Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 18:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Waliyose weruzgikenge chifukwa cha zakwananga zake (1-32)

    • Umoyo uwo ukwananga ndiwo ufwenge (4)

    • Mwana waleke kufwira zakwananga za awiske (19, 20)

    • Chiuta wakukondwa yayi na nyifwa ya muheni (23)

    • Waŵenge na umoyo usange waleka viheni (27, 28)

18  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Kasi ntharika iyi yikung’anamurachi, iyo mukuyiyowoya kanandi waka mu charu cha Israyeli, yakuti, ‘Adada ŵarya mpheska zakuntchantchamira, kweni mino gha ŵana ndigho ghazilirika’?*+  “Fumu Yikuru Yehova yayowoya kuti, ‘Umo ine niliri wamoyo, mulutilirenge chara kuyowoya mazgu agha mu charu cha Israyeli.  Wonani! Maumoyo ghose ngane. Umoyo wa wiske na umoyo wa mwana ghose ngane. Umoyo uwo ukwananga, ndiwo ufwenge.  “‘Usange munthu ni murunji ndipo wakuchita icho ntchakwenelera na chakunyoloka:  Wakuryako chara ivyo vyapelekeka kuŵa sembe ya ŵangoza pa mapiri,+ wakwinuskirako yayi maso ghake ku ŵangoza ŵakuseluska ŵa nyumba ya Israyeli, wakukazuzga yayi muwoli wa mzengezgani wake+ panji kugona na mwanakazi uyo wali kumwezi,+  wakuyuzga munthu waliyose+ chara. Kweni wakuwezga chikholi icho wakukongora wamupa pakubwereka,+ wakwibira munthu chara,+ kweni wakupeleka chakurya chake kwa uyo wali na njara+ ndipo uyo wali nkhule wakumuvwalika laya.+  Wakukongozga kuti wasangirepo chapachanya chara nesi kukongozga pa katapira,+ kweni wakukana kuchitako vinthu vyambura urunji,+ wakwendera urunji wenecho para wakweruzga pakati pa munthu na munyake.+  Wakulutilira kwenda mu malango ghane na kusungilira vyeruzgo vyane mwakuti wachitenge mwakugomezgeka. Munthu wanthena ni murunji, ndipo wakhalenge nadi wamoyo,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 10  “‘Kweni usange wababa mwana uyo ni munkhungu,+ wakukoma ŵanthu,*+ panji wakuchitako chilichose cha vinthu ivi 11  (nangauli awiske ŵandachitepo chilichose pa vinthu ivi), wakurya ivyo vyapelekeka kuŵa sembe ya ŵangoza pa mapiri, wakukazuzga muwoli wa mzengezgani wake, 12  wakuyuzga ŵakusoŵerwa na ŵakavu,+ wakuphanga vyaŵene, wakuwezga chara chikholi, wakwinuskira maso ghake ku ŵangoza ŵakuseluska,+ wakuchita vinthu vyaukazuzi,+ 13  wakukongozga pa katapira na kulipiliska chapachanya,+ ntheura mwana uyu waŵenge wamoyo chara. Chifukwa cha vinthu vyose vyaukazuzi ivyo wachita, wakomekenge nadi. Ndopa zake ziŵenge pa iyomwene. 14  “‘Kweni usange dada wali na mwana uyo wakuwona zakwananga zose izo awiske ŵakuchita, nangauli wakuziwona, iyo wakuchitako chara vinthu ivi, 15  wakuryako chara ivyo vyapelekeka kuŵa sembe ya ŵangoza pa mapiri, panji kwinuskira maso ghake ku ŵangoza ŵakuseluska ŵa nyumba ya Israyeli, wakukazuzga yayi muwoli wa mzengezgani wake, 16  wakuyuzga munthu waliyose chara, wakukanilira chara chikholi, wakuphanga vyaŵene chara, kweni wakupeleka chakurya chake kwa uyo wali na njara, wakuvwalika laya uyo wali nkhule, 17  wakuyuzga ŵakavu chara, wakukongozga pa katapira chara nesi kulipiliska