Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 29:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuvwalikika kwa ŵasembe (1-37)

  • Sembe ya zuŵa na zuŵa (38-46)

29  “Uchite ivi pakuŵatuŵiska kuti ŵaniteŵetere nga mbasembe:* Utore ng’ombe yichoko yanalume, mberere ziŵiri zanalume zambura kalema,+  chingwa chambura nthukumusi, vibama vyambura nthukumusi vyakusazgako mafuta, na tuvibama tupepefu twambura nthukumusi twakuphakika mafuta.+ Uvipange na ufu uwemi wa tirigu.  Uviŵike mu chihengo na kuvipelekera mu chihengo mwenemumu,+ pamoza na ng’ombe yichoko yanalume na mberere ziŵiri zanalume.  “Wize na Aroni na ŵana ŵake ŵanalume pa mulyango wa chihema chakukumanamo,+ na kuŵageziska na maji.+  Kufuma apo, utore vyakuvwara+ vira na kuvwalika Aroni. Umuvwalike munjilira, chakuvwara chambura mawoko cha efodi, efodi, na chakuvwara chapanganga, ndipo ukakilire makora na lamba wakuluka wa efodi mu chiwuno mwake.+  Kumutu wake umuvwalike nduŵira. Pa nduŵira uŵikepo chimanyikwiro chakupatulika cha kujipatulira.+  Utore mafuta ghakuphakazgira+ na kughapungulira pa mutu wake, kumuphakazga.+  “Pamanyuma wize na ŵana ŵake na kuŵavwalika minjilira.+  Aroni pamoza na ŵana ŵake ŵanalume uŵakake mikhuzi, na kuŵavwalika vyakuvwara vyawo vya kumutu, ndipo usembe uŵenge wawo, ili ni dango lamuyirayira.+ Umu ndimo uvwalikire usembe Aroni na ŵana ŵake ŵanalume kuti ŵateŵeterenge nga mbasembe.*+ 10  “Sono wize na ng’ombe panthazi pa chihema chakukumanamo, ndipo Aroni na ŵana ŵake ŵanalume ŵaŵike mawoko ghawo pa mutu wa ng’ombe iyi.+ 11  Ukome ng’ombe iyi pamaso pa Yehova, pa mulyango wa chihema chakukumanamo.+ 12  Utorepo ndopa za ng’ombe na munwe wako na kuziphaka mu masengwe gha jotchero,+ ndipo ndopa zinyake zose izo zakhalapo uzithire musi mwa jotchero.+ 13  Pamanyuma utore mafuta ghose+ gha ku matumbo, mafuta gha ku chiŵindi, na ziso* ziŵiri pamoza na mafuta agho ghali pachanya pake, ndipo uviwotche mwakuti visunkhe josi pa jotchero.+ 14  Nyama ya ng’ombe iyi, chikumba chake na ulongwe wake, uviwotche na moto kuwaro kwa msasa. Ni sembe ya kwananga. 15  “Pamanyuma utore mberere yimoza yanalume, ndipo Aroni na ŵana ŵake ŵanalume ŵaŵike mawoko ghawo pa mutu wa mberere iyi.+ 16  Ukome mberere iyi na kutora ndopa zake na kuzimija pa jotchero lose zingilizge.+ 17  Uyicheke mberere iyi vipitikavipitika. Usuke matumbo ghake+ na vibodo vyake. Chipitika chilichose uchiŵike pamoza na chinyake, ndipo uŵikeposo mutu wake. 18  Uwotche mberere yose iyi, yisunkhe josi pa jotchero. Ni sembe yakotchera Yehova, ya sungu liwemi.*+ Ni sembe yakupelekeka kwa Yehova yakotcha pa moto. 19  “Utoreso mberere yinyake yanalume, ndipo Aroni na ŵana ŵake ŵanalume ŵaŵike mawoko ghawo pa mutu wa mberere iyi.+ 20  Ukome mberere iyi na kutorako ndopa zake na kuziphaka pa khutu lamalyero la Aroni na pa makutu ghakumalyero gha ŵana ŵake ŵanalume na pa chigunwe cha woko lawo lamalyero na pa chigunwe cha lundi lawo lamalyero, na kumija ndopa pa jotchero lose zingilizge. 21  Pamanyuma utorepo ndopa izo zili pa jotchero na mafuta ghakuphakazgira,+ umijire pa Aroni na pa vyakuvwara vyake, na pa ŵana ŵake na vyakuvwara vya ŵana ŵake, mwakuti iyo na vyakuvwara vyake ndiposo ŵana ŵake na vyakuvwara vyawo ŵaŵe ŵatuŵa.+ 22  “Utore mafuta gha mberere yanalume, mchira wake wamafuta, mafuta gha ku matumbo, mafuta gha ku chiŵindi, ziso ziŵiri na mafuta ghake,+ chigha chakumalyero, chifukwa ni mberere yakuvwalikira usembe.+ 23  Mu chihengo cha vingwa vyambura nthukumusi icho chili pamaso pa Yehova, utoremoso chingwa, chibama chakusazgako mafuta, na kachibama kapepefu. 24  Vyose uviŵike mu mawoko gha Aroni na mu mawoko gha ŵana ŵake ŵanalume, ndipo uvizungunye uku na uku, nga ni sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova. 25  Kufuma apo, uvitore mu mawoko ghawo na kuvyotcha pa jotchero, pachanya pa sembe yakotcha. Yiŵe sembe ya sungu liwemi* pamaso pa Yehova. Ni sembe yakupeleka kwa Yehova yakotcha pa moto. 26  “Utore nganga ya mberere yanalume yakuvwalikira usembe+ iyo yapelekekera Aroni, uyizungunye uku na uku. Yiŵe sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova, ndipo yiŵenge chigaŵa chako. 