Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 16:1-63

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Chitemwa cha Chiuta pa Yerusalemu (1-63)

  • Wasangika nga ni mwana uyo ŵakamutaya (1-7)

  • Chiuta wamutozga na kuchita nayo phangano la nthengwa (8-14)

  • Waleka kugomezgeka (15-34)

  • Walangika nga ni hule (35-43)

  • Wayaniskika na Samariya ndiposo Sodomu (44-58)

  • Chiuta wakumbuka phangano lake (59-63)

16  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, manyiska Yerusalemu maukazuzi ghake.+  Uyowoye kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya kwa Yerusalemu: “Kukwako nkhu charu cha Ŵakenani, ndiko ukababikira. Awuso ŵakaŵa Muamori,+ ndipo anyoko ŵakaŵa Muhiti.+  Pakubabika kwako, pa zuŵa ilo ukababikiranga, mumbwera wako ukadumulika yayi, iwe ukageziskika yayi kuti utowe, ukaphakika yayi mchere, nesi kuvungilizgika na salu.  Pakaŵavya na yumoza uyo wakakulengera lusungu kuti wakuchitire ivi. Pakaŵavya yumoza uyo wakaŵa nawe na chiwuravi. Kweni ukatayika pa thondo chifukwa ukatinkhika pa zuŵa ilo ukababikira.  “‘“Apo nkhajumphanga pafupi nawe nkhakuwona ukusalanthuka mu ndopa zako, uku wagona mu ndopa zako, ndipo nkhati: ‘Khala wamoyo!’ Enya, nkhayowoya kwa iwe apo ukagona mu ndopa zako, nkhati: ‘Khala wamoyo!’  Nkhakuzgora wumba ukuru chomene nga ni vyakumera ivyo vikuphuka mu munda, ndipo ukakura na kuŵa mutali na kuvwara vitoweskero viwemi chomene. Mabere ghako ghakima makora ndipo sisi lako likakura makora chomene, kweni ukaŵa nkhule na wambura kuvwara.”’  “‘Apo nkhajumphanga pafupi na iwe na kukuwona, nkhawona kuti wafika nadi pa msinkhu wakuti ungatemweka. Ntheura nkhakudikiska*+ chakuvwara chane na kubisa nkhule yako ndipo nkhachita chilapo na kuchita nawe phangano, ndipo ukaŵa wane,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.  ‘Kweniso nkhakugeziska na maji na kusuka ndopa zako na kukuphakazga mafuta.+ 10  Pamanyuma nkhakuvwalika chakuvwara chamadoŵa, nkhakupa vilyato* vyachikumba chiwemi, nkhakuvungilizga mu salu yiwemi, na kukuvwalika vyakuvwara vyakudura. 11  Nkhakutozga na vitoweskero, nkhakuvwalika makhoza pa mawoko ghako, na majuda mu singo yako. 12  Kweniso, nkhakuvwalika mphete pa mphuno yako, ndeŵeleŵe* mu makutu ghako, na mphumphu yakutowa pa mutu wako. 13  Ukalutilira kujitozga na golide na siliva, ndipo vyakuvwara vyako vikaŵa vya salu yiwemi, salu yakudura, ndiposo chakuvwara chamadoŵa. Ukaryanga chakurya cha ufu uwemi, uchi, na mafuta, ndipo ukakura wakutowa chomene,+ ukaŵa wakwenelera kuŵa fumukazi.’” 14  “‘Zina lako likamba kumanyikwa mukati mu ŵamitundu+ chifukwa cha kutowa kwako. Kutowa kwako kukaŵa kwakufikapo chifukwa nkhaŵika utozi wane pa iwe,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 15  “‘Kweni ukamba kugomezga kutowa kwako+ ndipo ukazgoka hule chifukwa cha kumanyikwa kwako.