Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 10:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Muliri 8: zombe (1-20)

  • Muliri 9: mdima (21-29)

10  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Luta kwa Farawo, chifukwa nazomerezga mtima wake na mitima ya ŵateŵeti ŵake kuŵa yinonono,+ mwakuti nilongore vimanyikwiro vyane ivi pamaso pake.+  Kweniso kuti iwe upharazge ku ŵana ŵako na ku ŵazukuru ŵako umo nalangira Ŵaeguputo ndiposo vimanyikwiro ivyo nachita pakati pawo.+ Ndipo mumanyenge nadi kuti ine ndine Yehova.”  Ntheura Mozesi na Aroni ŵakaluta kwa Farawo, ŵakati kwa iyo: “Yehova Chiuta wa Ŵahebere wakuti, ‘Kasi ukanenge kujiyuyura pamaso pane m’paka pawuli?+ Zomerezga ŵanthu ŵane ŵalutenge kuti ŵakaniteŵetere.  Para ukulutilira kukana kuzomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalutenge, wona, namachero nizenge na zombe mu charu chako chose.  Lizamubenekelera charu chose mwakuti muzamutondeka kuwona pasi. Lizamurya vyose ivyo vikamukhaliranipo, ivyo vikapona ku vula yamalibwe. Kweniso lizamurya makuni ghinu ghose agho ghakumera mu thondo.+  Lizamuzura mu nyumba zako, mu nyumba za ŵateŵeti ŵako, na mu nyumba zose za mu Eguputo. Lizamuŵa zombe lakuti ŵawiskemwe na ŵasekuru ŵinu ŵandaliwonepo kwambira apo ŵakamba kukhala mu charu ichi m’paka muhanya uno.’”+ Penepapo wakazgoka na kufumako kwa Farawo.  Ndipo ŵateŵeti ŵa Farawo ŵakati kwa iyo: “Kasi munthu uyu watiyuzgenge* m’paka pawuli? Ŵazomerezgani ŵanthu aŵa kuti ŵalutenge kukateŵetera Yehova Chiuta wawo. Kasi m’paka sono mukumanya yayi kuti Eguputo wanangika?”  Ntheura Mozesi na Aroni ŵakatolekeraso kwa Farawo, ndipo Farawo wakati kwa iwo: “Lutaninge, mukateŵetere Yehova Chiuta winu. Kweni kasi mbanjani chomene awo ŵalutenge?”  Mozesi wakati: “Tilutenge na ŵawukirano ŵithu, ŵachekuru ŵithu, ŵana ŵithu ŵanalume, ŵana ŵithu ŵanakazi, mberere zithu, na ng’ombe zithu,+ chifukwa tamuchitira Yehova chiphikiro.”+ 10  Farawo wakati kwa iwo: “Para nizamuzomerezga kuti imwe na ŵana ŵinu mulutenge, mbwenu Yehova wali namwe nadi!+ Ntchakuwonekerathu kuti mukukhumba kuchita chinthu chiheni. 11  Vichitikenge yayi! Ŵanalume ŵinu pera ndiwo ŵangaluta kukateŵetera Yehova, chifukwa ndivyo mukapempha.” Wakati wayowoya nthena, ŵakachimbizgika pamaso pa Farawo. 12  Sono Yehova wakati kwa Mozesi: “Nyoloskera woko lako pa charu cha Eguputo kuti zombe lize pa charu cha Eguputo na kurya vyakumera vyose vya mu charu, chilichose icho chikapona ku vula yamalibwe.” 13  Nyengo yeneyiyo, Mozesi wakanyoloskera ndodo yake pa charu cha Eguputo, ndipo Yehova wakatuma mphepo ya kumafumiro gha dazi kuti yiputire pa charu ichi zuŵa lose lira na usiku wose. Kukati kwacha, mphepo ya kumafumiro gha dazi yikiza na zombe. 14  Zombe likiza pa charu chose cha Eguputo na kudeka mu chigaŵa chose cha Eguputo.+ Likayuzga chomene.+ Zombe linandi nthena likaŵa kuti lindaŵeko nakale kumanyuma kose ndipo lizamuŵakoso yayi. 15  Likabenekelera charu chose ndipo charu chikachita mdima chifukwa cha zombe. Likarya vyakumera vyose vya mu charu na vipambi vyose vya mu makuni ivyo vikapona ku vula yamalibwe. Mu charu chose cha Eguputo mukaŵavya kanthu kakubiliŵira ako kakakhalako mu makuni panji mu vyakumera vyamuthondo. 16  Mwaluŵiro, Farawo wakachema Mozesi na Aroni ndipo wakati: “Nanangira Yehova Chiuta winu na imwe wuwo. 17  Naŵeya, munigowokere kwananga kwane nyengo yino pera, ndipo muŵeyelere Yehova Chiuta winu kuti wawuskepo pa ine muliri wakukoma uwu.” 18  Ntheura Mozesi wakafumako kwa Farawo ndipo wakaluta kukaŵeyelera Yehova.+ 19  Penepapo Yehova wakasintha kaputiro ka mphepo, mphepo yankhongono yikamba kufuma kumanjiliro gha dazi ndipo yikayegha zombe lose na kuluta nalo mu Nyanja Yiswesi. Pakaŵavya zombe nanga ndimoza ilo likakhalako mu chigaŵa chose cha Eguputo. 20  Kweni Yehova wakazomerezga mtima wa Farawo kuŵa unonono,+ ndipo Farawo wakazomerezga yayi Ŵaisrayeli kuti ŵalutenge. 21  Yehova wakati kwa Mozesi: “Nyoloskera woko lako kuchanya kuti kuŵe mdima mu charu chose cha Eguputo, mdima ukuru, mdima wa zani muwone.” 22  Nyengo yeneyiyo, Mozesi wakanyoloskera woko lake kuchanya, ndipo mdima ukuru ukawa pa charu chose cha Eguputo mazuŵa ghatatu.+ 23  Ŵaeguputo ŵakawonananga yayi, ndipo kwa mazuŵa ghatatu pakaŵavya nanga njumoza uyo wakawuka apo wakaŵa. Kweni mu vikaya vyose vya Ŵaisrayeli mukaŵa ungweru.+ 24  Penepapo Farawo wakachema Mozesi ndipo wakati: “Lutaninge, mukateŵetere Yehova.+ Ŵana ŵinu nawo mungaluta nawo. Mberere zinu na ng’ombe zinu pera ndivyo vikhalenge.” 25  Kweni Mozesi wakati: “Imwe namweso mutipenge viŵeto vyakuti tikapeleke sembe zakotcha na sembe zinyake, ndipo tamuvipeleka kwa Yehova Chiuta withu.+ 26  Viŵeto vithu navyo tikuluta navyo. Tizomerezgenge yayi kuleka chiŵeto* nanga ntchimoza, chifukwa vinyake tamupeleka sembe pakusopa Yehova Chiuta withu. Pasono tikumanya yayi ivyo tamupeleka kwa Yehova m’paka tikafike kura.” 27  Yehova wakazomerezga mtima wa Farawo kuŵa unonono, ndipo Farawo wakaŵazomerezga yayi kuti ŵalutenge.+ 28  Farawo wakati kwa iyo: “Fumapo pamaso pane! Ungayezganga yayi kuzakawonaso chisko chane, chifukwa mu zuŵa ilo uzamuwonera chisko chane uzamufwa.” 29  Mozesi wakati: “Viŵe nga umo mwayowoyera, nizamuyezgaso yayi kuwona chisko chinu.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “waŵenge chipingo kwa ise.”
Mazgu gheneko, “chikandiro.”