Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 7:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yehova wakukhozga Mozesi (1-7)

  • Ndodo ya Aroni yazgoka chinjoka chikuru (8-13)

  • Muliri 1: maji ghazgoka ndopa (14-25)

7  Yehova wakati kwa Mozesi: “Wona, nakuzgora iwe nga ni Chiuta* kwa Farawo, ndipo Aroni mukuru wako wamuŵa ntchimi yako.+  Iwe ukayowoye kwa mukuru wako Aroni chilichose icho nikutumenge, ndipo ndiyo wamuyowoya kwa Farawo. Ntheura Farawo wamufumiska Ŵaisrayeli mu charu chake.  Kweni ine namuzomerezga mtima wa Farawo kuŵa unonono,+ ndipo namwandaniska vimanyikwiro vyane na minthondwe yane mu charu cha Eguputo.+  Kweni Farawo wamumupulikirani yayi, ndipo ine namuŵika woko lane pa Eguputo na kufumya wumba wane,* ŵanthu ŵane, Ŵaisrayeli, mu charu cha Eguputo na vyeruzgo vikuru.+  Ŵaeguputo ŵamanyenge nadi kuti ine ndine Yehova+ para nanyoloska woko lane na kutimba Eguputo na kufumiska Ŵaisrayeli pakati pawo.”  Mozesi na Aroni ŵakachita ivyo Yehova wakaŵaphalira. Ŵakachita ndendende.  Apo ŵakayowoyanga na Farawo, Mozesi wakaŵa na vyaka 80 ndipo Aroni wakaŵa na vyaka 83.+  Sono Yehova wakati kwa Mozesi na Aroni:  “Usange Farawo wamuti kwa imwe, ‘Chitani munthondwe,’ ukaphalire Aroni kuti, ‘Tora ndodo yako na kuyiponya pasi pamaso pa Farawo.’ Ndodo yamuzgoka njoka yikuru.”+ 10  Ntheura Mozesi na Aroni ŵakaluta kwa Farawo na kuchita ndendende nga umo Yehova wakaŵaphalilira. Aroni wakaponya ndodo yake pasi pamaso pa Farawo na ŵateŵeti ŵake, ndipo yikazgoka njoka yikuru. 11  Kweni Farawo wakachema ŵanalume ŵavinjeru na ŵafwiti. Ndipo ŵasembe* ŵamasalamusi ŵa mu Eguputo+ aŵa, nawo mu masalamusi ghawo ŵakachita munthondwe wakuyana waka.+ 12  Waliyose wakaponya pasi ndodo yake, ndipo zikazgoka njoka zikuru. Kweni ndodo ya Aroni yikamira ndodo zawo. 13  Mtima wa Farawo ukanonopa nipera.+ Wakaŵapulikira yayi, nga umo Yehova wakayowoyera. 14  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Mtima wa Farawo ngunonono.+ Wakana kuzomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalutenge. 15  Namulenji ulute kwa Farawo. Wona, wazamuŵa kuti wakuluta ku maji. Ndipo iwe ukayimilire mumphepete mwa Mlonga wa Nayelo kuti ukakumane nayo. Mu woko lako uzakayeghe ndodo iyo yikazgoka njoka.+ 16  Ndipo ukati kwa iyo, ‘Yehova Chiuta wa Ŵahebere wanituma kwa imwe,+ wakuti: “Zomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalute mu mapopa ŵakaniteŵetere,” kweni imwe mundapulikire m’paka sono. 17  Yehova wakuti: “Na ichi umanyenge kuti ine ndine Yehova. Sono nitimbenge maji gha mu Mlonga wa Nayelo na ndodo iyo yili mu woko lane, ndipo ghazgokenge ndopa. 18  Somba izo zili mu Nayelo zifwenge. Nayelo wanunkhenge, ndipo Ŵaeguputo ŵatondekenge kumwa maji gha mu Nayelo.”’” 19  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Phalira Aroni kuti, ‘Tora ndodo yako na kunyoloskera woko lako pa maji gha mu Eguputo,+ pa milonga yawo, migelo* yawo, visapa* vyawo,+ na pa viziŵa vyawo vyose kuti maji ghazgoke ndopa.’ Mu charu chose cha Eguputo muŵenge ndopa, nanga ni mu viŵiya vyakhuni na viŵiya vyamalibwe.” 20  Nyengo yeneyiyo, Mozesi na Aroni ŵakachita nga umo Yehova wakaŵaphalilira. Aroni wakawuska ndodo na kutimba pa maji gha mu Mlonga wa Nayelo uku Farawo na ŵateŵeti ŵake ŵakuwona, ndipo maji ghose gha mu mlonga ghakazgoka ndopa.+ 21  Somba izo zikaŵa mu mlonga zikafwa,+ ndipo mlonga ukamba kununkha. Ŵaeguputo ŵakatondeka kumwa maji gha mu Nayelo.+ Ndopa zikaŵa khachikhachi mu charu chose cha Eguputo. 22  Kweni ŵasembe ŵamasalamusi ŵa mu Eguputo, nawo mu masalamusi ghawo ŵakachita chinthu chakuyana waka.+ Ntheura mtima wa Farawo ukalutilira kunonopa, ndipo wakaŵapulikira yayi, nga umo Yehova wakayowoyera.+ 23  Farawo wakawelera ku nyumba yake, ndipo ku munthondwe uwu nako wakaŵikako mahara yayi. 24  Ntheura Ŵaeguputo wose ŵakafuranga mumphepete mwa Nayelo kupenja maji ghakumwa chifukwa maji gha mu Nayelo ghakaŵa ghakuti ŵangamwa yayi. 25  Pakajumpha mazuŵa 7 kufuma apo Yehova wakatimbira mlonga wa Nayelo.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “nakuzgora Chiuta.”
Mazgu gheneko, “viwuru vyane.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Ndiko kuti, migelo iyo ŵakapatuska kufuma ku Nayelo.
“Visapa,” ni malo agho maji ghakukamuka yayi ndipo pakuŵa matete ghanandi panji vyakumera vinyake.