Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Dotoronome 32:1-52

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sumu ya Mozesi (1-47)

    • Yehova, ni Jalawe (4)

    • Israyeli waluwa Jalawe lake (18)

    • “Nduzga ni zane” (35)

    • “Kondwani, imwe mitundu pamoza na ŵanthu ŵake” (43)

  • Mozesi wafwirenge pa Phiri la Nebo (48-52)

32  “Pulikizgani machanya mwe, niyowoye.Charu chapasi chipulike mazgu gha mulomo wane.   Ulongozgi wane uwenge nga ni vula,Mazgu ghane ghanthonyenge nga ni jumi,Nga ni vula yamswera pa uthekaKweniso nga ni vula yikuru pa vyakumera.   Nipharazgenge zina la Yehova.+ Kuyowoya vya ukuru wa Chiuta withu.+   Iyo ni Jalawe, mulimo wake ngwakufikapo,+Nthowa zake zose mburunji.+ Chiuta wakugomezgeka,+ wambura ubendezi.+Iyo ni murunji na wakunyoloka.+   Iwo ndiwo ŵachita uheni.+ Mbana ŵake chara, chilema ntchawo.+ Iwo ni muwiro wakubendera na wakunyongoloka.+   Nadi ndimo mungachitira na Yehova nthena,+Imwe ŵanthu ŵazeleza na ŵambura vinjeru?+ Asi ni Dada winu uyo wakamulengani,+Mweneuyo wakamupangani na kumukhozgani?   Kumbukani mazuŵa ghakale,Ghanaghanirani vyaka vya miwiro yakumanyuma. Fumbani ŵawiskemwe, ŵamuphalirani.+Ŵalara ŵinu, ndipo ŵamumanyiskaninge.   Para Wapachanya Nkhanira wakapa mitundu chiharo chawo,+Apo wakapatura ŵana ŵa Adamu,* yumoza ku munyake,+Wakaŵika mphaka za ŵanthu+Kuyana na unandi wa ŵana ŵa Israyeli.+   Pakuti chigaŵa cha Yehova mbanthu ŵake.+Yakhobe ntchiharo chake.+ 10  Wakamusanga mu charu cha mapopa,+Mu chipalamba chawaka, umo mukubangura vikoko.+ Wakamuzingilizga, kumupwelelera,+Wakamusungilira nga ni mboni* ya jiso lake.+ 11  Nga umo nombo yikusunkhunyira chivwimbo chake,Kukupizga pa twana twake,Kutandawura mapapindo ghake, na kutwankha,Kutunyamura pa mapapindo ghake,+ 12  Yehova yekha wakalutilira kumulongozga,*+Pamoza nayo pakaŵavya chiuta wachilendo.+ 13  Wakamwendeska pa malo ghapachanya gha charu chapasi,+Mwakuti wakarya vipambi vya m’minda.+ Wakamulera na uchi wa mu jalawe,Na mafuta kufuma pa libwe la gwaa! 14  Mkaka wakukhoma wa ng’ombe na mkaka wa miskamboPamoza na mberere ziwemi chomene,Mberere zanalume za ku Bashani, na ŵapepePamoza na tirigu muwemi chomene.+Mukamwa vinyo la mujwere* wa mpheska. 15  Yeshuruni* wakati watutuŵa, wakagaluka na kufumapo. Watutuŵa, wazgoka mukhomi na wakujintcha.+ Ntheura wakasida Chiuta, uyo wakamupanga,+Na kupepura Jalawe la chiponosko chake. 16  Ŵakamukalipiska na ŵachiuta ŵachilendo.+Ŵakamukwiyiskanga na vinthu vyaukazuzi.+ 17  Ŵakapelekanga sembe ku viŵanda, kwa Chiuta chara,+Ku ŵachiuta awo ŵakaŵamanya chara,Ŵaphya awo ŵiza sonosono,Ku ŵachiuta awo ŵasekuru ŵinu ŵakaŵamanya chara. 