Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 34:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Malibwe ghanyake ghapangikaso (1-4)

  • Mozesi wawona uchindami wa Yehova (5-9)

  • Phangano lalongosorekaso (10-28)

  • Chisko cha Mozesi chikugadima (29-35)

34  Yehova wakati kwa Mozesi, “Uŵaje malibwe ghaŵiri ghakuyana na malibwe ghakwamba ghara.+ Ine nilembenge pa malibwe agha mazgu agho ghakaŵa pa malibwe ghakwamba+ agho ukaswa.+  Unozgeke kuti namachero mulenjilenji uzakakwere ku Phiri la Sinayi ndipo uzakawonekere pamaso pane, pachanya pa phiri.+  Kweni kuzakakwera na munthu waliyose yayi, ndipo mu phiri mungazakawonekanga munthu waliyose yayi. Nanga ni mberere panji ng’ombe kuzakaziryeska pafupi na phiri ili chara.”+  Ntheura Mozesi wakaŵaja malibwe ghaŵiri ghapapati ghakuyana na malibwe ghakwamba ndipo wakawuka mulenjilenji na kukwera Phiri la Sinayi, nga umo Yehova wakamuphalilira. Mu woko lake wakayegha malibwe ghaŵiri ghapapati.  Yehova wakakhira+ mu bingu na kwimilira nayo pafupi penepara na kupharazga zina la Yehova.+  Yehova wakajumpha panthazi pake na kupharazga kuti: “Yehova, Yehova, Chiuta walusungu+ na wachiwuravi,*+ wakukalipa luŵiro chara,+ wakuzara na chitemwa,*+ na unenesko.*+  Wakulongora lusungu* ku vikwi,*+ wakugowokera ubudi, uheni, na kwananga,+ kweni waliyose uyo wali na mulandu wamulekenge waka yayi kwambura kumulanga.+ Wakulanga ŵana na ŵazukuru chifukwa cha kwananga kwa ŵawiskewo m’paka ku muwiro wachitatu na muwiro wachinayi.”+  Nyengo yeneyiyo Mozesi wakajikama na kusindamira chisko pasi.  Wakati: “A Yehova, usange sono nasanga uwemi pamaso pinu, nkhumuŵeyani a Yehova, mwende nase pakati pithu,+ nangauli ndise ŵanthu ŵa singo yinonono,*+ mutigowokere ubudi withu na kwananga kwithu,+ ndipo mutiwone nga ni chuma chinu.” 10  Chiuta wakazgora kuti: “Wona, nkhuchita phangano ili: Nichitenge vyakuzizwiska pamaso pa ŵanthu ŵako wose vyakuti vindachitikepo* nakale pa charu chose chapasi, panji pakati pa mitundu yose.+ Ŵanthu wose awo mukukhala nawo pafupi ŵawonenge mulimo wa Yehova, chifukwa nimuchitiraninge chinthu chakofya.+ 11  “Sungilirani ivyo nkhumuphalirani muhanya uno.+ Nichimbizgenge pamaso pinu Ŵaamori, Ŵakenani, Ŵahiti, Ŵaperizi, Ŵahivi, na Ŵayebusi.+ 12  Chenjerani kuti muleke kukachita phangano na ŵanthu ŵa mu charu icho mukuya,+ chifukwa chingakaŵa chipingo kwa imwe.+ 13  Kweni mukabwangandure majotchero ghawo, mukawiskire pasi vipilara vyawo vyakupatulika, ndipo mukadumulire pasi vimakuni vyawo vyakupatulika.*+ 14  Mungakasindamiranga chiuta munyake chara,+ chifukwa Yehova ni Chiuta uyo wakumanyikwa kuti wakukhumba* ŵanthu ŵasopenge iyo pera.* Iyo ni Chiuta uyo wakukhumba kuti ŵanthu ŵasopenge iyo pera.+ 15  Chenjerani kuti muleke kukachita phangano na ŵanthu ŵa mu charu icho mukuya, chifukwa para ŵakuchita uzaghali na ŵachiuta ŵawo na kupeleka sembe kwa ŵachiuta ŵawo,+ munyake wamumuchemani ndipo imwe mwamurya sembe yake.+ 16  Penepapo mwamutorako nadi ŵana ŵawo ŵasungwana na kuŵapeleka ku ŵana ŵinu ŵanalume,+ ndipo ŵana ŵawo ŵasungwana ŵamuchita uzaghali na ŵachiuta ŵawo na kuchitiska ŵana ŵinu ŵanalume kuchita uzaghali na ŵachiuta ŵawo.+ 17  “Mungapanganga ŵachiuta ŵa visulo vyakusongonora chara.+ 18  “Musungenge Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi.