Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 12:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Umo vinthu vizamuŵira pakuya ku wuzga (1-20)

    • Katundu wakuluta nayo ku wuzga (1-7)

    • Mulongozgi wazamunyamuka mu nyengo yamdima (8-16)

    • Kurya chingwa uku wakumbwambwantha na kumwa maji uku wakukwenyelera (17-20)

  • Mazgu ghauryarya ghamanyikwa kuti ngautesi (21-28)

    • “Palije mazgu ghane agho ghachedwenge” (28)

12  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, ukukhala mu nyumba yachigaluka. Ŵali na maso ghakulaŵiskira, kweni ŵakulaŵiska chara, na makutu ghakupulikira kweni ŵakupulika chara,+ pakuti mba nyumba yachigaluka.+  Kweni iwe, mwana wa munthu, ujinozgere katundu wakuluta nayo ku wuzga. Namuhanya, uku iwo ŵakukuwona, ulute ku wuzga. Uku iwo ŵakuwona, ulute ku wuzga kufuma mu nyumba yako kuya ku malo ghanyake. Panyake ŵangawamo nangauli mba nyumba yachigaluka.  Namuhanya, uku iwo ŵakuwona, ufumiske katundu wako uyo wapakira kuti ulute nayo ku wuzga. Ndipo namise uku iwo ŵakuwona, wambe ulendo nga ni munthu uyo wakutolekera ku wuzga.+  “Uku iwo ŵakuwona, udolore chidolozi pa chiliŵa, ndipo unyamure katundu wako na kufumira nayo papo.+  Uku iwo ŵakuwona, uŵike katundu wako pa chiŵegha chako na kufuma nayo nyengo yamdima. Ujare kumaso kwako kuti uleke kuwona pasi, pakuti nkhuŵika iwe kuŵa chimanyikwiro ku nyumba ya Israyeli.”+  Ntheura nkhachita kuyana na umo nkhaphalilikira. Namuhanya, nkhafumiska katundu nga ni katundu wa uyo wakuluta ku wuzga. Namise nkhadolora chidolozi pa chiliŵa na woko. Ndipo kukati kwafipa, nkhafumiska katundu wane na kumunyamura pa chiŵegha, uku iwo ŵakuwona.  Namulenji, mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, asi nyumba ya Israyeli, nyumba yachigaluka, yikakufumba kuti: ‘Kasi ukuchita vichi?’ 10  Ŵaphalira kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Chipharazgo ichi chikukhwaska mulongozgi+ wa Yerusalemu na wose ŵa nyumba ya Israyeli awo ŵali mu msumba uwu.”’ 11  “Uyowoye kuti: ‘Ine ndine chimanyikwiro kwa imwe.+ Nga umo nachitira, ndimo viŵirenge kwa iwo. Ŵatolekerenge ku charu chaŵene, ku wuzga.+ 12  Mulongozgi uyo wali pakati pawo wazamuyegha katundu wake pa chiŵegha chake na kunyamuka mu nyengo yamdima. Wazamudolora chidolozi pa chiliŵa na kufumirapo na katundu wake.+ Wazamujara kumaso kwake kuti waleke kuwona pasi.’ 13  Ine nizamutandazulira ukonde wane pa iyo, ndipo wazamukoleka mu ukonde wane.+ Penepapo nizamwiza nayo ku Babuloni, ku charu cha Ŵakalidi, kweni wamuchiwona chara. Wamufwira kwenekura.+ 14  Wose awo ŵamuzingilizga, awo ŵakumovwira, na ŵankhondo ŵake, niŵambininiskirenge ku vigaŵa vyose.+ Nisolorenge lupanga na kuŵaskera.+ 15  Ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova para naŵambininiskira mukati mu ŵamitundu na kuŵamwalaliskira mukati mu vyaru. 16  Kweni nizamuponoska ŵachoko waka ŵa iwo ku lupanga, ku njara, na ku nthenda yakofya mwakuti ŵakayowoye vyakuchita vyawo vyose vyaukazuzi mukati mwa ŵamitundu uko ŵalutenge. Ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.” 17  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 18  “Mwana wa munthu, urye chingwa uku ukumbwambwantha, ndipo umwe maji uku ukukwenyelera na kwenjerwa.+ 19  Ŵanthu ŵa mu charu ichi uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya ku ŵanthu ŵa mu Yerusalemu mu charu cha Israyeli, kuti: “Ŵazamurya chingwa uku ŵakwenjerwa, na kumwa maji uku ŵakutenthema, pakuti charu chawo chizamupasukirathu+ chifukwa cha nkhaza za wose awo ŵakukhalamo.+ 20  Misumba iyo mukukhala ŵanthu yizamuparanyika, ndipo charu chizamuŵa mayiyi.+ Muzamumanya kuti ine ndine Yehova.”’”+ 21  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 22  “Mwana wa munthu, kasi ntharika iyo muli nayo mu Israyeli yikung’anamurachi, iyo yikuti, ‘Mazuŵa ghakuluta, kweni mboniwoni yiliyose yikufiskika yayi’?+ 23  Ntheura uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Nimazgenge ntharika iyi, ndipo ŵazamuyiyowoyaso nga ni ntharika chara mu Israyeli.”’ Kweni uŵaphalire kuti: ‘Mazuŵa ghali pafupi,+ ndipo mboniwoni yiliyose yifiskikenge.’ 24  Pakuti mu nyumba ya Israyeli muzamuŵaso mboniwoni yautesi chara panji kuchima mwauryarya.+ 25  ‘“Pakuti ine Yehova, nizamuyowoya. Mazgu ghose agho nkhuyowoya ghazamufiskika kwambura kuchedwa.+ Mu mazuŵa ghako,+ iwe nyumba yachigaluka, nizamuyowoya mazgu na kughafiska,” ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.’” 26  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 27  “Mwana wa munthu, ŵanthu ŵa mu Israyeli ŵakuti: ‘Mboniwoni iyo wakuwona nja mazuŵa ghakunthazi, ndipo wakuchima vinthu ivyo vizamuchitika nyengo yakunthazi chomene.’+ 28  Ntheura uŵaphalire kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “‘Palije mazgu ghane agho ghachedwenge kufiskika. Chilichose icho nayowoya chizamuchitika,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”’”

Mazgu Ghamusi