Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 25:1-19

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Dango la kuthyapura (1-3)

  • Kukaka nkhambako ku mulomo chara para yikupwantha mbuto (4)

  • Nthengwa yapaulamu (5-10)

  • Kukora malo ghambura kwenelera para ŵanthu ŵakutimbana (11, 12)

  • Vyakupimira uzito viwemi (13-16)

  • Ŵaamaleki ŵaparanyikirethu (17-19)

25  “Para ŵanthu ŵambana, ŵize pamaso pa ŵeruzgi.+ Ŵeruzgi ŵawone nkhani iyo na kudumura. Murunji ŵamuphalire kuti walije mulandu kweni muheni ŵamuphalire kuti wali na mulandu.+  Usange chilango cha muheni ntchakuti watimbike,+ mweruzgi wamuphalire kuti wagone pasi, ndipo watimbikire pamaso pake. Unandi wa maluswazu uyane na ubudi uwo wachita.  Wangathyapulika maluswazu 40,+ kweni kujumphizga apa yayi. Usange wangamuthyapura kujumpha apa, mubali wako walengeskekenge pamaso pako.  “Ng’ombe ungayikakanga ku mulomo yayi para yikupwantha tirigu.+  “Usange ŵanthu awo mpha ukuru na unung’una ŵakukhala pamoza, ndipo yumoza wafwa kwambura mwana mwanalume, mwanakazi wa uyo wafwa wangatengwanga kuwaro kwa mbumba iyo chara. Mulamu wake ndiyo walute kwa iyo na kumutora kuŵa muwoli wake, wamuhare.+  Mwana wakwamba uyo wababenge watore zina la uyo wali kufwa,+ mwakuti zina lake lileke kusisitika mu Israyeli.+  “Usange munthu uyu wandakhumbe kutora muwoli wa mubali wake uyo wali kufwa, mwanakazi walute ku ŵalara pa chipata cha msumba, wayowoye kuti: ‘Mubali wa mfumu wane wakana kusunga zina la mubali wake mu Israyeli. Wakukhumba chara kunihara.’  Ŵalara ŵa msumba ŵamucheme mwanalume na kuyowoya nayo. Para wakanisiska na kuyowoya kuti: ‘Nkhukhumba yayi kumutora,’  mbwenu mwanakazi wa mubali wake wasendelere kwa iyo pamaso pa ŵalara, wamuvure chilyato* ku lundi lake,+ wamuthunyire mata kumaso na kuyowoya kuti: ‘Ivi ndivyo vichitikire munthu uyo wakana kumuwuskira nyumba mubali wake.’ 10  Pamanyuma, nyumba ya mwanalume uyu yichemekenge mu Israyeli na zina lakuti, ‘Nyumba ya uyo wakavulika chilyato.’ 11  “Usange ŵanalume ŵakutimbana, ndipo muwoli wa yumoza wanjilirapo kuti wathaske mfumu wake kwa uyo wakumutimba, wanyoloska woko lake na kukora viŵaro vyakubisika vya munthu uyo, 12  mbwenu mudumure woko la mwanakazi uyo. Jiso linu lingamuchitiranga chitima chara. 13  “Muleke kuŵa na malibwe ghaŵiri ghakupimira+ mu thumba linu, likuru na lichoko. 14  Muleke kuŵa na maefa* ghaŵiri mu nyumba zinu,+ mukuru na muchoko. 15  Muŵenge na vyakupimira uzito viwemi na vyaunenesko, efa muwemi na waunenesko, kuti mukhale nyengo yitali mu charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani.+ 16  Pakuti munthu yose mukhuluku uyo wakuchita ivi, mbukazuzi kwa Yehova Chiuta winu.+ 17  “Kumbukani ivyo Amaleki wakamuchitirani mu nthowa apo mukafumanga ku Eguputo.+ 18  Apo imwe mukavuka chomene, wakakumana namwe mu nthowa na kutimba wose awo ŵakaguguzikanga waka kumanyuma kwinu. Wakawopa Chiuta chara. 19  Para Yehova Chiuta winu wamupumuzgani ku ŵalwani ŵinu wose awo ŵazingilizga charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani kuŵa chiharo chinu,+ mukaparanyirethu Amaleki kumufumiskapo pasi pa mtambo.+ Mungaluwanga chara.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”