+ Nga umo nkhamuphalilirani, muryenge chingwa chambura nthukumusi. Muchitenge ichi mazuŵa 7 pa nyengo yakutemeka mu mwezi wa Abibu,*+ chifukwa mwezi wa Abibu ndiwo mukafumira mu Eguputo. 19  “Mwana mwanalume waliyose wakwamba kubabika ngwane,*+ kwali ni mwana wakwamba wa ng’ombe panji mberere.+ 20  Mwana wakwamba wa mbunda mumuwomborenge na mberere. Para mundamuwombore, muphyore singo yake. Mwana mwanalume waliyose wakwamba wa ŵana ŵinu mumuwomborenge.+ Munthu waliyose wangizanga mawoko ghawaka chara pamaso pane. 21  “Mugwirenge ntchito mazuŵa 6, kweni pa zuŵa la 7 mupumurenge.*+ Mupumurenge nanga mungaŵa mu nyengo ya kulima panji ya vuna. 22  “Musungenge Chiphikiro cha Masabata na vipambi vyakwamba kucha vya tirigu uyo mwavuna. Muchitengeso Chiphikiro cha Kulonga* paumaliro wa chaka.+ 23  “Katatu pa chaka, ŵanalume wose pakati pinu ŵakawonekenge pamaso pa Fumu yaunenesko, Yehova, Chiuta wa Israyeli.+ 24  Pakuti namuchimbizga mitundu pamaso pinu,+ na kusanuzga chigaŵa chinu, pamuŵavya uyo wamudokera charu chinu pa nyengo iyo mukukwera kukawona chisko cha Yehova Chiuta winu katatu pa chaka. 25  “Ungapelekanga chara ndopa za sembe yane pamoza na chinthu chilichose chakusazgako nthukumusi.+ Sembe ya chiphikiro cha Paska yingasungikanga m’paka mulenji yayi.+ 26  “Vipambi viwemi chomene vyakwamba kucha vya mu munda winu mwizenge navyo ku nyumba ya Yehova Chiuta winu.+ “Mungaphikanga mwana wa mbuzi mu mkaka wa nyina chara.”+ 27  Yehova wakati kwa Mozesi: “Lemba mazgu agha,+ chifukwa nkhuchita phangano na iwe na Israyeli kuyana na mazgu agha.”+ 28  Ndipo Mozesi wakakhala na Yehova kwenekura mazuŵa 40, muhanya na usiku. Wakaryanga chingwa panji kumwa maji chara.+ Chiuta wakalemba pa malibwe ghapapati Malango Khumi,* mazgu gha phangano.+ 29  Pamanyuma Mozesi wakakhira mu Phiri la Sinayi, ndipo mu woko lake mukaŵa malibwe ghaŵiri gha Ukaboni.+ Apo Mozesi wakakhiranga mu phiri, wakamanya yayi kuti chisko chake chikagadimanga,* chifukwa chakuti wakayowoya na Chiuta. 30  Aroni na Ŵaisrayeli wose ŵakati ŵawona Mozesi, ŵakasanga kuti chikumba cha chisko chake chikugadima ndipo ŵakawopa kwiza pafupi na iyo.+ 31  Kweni Mozesi wakaŵachema, ntheura Aroni na ŵalongozgi wose ŵa wumba ŵakiza kwa iyo, ndipo Mozesi wakayowoya nawo. 32  Pamanyuma Ŵaisrayeli wose ŵakiza pafupi na iyo, ndipo wakaŵapa malango ghose agho Yehova wakamupa pa Phiri la Sinayi.+ 33  Para Mozesi wamara kuyowoya nawo, wakadikanga chidiko pa chisko chake.+ 34  Kweni para Mozesi wakuluta pamaso pa Yehova kukayowoya nayo, wakawuskangako chidiko m’paka wafumepo.+ Pamanyuma wakafumanga na kuvumbulira Ŵaisrayeli malango agho wapokera.+ 35  Ŵaisrayeli ŵakawona kuti chikumba cha chisko cha Mozesi chikugadima. Mozesi wakadikiskaso chisko chake na chidiko m’paka apo wakanjira kukayowoya na Chiuta.*+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “muwemi.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “kugomezgeka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “masauzandi.”
Panji kuti, “ŵanthu ŵamtafu.”
Panji kuti, “vindapangikepo.”
Mazgu gheneko, “Yehova, zina lake ni.”
Panji kuti, “wakulekelera yayi kugaluka.” Mazgu gheneko, “zina lake ni Wasanji.”
Mazgu gheneko, “Chilichose icho chajura nthumbo ntchane.”
Panji kuti, “musungenge sabata.”
Chikuchemekaso kuti Chiphikiro cha Visakasa (Mahema).
Mazgu gheneko, “Mazgu Khumi.”
Mazgu ghanyake, “kunyezimira; kung’azima.”
Mazgu gheneko, “iyo.”