Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 2:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakuyingayinga mu mapopa vyaka 38 (1-23)

  • Ŵathereska Sihoni themba la Heshiboni (24-37)

2  “Penepapo tikazgoka na kuluta mu mapopa ku nthowa ya ku Nyanja Yiswesi, nga umo Yehova wakaniphalilira.+ Tikenda mazuŵa ghanandi kuzingilira Phiri la Seyiri.  Ndipo Yehova wakati kwa ine:  ‘Mwazingilira phiri ili nyengo yitali. Sono zgokerani kumpoto.  Uŵaphalire ŵanthu kuti: “Mujumphenge mu mphaka ya ŵabali ŵinu, ŵana ŵa Esau,+ awo ŵakukhala mu Seyiri.+ Ŵachitenge wofi na imwe,+ ndipo imwe muchenjere chomene.  Mungalimbananga nawo yayi,* chifukwa nimupaningiko yayi charu chawo, nanga kangaŵa kachigaŵa kachoko chomene kuyana na apo padyaka lundi. Pakuti Phiri la Seyiri napeleka kwa Esau kuŵa lake.+  Muŵape ndalama pa chakurya icho muryenge, ndipo mulipire maji agho mumwenge.+  Pakuti Yehova Chiuta winu wamutumbikani pa chilichose icho mukuchita. Wakumanya makora kuti mukwenda mu mapopa ghakuru agha. Yehova Chiuta winu waŵa namwe vyaka 40 ivi, ndipo mundasoŵerwepo kanthu.”’+  Ntheura tikajumpha ŵabali ŵithu, ŵana ŵa Esau,+ awo ŵakukhala mu Seyiri, tikenda kutali na nthowa ya Araba, ya Elati, na ya Eziyoni-geberi.+ “Tikazgoka na kuluta ku nthowa ya mu mapopa gha Mowabu.+  Yehova wakati kwa ine: ‘Mungalimbananga nayo yayi Mowabu nesi kurwa nayo nkhondo, chifukwa nimupaningiko chara charu chake kuŵa chinu, pakuti napeleka Ari kuŵa charu cha ŵana ŵa Loti.+ 10  (Ŵaemimu+ ndiwo ŵakakhalanga kura, ŵanthu ŵakuru, ŵanandi, na ŵatali nga mba Anaki. 11  Ŵarefayimu+ nawo ŵakaŵa nga mba Anaki,+ ndipo Ŵamowabu ŵakaŵachemanga kuti Ŵaemimu. 12  Ŵahori+ ndiwo ŵakakhalanga mu Seyiri, kweni ŵana ŵa Esau ŵakaŵapoka na kuŵaparanya, ndipo ŵakakhala mu malo ghawo,+ nga umo Israyeli wachitirenge na charu icho chiŵenge chake, icho Yehova wamupenge.) 13  Sono wukani, yambukani Dambo la Zeredi.’ Ntheura tikambuka Dambo la Zeredi.+ 14  Tikenda vyaka 38 kufuma pa Kadeshi-barineya m’paka kwambuka Dambo la Zeredi, m’paka muwiro wose wa ŵanalume ŵankhondo ukamara mu msasa, nga umo Yehova wakalapira kwa iwo.+ 15  Woko la Yehova likimikana nawo na kuŵawuskamo mu msasa, m’paka wose ŵakamara.+ 16  “Ŵanalume wose ŵankhondo ŵakati ŵamara kufwa mukati mu ŵanthu,+ 17  Yehova wakayowoyaso nane, wakati: 18  ‘Muhanya uno mujumphenge mphaka ya Mowabu, ndiko kuti, Ari. 19  Para mwafika pafupi na Ŵaamoni, mungaŵasuzganga chara nesi kuŵayamba,* chifukwa nimupaningiko yayi charu cha Ŵaamoni kuŵa chinu, pakuti naŵapa ŵana ŵa Loti kuŵa chawo.+ 20  Charu ichi nacho chikamanyikwanga kuti ntcha Ŵarefayimu.+ (Ŵarefayimu ndiwo ŵakakhalanga kura, ndipo Ŵaamoni ŵakaŵachemanga kuti Ŵazamuzumimu. 