiska* mu charu cha Eguputo.+ 10  Ntheura nkhaŵafumiska mu charu cha Eguputo na kuŵalongozgera mu mapopa.+ 11  “‘“Nkhaŵapa malango ghane na kuŵamanyiska+ vyeruzgo vyane, kuti munthu uyo wakuvilondezga waŵe wamoyo.+ 12  Nkhaŵapaso masabata ghane+ kuŵa chimanyikwiro pakati pa ine na iwo,+ mwakuti ŵamanye kuti ine Yehova, ndine nkhuŵatuŵiska. 13  “‘“Kweni nyumba ya Israyeli yikanigalukira mu mapopa.+ Ŵakenda chara mu malango ghane, ŵakakana vyeruzgo vyane ivyo para munthu wavilondezga wakuŵa wamoyo. Ŵakafipiska chomene masabata ghane. Ntheura nkhalayizga kuti niŵapungulirenge kutukutwa kwane mu mapopa na kuŵamara.+ 14  Nkhachita ichi chifukwa cha zina lane, kuti lileke kufipiskika pamaso pa mitundu iyo yikawonanga apo nkhaŵafumiskanga.+ 15  Nkhalapaso kwa iwo mu mapopa kuti niŵanjizgenge chara mu charu icho nkhaŵapa,+ charu icho mukwenda mkaka na uchi,+ chakutowa chomene kuluska vyaru vyose, 16  chifukwa ŵakakana vyeruzgo vyane, ŵakenda chara mu malango ghane, ŵakafipiska masabata ghane, ndiposo chifukwa chakuti mtima wawo ukalondezga vikozgo vyawo vyakuseluska.+ 17  “‘“Kweni nkhaŵachitira chitima,* ndipo nkhaŵaparanya yayi. Nkhaŵamara yayi mu mapopa. 18  Ndipo nkhati ku ŵana ŵawo mu mapopa:+ ‘Mungendanga mu malango gha ŵasekuru ŵinu chara+ panji kusunga vyeruzgo vyawo, nesi kujifipiska na vikozgo vyawo vyakuseluska. 19  Ine ndine Yehova Chiuta winu. Yendani mu malango ghane, sungani vyeruzgo vyane na kuvichita.+ 20  Tuŵiskani masabata ghane,+ ndipo ghaŵe chimanyikwiro pakati pa ine na imwe, kuti mumanye kuti ine ndine Yehova Chiuta winu.’+ 21  “‘“Kweni ŵana nawo ŵakamba kunigalukira.+ Ŵakenda chara mu malango ghane, ŵakaghasungilira yayi, nesi kuchita vyeruzgo vyane ivyo para munthu wavilondezga wakuŵa wamoyo. Ŵakafipiska masabata ghane. Ntheura nkhalayizga kuti niŵapungulirenge kutukutwa kwane na kufumiskira ukali wane wose pa iwo mu mapopa.+ 22  Kweni nkhajikora+ ndipo nkhachita ichi chifukwa cha zina lane+ kuti lileke kufipiskika pamaso pa mitundu iyo yikawonanga apo nkhaŵafumiskanga. 23  Kweniso, nkhalapa kwa iwo mu mapopa kuti niŵambininiskirenge mukati mu ŵamitundu na kuŵamwalaliskira mukati mu vyaru,+ 24  chifukwa ŵakachita chara vyeruzgo vyane. Ŵakakana malango ghane,+ ŵakafipiska masabata ghane, ndipo ŵakalondezga* vikozgo vyakuseluska vya ŵasekuru ŵawo.+ 25  Kweniso nkhaŵazomerezga kulondezga malango agho ghakaŵa ghawemi yayi na vyeruzgo ivyo vingaŵapa umoyo yayi para ŵavilondezga.+ 26  Apo ŵakajumphiskanga pa moto+ ŵana ŵawo wose ŵakwamba kubabika, nkhaŵaleka kuti ŵajifipiske na sembe zawo, mwakuti niŵapasure, kuti ŵamanye kuti ine ndine Yehova.”’ 27  “Ntheura iwe, mwana wa munthu, yowoya ku nyumba ya Israyeli, uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Ŵasekuru ŵinu nawo ŵakaniyuyura mwakuyana waka apo ŵakanichitira mwambura kugomezgeka. 28  Nkhiza nawo mu charu icho nkhalapa kuti niŵapenge.+ Ŵakati ŵawona tumapiri tose tutali na makuni ghakuvwinthuka,+ ŵakamba kupeleka sembe zawo na vyakupeleka vyawo vyakunikwiyiska. Ŵakapelekerangapo sembe za sungu liwemi* na kupungulirapo sembe za chakumwa. 29  Ntheura nkhaŵafumba kuti: ‘Kasi malo ghapachanya agho mukulutako ghakung’anamurachi? (Ghachali kuchemeka Malo Ghapachanya m’paka muhanya uno.)’”’+ 30  “Sono yowoya ku nyumba ya Israyeli kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Kasi mukujifipiska nga umo ŵasekuru ŵinu ŵakachitira pakulondezga vikozgo vyawo vyakuseluska na kuchita navyo uzaghali?+ 31  Kasi muchali kujifipiska m’paka muhanya uno, apo mukupeleka sembe ku vikozgo vinu vyose vyakuseluska, pakujumphiska ŵana ŵinu pa moto?+ Kasi mukhumba kuti ine nimuzgorani mafumbo ghinu uku mukuchita vinthu ivi, imwe ŵa nyumba ya Israyeli?”’