Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 4:1-49

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵapempheka kuti ŵapulikirenge (1-14)

    • Kuluwa milimo ya Chiuta yayi (9)

  • Yehova wakukhumba ŵanthu ŵasopenge iyo pera (15-31)

  • Kulije Chiuta munyake padera pa Yehova (32-40)

  • Misumba yakuponerako kumafumiro gha dazi kwa Yorodani (41-43)

  • Ŵakuphalirika Dango (44-49)

4  “Sono iwe Israyeli, pulikani malango na vyeruzgo ivyo nkhumusambizgani kuti muvisungenge, mwakuti muŵe ŵamoyo,+ mukanjire na kupoka charu icho Yehova Chiuta wa ŵasekuru ŵinu wakumupani.  Mungasazgangako chara panji kuwuskako mazgu agho nkhumuphalirani,+ mwakuti musungenge malango gha Yehova Chiuta winu agho nkhumupani.  “Maso ghinu ghakawona ivyo Yehova wakachita pa nkhani ya Baala wa Peyori. Yehova Chiuta winu wakakoma na kufumiskamo mukati mwinu mwanalume waliyose uyo wakalondezga Baala wa Peyori.+  Kweni mose imwe mukudemelera kwa Yehova Chiuta winu, muchali ŵamoyo muhanya uno.  Wonani, namusambizgani malango na vyeruzgo,+ nga umo Yehova Chiuta wane waniphalilira, mwakuti mukavisungenge mu charu icho mwamupoka kuŵa chinu.  Muvilondezge mwakupwelelera,+ pakuti mwamuwoneka ŵavinjeru+ na ŵakupulikiska+ pamaso pa ŵanthu awo ŵamupulika vya malango ghose agha. Ndipo ŵamuyowoya kuti: ‘Ŵanthu ŵa mtundu ukuru uwu mbanthu ŵavinjeru na ŵakupulikiska nadi.’+  Pakuti ni mtundu ngu ukuru uwo uli na ŵachiuta pafupi nawo nga umo Yehova Chiuta withu waliri kwa ise palipose apo tikumuchema?+  Ndipo ni mtundu ngu ukuru uwo uli na malango na vyeruzgo ivyo ni vyaurunji nga umo liliri Dango lose ili, ilo nkhuŵika pamaso pinu muhanya uno?+  “Kuti waka muchenjere na kuŵa maso, muleke kuluwa vinthu ivyo maso ghinu ghawona, kuti vileke kufumamo mu mtima winu mazuŵa ghose gha umoyo winu. Musambizgeso ŵana ŵinu na ŵazukuru ŵinu.+ 10  Pa zuŵa lira apo mukimilira pamaso pa Yehova Chiuta winu mu Horebu, Yehova wakati kwa ine: ‘Wunganya ŵanthu kwa ine kuti ŵapulike mazgu ghane,+ mwakuti ŵasambire kuniwopa+ mazuŵa ghose gha umoyo wawo mu charu, kweniso kuti ŵasambizge ŵana ŵawo.’+ 11  “Ntheura mukiza pafupi na kwimilira musi mu phiri, ndipo phiri likagoleranga moto m’paka kuchanya nkhanira.* Kukaŵa chisi, mabingu, na chidima bii.+ 12  Yehova wakayowoya namwe kufuma mukati mwa moto.+ Mukapulika mazgu pera, kweni mukawona chilichose yayi,+ lizgu pera ndilo mukalipulika.+ 13  Iyo wakapharazga phangano lake kwa imwe,+ ilo wakamulangurani kuti mulisungenge, Malango Khumi.*+ Pamanyuma, wakaghalemba pa malibwe ghapapati ghaŵiri.+ 14  Pa nyengo yira, Yehova wakaniphalira kuti nimusambizgani malango na vyeruzgo, kuti mukavisungenge mu charu icho mwamunjiramo na kuchipoka kuŵa chinu. 