18  Mukaluwa Jalawe+ ilo likamubabani,Mukakumbuka chara Chiuta uyo wakamubabani.+ 19  Yehova wakati wawona ichi, wakaŵakana,+Chifukwa chakuti ŵana ŵake ŵanalume na ŵanakazi ŵakamukwiyiska. 20  Ntheura wakati: ‘Nibisenge chisko chane kwa iwo,+Niwone ivyo viŵachitikirenge. Pakuti ni muwiro wakupuluka,+Ŵana awo ŵalije chipulikano.+ 21  Ŵanikalipiska* na awo mbachiuta chara.+Ŵanikwiyiska na vikozgo vyawo vyawakawaka.+ Nane nimuchitiskaninge kuti muŵe na sanji na awo kuti mbanthu chara.+Niŵakwiyiskenge na mtundu uzeleza.+ 22  Pakuti ukali wane wabuska moto+Uwo uwotchenge m’paka kusi ku Dindi,*+Ndipo umyangurenge charu chapasi na vipasi vyakeUwotchenge malufura gha mapiri. 23  Nisazgirengeko masoka ghawo.Mivi yane nimalirenge pa iwo. 24  Ŵamulombotoka na njara,+Ŵamupwetekeka na kotcha thupi kweniso pharanyiko lakuŵaŵa.+ Namutuma mino gha vikoko pa iwo,+Na mata ghakali gha vyamoyo vyakukhwaŵa mu fuvu. 25  Kuwaro ŵamumara na lupanga,+Mukati muli chitenthe,+Ku ŵanyamata na ŵamwali,Bonda na munthu wambuha wuwo.+ 26  Mphanyi nkhati: “Namuŵambininiska,Namuwuskapo chikumbukiro chawo pakati pa ŵanthu.” 27  Kuŵenge kuti nkhopa yayi ivyo mulwani wangayowoya,+Chifukwa awo ŵakupindikana nane ŵangaghanaghanira panyake,+ Ŵangati: “Tatonda chifukwa cha nkhongono zithu,+Ni Yehova yayi uyo wachita vyose ivi.” 28  Pakuti iwo ni mtundu wambura mahara,*Palije wakupulikiska pakati pawo.+ 29  Ŵaŵenge ŵavinjeru,+ mphanyi ŵangulangurukapo.+ Mphanyi ŵangughanaghanira ivyo viŵawirenge.+ 30  Kasi munthu yumoza wangachimbizga wuli ŵanthu 1,000,Ŵanthu ŵaŵiri kuchimbizga 10,000?+ Vingachitika yayi kwambura kuti Jalawe lawo laŵaguliska+Yehova waŵapeleka. 31  Pakuti jalawe lawo likuyana yayi na Jalawe lithu,+Nanga mbalwani ŵithu ŵakumanya fundo iyi.+ 32  Pakuti mpheska zawo ni mpheska za ku SodomuKufuma mu minda ya ku Gomora.+ Mpheska zawo ni mpheska zapoyizoni,Makhunje ghawo ngakuŵaŵa.+ 33  Vinyo lawo ni mata ghakali gha njokaPoyizoni mukali wa njoka ya nyachikho. 34  Asi ivi vili kusungika na ine,Vyajalirika mu nthamba yane?+ 35  Nduzga ni zane, na chilango,+Pa nyengo yakutemeka para lundi lawo lakhuŵara,+Pakuti zuŵa la soka lawo lili pafupi,Icho chikuŵalindilira chizenge luŵiro.’ 36  Pakuti Yehova weruzgenge ŵanthu ŵake,+Kweni wachitirenge chitima ŵateŵeti ŵake,+Para wawona kuti nkhongono zawo zamaraKuti awo ŵakhalapo mbambura wovwiri na ŵakulopwa. 37  Penepapo watenge: ‘Kasi ŵachiuta ŵawo ŵali nkhu,+Jalawe ilo ŵakabisamamo, 38  Awo ŵakaryanga mafuta gha sembe zawo,Kumwa vinyo la sembe zawo za chakumwa?+ Ŵawuke pera na kumuwovwirani. Lekani ŵazgoke malo ghinu ghakuponerako. 