Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo 32:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakusopa tholi lagolide (1-35)

    • Mozesi wakupulika kwimba kwachilendo (17, 18)

    • Mozesi waswa malibwe gha dango (19)

    • Ŵalevi mbakugomezgeka kwa Yehova (26-29)

32  Ŵanthu ŵakati ŵawona kuti Mozesi wakuchedwa kukhira mu phiri,+ ŵakawungilira Aroni, ndipo ŵakati kwa iyo: “Wuka, tipangira chiuta kuti watidangilirenge+ chifukwa tikumanya yayi icho chachitikira munthu uyu Mozesi, uyo wakatifumiska mu charu cha Eguputo.”  Penepapo Aroni wakati kwa iwo: “Vulani ndeŵeleŵe zagolide+ mu makutu gha ŵawoli ŵinu, ŵana ŵinu ŵanalume na ŵana ŵinu ŵanakazi, ndipo mwize nazo kwa ine.”  Ntheura ŵanthu wose ŵakavura ndeŵeleŵe zagolide izo zikaŵa mu makutu ghawo na kwiza nazo kwa Aroni.  Iyo wakatora golide kwa iwo na kulinozga na chakujobera ndipo wakapanga chikozgo* cha katholi kagolide.+ Ndipo ŵakati: “Uyu ni Chiuta wako, Iwe Israyeli, uyo wakakufumiska mu charu cha Eguputo.”+  Aroni wakati wawona ichi, wakazenga jotchero panthazi pa katholi aka. Kufuma apo, Aroni wakachemerezga kuti: “Namachero kuli chiphikiro cha Yehova.”  Ntheura namachero ghake ŵakawuka mulenjilenji ndipo ŵakamba kupeleka sembe zakotcha na sembe zawenenawene. Pamanyuma ŵanthu ŵakakhala pasi, ŵakarya na kumwa. Ndipo ŵakawuka na kusangwa.+  Sono Yehova wakati kwa Mozesi: “Lutanga, khira, chifukwa ŵanthu ŵako awo ukaŵafumiska mu charu cha Eguputo, ŵajikazuzga.+  Ŵafumamo luŵiro mu nthowa iyo nkhaŵaphalira kuti ŵendengemo.+ Ŵajipangira chikozgo* chagolide cha katholi ndipo ŵakuchisindamira na kupeleka sembe kwa icho, ndipo ŵakuti: ‘Uyu ni Chiuta wako, iwe Israyeli, uyo wakakufumiska mu charu cha Eguputo.’”  Yehova wakatiso kwa Mozesi: “Nawona kuti ŵanthu aŵa mbasingo yinonono.*+ 10  Sono nileka, ukali wane ugolere pa iwo mwakuti niŵamare, ndipo iwe nikuzgorenge mtundu ukuru.”+ 11  Penepapo Mozesi wakaŵeyelera Yehova Chiuta wake,+ wakati: “Mwe Yehova, kasi ukali winu wagolelerachi pa ŵanthu ŵinu pamanyuma pakuti mwaŵafumiska mu charu cha Eguputo na nkhongono zikuru ndiposo woko lankhongono?+ 12  Chifukwa wuli Ŵaeguputo ŵayowoye kuti, ‘Wakaŵa na vilato viheni apo wakaŵafumiska, wakakhumbanga kukaŵakomera mu mapiri na kuŵamara petu pa charu chapasi’?+ Weraniko ku ukali winu wakugolera na kughanaghanirapo* pa soka ilo mukukhumba kwiza nalo pa ŵanthu ŵinu. 13  Kumbukani Abrahamu, Yisake, na Israyeli ŵateŵeti ŵinu, awo mukajilapizga mwekha kwa iwo, ndipo mukati kwa iwo: ‘Nizamwandaniska mphapu* yinu nga ni nyenyezi zakuchanya,+ ndipo charu chose icho nachisora nizamuchipeleka ku mphapu* yinu, kuti yichitore kuŵa chake muyirayira.’”+ 14  Ntheura Yehova wakaghanaghanirapo* pa soka ilo wakayowoya kuti wakukhumba kwiza nalo pa ŵanthu ŵake.+ 15  Pamanyuma Mozesi wakazgoka na kukhira phiri na malibwe ghaŵiri ghapapati gha Ukaboni+ mu woko lake.+ Malibwe agha ghakalembeka kosekose, kuseri na kuseri. 16  Malibwe ghakupapatara agha ghakapangika na Chiuta, ndipo malemba agho ghakajobeka pa malibwe agha ghakaŵa gha Chiuta.