27  Utuŵiske nganga ya sembe yakuzungunya na chigha cha chigaŵa chakupatulika icho chazungunyika, kweniso icho changutoleka ku mberere yanalume yakuvwalikira usembe,+ iyo yapelekekera Aroni na ŵana ŵake ŵanalume. 28  Yiŵenge ya Aroni na ŵana ŵake ŵanalume nga ni dango lamuyirayira lakuti Ŵaisrayeli ŵalondezgenge, chifukwa ntchigaŵa chakupatulika. Ndipo yiŵenge chigaŵa chakupatulika icho Ŵaisrayeli ŵapelekenge.+ Ntchigaŵa chawo chakupatulika chakuti ŵapeleke kwa Yehova kufuma pa sembe zawo zawenenawene.+ 29  “Vyakuvwara vyakupatulika+ vya Aroni ŵazamuvwaranga mbana ŵake+ awo ŵazamunjira mu malo ghake, para ŵaphakazgika na kuvwalikika usembe. 30  Wasembe uyo wanjirenge mu malo ghake kufuma pa ŵana ŵake, wazamuvwaranga kwa mazuŵa 7 para wakunjira mu chihema chakukumanamo kukateŵetera mu malo ghatuŵa.+ 31  “Utore mberere yanalume yakuvwalikira usembe na kuphika nyama yake mu malo ghatuŵa.+ 32  Aroni na ŵana ŵake ŵanalume ŵarye+ nyama iyi ya mberere pamoza na chingwa icho chili mu chihengo. Ŵalyere pa mulyango wa chihema chakukumanamo. 33  Ŵarye vinthu vyakuphepiskira ivyo vyangunozgeka pakuŵavwalika usembe* na pakuŵatuŵiska. Kweni munthu wambura kuzomerezgeka* wangaryangako chara, chifukwa ni vinthu vyakupatulika.+ 34  Usange nyama ya sembe yakuvwalikira usembe na chingwa vyakhala m’paka mulenji, ukwenera kuviwotcha na moto.+ Kurya yayi, chifukwa ni vyakupatulika. 35  “Umu ndimo uchitire na Aroni na ŵana ŵake kuyana na vyose ivyo nakuphalira. Utorenge mazuŵa 7 pakuŵavwalika usembe.*+ 36  Zuŵa lililose upelekenge ng’ombe yanalume kuŵa sembe yakuphepiskira kwananga. Ndiposo utuŵiske jotchero ku kwananga mwa kupeleka sembe yakuphepiskira jotchero, ndipo uliphakazge kuti lituŵiskike.+ 37  Utorenge mazuŵa 7 pakupeleka sembe yakuphepiskira jotchero, ndipo ulituŵiske kuti liŵe jotchero lituŵa chomene.+ Waliyose uyo wakukhwaska jotchero waŵenge mutuŵa. 38  “Ivi ndivyo upelekenge pa jotchero: nyengo zose upelekenge tumberere tuŵiri twa chaka chimoza zuŵa lililose.+ 39  Kamberere kamoza upelekenge mulenji ndipo kamberere kanyake upelekenge namise para kwazgelera.+ 40  Pakupeleka kamwana kakwamba ka mberere, upelekengeso ufu* uwemi wakukwana chimoza cha vigaŵa 10 vya efa,* wakusazgako mafuta ghakwengeka makora ghakukwana chigaŵa chimoza cha vigaŵa vinayi vya hini,* na sembe ya chakumwa ya vinyo wakukwana chigaŵa chimoza cha vigaŵa vinayi vya hini. 41  Namise para kwazgelera upelekenge kamberere kachiŵiri pamoza na sembe ya ufu na ya chakumwa yakuyana na iyo ukupeleka mulenji. Upelekenge kuŵa sembe ya sungu liwemi,* ni sembe yakupeleka kwa Yehova yakotcha pa moto. 42  Iyi yiŵenge sembe yakotcha iyo mu miwiro yinu yose mupelekenge pa mulyango wa chihema chakukumanamo pamaso pa Yehova, apo namuwonekera kwa imwe na kuyowoya namwe.+ 43  “Penepapo ndipo namuwonekera ku Ŵaisrayeli, ndipo malo agha ghamutuŵiskika na uchindami wane.+ 44  Namutuŵiska chihema chakukumanamo na jotchero, ndiposo namutuŵiska Aroni na ŵana ŵake ŵanalume+ kuti ŵaniteŵetere nga mbasembe. 45  Namukhala pakati pa ŵana ŵa Israyeli, ndipo namuŵa Chiuta wawo.+ 46  Ndipo iwo ŵamumanya nadi kuti ine ndine Yehova Chiuta wawo, uyo wakaŵafumiska mu charu cha Eguputo kuti nikhale pakati pawo.+ Ine ndine Yehova Chiuta wawo.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “mbasofi.”
Mazgu gheneko, “uzuzge mawoko gha Aroni na mawoko gha ŵana ŵake ŵanalume.”
Mazgu ghanyake, “sana; figho.”
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Mazgu gheneko, “pakuŵazuzga mawoko ghawo.”
Mazgu gheneko, “mulendo,” ndiko kuti, munthu uyo wakaŵa wa mbumba ya Aroni yayi.
Mazgu gheneko, “pakuŵazuzga mawoko ghawo.”
Mazgu ghanyake, “wunga.”
Efa yumoza wakuyana na malita 22. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Hini yumoza wakuyana na malita 3.67. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”