15  “Ntheura muchenjere chomene, chifukwa mukawona chilichose yayi pa zuŵa ilo Yehova wakayowoya namwe mu Horebu kufuma mukati mwa moto. 16  Muchenjere kuti muleke kujiparanya pakujipangira chikozgo chakuŵaja cha chinthu chilichose, kwali ntchakukozgana na mwanalume panji mwanakazi,+ 17  chakukozgana na chinyama chilichose pa charu chapasi panji chiyuni chilichose icho chikuduka muchanya,+ 18  nanga chingaŵa chakukozgana na chilichose icho chikukhwaŵa pasi, panji somba yiliyose ya mu maji pasi pa charu chapasi.+ 19  Para mwinuskira maso ghinu kuchanya na kuwona dazi, mwezi, na nyenyezi, viwuru vyose vyakuchanya, munganyengekanga yayi kuti muvisindamire na kuviteŵetera.+ Yehova Chiuta winu wavipeleka ku ŵanthu wose awo ŵali pasi pa mtambo. 20  Kweni imwe ndimwe Yehova wakamutorani na kumuphurani mu ng’anjo yakwengeramo visulo, ku Eguputo, kuti muŵe ŵanthu ŵake na ŵake,*+ nga umo muliri muhanya uno. 21  “Yehova wakanikwiyira chifukwa cha imwe,+ ndipo wakalapa kuti ine nambukenge yayi Yorodani panji kunjira mu charu chiwemi icho Yehova Chiuta winu wakumupani kuŵa chiharo chinu.+ 22  Ine nifwirenge mu charu chino. Nambukenge yayi Yorodani,+ kweni imwe mwambukenge na kupoka charu chiwemi chira kuŵa chinu. 23  Muchenjere kuti muleke kuluwa phangano la Yehova Chiuta winu ilo wakachita namwe.+ Mungajipangiranga yayi chikozgo chakuŵaja, chakukozgana na chinthu chilichose icho Yehova Chiuta winu wamukanizgani.+ 24  Yehova Chiuta winu ni moto wakumyangura,+ Chiuta uyo wakukhumba kuti ŵanthu ŵasopenge iyo pera.+ 25  “Usange mwaŵa na ŵana na ŵazukuru, mwakhala nyengo yitali mu charu na kujiparanya pakujipangira chikozgo chakuŵaja+ cha mtundu uliwose, ndipo mwachita uheni pamaso pa Yehova Chiuta winu na kumukwiyiska,+ 26  nkhuchema mtambo na charu chapasi kumukhalirani ukaboni muhanya uno kuti mwamumara mwaluŵiro kufumamo mu charu icho mwamupoka kuŵa chinu para mwambuka Yorodani. Mwamukhalamo nyengo yitali yayi, kweni mwamuparanyikirathu.+ 27  Yehova wamumumbininiskirani mukati mu ŵanthu ŵa mitundu yinyake,+ ndipo ŵachoko waka ŵa imwe ndiwo ŵamukhalako+ mu vyaru ivyo Yehova wamumuchimbizgirani. 28  Kwenekura mwamuteŵetera ŵachiuta ŵakupangika na mawoko gha ŵanthu,+ ŵachiuta ŵa makuni na malibwe, awo ŵakuwona chara panji kupulika, kurya panji kunuska. 29  “Usange mwamupenja Yehova Chiuta winu kwenekura, mwamumusanga+ usange mwamumupenja na mtima winu wose kweniso na umoyo winu wose.+ 30  Para mwasuzgika chomene ndipo vinthu vyose ivi vyakamuwirani mu mazuŵa ghakunthazi, mukawelere kwa Yehova Chiuta winu na kupulikira lizgu lake.+ 31  Pakuti Yehova Chiuta winu ngwalusungu.+ Wamumugwenthani yayi panji kumuparanyiranithu, nesi kuluwa phangano ilo wakalapa ku ŵasekuru ŵinu.+ 32  “Sono fumbani vya mazuŵa ghakale pambere imwe mundaŵeko, kwambira mu nyengo iyo Chiuta wakalengera munthu pa charu chapasi. Fumbilirani kufuma ku chigoti chimoza cha mtambo m’paka ku chigoti chinyake. Kasi chinthu chinyake chikuru ntheura chili kuchitikapo panji chinthu chinyake nga ni ichi chili kupulikikwapo nakale?