Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 23:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵambura kuzomerezgeka mu mpingo wa Chiuta (1-8)

  • Utozi mu msasa (9-14)

  • Ŵazga awo ŵachimbira (15, 16)

  • Uhule wakanizgika (17, 18)

  • Kusangirapo chapachanya na vilapo (19-23)

  • Ivyo wangarya uyo wakujumpha nthowa (24, 25)

23  “Mwanalume uyo matongo ghake ngakunangika panji chiŵaro chake ntchakudumuka wanganjiranga yayi mu mpingo wa Yehova.+  “Mwana wapathondo wanganjiranga yayi mu mpingo wa Yehova.+ Nanga ni mphapu yake ya muwiro wa 10 yinganjiranga yayi mu mpingo wa Yehova.  “Muamoni panji Mumowabu wanganjiranga yayi mu mpingo wa Yehova.+ Nanga ni mphapu yake ya muwiro wa 10 yinganjiranga yayi mu mpingo wa Yehova.  Pakuti ŵakamupani yayi chakurya na maji apo mukafumanga ku Eguputo,+ kweniso chifukwa chakuti ŵakalemba ganyu Balamu, mwana wa Beyori, wa ku Petori ku Mesopotamiya kuti wamutembani.+  Kweni Yehova Chiuta winu wakakana kupulikira Balamu.+ Yehova Chiuta winu wakazgora nthembo kuŵa thumbiko kwa imwe+ chifukwa Yehova Chiuta winu wakumutemwani.+  Mungaŵanga nawo pamtende chara nesi kuŵakhumbira viwemi mazuŵa ghinu ghose.+  “Muedomu ungamutinkhanga chara pakuti ni mubali wako.+ “Mueguputo ungamutinkhanga chara pakuti ukaŵa mulendo mu charu chake.+  Muwiro wachitatu wa ŵana awo ŵababika kwa iwo unganjira mu mpingo wa Yehova.  “Para mwawuka kuti mukarwe nkhondo na ŵalwani ŵinu, mungachitanga uheni* uliwose yayi.+ 10  Usange mwanalume wafipirwa chifukwa chakuti wanalume wake wafuma usiku,+ wafumire kuwaro kwa msasa, wanganjiranga dankha yayi mu msasa. 11  Para mise yafika wageze, ndipo wawelere mu msasa para dazi lanjira.+ 12  Muŵe na malo* kuwaro kwa msasa ndipo mulutenge kwenekuko. 13  Pa vilwero ivyo muli navyo muŵengeso na chakujimira. Para mwaluta kukajovwira kuwaro, mujime khululu na chakujimira, ndipo para mwamara kujovwira muwundire ivyo vyafuma mwa imwe. 14  Pakuti Yehova Chiuta winu wakwenda mukati mwa msasa winu+ kuti wamuwomborani na kupeleka ŵalwani ŵinu kwa imwe. Msasa winu uŵenge utuŵa+ kuti waleke kuwona ukazuzi uliwose mwa imwe na kuleka kwenda namwe. 15  “Para muzga wachimbira kwa fumu yake na kwiza kwa iwe, ungamupelekanga kwa fumu yake chara. 16  Wakhale pakati pinu mu malo ghalighose agho wasora mu umoza mwa misumba yinu, kulikose uko iyo wakhumba. Ungamuchitiranga nkhaza yayi.+ 17  “Mwana msungwana wa Israyeli wangaŵanga chara hule la pa tempile,+ nayo mwana mwanalume wa Israyeli wangaŵanga chara hule la pa tempile.+ 18  Malipiro gha hule lanakazi panji lanalume mungizanga nagho mu nyumba ya Yehova Chiuta winu chara kuti mufiske chilapo, chifukwa vyose ivi mbukazuzi kwa Yehova Chiuta winu. 19  “Mubali wako ungamulipiskanga chapachanya yayi pa ivyo wamubwereka,+ kwali ni ndalama, chakurya, panji chilichose icho munthu wangakhumbirapo chapachanya. 20  Mulendo ungamulipiska chapachanya,+ kweni mubali wako ungamulipiskanga chara+ mwakuti Yehova Chiuta wako wakutumbike mu vyose ivyo ukuchita mu charu icho wamupoka kuŵa chako.+ 21  “Para wachita chilapo kwa Yehova Chiuta wako,+ ungaziwulikanga chara kuchifiska.+ Pakuti Yehova Chiuta wako wachikhumbenge nadi kwa iwe. Usange ukufiska chara, uŵenge wakwananga.+ 22  Kweni usange undachite chilapo, ulije mulandu wa kwananga.+ 23  Usungenge mazgu agho ghafuma mu milomo yako,+ ndipo uchitenge icho mulomo wako walapa kuŵa sembe yawanangwa kwa Yehova Chiuta wako.+ 24  “Usange wanjira mu munda wa mpheska wa mzengezgani wako, ungarya mpheska umo wakhumbira na kukhuta kweni ungaŵikanga mu thumba yayi.+ 25  “Usange wanjira mu munda wa tirigu wa mzengezgani wako, ungapulura na mawoko mphonje zakukhoma, kweni kusenga* na chigelo* yayi tirigu wa mzengezgani wako.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chakufipiska chilichose yayi.”
Ndiko kuti, chimbuzi.
Mazgu ghanyake, “kwipha.”
Mazgu ghanyake, “chikwanja; chisengero.”