+ Ukajipeleka kuchita uhule na munthu waliyose wakujumpha mu nthowa,+ ndipo kutowa kwako ukakupeleka kwa iyo. 16  Ukatora vyakuvwara vyako vinyake na kupangira malo ghapachanya ghakutowa agho ukachitirangapo uhule wako.+ Vinthu vyanthena ivi vikwenera kuchitika yayi, ndipo vingachitikanga yayi. 17  Kweniso ukatora vitoweskero vyako viwemi vyakupangika na golide na siliva ivyo nkhakupa ndipo ukajipangira vikozgo vyanalume na kuhulana navyo.+ 18  Ukatoranga vyakuvwara vyako vyamadoŵa na kuvidikiska.* Ukavipanga mafuta ghane na vyakununkhira vyane.+ 19  Ndipo chingwa icho nkhakupa, chakupangika na ufu uwemi, mafuta, na uchi, icho nkhakupa kuti uryenge, nacho ukapeleka ku vikozgo kuŵa sungu liwemi.*+ Ivi ndivyo vikachitika nadi,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 20  “‘Ukatoranga ŵana ŵako ŵanalume na ŵanakazi awo ukanibabira,+ ndipo ukaŵapelekanga sembe ku vikozgo kuti ŵaryeke.+ Kasi vyakuchita vyako vyauhule vyatalulira yayi? 21  Ukakomanga ŵana ŵane na kuŵapeleka sembe pakuŵajumphiska pa moto.+ 22  Apo ukachitanga vinthu vyako vyose vyaukazuzi na milimo yako yauhule, ukakumbuka yayi mazuŵa gha uwukirano wako apo ukaŵa nkhule na wambura kuvwara, uku ukusalanthuka mu ndopa zako. 23  Pa uheni wako wose uwu, soka, soka kwa iwe,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 24  ‘Ukajizengera chibumira na kujipangira malo ghapachanya mu maluŵaza ghose. 25  Ukazenga malo ghapachanya mu malo ghakuzirwa chomene gha msewu uliwose ndipo ukazgora kutowa kwako kuŵa chinthu chaukazuzi apo ukagayawukiranga* waliyose wakujumpha mu msewu,+ na kusazgirako milimo yako ya uhule.+ 26  Ukachita uhule na ŵana ŵanalume ŵa mu Eguputo,+ awo mbazengezgani ŵako ŵakugolera na makhumbiro ghaheni, ndipo ukanikwiyiska na milimo yako ya uhule yambura kupendeka. 27  Sono ninyoloskerenge woko lane pa iwe na kwimikana nawe, ndipo nichepeskenge chakurya chako.+ Nikupelekenge ku ŵanakazi awo ŵakukutinkha+ kuti ŵachite nawe icho ŵakhumba, ŵana ŵanakazi ŵa Ŵafilisiti awo ŵakaselukanga na nkharo yako yakulengeska.+ 28  “‘Chifukwa chakuti ukakhorwa yayi, ukachitaso uhule na ŵana ŵanalume ŵa Asiriya,+ kweni ukati wachita nawo uhule, ukakhorwaso chara. 29  Ntheura ukasazgirako kuchita uhule na charu cha ŵamalonda* ndiposo Ŵakalidi,+ kweni apa napo ukakhorwa chara. 30  Mtima wako ukaŵa ulwari chomene* apo ukachitanga vinthu vyose ivi, ukachita nga ni hule lakupenguka,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 31  ‘Kweni apo ukazenga chibumira chako pa malo ghakumanyikwa chomene gha msewu uliwose na kupanga malo ghako ghapachanya mu maluŵaza ghose ukaŵa nga ni hule yayi, chifukwa ukakana kupokera malipiro ghalighose. 32  Ndiwe mwanakazi muleŵi uyo wakutora ŵalendo m’malo mwa mfumu wake.+ 33  Mahule ghose ŵanthu ŵakughapa chawanangwa,+ kweni iwe ndiwe ukupeleka vyawanangwa ku wose awo ŵakumilira mata pa iwe,+ ndipo ukuŵahonga kuti ŵize kwa iwe kufuma uku na uku kuti uchite nawo uhule.