Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Dotoronome 28:1-68

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vitumbiko chifukwa cha kupulikira (1-14)

  • Nthembo chifukwa cha kuleka kupulikira (15-68)

28  “Usange mupulikirenge nadi mazgu gha Yehova Chiuta winu na kuchita mwakupwelelera malango ghake ghose agho nkhumupani muhanya uno, Yehova Chiuta winu wamuŵikaninge pachanya pa mitundu yinyake yose ya pa charu chapasi.+  Para mupulikirenge mazgu gha Yehova Chiuta winu, vitumbiko vyose ivi vimulondezganinge na kumusangani:+  “Mwamutumbikika mu msumba, mwamutumbikika mu minda.+  “Ŵamutumbikika ŵana ŵinu,*+ vipambi vya charu chinu, ŵana ŵa viŵeto vinu, ŵana ŵa ng’ombe na mberere zinu.+  “Chamutumbikika chidunga chinu+ na mbale yinu yakukasiramo nthimphwa.+  “Mwamutumbikika para mukunjira, mwamutumbikika para mukufuma.  “Yehova wamuthereska pamaso pinu ŵalwani ŵinu awo ŵamumuwukirani.+ Pakumuwukirani ŵamwiza mu nthowa yimoza, kweni pakuchimbira kwa imwe ŵamulazga mu nthowa 7.+  Yehova wamutuma thumbiko pa nthamba zinu+ na pa vyose ivyo mukuchita, ndipo wamumutumbikani nadi mu charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani.  Para mukulutilira kusunga malango gha Yehova Chiuta winu na kwenda mu nthowa zake, Yehova wamumukhozgani nga mbanthu ŵatuŵa kwa iyo,+ nga umo wakalapira kwa imwe.+ 10  Ŵanthu wose pa charu chapasi ŵamuwona kuti zina la Yehova likuchemeka mwa imwe,+ ndipo ŵamumuwopani.+ 11  “Yehova wamumupani ŵana ŵanandi chomene, viŵeto vinandi, na malo ghavundira,+ mu charu icho Yehova wakalapa ku ŵasekuru ŵinu kuti wapelekenge kwa imwe.+ 12  Yehova wamumujulirani kuchanya, nthamba zake ziwemi, kulokweska vula pa charu chinu pa nyengo yake+ na kutumbika vyose ivyo mukuchita. Mwamubwerekeska mitundu yinandi, kweni imwe mwamubwereka chara.+ 13  Usange mukupulikira malango gha Yehova Chiuta winu agho nkhumuphalirani muhanya uno kuti musungilirenge na kughachita, Yehova wamumuzgorani kuŵa mutu, mchira chara. Mwamuŵa pachanya,+ musi chara. 14  Mungapatukangako chara ku mazgu ghose agho nkhumuphalirani muhanya uno, kulazga kumalyero panji kumazere,+ kulondezga ŵachiuta ŵanyake na kuŵateŵetera.+ 15  “Kweni usange mwamupulikira chara mazgu gha Yehova Chiuta winu na kuleka kulondezga malango na malanguro ghake ghose ivyo nkhumupani muhanya uno, nthembo zose izi zamumulondezgani na kumusangani:+ 16  “Mwamutembeka mu msumba, mwamutembeka mu minda.+ 17  “Chamutembeka chidunga+ chinu na mbale yinu yakukasiramo nthimphwa.+ 18  “Ŵamutembeka ŵana* ŵinu,+ vipambi vya charu chinu, na ŵana ŵa ng’ombe na mberere zinu.+ 19  “Mwamutembeka para mukunjira, mwamutembeka para mukufuma. 20  “Yehova wamutuma pa imwe nthembo, nthimbanizgo, na chilango pa vyose ivyo mukukhumba kuchita, m’paka mumare na kuparanyika mwaluŵiro, chifukwa cha mauheni ghinu ndiposo chifukwa cha kunisida.+ 21  Yehova wamutuma nthenda zakofya kumudemelerani m’paka wamumalani na kumufumiskanimo mu charu icho mukuluta kukapoka kuŵa chinu.+ 22  Yehova wamumutimbani na chikhoso chikuru, kuthukira thupi,+ vyakutupa, chithukivu chikuru, lupanga,+ chilangalanga, na viŵawu,+ ndipo vyamumulondezgani m’paka mumare. 23  Mtambo uwo uli pachanya pinu wamuŵa nga ni mkuŵa, ndipo charu icho chili kusi kwinu chamuŵa nga ntchisulo.+ 24  Yehova wamuzgora vula ya charu chinu kuŵa mchenga na fuvu ivyo vyamukhira pa imwe kufuma kuchanya m’paka muparanyike. 25  Yehova wamumuthereskani pamaso pa ŵalwani ŵinu.+ Mwamuŵawukira kufuma mu nthowa yimoza, kweni pakuchimbira kwa iwo mwamulazga mu nthowa 7. Mwamuzgoka chinthu chakutenthemeska ku maufumu ghose gha pa charu chapasi.