+ 17  Joshuwa wakati wamba kupulika chiwawa cha ŵanthu, chifukwa chakuti ŵakachemerezganga, wakati kwa Mozesi: “Ku msasa kukupulikikwa chongo cha nkhondo.” 18  Kweni Mozesi wakati: “Ni chongo cha kwimba chifukwa cha kuluska kukuru chara,*Ndipo ni chongo cha kutengera chifukwa cha kuthereskeka chara;Nkhupulika chongo cha mtundu unyake wa kwimba.” 19  Mozesi wakati wasendelera ku msasa na kuwona katholi+ na ŵanthu ŵakuvina, ukali wake ukagolera, ndipo wakataya pasi malibwe ghapapati agho ghakaŵa mu mawoko ghake na kughaswera musi mwa phiri.+ 20  Wakatora katholi ako ŵakapanga na kukawotcha na moto na kukasira kuzgoka fuvu.+ Pamanyuma wakalithira mu maji ndipo wakamweska Ŵaisrayeli.+ 21  Mozesi wakafumba Aroni kuti: “Kasi ŵanthu aŵa ŵakachitachi nawe kuti uŵachitiske kwananga kukuru nthena?” 22  Aroni wakati: “Mungagoleranga na ukali yayi, fumu yane. Mukumanya makora kuti ŵanthu aŵa mbakutemwa viheni.+ 23  Ntheura ŵakati kwa ine: ‘Tipangira chiuta kuti watidangilirenge, chifukwa tikumanya yayi icho chachitikira munthu uyu Mozesi, uyo wakatifumiska mu charu cha Eguputo.’+ 24  Ine nkhati kwa iwo: ‘Waliyose uyo wali na golide lililose watore na kunipa.’ Nkhaliponya pa moto ndipo pakafuma katholi aka.” 25  Mozesi wakawona kuti ŵanthu ŵakagaluka chifukwa Aroni wakaŵalekelera kuti ŵagaluke ndipo ŵakajikhozga soni pamaso pa ŵalwani ŵawo. 26  Penepapo Mozesi wakimilira mu chipata cha msasa, wakati: “Ni njani wali ku chigaŵa cha Yehova? Wize kwa ine!”+ Ŵalevi wose ŵakawungana kwa iyo. 27  Sono wakati kwa iwo: “Yehova Chiuta wa Israyeli wayowoya kuti: ‘Waliyose wa imwe wakake lupanga lwake na kwenda mukati mu msasa kufuma ku chipata kukafika ku chipata. Wakome mubali wake, mzengezgani wake, na mubwezi wake wapamtima.’”+ 28  Ŵalevi ŵakachita ivyo Mozesi wakayowoya. Ntheura pa zuŵa lira, ŵanalume pafupifupi 3,000 ŵakakomeka. 29  Mozesi wakati: “Jipaturani* kuti muteŵetere Yehova muhanya uno, chifukwa waliyose wa imwe wawukira mwana wake na mubali wake.+ Muhanya uno Chiuta wamupaninge thumbiko.”+ 30  Namachero ghake, Mozesi wakati ku ŵanthu: “Mwachita kwananga kukuru chomene, ndipo sono nkhukwelera kwa Yehova kuti panji ningakamuphepiskirani kwananga kwinu.”+ 31  Ntheura Mozesi wakawelera kwa Yehova ndipo wakati: “Ŵanthu aŵa ŵachita kwananga kukuru chomene! Ŵakajipangira chiuta wagolide.+ 32  Kweni sono usange mukukhumba, muŵagowokere kwananga kwawo.+ Usange yayi, nkhumuŵeyani kuti munisisite mu buku linu ilo mwalemba.”+ 33  Yehova wakati kwa Mozesi: “Waliyose uyo waninangira ndiyo nimusisitenge mu buku lane. 34  Sono lutanga, ulongozgere ŵanthu ku malo agho nakuphalira. Wona, mungelo wane wadangirenge panthazi pako, ndipo pa zuŵa ilo nizamwizira, nizamupeleka chilango pa iwo chifukwa cha kwananga kwawo.”+ 35  Penepapo Yehova wakamba kutumira ŵanthu nthenda zakofya chifukwa ŵakapanga katholi, ako Aroni wakapanga.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “mbanthu ŵamtafu.”
Panji kuti, “kusintha maghanoghano.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “wakasintha maghanoghano.”
Panji kuti, “chakuchitika chankhongono chara.”
Mazgu gheneko, “Zuzgani mawoko ghinu.”