chapachanya, wakusungilira vyeruzgo vyane ndipo wakwenda mu malango ghane. Munthu wanthena wafwenge yayi chifukwa cha kwananga kwa awiske. Waŵenge wamoyo nadi. 18  Kweni pakuti awiske ŵakachitanga upusikizgi, ŵakibiranga mubali wawo, ndipo ŵakachitanga vinthu vyambura kwenelera pakati pa ŵanthu ŵawo, ŵazamufwa chifukwa cha zakwananga zawo. 19  “‘Kweni imwe mutenge: “Kasi mwana walekerachi kuŵa na mulandu chifukwa cha zakwananga za awiske?” Pakuti mwana wachita urunji na icho ntchakunyoloka, wasungilira malango ghane ghose ndipo wakughalondezga, waŵenge nadi wamoyo.+ 20  Umoyo uwo ukwananga ndiwo ufwenge.+ Mwana waŵenge na mulandu chifukwa cha zakwananga za awiske chara, ndipo wiske waŵenge na mulandu chifukwa cha zakwananga za mwana wake chara. Urunji wa murunji uŵenge pa iyo yekha, na uheni wa muheni uŵenge pa iyo yekha.+ 21  “‘Kweni usange muheni wazgoka na kuwerako ku zakwananga zake zose izo wakachitanga ndipo wakusunga malango ghane ghose na kuchita urunji na icho ntchakunyoloka, iyo waŵenge nadi wamoyo. Wafwenge chara.+ 22  Weruzgikenge yayi pa maubudi ghake ghose agho wakachita.+ Waŵenge wamoyo chifukwa wakuchita urunji.’+ 23  “Fumu Yikuru Yehova yayowoya kuti: ‘Kasi ine nkhukondwa na nyifwa ya munthu muheni?+ Asi nkhukhumba kuti munthu muheni wawereko ku nthowa zake kuti waŵe wamoyo?’+ 24  “‘Kweni usange murunji waleka urunji wake na kuchita icho ntchiheni, na kuchita vinthu vyose vyaukazuzi ivyo muheni wakuchita, kasi waŵenge wamoyo? Urunji wake wose uwo wakachita ukumbukikenge chara.+ Wafwenge+ chifukwa cha kuleka kugomezgeka kwake na kwananga uko wachita. 25  “‘Kweni imwe mutenge: “Nthowa ya Yehova njambura urunji.”+ Pulikani sono, imwe nyumba ya Israyeli. Kasi nthowa yane njambura urunji?+ Asi nthowa zinu ndizo ni zambura urunji?+ 26  “‘Usange murunji waleka urunji wake na kuchita icho ntchiheni, ndipo wafwa chifukwa cha kwananga kwake, wafwenge chifukwa cha kwananga kwake. 27  “‘Kweni usange muheni wazgoka na kuleka viheni ivyo wakachitanga na kwamba kuchita urunji na icho ntchakunyoloka, iyo waponoskenge umoyo wake.+ 28  Para waghanaghanirapo pa viheni vyose ivyo wakachita na kuvileka, waŵenge nadi wamoyo. Wafwenge chara. 29  “‘Kweni nyumba ya Israyeli yitenge: “Nthowa ya Yehova njambura urunji.” Imwe nyumba ya Israyeli,+ kasi mbunenesko nadi kuti nthowa zane ndizo ni zambura urunji? Asi nthowa zinu ndizo ni zambura urunji?’ 30  “‘Ntheura neruzgenge waliyose wa imwe kuyana na nthowa zake,+ imwe nyumba ya Israyeli,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. ‘Zgokani, enya, zgokani na kulekerathu maubudi ghinu ghose, mwakuti ghaleke kuŵa chikhuŵazgo icho chingamwizirani na mulandu. 31  Wuskanipo maubudi ghinu ghose agho mwachita,+ ndipo sangani* mtima uphya na mzimu uphya!+ Kasi mufwirengechi,+ imwe nyumba ya Israyeli?’ 32  “‘Ine nkhukondwa yayi na nyifwa ya munthu waliyose.+ Ntheura weraniko, na kuŵa ŵamoyo,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ghafwa zazi; ghafwa uyeyera; panji ghakunyenyera.”
Mazgu gheneko, “wakuthiska ndopa.”
Mazgu gheneko, “jipangirani.”