Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo 12:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kwamba kwa Paska (1-28)

    • Ndopa ziphakike pa mafuremu (7)

  • Muliri 10: ŵana ŵakwamba kubabika ŵakomeka (29-32)

  • Ulendo wambika (33-42)

  • Ulongozgi pa umo ŵachitirenge Paska (43-51)

12  Sono Yehova wakayowoya na Mozesi na Aroni mu charu cha Eguputo. Wakati:  “Pa myezi yinu, mwezi uwu uŵenge wakwamba kwa imwe. Ndiwo uŵenge mwezi wakwamba wa chaka chinu.+  Yowoyani ku wumba wose wa Israyeli kuti, ‘Pa zuŵa la 10 la mwezi uno, waliyose wajitolere mberere+ kuyana na nyumba za awiskewo, mberere yimoza pa nyumba yiliyose.  Kweni usange ŵamunyumba mbachoko chomene mwakuti ŵangamalizga yayi kurya mberere, iwo* na ŵazengezgani ŵawo ŵapafupi ŵagaŵane mberere iyi mu nyumba zawo kuyana na unandi wa ŵanthu. Para mukugaŵa, waliyose mumugaŵire mberere iyi kuyana na umo wakulyera.  Mberere yinu yiŵe yambura kalema,+ yanalume ya chaka chimoza. Mungasankha pakati pa ŵana ŵa mberere panji ŵa mbuzi.  Muyipwelelere m’paka pa zuŵa la 14 la mwezi uno,+ ndipo wumba wose wa Israyeli uyikome namise para kwazgelera.+  Ŵatorepo ndopa na kumija pa furemu ya mulyango, mumphepete na pachanya pake, mu nyumba izo ŵamulyeramo.+  “‘Ŵakwenera kurya nyama iyi usiku uwu.+ Ŵayiwotche pa moto na kulyera chingwa chambura nthukumusi+ na mphangwe yakuŵaŵa.+  Kurya yiŵisi yayi panji yakubwatuska, nesi yakuphika mu maji. Kweni muyiwotche pa moto, pamoza na mutu wake na vibodo* vyake ndiposo vyamukati vyake. 10  Mungasidangako kufikira namulenji yayi, kweni kalikose ako kakhalako kufika namulenji muwotche na moto.+ 11  Pakurya muchitenge nthena, mukake lamba winu,* muvware vilyato* ku malundi ghinu, na kukolera ndodo zinu mu mawoko ghinu. Ndipo muryenge mwakuchimbilira. Ni Paska la Yehova. 12  Chifukwa mukati mu usiku uwu nendenge mu charu cha Eguputo ndipo nikomenge chilichose chakwamba kubabika mu charu cha Eguputo, kwambira munthu m’paka chiŵeto.+ Neruzgenge ŵachiuta wose ŵa Eguputo.+ Ine ndine Yehova. 13  Ndopa ziŵenge chimanyikwiro pa nyumba izo mulimo, ndipo para nawona ndopa nijumphenge waka pa imwe. Apo nkhutimba charu cha Eguputo, chilango chifikenge yayi pa imwe na kumuparanyani.+ 14  “‘Zuŵa ili liŵenge chikumbusko kwa imwe, mu miwiro yinu yose mukwenera kulisunga na kuchitira chiphikiro Yehova. Ni dango lakuti mulisungenge nyengo zose. 15  Mazuŵa 7 muryenge chingwa chambura nthukumusi.+ Pa zuŵa lakwamba mu nyumba zinu muwuskemo chingwa cha nthukumusi. Waliyose uyo waryenge chingwa cha nthukumusi kwambira pa zuŵa lakwamba m’paka zuŵa la 7, munthu uyo wadumulikeko* ku Ŵaisrayeli. 16  Pa zuŵa lakwamba muŵenge na ungano wakupatulika, ndipo pa zuŵa la 7 muŵengeso na ungano unyake wakupatulika. Kugwira ntchito yayi mu mazuŵa agha.+ Munganozga waka chakurya chakuti munthu waliyose warye. 