Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Daniyeli 9:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Daniyeli wakuŵeya Chiuta (1-19)

  • Vyaka 70 vya phasulo (2)

 • Gabriyeli wakwiza kwa Daniyeli (20-23)

 • Masabata 70 agho ghakayowoyekerathu (24-27)

  • Mesiya wazamuwoneka para pajumpha masabata (25)

  • Mesiya wazamudumulika (26)

  • Msumba na malo ghatuŵa vizamuparanyika (26)

9  Mu chaka chakwamba cha Dariyasi+ mwana wa Ahasuweru, wa mphapu ya Ŵamedi, uyo wakimikika kuŵa themba la ufumu wa Ŵakalidi+  mu chaka chakwamba cha muwuso wake, ine Daniyeli nkhamanyira mu mabuku* unandi wa vyaka ivyo vikuyowoyeka mu mazgu agho Yehova wakaphalira ntchimi Yeremiya, kuti Yerusalemu+ waŵenge wakupasuka vyaka 70.+  Ntheura nkhalazga chisko chane kwa Yehova Chiuta waunenesko, kumuŵeya mu lurombo, pamoza na kuziŵizga kurya,+ kuvwara chigudulu, na kujithilira vyoto.  Nkhalomba kwa Yehova Chiuta wane, na kuzomera kwananga, nkhati: “A Yehova Chiuta waunenesko, mukuru na wakofya, wakusunga phangano na kulongora lusungu*+ kwa awo ŵakumutemwa na kusungilira malango ghake,+  tananga, tachita ubendezi, tachita vinthu viheni ndipo tagaluka,+ taleka malango ghinu na vyeruzgo vinu.  Tindapulikire ŵateŵeti ŵinu zintchimi,+ awo ŵakayowoya mu zina linu ku mathemba ghithu, ŵakaronga ŵithu, ŵasekuru ŵithu, na ku ŵanthu wose ŵa mu charu.  Kwa imwe, A Yehova, kuli urunji, kweni kwa ise kuli soni nga umo viliri muhanya uno, ku ŵanthu ŵa mu Yuda, ku awo ŵakukhala mu Yerusalemu, na ku Ŵaisrayeli wose, awo ŵali pafupi na awo ŵali kutali, mu vyaru vyose umo mukaŵambininiskira, chifukwa ŵakamuchitirani mwambura kugomezgeka.+  “A Yehova, soni zili kwa ise, mathemba ghithu, ŵakaronga ŵithu, na ku ŵasekuru ŵithu, chifukwa tamunangirani.  Kwa Yehova Chiuta withu kuli lusungu na chigowokero,+ pakuti tamugalukira.+ 10  Tindapulikire mazgu gha Yehova Chiuta withu, tindalondezge malango ghake agho wakaŵika panthazi pithu kwizira mu ŵateŵeti ŵake zintchimi.+ 11  Israyeli yose wajumpha Dango linu na kuzgokera kunyake chifukwa wandapulikire mazgu ghinu. Ntheura mwapungulira nthembo pa ise na chilapo icho chili kulembeka mu Dango la Mozesi muteŵeti wa Chiuta waunenesko,+ chifukwa tamunangira Chiuta. 12  Iyo wafiska mazgu ghake agho wakayowoya kususkana nase+ na kususkana na ŵawusi ŵithu awo ŵakatiwusanga.* Wakhizgira soka likuru pa ise, soka ilo wakhizgira pa Yerusalemu lindachitikepo nakale kusi ku mtambo wose.+ 13  Soka lose ili liza pa ise+ nga umo mu Dango la Mozesi muli kulembekera, kweni tindaŵeyelerepo Yehova Chiuta withu kuti watilengere lusungu, kuzgokako ku maubendezi ghithu+ na kulongora kuti tikumanya unenesko winu.* 14  “Ntheura Yehova wakaŵa maso na kutikhizgira soka ili, pakuti Yehova Chiuta withu ni murunji mu milimo yake yose iyo wachita, kweni ise tindapulikire mazgu ghake.+ 15  “Sono, A Yehova Chiuta withu, imwe mukafumiska ŵanthu ŵinu mu charu cha Eguputo na woko lankhongono+ na kujipangira zina m’paka muhanya uno,+ tananga ndipo tachita uheni. 