+ “‘Umo ine niliri wamoyo,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova, ‘Nimuzgoraninge chara mafumbo ghinu.+ 32  Ndipo ivyo vili mu maghanoghano ghinu vichitikengepo chara, apo mukuti: “Tiyeni tiŵe nga mbamitundu, nga ni mbumba za mu vyaru vinyake, awo ŵakusopa* khuni na libwe.”’”+ 33  “Fumu Yikuru Yehova yayowoya kuti: ‘Umo ine niliri wamoyo, nimuwusaninge na woko lankhongono nga ni themba, woko lakunyoloskeka, ndiposo kumupungulirani ukali.+ 34  Nimufumiskaninge pakati pa ŵanthu na kumuwunjikani pamoza kufuma mu vyaru ivyo mwambininiskikirako na woko lankhongono, woko lakunyoloskeka, na kumupungulirani ukali.+ 35  Nizamuluta namwe mu mapopa gha ŵanthu na kweruzgana namwe kwenekura maso na maso.+ 36  “Fumu Yikuru Yehova yayowoya kuti: ‘Nga umo nkheruzgirana na ŵasekuru ŵinu mu mapopa gha charu cha Eguputo, ntheura ndimo neruzgiranengeso na imwe. 37  Nimujumphiskaninge kusi kwa ndodo ya muliska+ na kumukakani na phangano. 38  Kweni mukati mwinu nizamuwuskamo ŵakugaluka na awo ŵakuninangira.+ Nizamuŵafumiska mu charu icho ŵakukhala nga mbalendo, kweni ŵamunjira chara mu charu cha Israyeli.+ Ndipo muzamumanya kuti ine ndine Yehova.’ 39  “Kweni imwe, ŵa nyumba ya Israyeli, ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya, ‘Waliyose wa imwe walute na kukateŵetera vikozgo vyake vyakuseluska.+ Kweni pamanyuma pake, para mukunipulikira chara, muzamufipiskaso chara zina lane lituŵa na sembe zinu ndiposo vikozgo vinu vyakuseluska.’+ 40  “Fumu Yikuru Yehova yayowoya kuti, ‘Pa phiri lane lituŵa, pa phiri litali la Israyeli,+ ndipo nyumba yose ya Israyeli, wose ŵamuniteŵetera mu charu ichi.+ Namukondwa nawo kwenekura, ndipo namukhumba vyakupeleka vinu na sembe zinu za vipambi vyakwamba kupambika, vinthu vinu vyose vyakupatulika.+ 41  Namukondwa namwe chifukwa cha sungu liwemi.* Ndimo vizamuŵira para nkhumufumiskani mu ŵanthu na kumuwunjikani pamoza kufuma mu vyaru ivyo mukambininiskikirako,+ ndipo nizamutuŵiskika pakati pinu pamaso pa mitundu.’+ 42  “‘Ndipo muzamumanya kuti ine ndine Yehova,+ para niza namwe mu charu cha Israyeli,+ charu icho nkhalapa kuchipeleka ku ŵasekuru ŵinu. 43  Kwenekura mwamukumbuka nkharo zinu na milimo yinu yose iyo mukajifipiska nayo,+ ndipo mwamujitinkha chifukwa cha vinthu vyose viheni ivyo mukachita.+ 44  Penepapo muzamumanya kuti ine ndine Yehova, para namarana namwe chifukwa cha zina lane,+ kuti chifukwa cha nkharo zinu ziheni chara nesi chifukwa cha vyakuchita vinu vyakuvunda, imwe nyumba ya Israyeli,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 45  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 46  “Mwana wa munthu, lazga chisko chako ku chigaŵa cha kumwera, upharazge mazgu kumwera, ndipo uchime ku nkhorongo* ya charu cha kumwera. 47  Uphalire nkhorongo ya kumwera, uti: ‘Pulika mazgu gha Yehova. Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Wona, nikubuskenge na moto+ ndipo unyeskenge khuni lililose lakubiliŵira na khuni lililose lakomira pakati pako. Dimi la moto lizimwikenge chara,+ ndipo chisko chilichose chiphyenge na moto, kwambira kumwera m’paka kumpoto. 48  Ndipo ŵanthu wose ŵawonenge kuti ine Yehova nabuska moto ndipo ungazimwika chara.”’”+ 49  Ndipo nkhati: “Okwe, Fumu Yikuru Yehova! Ŵakuninena, ŵakuti, ‘Asi uyu wakuyowoya waka zintharika?’”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wanozgeka kupeleka cheruzgo pa iwo?”
Mazgu gheneko, “nkhatumphuskaso woko lane.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Ndiko kuti, Israyeli.
Ndiko kuti, Ŵaisrayeli.
Mazgu gheneko, “jiso lane likaŵachitira chitima.”
Mazgu gheneko, “maso ghawo ghakaŵa pa.”
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Panji kuti, “ŵakuteŵetera.”
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
“Nkhorongo,” ni malo agho kuli makuni ghanandi.