+ 26  Vitanda vinu vyamuzgoka chakurya cha viyuni vyose vyamudera na vikoko vya pa charu, kwamuŵavya wakuvichimbizga.+ 27  “Yehova wamumutimbani na mapumba gha ku Eguputo, lutumbo,* viŵawu, na vyakutupa, ivyo mwamuchira chara. 28  Yehova wamumutimbani na vifusi, uchibulumutira,+ na nthimbanizgo. 29  Mwamuwurawura muhanya pakati, nga umo munthu wachibulumutira wakuwurawulira mu chisi,+ ndipo vyose ivyo mwamuchita vyamumwenderani makora yayi. Ŵanthu ŵamukhaliranga waka kumulyerani na kumwibirani, ndipo kwamuŵavya munthu wakumuponoskani.+ 30  Mwamujalira* mwanakazi, kweni mwanalume munyake wamumukolelera. Mwamuzenga nyumba, kweni mwamukhalamo yayi.+ Mwamulima munda wa mpheska, kweni mwamuryamo yayi.+ 31  Ng’ombe yinu yamukomeka mwaŵene mukuwona, kweni mwamuryako yayi. Mbunda yinu yamwibika mwaŵene muli papo, kweni yamuweleraso yayi kwa imwe. Mberere yinu yamupelekeka ku ŵalwani ŵinu, kweni mwamuŵavya mponoski. 32  Ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi ŵamupelekeka ku ŵanthu ŵanyake apo mwaŵene mukuwona,+ ndipo mwamuŵadoka nyengo zose, kweni mawoko ghinu ghamuŵavya nkhongono. 33  Vipambi vya charu chinu na vuna yinu vyamuryeka na ŵanthu awo mundaŵamanye,+ ndipo nyengo zose ŵanthu ŵamumulyerani na kumupwetekani. 34  Mwamufuntha na ivyo maso ghinu ghamuwona. 35  “Yehova wamumutimbani na mapumba ghakuŵinya ghambura kuchizgika mu makongono na malundi, kufuma kusi kwa lundi m’paka pachanya pa mutu. 36  Imwe na themba ilo mwamuŵika pachanya pinu, Yehova wamumuchimbizgirani ku mitundu iyo imwe na ŵasekuru ŵinu mundayimanye.+ Kwenekura mwamuteŵetera ŵachiuta ŵanyake, ŵachiuta ŵa makuni na malibwe.+ 37  Uko Yehova wamumuchimbizgirani, mwamuŵa chinthu chakutenthemeska kweniso icho ŵanthu wose ŵamuchiyowoyera msinjiro* na kuchigoska.+ 38  “Mwamuluta na mbuto zinandi ku munda, kweni mwamuvuna vichoko chomene,+ chifukwa zombe lamurya. 39  Mwamulima minda ya mpheska na kuyipwelelera, kweni vinyo mwamumwako yayi nanga nkhuvunamo kanthu,+ chifukwa vibungu vyamurya. 40  Mwamuŵa na makuni gha maolive mu chigaŵa chinu chose, kweni mwamuphakara mafuta ghalighose chara, chifukwa maolive ghamuyoyoka. 41  Mwamubaba ŵana ŵanalume na ŵanakazi, kweni mwamukhala nawo chara, chifukwa ŵamutolekera ku wuzga.+ 42  Vibenene vyamutaka makuni ghinu ghose na vipasi vya charu chinu. 43  Mulendo uyo wakukhala mukati mwinu wamulutilira kuŵa pachanya, apo imwe mwamukhiliranga pasi. 44  Wamumubwerekeskani, kweni imwe mwamumubwereka chara.+ Wamuŵa mutu, imwe mwamuŵa mchira.+ 45  “Nthembo zose izi+ zamwiza pa imwe, kumulondezgani na kumusangani m’paka muparanyike,+ chifukwa cha kuleka kupulikira mazgu gha Yehova Chiuta winu kweniso kusunga malango na malanguro ghake agho nkhumuphalirani.+ 46  Zamulutilira kuŵa pa imwe na mphapu yinu nga ntchimanyikwiro na munthondwe muyirayira,+ 47  chifukwa cha kuleka kuteŵetera Yehova Chiuta winu na mtima wakusangwa na wachimwemwe apo mukaŵa na vinthu vinandi.+ 48  Yehova wamutuma ŵalwani ŵinu kwimikana namwe, ndipo mwamuŵateŵetera+ uku muli na njara,+ nyota, mwavwara vizwazwa, na kusoŵerwa vinthu vyose. Wamuŵika goliwoli lachisulo pa singo yinu m’paka wamuparanyani. 49  “Yehova wamumuwuskirani mtundu wakutali,+ kufuma ku vigoti vya charu chapasi, wamumuvwandamirani nga ni nombo,+ mtundu uwo chiyowoyero chake mwamuchipulikiska chara,+ 50  mtundu wakofya mu mawonekero, uwo wamupwelelerako yayi muchekuru nanga nkhutemwera mwanichi.+ 51  Ŵamurya ŵana ŵa viŵeto vinu na vipambi vya charu chinu m’paka muparanyike. Ŵamumusidiraniko yayi mbuto yiliyose, vinyo liphya, mafuta, tung’ombe panji tumbuzi, m’paka ŵamuparanyani.