Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 9:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Muliri 5: viŵeto vyafwa (1-7)

  • Muliri 6: mapumba pa ŵanthu na vinyama (8-12)

  • Muliri 7: vula yamalibwe (13-35)

    • Farawo wawonenge nkhongono za Chiuta (16)

    • Zina la Yehova lipharazgikenge (16)

9  Yehova wakati kwa Mozesi: “Luta kwa Farawo, ukati kwa iyo, ‘Yehova Chiuta wa Ŵahebere wakuti: “Zomerezga ŵanthu ŵane ŵalutenge kuti ŵakaniteŵetere.+  Kweni para ukukana kuŵazomerezga kuti ŵalutenge ndipo uchali kuŵakolera pasi,  wona, woko la Yehova+ liŵenge pa viŵeto vyako ivyo vili ku thondo, pa mahachi, pa mbunda, pa ngamila, pa ng’ombe, na pa mberere ndipo kuŵenge nthenda yakofya.+  Yehova wapaturenge pakati pa viŵeto vya Israyeli na viŵeto vya Eguputo, ndipo palije chiŵeto nanga ntchimoza cha Ŵaisrayeli icho chifwenge.”’”+  Kweniso Yehova wakatema* nyengo, wakati: “Namachero Yehova wachitenge chinthu ichi mu charu.”  Yehova wakachita nga umo wakayowoyera. Zuŵa lakulondezgapo, viŵeto vyamtundu uliwose vya mu Eguputo vikamba kufwa,+ kweni pakaŵavya chiŵeto nanga ntchimoza cha Ŵaisrayeli icho chikafwa.  Farawo wakati watuma ŵantchito ŵake kukawona, ŵakasanga kuti pakaŵavya nanga ntchiŵeto chimoza cha Israyeli icho chikafwa. Kweni mtima wa Farawo ukalutilira kuŵa unonono ndipo wakazomerezga chara kuti ŵanthu ŵalutenge.+  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi na Aroni: “Zuzgani mawoko ghinu na vyoto vya mu ng’anjo ndipo Mozesi wakavichupulire muchanya pamaso pa Farawo.  Vyamuzgoka fuvu pa charu chose cha Eguputo, ndipo fuvu lamwambiska mapumba agho ghamuzgoka vilonda pa ŵanthu na viŵeto mu charu chose cha Eguputo.” 10  Ntheura ŵakatora vyoto vya mu ng’anjo na kwimilira pamaso pa Farawo. Mozesi wakavichupulira muchanya, ndipo vikambiska mapumba agho ghakazgoka vilonda pa ŵanthu na viŵeto. 11  Ŵasembe ŵamasalamusi ŵakatondeka kwimilira panthazi pa Mozesi chifukwa iwo pamoza na Ŵaeguputo wose ŵakafuma mapumba.+ 12  Kweni Yehova wakazomerezga mtima wa Farawo kuŵa unonono, ndipo wakaŵapulikira yayi, nga umo Yehova wakayowoyera kwa Mozesi.+ 13  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Uwuke mulenjilenji ukayimilire pamaso pa Farawo, ndipo ukati kwa iyo, ‘Yehova Chiuta wa Ŵahebere wakuti: “Zomerezga ŵanthu ŵane ŵalutenge kuti ŵakaniteŵetere. 14  Chifukwa sono nitumenge miliri* yane yose pa iwe, ŵateŵeti ŵako, na ŵanthu ŵako, mwakuti umanye kuti palije uyo wakuyana na ine pa charu chose chapasi.+ 15  Pakuti kufika sono mphanyi nili kunyoloska kale woko lane na kukutimba iwe na ŵanthu ŵako na muliri wakofya, ndipo iwe mphanyi uli kuparanyika kale pa charu chapasi. 16  Kweni nakusunga wamoyo kuti nikulongore nkhongono zane kweniso kuti zina lane lipharazgike pa charu chose chapasi.+ 17  Kasi uchali kujikuzga pachanya pa ŵanthu ŵane apo ukuleka kuŵazomerezga kuti ŵalutenge? 