+ 34  Ukupambana na ŵanakazi ŵanyake awo ŵakuchita uhule. Palije na yumoza uyo wakuchita uhule nga ndiwe. Iwe ukuŵalipira kweni iwo ŵakukulipira yayi. Ukupambana na mahule ghanyako.’” 35  “Kwa chifukwa ichi, pulika mazgu gha Yehova, iwe hule.+ 36  Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Pakuti watalulira pakulongora makhumbiro ghako ghaheni ndipo nkhule yako yabenulika pakuchita uhule na vibwezi vyako kweniso na vikozgo vyako vyose vyaukazuzi na vyaunyankhasi+ ivyo ukavipasanga nanga ni ndopa za ŵana ŵako kuŵa sembe,+ 37  ntheura niwunjikenge pamoza vibwezi vyako vyose ivyo ukavikondweskanga, wose awo ukaŵatemwanga na awo ukaŵatinkhanga. Niŵawunjikenge pamoza kufuma mu vigaŵa vyose kuti ŵakuwukire, nikuvurenge pamaso pawo ndipo ŵawonenge kuti uli wa soza, kwambura chakuvwara chilichose.+ 38  “‘Nikulangenge na vyeruzgo vyakwenelera ŵaleŵi+ na ŵanakazi ŵakuthiska ndopa,+ ndipo nithiskenge ndopa zako chifukwa cha ukali na sanji.+ 39  Nikupelekenge mu woko lawo, ndipo ŵaparanyenge vibumira vyako, ŵawiskirenge pasi malo ghako ghapachanya,+ ŵavurenge vyakuvwara vyako+ na kutora vitoweskero vyako vyakutowa,+ kukuleka nkhule na wambura kuvwara. 40  Ŵakwizirenge na mzinda kuti ukuwukire,+ ndipo ŵakuswenge na malibwe+ na kukukoma na malupanga ghawo.+ 41  Ŵawotchenge nyumba zako na moto+ na kukweruzga pamaso pa ŵanakazi ŵanandi. Nikulekeskenge uhule wako,+ ndipo ulekenge kulipira ŵanthu. 42  Kutukutwa kwane kutunirenge pa iwe,+ ndipo ukali wane ufumengeko kwa iwe.+ Mtima wane uzikenge ndipo nikwiyiskikengeso yayi.’ 43  “‘Pakuti ukakumbuka yayi mazuŵa gha uwukirano wako+ ndipo wanikwiyiska pakuchita vinthu vyose ivi, sono nizenge na njombe ya mendero ghako pa mutu wako, ndipo ulutilirenge chara kuchita nkharo yako yakulengeska na vyakuchita vyako vyose vyaukazuzi,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 44  “‘Wona! Waliyose uyo wakuyowoya ntharika wazamukuyowoyera iwe ntharika yakuti: “Mwana wakukozga nyina!”+ 45  Iwe ukukozgana na anyoko, awo ŵakatinkha afumu ŵawo na ŵana ŵawo. Ndipo uli nga mbana ŵakwako, awo ŵakatinkha ŵafumu ŵawo na ŵana ŵawo. Anyoko ŵakaŵa Muhiti, ndipo awuso ŵakaŵa Muamori.’”+ 46  “‘Mukuru wako ni Samariya,+ uyo wakukhala kumpoto* kwako pamoza na ŵana ŵake ŵanakazi,+ ndipo munung’una wako, uyo wakukhala kumwera* kwako pamoza na ŵana ŵake ŵanakazi+ ni Sodomu.+ 47  Ukenda waka mu nthowa zawo yayi nesi kulondezga waka vyakuchita vyawo vyaukazuzi, kweni mu kanyengo kachoko waka ukaŵa muheni chomene kuluska iwo mu vyakuchita vyako vyose.+ 48  Umo ine niliri wamoyo,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova, ‘munung’una wako Sodomu na ŵana ŵake ŵanakazi ŵandachitepo ivyo iwe na ŵana ŵako ŵanakazi mwachita. 49  Wona! Izi ndizo zikaŵa zakwananga za munung’una wako Sodomu: Iyo na ŵana ŵake ŵasungwana+ ŵakaŵa ŵakujikuzga,+ ŵakaŵa na chakurya chinandi,+ umoyo wambura kwenjerwa na kalikose,+ kweni ŵakawovwira yayi ŵakusuzgika na ŵakavu.