16  A Yehova, kuyana na milimo yinu yose yaurunji,+ nkhumuŵeyani, mphanyi ukali winu na kutukutwa kwinu vyafumako ku msumba winu Yerusalemu, phiri linu lituŵa, pakuti ŵanthu awo ŵatizingilizga ŵakunyoza Yerusalemu na ŵanthu ŵinu chifukwa cha zakwananga zithu na maubendezi gha ŵasekuru ŵithu.+ 17  A Chiuta withu, sono pulikani lurombo lwa muteŵeti winu na maŵeyelero ghake, ndipo ŵaliskani chisko chinu pa malo ghinu ghakupatulika+ agho ghali kupasuka.+ A Yehova, muchite nthena chifukwa cha zina linu. 18  A Chiuta wane, thyani khutu linu na kupulika! Julani maso ghinu na kuwona umo tapasukira kweniso msumba uwo ukuchemeka na zina linu. Tikumuŵeyani chifukwa chakuti tachita milimo yaurunji chara, kweni chifukwa cha lusungu lwinu lukuru.+ 19  A Yehova, pulikani. A Yehova, gowokani.+ A Yehova, pulikani na kuchitapo kanthu! A Chiuta wane, mungaziwulikanga chara, chifukwa cha zina linu, pakuti msumba winu na ŵanthu ŵinu ŵakuchemeka na zina linu.”+ 20  Apo nkhaŵa nichali kuyowoya na kulomba na kuzomera kwananga kwane na kwananga kwa ŵanthu ŵakwithu Israyeli na kuŵeyelera pamaso pa Yehova Chiuta wane vya phiri lituŵa la Chiuta wane,+ 21  enya, uku nichali kuyowoya na kulomba, munthu yura Gabriyeli,+ uyo nkhamuwona mu mboniwoni yakwamba,+ wakiza kwa ine apo nkhaŵa na vyakulema vikuru, yikaŵa nyengo ya sembe ya wanangwa ya mise. 22  Ndipo wakanovwira kupulikiska, wakati: “Iwe Daniyeli, sono niza kuzakakupa mahara na kukovwira kupulikiska vinthu. 23  Apo wambanga kuŵeyelera, mazgu ghanguluta, ndipo niza kuzakakuphalira, chifukwa uli wakuzirwa chomene.+ Ntheura manya ichi na kupulikiska mboniwoni. 24  “Pali masabata* 70 agho ghatemekera ŵanthu ŵakwako na msumba winu utuŵa,+ kuwuskapo ubudi, kumazga kwananga,+ kuphepiskira maubendezi,+ kunjizga urunji wamuyirayira,+ kudindapo pa mboniwoni na pa uchimi,*+ na kuphakazga Malo Ghatuŵa Chomene. 25  Umanye na kupulikiska kuti kwamba apo ghafumirenge mazgu gha kuwezgerapo na kuzengaso Yerusalemu+ m’paka apo Mesiya*+ Mulongozgi+ wawonekerenge, paŵenge masabata 7, kweniso masabata 62.+ Yerusalemu wazamuwelerapo na kuzengekaso, wazamuŵa na luŵaza ndiposo mugelo,* kweni ivi vizamuchitika mu nyengo ya suzgo. 26  “Pamanyuma pa masabata 62, Mesiya wazamudumulika,*+ ndipo wazamuŵavya kalikose.+ “Ŵanthu ŵa mulongozgi uyo wakwiza ŵazamuparanya msumba na malo ghatuŵa.+ Ndipo umaliro wake uzamuŵa wa chigumula. Ndipo kuzamuŵa nkhondo m’paka paumaliro. Icho chadumulika ntchakuti pazakaŵe kupasuka.+ 27  “Iyo wazamukhozga phangano na ŵanandi kwa sabata yimoza, ndipo pakatikati pa sabata wazamulekeska sembe na vyakupeleka.+ “Pa phapindo la vinthu vyaukazuzi pazamuŵa uyo wakuparanya.+ Ndipo icho chikadumulika chipungulikengeso pa uyo wapasuka, m’paka wamare.”

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, mabuku ghakupatulika.
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “ŵeruzgi ŵithu awo ŵakateruzganga.”
Panji kuti, “kugomezgeka kwinu.”
Ndiko kuti, masabata gha vyaka.
Mazgu gheneko, “ntchimi.”
Panji kuti, “Wakuphakazgika.”
Mazgu ghanyake, “mufolo.”
Panji kuti, “wazamukomeka.”