+ 33  Kasi ŵaliko ŵanthu ŵanyake awo ŵali kupulikapo lizgu la Chiuta likuyowoya nawo kufuma mukati mu moto nga umo imwe mukapulikira, kweni muchali ŵamoyo?+ 34  Panji kasi Chiuta wakayezgapo kujitolera mtundu mukati mwa mtundu unyake kwizira mu vyeruzgo,* vimanyikwiro, minthondwe,+ nkhondo,+ woko lankhongono+ na woko lakunyoloskeka, kweniso milimo yakofya,+ nga umo Yehova Chiuta winu wakachitira na imwe mu Eguputo pamaso pinu? 35  Imwe muli kulongoreka vinthu ivi mwakuti mumanyenge kuti Yehova ndiyo ni Chiuta waunenesko.+ Kulije munyake padera pa iyo.+ 36  Wakakhumba kuti mupulike lizgu lake kufuma kuchanya kuti wamusambizgani. Wakamulongorani moto wake ukuru pa charu chapasi, mukapulika mazgu ghake kufuma mukati mwa moto.+ 37  “Pakuti wakaŵatemwa ŵasekuru ŵinu na kusora mphapu* yawo pamanyuma pawo,+ lekani muchali ŵamoyo ndipo mukafuma pamaso pake mu Eguputo na nkhongono zake zikuru. 38  Wakachimbizga panthazi pinu mitundu yikuru na yankhongono kuluska imwe. Wakamunjizgani mu charu chawo na kumupani kuŵa chiharo chinu, nga umo viliri muhanya uno.+ 39  Ntheura, manyani muhanya uno na kuchiŵika mu mtima winu, kuti Yehova ndiyo ni Chiuta waunenesko mu mtambo kuchanya na charu chapasi kusi.+ Kulije munyake.+ 40  Musungenge malango na malanguro ghake agho nkhumupani muhanya uno, mwakuti vinthu vimwenderani makora imwe na ŵana ŵinu pamanyuma zinu. Kweniso kuti mukakhale nyengo yitali mu charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani.”+ 41  Penepapo Mozesi wakapatura misumba yitatu ku chigaŵa cha kumafumiro gha dazi kwa Yorodani.+ 42  Usange munthu wakoma munyake mwangozi kwambura kumutinkha,+ wachimbilirenge ku umoza wa misumba iyi na kuŵa wamoyo.+ 43  Misumba iyi ni Bezere,+ mu mapopa gha pachanya pa mapiri kuŵa msumba wa Ŵarubeni, Ramoti+ mu Giliyadi kuŵa wa Ŵagadi, na Golani+ mu Bashani kuŵa wa Ŵamanase.+ 44  Ili ni Dango+ ilo Mozesi wakaŵika pamaso pa Ŵaisrayeli. 45  Ivi ni vikumbusko, malango, na vyeruzgo ivyo Mozesi wakapeleka ku Ŵaisrayeli ŵakati ŵafuma mu Eguputo.+ 46  Wakavipelekera mu chigaŵa cha Yorodani mu dambo ilo likuthyana na Beti-peyori+ mu charu cha Sihoni themba la Ŵaamori, uyo wakakhalanga ku Heshiboni,+ mweneuyo Mozesi na Ŵaisrayeli ŵakamuthereska ŵakati ŵafuma mu Eguputo.+ 47  Ŵakapoka charu chake na charu cha Ogi+ themba la Bashani, mathemba ghaŵiri gha Ŵaamori agho ghakaŵa mu chigaŵa cha kumafumiro gha dazi kwa Yorodani. 48  Ŵakapoka kwambira ku Aroyeri,+ mumphepete mwa Dambo la Arinoni, m’paka ku Phiri la Siyoni, ndiko kuti, Heremoni,+ 49  na Araba yose mu chigaŵa cha kumafumiro gha dazi kwa Yorodani, m’paka ku Nyanja ya Araba,* musi mwa vikhizga vya Pisiga.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “m’paka pakatikati pa mtambo.”
Mazgu gheneko, “Mazgu Khumi.”
Panji kuti, “ŵanthu ŵa chiharo chake.”
Panji kuti, “viyezgo.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Ndiko kuti, Nyanja Yamchere, panji kuti, Nyanja Yakufwa.