+ 52  Ŵamumuzingilizgani na kumujalirani kosekose mu misumba yinu mu charu chinu chose, m’paka malinga ghinu ghatali na ghakukhora agho mukugomezga ghawe. Nadi, ŵamumuzingilizgani mu misumba yinu mu charu chinu chose, icho Yehova Chiuta winu wamupani.+ 53  Penepapo mwamurya ŵana ŵinu,* nyama ya ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi,+ awo Yehova Chiuta winu wamupani, chifukwa chakuti ŵalwani ŵinu ŵamuzingilizgani kweniso chifukwa cha visuzgo ivyo ŵamunyekezgani navyo. 54  “Nanga ni mwanalume uyo ngwakuzika kweniso wakulengera chitima ŵanji pakati pinu wamuchitira chitima yayi mubali wake, muwoli wake wakutemweka, panji ŵana ŵake awo ŵakhalapo. 55  Wamuŵapako yayi nyama ya ŵana ŵake iyo wamurya, pakuti walije chinyake chakuti warye chifukwa chakuti ŵalwani ŵazingilizga kweniso chifukwa cha visuzgo ivyo ŵakhizgira pa misumba yinu.+ 56  Mwanakazi uyo wakukhala makora kweniso wakulengera chitima ŵanji, uyo wandaghanaghanepo vya kukanda lundi lake pasi chifukwa chakuti wakukhala makora,+ wamuchitira chitima yayi mfumu wake wakutemweka, mwana wake mwanalume na mwanakazi. 57  Wamuŵaso na chitima chara na chapamanyuma* icho chikufuma pakati pa malundi ghake na ŵana awo wababa, pakuti wamuvilyera ku udesi chifukwa chakuti ŵalwani ŵazingilizga kweniso chifukwa cha visuzgo ivyo ŵakhizgira pa misumba yinu. 58  “Usange mwamusungilira chara mazgu ghose gha Dango ili agho ghalembeka mu buku ili+ na kuleka kopa zina ili lauchindami na lakofya,+ la Yehova+ Chiuta winu, 59  Yehova wamumunyekezgani na nthenda, imwe na ŵana ŵinu, nthenda zikuru na zambura kumara,+ kweniso maulwari ghakofya na ghambura kumara. 60  Wamukhizgira pa imwe matenda ghose gha ku Eguputo, agho mukawopanga, ndipo ghamumudemelerani. 61  Kweniso Yehova wamukhizgira pa imwe ulwari panji nthenda yiliyose, ivyo vindalembeke mu buku la Dango ili, m’paka mukaparanyike. 62  Chifukwa cha kuleka kupulikira mazgu gha Yehova Chiuta winu, ŵachoko waka ŵa imwe ndiwo ŵamukhalapo,+ nangauli mwandana chomene nga ni nyenyezi zakuchanya.+ 63  “Nga umo pakwamba Yehova wakakondwera kumukhalikani makora na kumwandaniskani, ntheura ndimo Yehova wamukondwera kumuparanyani na kumumarani. Mwamuzgulikamo mu charu icho muli pafupi kupoka kuŵa chinu. 64  “Yehova wamumbininiskira imwe mu ŵamitundu, kufuma ku chigoti chimoza cha charu chapasi kufika ku chigoti chinyake cha charu chapasi.+ Kwenekura mwamuteŵetera ŵachiuta ŵanyake ŵa makuni na malibwe, awo imwe na ŵasekuru ŵinu mundaŵamanye.+ 65  Mwamuŵavya mtende mu mitundu iyi,+ nesi malo ghakupumulirapo lundi linu. Kweni Yehova wamumupani kwenekura mtima wawofi,+ maso ghakufwa, na kwenjerwa.+ 66  Umoyo winu wamuŵa wamanyimanyi, usiku na muhanya mwamuchita wofi, ndipo mwamukayika usange muŵenge ŵamoyo. 67  Mulenji mwamuti: ‘Mphanyi kwaŵa waka mise mwe!’ ndipo namise mwamuti: ‘Mphanyi kwaŵa waka mulenji mwe!’ chifukwa cha wofi uwo mwamuŵa nawo mu mtima winu kweniso chifukwa cha ivyo maso ghinu ghamuwona. 68  Yehova wamumuwezgerani ku Eguputo pa ngalaŵa, na kwendera mu nthowa iyo ine nkhamuphalirani kuti: ‘Mwamuyiwonaso chara.’ Ndipo kwenekura mwamujiguliska ku ŵalwani ŵinu kuŵa ŵazga ŵanalume na ŵanakazi, kweni kwamuŵavya uyo wamumugurani.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “vipambi vya nthumbo zinu.”
Mazgu gheneko, “vipambi vya nthumbo zinu.”
“Lutumbo,” ni nthenda iyo yikufumiska thumbo kwakupatukira.
Mazgu ghanyake, “mwamufikira.”
Mazgu gheneko, “chinthanguni.”
Mazgu gheneko, “vipambi vya nthumbo yinu.”
Mazgu ghanyake, “chaukuru.”