17  “‘Muchitenge Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi,+ chifukwa pa zuŵa ili nizamufumiska wumba* winu mu charu cha Eguputo. Ndipo mukwenera kusunga zuŵa ili mu miwiro yinu yose kuŵa dango lamuyirayira. 18  Mu mwezi wakwamba, pa zuŵa la 14 la mwezi uwo, namise muryenge chingwa chambura nthukumusi m’paka pa zuŵa la 21 la mwezi uwo nyengo ya mise.+ 19  Kwa mazuŵa 7 mu nyumba zinu mungasangikanga chinthu cha nthukumusi chara, chifukwa waliyose uyo wakurya chingwa cha nthukumusi, kwali ni mulendo panji Muisrayeli,+ munthu uyo wadumulikeko* ku wumba wa Israyeli.+ 20  Mungaryanga chingwa cha nthukumusi chara. Mu nyumba zinu zose muryenge chingwa chambura nthukumusi.’” 21  Mwaluŵiro, Mozesi wakachema ŵalara wose ŵa Israyeli+ na kuŵaphalira kuti: “Lutani, waliyose wakasankhe mwana wa mberere panji wa mbuzi kuyana na mbumba zinu, ndipo mukome kuŵa sembe ya Paska. 22  Kufuma apo, mutore khunje* la khuni la hisopu na kubizga mu ndopa izo zili mu beseni na kumija ndopa pa furemu ya mulyango, mumphepete na pachanya pake. Paŵavye munthu na yumoza uyo wafumire kuwaro kwa nyumba yake m’paka mulenji. 23  Yehova wendengemo na kulanga Ŵaeguputo ndipo para wawona ndopa pa furemu ya mulyango, mumphepete na pachanya pake, Yehova wajumphengepo waka pa milyango yinu, ndipo wazomerezgenge chara kuti chilango cha nyifwa* chinjire mu nyumba zinu.+ 24  “Imwe na ŵana ŵinu, mukwenera kusunga ichi nga ni dango lamuyirayira.+ 25  Para mwakanjira mu charu icho Yehova wamupaninge, nga umo wakayowoyera, mukwenera kukasunga chiphikiro ichi.+ 26  Para ŵana ŵinu ŵamumufumbani kuti: ‘Kasi chiphikiro ichi chikung’anamurachi kwa imwe?’+ 27  Mukazgorenge kuti: ‘Ni sembe ya Paska la Yehova, uyo wakajumphilira waka nyumba za Ŵaisrayeli mu Eguputo apo wakalanganga Ŵaeguputo, kweni wakazileka nyumba zithu.’” Penepapo ŵanthu ŵakajikama pasi na kusindama. 28  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakaluta na kuchita nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi na Aroni.+ Ŵakachita ndendende. 29  Nausiku pakati, Yehova wakakoma mwana waliyose wakwamba kubabika mu charu cha Eguputo,+ kwambira mwana wakwamba wa Farawo uyo wakakhalanga pa mpando wake wachifumu, m’paka mwana wakwamba wa muzga uyo wakaŵa mu jele,* na chiŵeto chilichose chakwamba kubabika.+ 30  Farawo wakawuka mu usiku wura pamoza na ŵateŵeti ŵake wose, na Ŵaeguputo wose, ndipo mukaŵa chitengero chikuru mu Ŵaeguputo, chifukwa pakaŵavya nyumba iyo mukaŵavya wakufwa.+ 31  Nyengo yeneyiyo, Farawo wakachema Mozesi na Aroni+ mu usiku ndipo wakati: “Wukani, fumanipo pakati pa ŵanthu ŵane, imwe na Ŵaisrayeli ŵanyinu. Lutaninge mukateŵetere Yehova, nga umo mwayowoyera.+ 32  Toraniso mberere zinu na ng’ombe zinu ndipo mulutenge, nga umo mwayowoyera.+ Kweni mukweneraso kunitumbika.” 33  Ŵaeguputo ŵakamba kuchiska Ŵaisrayeli kuti ŵafumemo luŵiro+ mu charu, chifukwa ŵakati, “tose tili ŵakufwa kale!”