Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo 28:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyakuvwara vya ŵasembe (1-5)

  • Efodi (6-14)

  • Chakuvwara chapanganga (15-30)

    • Urim and Thummim (30)

  • Munjilira wambura mawoko (31-35)

  • Nduŵira na kanthu kagolide kakupapatara (36-39)

  • Vyakuvwara vinyake vya ŵasembe (40-43)

28  “Pakati pa Ŵaisrayeli ucheme Aroni mukuru wako, pamoza na ŵana ŵake ŵanalume, kuti iyo waniteŵetere nga wasembe.*+ Aroni+ pamoza na Nadabu, Abihu,+ Eliyazara, na Itamara,+ ŵana ŵa Aroni.+  Aroni mukuru wako umupangire vyakuvwara vyakupatulika, viŵe vyauchindami na vyakutowa.+  Uyowoye ku ŵanthu wose ŵaluso* awo naŵazuzga na mzimu wavinjeru,+ ndipo ŵamupangire Aroni vyakuvwara vyakumutuŵiskira, mwakuti waniteŵetere nga wasembe.  “Vyakuvwara ivyo ŵapangenge ni ivi: chapanganga,+ efodi,+ chakuvwara chambura mawoko,+ munjilira wamandalasi, nduŵira,*+ na mkhuzi.+ Mukuru wako Aroni na ŵana ŵake ŵanalume ŵaŵapangire vyakuvwara vyakupatulika ivi, mwakuti Aroni waniteŵetere nga wasembe.  Ŵanthu ŵaluso ŵapange vinthu ivi na golide, wuzi wabuluu, weya wakudaya na utoto utchesamu, wuzi uswesi chee, na salu yiwemi chomene.  “Ŵapange efodi wagolide, waŵe wa wuzi wabuluu, weya wakudaya na utoto utchesamu, wuzi uswesi chee, na salu yakulukika makora, ndipo waŵe wakuluka.+  Paŵe tusalu tuŵiri twamuviŵegha twakubatikika pachanya pa viŵegha vyose viŵiri.  Lamba wakuluka+ uyo waŵenge ku efodi, waŵenge wakukakira efodi mu malo ghake, ndipo wapangike na vinthu ivyo ŵapangirenge efodi: golide, wuzi wabuluu, weya wakudaya na utoto utchesamu, wuzi uswesi chee, na salu yakulukika makora.  “Utore malibwe ghaŵiri gha onike,+ ndipo ujobepo* mazina gha ŵana ŵanalume ŵa Israyeli,+ 10  mazina 6 ghaŵe pa libwe limoza ndipo mazina 6 agho ghakhalako ghaŵe pa libwe linyake. Ghalembeke kuyana na kubabika kwawo. 11  Wakujoba malibwe wajobe mazina gha ŵana ŵanalume ŵa Israyeli pa malibwe ghaŵiri nga umo wakujobera pa chidindo.+ Ndipo ghaŵikike mu vyakuŵikamo vyagolide. 12  Malibwe ghaŵiri agha ughaŵike pa tusalu tuŵiri twamuviŵegha vya chakuvwara cha efodi kuti ghaŵe chikumbusko ku ŵana ŵa Israyeli.+ Para Aroni wakuwonekera pamaso pa Yehova, wayeghenge mazina ghawo pa viŵegha vyake viŵiri nga ntchikumbusko. 13  Upange vyakuŵikamo malibwe vyagolide, 14  na matcheni ghaŵiri gha golide liwemi ghakupangika nga ntchingwe.+ Ndipo matcheni agha ughakakilire ku vyakuŵikamo malibwe.+ 15  “Wakuluka wapange chakuvwara chapanganga cha cheruzgo.+ Chipangike nga ni efodi. Chipangike na golide, wuzi wabuluu, weya wakudaya na utoto utchesamu, wuzi uswesi chee, na salu yakulukika makora.+ 16  Chiŵe chakuyana mu vigaŵa vyose vinayi para wachipeteka pakati, mu utali chikufi* chimoza, mu usani chikufi chimoza. 17  Uŵikepo malibwe ndipo ghaŵe mu mizere yinayi. Mzere wakwamba uŵe na libwe la rube, topazi, na emeradi. 18  Mzere wachiŵiri uŵe na libwe la nofeki, safiro, na yasipi. 19  Mzere wachitatu uŵe na libwe la leshemu, agate, na ametusito. 20  Mzere wachinayi uŵe na libwe la kurusolito, onike, na yade. Ghaŵikike mu vyakuŵikamo vyagolide. 21  Malibwe agha ghayane na mazina gha ŵana ŵanalume ŵa Israyeli. Ghaŵe 12 kuyana na mazina ghawo. Pa libwe lililose pajobeke zina nga ntchidindo, zina lililose liyimire fuko limoza mwa mafuko 12. 22  “Pa chakuvwara chapanganga upangirepo matcheni ghakuŵa nga ni vingwe vya golide liwemi.+ 23  Pa chakuvwara chapanganga upangirepo tuvizingo tuŵiri twagolide, ndipo tuvizingo tuŵiri utu utuŵike mu makona ghaŵiri gha chapanganga. 24  Unjizge vingwe viŵiri vyagolide ivi ku tuvizingo tuŵiri mu makona gha chakuvwara chapanganga. 