Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 21:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-36)

    • Pa ŵazga Ŵahebere (2-11)

    • Pa kuchitira nkhaza munthu munyako (12-27)

    • Pa vinyama (28-36)

21  “Ivi ni vyeruzgo ivyo ukaŵaphalire:+  “Usange wagura muzga Muhebere,+ wateŵetenge vyaka 6, kweni mu chaka cha 7, wafwatulikenge kwambura kulipira kalikose.+  Usange wakiza yekha, wazamulutaso yekha. Usange ngwakutora, wazamuluta pamoza na muwoli wake.  Usange fumu yake yamupa mwanakazi ndipo wamubabira ŵana ŵanalume panji ŵanakazi, mwanakazi na ŵana ŵaŵenge ŵa fumu yake, iyo wazamuluta yekha.+  Kweni usange muzga uyu wakosera na kuyowoya kuti: ‘Nkhutemwa fumu yane, muwoli wane na ŵana ŵane, ndipo nkhukhumba yayi kufwatulika,’+  ipo fumu yake yize nayo panthazi pa Chiuta waunenesko. Yimusendezgere ku chijaro panji ku furemu ya mulyango, na kumudolora khutu lake na chitungo, ndipo waŵenge muzga wake umoyo wake wose.  “Usange munthu waguliska mwana wake msungwana kuti waŵe muzga, iyo wazamufwatulika nga umo wakufwatulikira muzga mwanalume yayi.  Usange fumu yake yindakondwe nayo ndipo yindakhumbe kuti waŵe mwanakazi wake munyake, kweni yikukhumba kuti wagulike na munthu munyake,* yikuzomerezgeka chara kumuguliska ku ŵanthu ŵa mitundu yinyake, chifukwa yamuchitira upusikizgi.  Kweni usange yamusora kuti watorane na mwana wake mwanalume, yimupe wanangwa wakuyana na wa mwana wake msungwana. 10  Usange mwana uyu watoraso mwanakazi munyake, waleke kuchepeska chakurya, vyakuvwara, na vyakukhumbikwa vya mu nthengwa+ vya mwanakazi wakwamba. 11  Usange mwanalume wakutondeka kumuchitira vinthu vitatu ivi, mbwenu mwanakazi wazamufwatuka kwambura kulipira ndalama yiliyose. 12  “Waliyose uyo watimba munthu na kumukoma, nayo wakomeke.+ 13  Kweni usange wamukoma mwangozi, ndipo Chiuta waunenesko wazomerezga kuti vichitike, nimuŵikiraninge malo agho wangachimbilirako.+ 14  Usange munthu wamukwiyira chomene munyake na kumukomera dala,+ munthu uyu wafwe, nanga wachimbilire ku jotchero lane mukamutore na kumukoma.+ 15  Uyo watimba awiske panji anyina wakomeke.+ 16  “Uyo wiba munthu+ na kumuguliska, panji wasangika nayo,+ wakwiba uyu wakomeke.+ 17  “Waliyose uyo wakutemba awiske panji anyina wakomeke.+ 18  “Ichi ndicho chikwenera kuchitika usange ŵanalume ŵambana ndipo yumoza watimba munyake na libwe panji fayiti* kweni wandafwe, wapwetekeka waka na kugona pasi: 19  Usange wawuka na kwamba kwenda kuwaro na ndodo, uyo wamutimba wangalangikanga chara. Kweni wamulipe waka chifukwa cha nyengo iyo wakupwetekeka yura wakukhalira waka kwambura kugwira ntchito m’paka wachilirethu. 20  “Para munthu watimba na ndodo muzga wake mwanalume panji muzga wake mwanakazi na kufwira mu woko lake, munthu uyu walangike.+ 21  Kweni para muzga wakhala na umoyo kwa zuŵa limoza panji ghaŵiri kufuma apo watimbikira, mungamukomanga yayi mwenecho wa muzga, chifukwa wakamugura na ndalama zake. 22  “Usange ŵanalume ŵakutimbana ndipo ŵapweteka mwanakazi wanthumbo ndipo wababa mwana wambura kukwana myezi,*+ kweni pandachitike nyifwa,* munthu uyo wamupweteka walipire ivyo mfumu wa mwanakazi wayowoyenge. Walipire kwizira mu ŵeruzgi.+ 23  Kweni usange pachitika nyifwa, wapeleke umoyo pa umoyo,+ 24  jiso pa jiso, jino pa jino, woko pa woko, lundi pa lundi,+ 25  kotcha pa kotcha, chilonda pa chilonda, fayiti pa fayiti. 26  “Para munthu watimba pa jiso la muzga wake mwanalume panji muzga wake mwanakazi, ndipo walitulura,* wamufwature muzga kuti walutenge mwawanangwa chifukwa vyamalirana na jiso lake.+ 27  Usange wakhura jino la muzga wake mwanalume panji la muzga wake mwanakazi, wamufwature muzga kuti walutenge mwawanangwa chifukwa vyamalirana na jino lake. 28  “Usange ng’ombe yagwaza mwanalume panji mwanakazi ndipo munthu uyu wafwa,+ ng’ombe iyi yidinyike na malibwe ndipo nyama yake yingaryekanga yayi. Kweni mwenecho wa ng’ombe walije mulandu. 29  Kweni usange ng’ombe iyi yikaŵa na chizgoŵi cha kugwaza ŵanthu ndipo mwenecho wakachenjezgeka, kweni iyo wakayipweleleranga chara, ndipo yakoma mwanalume panji mwanakazi, ng’ombe iyi yidinyike na malibwe ndipo mwenecho nayo wakomeke. 30  Usange ŵamupimira chiwombolero, walipire mtengo wose uwo ŵangamupimira kuti wawombore umoyo wake. 31  Kwali yagwaza mwana mwanalume panji mwanakazi, ichi ndicho cheruzgo icho mweneko wa ng’ombe wakwenera kupokera. 32  Usange ng’ombe yagwaza muzga mwanalume panji muzga mwanakazi, mweneko wapelekenge kwa fumu ya muzga mashekele* 30, ndipo ng’ombe yidinyike na malibwe. 33  “Usange munthu wabenura pa mbuna, panji wajima mbuna kwambura kuyibenekelera, ndipo ng’ombe panji mbunda yawamo, 34  mweneko wa mbuna walipire.+ Wamupe ndalama mweneko wa chiŵeto, kweni iyo watore chiŵeto chakufwa. 35  Usange ng’ombe ya munthu yagwaza ya munyake m’paka kufwa, ŵaguliske ng’ombe yamoyo na kugaŵana ndalama. Ŵagaŵaneso ng’ombe iyo yafwa. 36  Usange ng’ombe iyo yikamanyikwanga kuti yikugwaza zinyake kweni mweneko wakayilaŵiskanga waka, wapeleke ng’ombe kulipira ng’ombe, ndipo yakufwa ndiyo yiŵe yake.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “kuti wawomboleke.”
Pangayowoyekaso kuti, “chilwero.”
Mazgu gheneko, “mwana wake wafumira kuwaro.”
Panji kuti, “ngozi yikuru.”
Mazgu ghanyake, “walidolora; walithuzura; walitumbura; walithufura.”
Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.