18  Wona, namachero nyengo yanthena iyi nizamulokweska vula yamalibwe iyo yindawepo nakale mu Eguputo, kufuma pa zuŵa ilo charu ichi chikaŵirako m’paka sono. 19  Ntheura tuma mazgu kuti viŵeto vyako vyose na vyose ivyo uli navyo ku thondo vize mu malo ghawemi. Munthu waliyose na viŵeto vyose ivyo vili ku thondo, ivyo vizamuŵa kuti vindanjire mu nyumba, vula yamalibwe yizamuvitimba ndipo vizamufwa.”’” 20  Muteŵeti waliyose wa Farawo uyo wakawopa mazgu gha Yehova, mwaluŵiro wakanjizga ŵateŵeti ŵake na viŵeto vyake mu nyumba. 21  Kweni waliyose uyo wakaŵikako mahara yayi ku mazgu gha Yehova, wakaleka ŵateŵeti ŵake na viŵeto vyake ku thondo. 22  Sono Yehova wakati kwa Mozesi: “Nyoloskera woko lako kuchanya kuti vula yamalibwe yilokwe pa charu chose cha Eguputo,+ pa ŵanthu, pa viŵeto, na pa vyakumera vyose vya mu charu cha Eguputo.”+ 23  Ntheura Mozesi wakanyoloskera ndodo yake kuchanya, ndipo Yehova wakatuma ŵaleza na vula yamalibwe, ndipo moto* ukawa pa charu chapasi. Yehova wakalutilira kulokweska vula yamalibwe pa charu cha Eguputo. 24  Kukaŵa vula yamalibwe na kumwetuka mukati mwa chivula. Yikaŵa vula yikuru chomene, iyo yikaŵa kuti yindawepo nakale mu charu cha Eguputo kufuma apo mtundu wawo ukambira.+ 25  Vula yamalibwe yikatimba chilichose icho chikaŵa mu minda mu charu chose cha Eguputo, kwambira ŵanthu m’paka viŵeto. Ndipo yikatimba vyakumera vyose na kuwiska makuni ghose gha mu thondo.+ 26  Ku Gosheni pera uko kukaŵa Ŵaisrayeli, ndiko vula yamalibwe yikalokwako yayi.+ 27  Ntheura Farawo wakachemeska Mozesi na Aroni, ndipo wakati kwa iwo: “Sono nananga nadi. Yehova ni murunji, ndipo ine na ŵanthu ŵane tili ŵakwananga. 28  Ŵeyelera Yehova kuti ŵaleza na vula yamalibwe ya Chiuta vimare. Ndipo ine nizomerenge kuti mulutenge, mukhalengeso kuno chara.” 29  Mozesi wakati kwa iyo: “Para nafuma waka mu msumba, namukwezga mawoko ghane pamaso pa Yehova. Ŵaleza ŵalekenge, ndipo vula yamalibwe yilutilirengeso yayi, kuti mumanye kuti charu chapasi ntcha Yehova.+ 30  Kweni nkhumanya kale kuti imwe na ŵateŵeti ŵinu, mumuwopenge yayi Yehova Chiuta.” 31  Mbuto za fulakisi* na balere zikanangika, chifukwa pa nyengo iyi, balere wakaŵa kuti wachita mphonje ndipo fulakisi wakaŵa kuti wamba maluŵa. 32  Kweni tirigu na kusemeti* vikanangika yayi, chifukwa vikapandikanga mwakuchedwa. 33  Sono Mozesi wakafumako kwa Farawo mu msumba, wakakwezga mawoko ghake pamaso pa Yehova, ndipo ŵaleza na vula yamalibwe vikaleka. Vula yikaleka kulokwa pa charu chapasi.+ 34  Farawo wakati wawona kuti vula, malibwe, na ŵaleza vyaleka, wakanangaso na kunonopeska mtima wake,+ iyo na ŵateŵeti ŵake. 35  Mtima wa Farawo ukalutilira kunonopa, ndipo wakazomerezga yayi Ŵaisrayeli kuti ŵalutenge, nga umo Yehova wakayowoyera mwa Mozesi.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakimika.”
Mazgu ghanyake, “vilengo vyane.”
Panji ŵakulongosora leza wakofya.
“Fulakisi,” ni mbuto iyo ŵakalimanga ku Eguputo. Ŵakapangiranga wuzi wakupangira salu.
“Kusemeti,” ni mbuto yakukozganako na tirigu iyo ŵakalimanga ku Eguputo.