+ 34  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakatora nthimphwa zawo zambura nthukumusi, ŵakayeghera mu vyakukonkheramo* nthimphwa ndipo ŵakavunga mu salu zawo na kuthwika pa viŵegha vyawo. 35  Ŵaisrayeli ŵakachita ivyo Mozesi wakaŵaphalira, ŵakapempha Ŵaeguputo vinthu vyasiliva, vyagolide, na vyakuvwara.+ 36  Yehova wakachitiska Ŵaeguputo kuŵa ŵalusungu ku ŵanthu ŵake, ntheura ŵakaŵapa ivyo ŵakapempha. Ŵaisrayeli ŵakapoka katundu wa Ŵaeguputo.+ 37  Penepapo Ŵaisrayeli ŵakawukako ku Ramesesi+ na kuluta ku Sukoti,+ ŵakaŵa ŵanalume pafupifupi 600,000 ŵakwenda pasi, kwambura kusazgapo ŵana.+ 38  Ŵanthu ŵanandi ŵamitundu yinyake+ ŵakaluta nawo, pamoza na mberere na ng’ombe. Viŵeto vikaŵa vinandi chomene. 39  Ŵakamba kotcha vibama vyambura nthukumusi vya nthimphwa iyo ŵakafuma nayo ku Eguputo. Vikaŵa vyambura nthukumusi chifukwa pakufuma mu Eguputo ŵakachimbizgika mwamabuchi mwakuti ŵakatondeka kujinozgera chakurya chilichose.+ 40  Ŵaisrayeli awo ŵakakhala mu Eguputo,+ ŵakakhalamo vyaka 430.+ 41  Paumaliro wa vyaka 430, pa zuŵa lenelili, wumba* wose wa Yehova ukafuma mu charu cha Eguputo. 42  Ni usiku wakuti ŵachitirenge chiphikiro Yehova chifukwa cha kuŵafumiska mu charu cha Eguputo. Mu usiku uwu, Ŵaisrayeli wose mu miwiro yawo yose ŵachitirenge chiphikiro Yehova.+ 43  Yehova wakati kwa Mozesi na Aroni, “Dango la Paska ni ili: Mulendo wangaryangako yayi.+ 44  Kweni usange munyake wali na muzga uyo wakamugura na ndalama, mukwenera kumukotora.+ Pekha para mwachita nthena ndipo wangaryako. 45  Mulendo uyo mukukhala nayo na waganyu ŵangaryangako yayi. 46  Mulyerenge mu nyumba yimoza. Muleke kufumira kuwaro kwa nyumba na nyama yiliyose, nesi kuphyora chiwangwa chake.+ 47  Wumba wose wa Israyeli uchitenge chiphikiro ichi. 48  Usange mulendo uyo mukukhala nayo wakukhumba kuchitako chiphikiro cha Paska la Yehova, mwanalume waliyose wa nyumba yake wakwenera kukotoleka. Apo ndipo wangiza pafupi na kuchita chiphikiro ichi. Nayo waŵenge nga ni mweneko charu. Kweni mwanalume waliyose wambura kukotoleka wangaryangako chara.+ 49  Mwenecharu na mulendo uyo wakukhala pakati pinu, ŵalondezgenge dango limoza.”+ 50  Ntheura Ŵaisrayeli wose ŵakachita nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi na Aroni. Ŵakachita ndendende. 51  Pa zuŵa ili, Yehova wakafumiska Ŵaisrayeli mu charu cha Eguputo pamoza na mawumba ghawo.*

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “iyo.”
Mazgu ghanyake, “viboda; vibologodo.”
Mazgu gheneko, “mukhozge chiwuno chinu.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Panji kuti, “wakomeke.”
Mazgu gheneko, “viwuru.”
Panji kuti, “wakomeke.”
Khunje vikuyanako na mphunga.
Mazgu gheneko, “pharanyiko.”
Mazgu gheneko, “nyumba ya khululu.”
Panji kuti, “ŵabakule ŵakukasiramo.”
Mazgu gheneko, “viwuru.”
Mazgu gheneko, “viwuru vyawo.”