21  Ŵakaŵa ŵanthu ŵakuru, ŵanandi, na ŵatali nga mba Anaki.+ Kweni Yehova wakaŵaparanya pamaso pa Ŵaamoni ndipo iwo ŵakaŵachimbizga na kukhala mu malo ghawo. 22  Ndimo wakachitira ku ŵana ŵa Esau, awo sono ŵakukhala mu Seyiri,+ apo wakaparanya Ŵahori+ pamaso pawo, mwakuti ŵakaŵachimbizga ndipo iwo ŵakukhala mu malo ghawo m’paka sono. 23  Ndimo vikaŵira na Ŵaawimu, awo ŵakakhalanga mu mizi kukafika ku Gaza+ m’paka ku Kafutorimu,+ uyo wakafuma ku Kafutori,* wakaŵaparanya na kukhala mu malo ghawo.) 24  “‘Wukani, mujumphe mu Dambo la Arinoni.+ Wonani, napeleka Sihoni,+ themba la Ŵaamori la ku Heshiboni mu woko linu. Ntheura yambani kupoka charu chake na kurwa nayo nkhondo. 25  Pa zuŵa ili niyambenge kuŵika chitenthe na wofi pa ŵanthu wose pasi pa mtambo awo ŵapulika vya imwe. Ŵahangayikenge na kumbwambwantha* chifukwa cha imwe.’+ 26  “Ndipo nkhatuma mathenga kufuma mu mapopa gha Kedemoti+ kwa Sihoni themba la Heshiboni, kuti ŵakayowoye mazgu ghamtende ghakuti:+ 27  ‘Unizomerezge nijumphe mu charu chako. Nendenge waka mu msewu kwambura kupatukira kumalyero panji kumazere.+ 28  Niryenge chakurya na kumwa maji agho uniguliskenge. Nizomerezga kuti nijumphemo waka nthowa. 29  Ndivyo ŵana ŵa Esau awo ŵakukhala mu Seyiri, na Ŵamowabu awo ŵakukhala mu Ari, ŵakanichitira, m’paka nambuke Yorodani na kunjira mu charu icho Yehova Chiuta withu wakutipa.’ 30  Kweni Sihoni themba la Heshiboni wakatizomerezga chara kuti tijumphe chifukwa Yehova Chiuta withu wakamuleka kuti mzimu wake uŵe wankhwesa na mtima wake uŵe unonono,+ mwakuti wamupeleke mu woko linu nga umo viliri sono.+ 31  “Ndipo Yehova wakati kwa ine: ‘Wona, nayamba kale kukupa Sihoni na charu chake. Yamba kupoka na kukhala mu charu chake.’+ 32  Sihoni na ŵanthu ŵake ŵakati ŵafuma kuti ŵarwe nase nkhondo pa Yahazi,+ 33  Yehova Chiuta withu wakamupeleka kwa ise, tikamuthereska, iyo, ŵana ŵake, na ŵanthu ŵake wose. 34  Nyengo yira, tikapoka misumba yake yose na kuparanyirathu msumba uliwose, kweniso ŵanalume, ŵanakazi, na ŵana. Tikasidapo nanga njumoza chara.+ 35  Tikatorako viŵeto pera na vinyake ivyo tikavisanga mu misumba iyo tikapoka. 36  Kufuma pa Aroyeri,+ mumphepete mwa Dambo la Arinoni (na msumba uwo uli mu dambo ili), m’paka ku Giliyadi, pakaŵavya tawuni iyo yikatitonda. Yehova Chiuta withu wakatipa ghose.+ 37  Kweni mukafika yayi kufupi na charu cha Ŵaamoni,+ mumphepete mose mwa Dambo la Yaboku+ na misumba ya mu chigaŵa cha mapiri, panji malo ghanyake ghalighose agho Yehova Chiuta withu wakatikanizga.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Mungaŵatendekanga yayi.”
Mazgu ghanyake, “kutendeka; kwavya.”
Ndiko kuti, Kirete.
Panji kuti, “ŵaŵenge na vyakuŵinya nga vya pakubaba.”