39  Mwawona sono kuti ine ndine nadi,+Kulije ŵachiuta ŵanyake padera pa ine.+ Nkhukoma na kupa umoyo.+ Nkhupweteka+ na kuchizgaso,+Ndipo palije uyo wangathaska munthu mu woko lane.+ 40  Pakuti nkhutumphuskira woko lane kuchanya,Nkhulapa kuti: “Nadi pano, umo niliri wamoyo muyirayira,”+ 41  Para nanora lupanga lwane ng’azing’azi,Ndipo woko lane lanozgeka kweruzga,+Niwezgenge nduzga pa ŵalwani ŵane+Na kupeleka chilango pa awo ŵakunitinkha. 42  Niloŵezgenge mivi yane na ndopaNdopa za ŵakukomeka na ŵakukoleka,Lupanga lwane lutyawurenge nyamaPamoza na mitu ya ŵalongozgi ŵa mulwani.’ 43  Kondwani, imwe mitundu pamoza na ŵanthu ŵake,+Pakuti wawezgerenge ndopa za ŵateŵeti ŵake,+Wawezgenge nduzga pa ŵalwani ŵake+Na kuphepiskira* charu cha ŵanthu ŵake.” 44  Ntheura Mozesi wakiza na kuyowoya mwakukwezga mazgu ghose gha sumu iyi mu makutu gha ŵanthu,+ iyo pamoza na Hosheya*+ mwana wa Nuni. 45  Mozesi wakati wamara kuyowoya mazgu ghose agha ku Ŵaisrayeli wose, 46  wakati kwa iwo: “Sungilirani mazgu ghose agho nkhumuchenjezgani muhanya uno,+ mwakuti mukaŵaphalire ŵana ŵinu kuchita mwakupwelelera mazgu ghose gha Dango ili.+ 47  Mungatenge mazgu agha ngawakawaka yayi, kweni mbumoyo winu.+ Para mukupulikira mazgu agha mwamukhala nyengo yitali mu charu icho mukwambukira Yorodani kukachipoka kuŵa chinu.” 48  Pa zuŵa lenelira, Yehova wakayowoya na Mozesi kuti: 49  “Kwelera mu phiri ili la Abarimu,+ Phiri la Nebo,+ ilo lili mu charu cha Mowabu, icho chikuthyana na Yeriko. Ulaŵiske charu cha Kenani, icho nkhupeleka ku Ŵaisrayeli kuŵa chawo.+ 50  Iwe wamufwira pachanya pa phiri ilo uli pafupi kukwera. Wamutolekera ku ŵanthu ŵakwako,* nga umo mukuru wako Aroni wakafwira pa Phiri la Hore+ na kutolekera ku ŵanthu ŵakwake. 51  Chifukwa ntchakuti imwe mwaŵaŵiri mukagomezgeka yayi kwa ine pakati pa Ŵaisrayeli pa maji gha Meriba+ ku Kadeshi mu mapopa gha Zini. Kweniso chifukwa chakuti mukanituŵiska yayi pamaso pa Ŵaisrayeli.+ 52  Charu wamuchiwonera patali, kweni iwe wamunjiramo yayi mu charu icho nkhupeleka ku Ŵaisrayeli.”+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “fuko la ŵanthu.”
“Mboni,” nkhanthu kafipa ako kakuwoneka mukati mu jiso.
Ndiko kuti, Yakhobe.
Mazgu gheneko, “ndopa za.”
Kung’anamura kuti, “Wakunyoloka.” Ni zina lantchindi la Israyeli.
Panji kuti, “Ŵanichitiska sanji.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Pangayowoyekaso kuti, “mtundu uwo ukukhumba yayi kupulika ulongozgi.”
Panji kuti, “kutozga.”
Zina lapakwamba la Joshuwa. Zina lakuti Hosheya likung’anamura kuti, “Kuponoskeka na Ya; Ya Waponoska.”
Mazgu agha ghakung’anamura kuti wamufwa.