+ 50  Ŵakalutilira kujikuzga+ na kuchita vinthu vyaukazuzi pamaso pane,+ ntheura nkhawona kuti ntchakwenelera kuŵawuskapo.+ 51  “‘Nanga ni Samariya+ wandachitepo nanga ni hafu ya zakwananga zako zinandi izo ukachita. Ukalutilira kuchita maukazuzi ghako ghanandi kuluska iwo, mwakuti ŵana ŵakwako ŵakawoneka ŵarunji chifukwa cha vyakuchita vyako vyose vyaukazuzi.+ 52  Sono ulengeskekenge chifukwa wapangiska kuti nkharo ya ŵana ŵakwako yiwoneke nga njiwemi. Iwo mbarunji chomene kuluska iwe chifukwa cha kwananga kwako, iwe wachita vyaukazuzi chomene kuluska iwo. Ntheura sono chita soni na kunyamura soni zako chifukwa wapangiska kuti ŵana ŵakwako ŵawoneke nga mbarunji.’ 53  “‘Niwunjikenge ŵanthu ŵawo awo ŵakakoleka, awo ŵakakoleka mu Sodomu na ŵana ŵanakazi ŵa Sodomu, na awo ŵakakoleka mu Samariya na ŵana ŵanakazi ŵa Samariya. Ŵanthu ŵako awo ŵakakoleka, nawo niŵawunjikenge pamoza na iwo,+ 54  mwakuti ukhozgeke soni, ndipo uchitenge soni chifukwa cha ivyo wachita pakuŵasanguluska. 55  Ŵana ŵakwako, Sodomu na ŵana ŵake ŵanakazi, wazamuweleraso pakale, ndipo Samariya na ŵana ŵake ŵanakazi wazamuweleraso pakale, ndipo iwe pamoza na ŵana ŵako ŵanakazi uzamuweleraso pakale.+ 56  Munung’una wako Sodomu wakaŵa wakuti ungamuzunura yayi mu mazuŵa agho ukajikuzganga, 57  pambere uheni wako undavumbukwe.+ Sono ŵana ŵanakazi ŵa Siriya na ŵazengezgani ŵake ŵakukunyoza, ndipo ŵana ŵanakazi ŵa Ŵafilisiti,+ awo ŵakuzingilizga, ŵakukuchitira msinjiro. 58  Ulangikenge chifukwa cha nkharo yako yakulengeska na vyakuchita vyako vyaukazuzi,’ ndimo wayowoyera Yehova.” 59  “Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Sono nichitenge nawe kuyana na umo iwe wachitira+ chifukwa ukayuyura chilapo pakuswa phangano lane.+ 60  Kweni ine nikumbukenge phangano ilo nkhachita na iwe mu mazuŵa gha uwukirano wako, ndipo nichitenge nawe phangano lamuyirayira.+ 61  Uzamukumbuka nkharo yako na kuchita soni+ apo uzamupokelera ŵana ŵa anyoko, ŵakuru ŵako na ŵanung’una ŵako, ndipo nizamuŵapeleka kwa iwe nga mbana ŵako ŵanakazi. Kweni nizamuchita ichi chifukwa cha phangano lako chara.’ 62  “‘Ndipo ine nichitenge phangano lane na iwe, ndipo umanyenge kuti ine ndine Yehova. 63  Para nazakakupelekera sembe yakuphepiskira nangauli wachita viheni vinandi,+ uzamukumbuka ivyo ukachitanga ndipo uzamuchita soni chomene kujura mulomo wako chifukwa cha soni,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “nkhakudiska.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Mazgu ghanyake, “ndewelewe; ndewelele; ndolora.”
Ndiko kuti, vikozgo vyanalume.
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Panji kuti, “apo ukajisaskanga kwa waliyose.”
Mazgu gheneko, “charu cha Kenani.”
Pangayowoyekaso kuti, “Mtima wane wazura na ukali ukuru pa iwe.”
Mazgu gheneko, “kumazere.”
Mazgu gheneko, “kumalyero.”