25  Kuumaliro wa vingwe viŵiri ivi unjizge mu twakuŵikamo malibwe na kutuŵika pachanya pa tusalu twamuviŵegha twa efodi, kunthazi kwake. 26  Upange tuvizingo tuŵiri twagolide ndipo utuŵike mu makona ghaŵiri agho ghali apo ŵapetekenge chakuvwara chapanganga, kulazgana na efodi.+ 27  Upangeso tuvizingo tuŵiri twagolide twakuti tuŵe kunthazi kwa efodi, tuŵikike musi mwa tusalu tuŵiri twamuviŵegha pachanya pa lamba wakuluka pafupi na apo wakukumana na efodi.+ 28  Kuti chakuvwara chapanganga chiŵe mu malo ghake, chingwe chabuluu chikakike ku tuvizingo twake na ku tuvizingo twa efodi. Ichi chovwirenge kuti chakuvwara chapanganga chikhalenge pa malo ghake gha efodi, pachanya pa lamba wakuluka. 29  “Nyengo zose para Aroni wakwiza mu Malo Ghatuŵa, wanyamulenge mazina gha ŵana ŵanalume ŵa Israyeli pa chakuvwara chapanganga cha cheruzgo pa mtima wake kuŵa chikumbusko pamaso pa Yehova. 30  Mu chakuvwara chapanganga cha cheruzgo uŵikemo Urimu na Tumimu,*+ ndipo viŵenge pa mtima wa Aroni para wakwiza pamaso pa Yehova. Nyengo zose para Aroni wakwiza pamaso pa Yehova, wayeghenge pa mtima wake vinthu ivi vyakweruzgira Ŵaisrayeli. 31  “Upange munjilira wambura mawoko wa wuzi wabuluu pera wakuvwara mukati mwa efodi.+ 32  Pakatikati paŵe chidolozi chakunjizgapo mutu. Wakuluka waluke mumphepete mose mwa pakunjizgapo mutu. Paŵe nga mphakunjizga mutu pa chakuvwara chachisulo cha ku nkhondo kuti paleke kupaluka. 33  Kuzingilizga musi mose umo mwabinyilika upangiremo tuvipambi twa rimoni twa wuzi wabuluu, weya wakudaya na utoto utchesamu, na wuzi uswesi chee. Pakati pa tuvipambi utu upangirepo tumabelu twagolide. 34  Upange kabelu kagolide kulondezgana na kachipambi ka rimoni, kabelu kagolide na kachipambi ka rimoni, kuzingilizga musi mose mwakubinyilika mwa munjilira wambura mawoko. 35  Aroni ndiyo wavwarenge pakuteŵetera, ndipo kulira kwa tumabelu kupulikikwenge para wakunjira mu malo ghakupatulika pamaso pa Yehova na para wakufuma, mwakuti waleke kufwa.+ 36  “Upange kanthu kakupapatara kakunyezimira ka golide liwemi, na kujobapo nga umo munthu wakujobera chidindo, ndipo paŵe mazgu ghakuti: ‘Utuŵa ngwa Yehova.’+ 37  Ukakakilire na chingwe chabuluu ku nduŵira,+ ndipo kakhale panthazi pa nduŵira. 38  Kamuŵa pa chisko cha Aroni, ndipo Aroni wayeghenge kwananga para munthu munyake wabudira vinthu vituŵa,+ ivyo Ŵaisrayeli ŵakuvituŵiska para ŵakuvipeleka nga ni vyawanangwa vyakupatulika. Nyengo zose kaŵenge pa chisko chake mwakuti ŵapokelereke pamaso pa Yehova. 39  “Uluke munjilira wamandalasi wa salu yiwemi, upange nduŵira ya salu yiwemi, ndiposo upange mkhuzi wakuluka.+ 40  “Upangeso minjilira, mikhuzi, na vyakuvwara vyakumutu vya ŵana ŵanalume ŵa Aroni,+ viŵe vyauchindami na vyakutowa.+ 41  Uvwalike Aroni mukuru wako na ŵana ŵake ŵanalume, ndipo uŵaphakazge,+ uŵayimike,*+ na kuŵatuŵiska, ndipo ŵaniteŵeterenge nga mbasembe. 42  Uŵapangireso makabunthu* gha salu yiwemi kuti ghabisenge nkhule zawo.+ Ghambirenge mu chiwuno kufika mu vigha. 43  Aroni na ŵana ŵake ŵanalume ndiwo ŵavwarenge para ŵakunjira mu chihema chakukumanamo, panji para ŵakusendelera pa jotchero kuteŵetera pa malo ghatuŵa, mwakuti ŵaleke kwananga na kufwa. Ili ni dango lamuyirayira kwa iyo na mphapu* yake pamanyuma pake.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Mazgu gheneko, “ŵa mtima wavinjeru.”
“Nduŵira,” ntchisalu chantchindi icho ŵanalume ŵakuvwara kumutu.
Panji kuti, “ulembepo.”
Panji kuti, “sipani.” Ndiko kuti, utali wa chikufi cha woko la munthu, masentimita pafupifupi 22.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “uzuzge mawoko ghawo.”
Panji kuti, “vyakuvwara vyamukati.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”