Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Daniyeli 4:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Themba Nebukadinezara likuzomerezga kuti ufumu wa Chiuta ngwapachanya (1-3)

  • Loto la themba la khuni (4-18)

    • Pajumphenge nyengo 7 kufuma apo khuni lawira (16)

    • Chiuta ni Muwusi wa ŵanthu (17)

  • Daniyeli wakuyowoya ng’anamuro la loto (19-27)

  • Likamba kufiskika pa themba (28-36)

  • Themba likulumba Chiuta wakuchanya (37)

4  “Kufuma kwa Themba Nebukadinezara kuya ku ŵanthu wose, ku mitundu, na ŵanthu ŵa viyowoyero vyose awo ŵakukhala pa charu chose chapasi: Mtende ukuru uŵe namwe!  Nili wakukondwa kupharazga vimanyikwiro na vyakuzizwiska ivyo Chiuta Wapachanya Nkhanira wanichitira.  Vimanyikwiro vyake ni vikuru chomene, ndipo vyakuzizwiska vyake ni vyankhongono chomene. Ufumu wake ni ufumu wamuyirayira, ndipo muwuso wake ngwa muwiro na muwiro.+  “Ine Nebukadinezara, nkhajifwasira mu nyumba yane ndipo vinthu vikanenderanga makora mu nyumba yane yauthemba.  Nkhalota loto ilo likanofya. Apo nkhagonanga pa bedi lane, vizgezge* na mboniwoni vya mu mutu wane vikanofya.+  Ntheura nkhalangura kuti ŵanalume wose ŵavinjeru ŵa mu Babuloni ŵize panthazi pane, kuti ŵazakanimanyiske ng’anamuro la loto.+  “Pa nyengo yira, ŵasembe ŵamasalamusi, ŵakuwukwa, Ŵakalidi,* na ŵakumanya vya nyenyezi ŵakiza.+ Nkhati naŵaphalira loto, ŵakatondeka kunimanyiska ng’anamuro lake.+  Paumaliro, Daniyeli uyo zina lake ni Beliteshazara+ kuyana na zina la chiuta wane+ ndiposo uyo muli mzimu wa ŵachiuta ŵatuŵa,+ wakiza pamaso pane ndipo nkhamuphalira loto, nkhati:  “‘Iwe Beliteshazara, mulara wa ŵasembe ŵamasalamusi,+ nkhumanya makora kuti mzimu wa ŵachiuta ŵatuŵa uli mwa iwe+ ndipo palije chisisi icho ntchinonono chomene kwa iwe.+ Ntheura niphalira mboniwoni izo nkhawona mu loto lane na ng’anamuro lake. 10  “‘Mu mboniwoni izo zikiza mu mutu wane apo nkhagona pa bedi lane, nkhawona chikhuni+ pakati pa charu chapasi, chikhuni ichi chikaŵa chitali chomene.+ 11  Chikhuni ichi chikakura na kuŵa chankhongono, ndipo utali wake ukafika m’paka kuchanya, chikawonekanga m’paka ku vigoti vya charu chose chapasi. 12  Mahamba ghake ghakaŵa ghakutowa, ndipo vipambi vyake vikaŵa vinandi, chikaŵa na chakurya cha vyamoyo vyose. Vikoko vyamuthondo vikasanganga mfwiri musi mwake, viyuni vyakuduka mudera vikakhalanga mu minthavi yake, ndipo vilengiwa vyose vikaryanga mu chikhuni ichi. 13  “‘Apo nkhawonanga mboniwoni izo zikiza mu mutu wane uku nili pa bedi lane, nkhawona mulinda mutuŵa, wakukhira kufuma kuchanya.+ 14  Wakachemerezga kuti: “Dumulira pasi chikhuni,+ phatako minthavi yake, yoyoska* mahamba ghake, ndipo uparanye vipambi vyake. Vikoko vichimbiremo musi mwake, ndipo viyuni viwukemo mu minthavi yake. 15  Kweni chisinga uchileke pasi pamoza na misisi yake, chiŵe pakati pa utheka wamuthondo, ndipo chisinga ichi chikakike na chakukakira chachisulo na chamkuŵa. Chinyewe na jumi lakuchanya, ndipo chikhale pakati pa vyakumera vya pa charu chapasi pamoza na vikoko.+ 16  Mtima wake usinthike kufuma ku mtima wa munthu, chipike mtima wa chikoko, ndipo nyengo 7+ zijumphepo.+ 17  Ichi chapharazgika na ŵalinda,+ ndipo weruzgi uwu ni mazgu gha ŵatuŵa, kuti ŵanthu awo mbamoyo ŵamanye kuti Wapachanya Nkhanira ndiyo Wakuwusa mu ufumu wa ŵanthu.+ Nakuti wakupeleka ufumu kwa uyo mweneko wakhumba, ndipo wakuŵikapo nanga ni munthu uyo ngwakuyuyulika chomene pakati pa ŵanthu.” 18  “‘Ili ni loto ilo ine, Themba Nebukadinezara nkhalota. Sono, iwe Beliteshazara, niphalira ng’anamuro lake, pakuti ŵanalume wose ŵavinjeru ŵa mu ufumu wane ŵanganiphalira yayi ng’anamuro lake.+ Kweni iwe unganiphalira chifukwa mzimu wa ŵachiuta ŵatuŵa uli mwa iwe.’ 19  “Penepapo Daniyeli, uyo zina lake ni Beliteshazara,+ wakatenthema kwa kanyengo, ndipo maghanoghano ghake ghakamba kumofya. “Ndipo themba likati kwa iyo, ‘Iwe Beliteshazara, loto ili na ng’anamuro lake vingakofyanga yayi.’ “Beliteshazara wakazgora kut: ‘Fumu yane, mphanyi loto ili lafiskika pa awo ŵakumutinkhani ndipo ng’anamuro lake pa ŵalwani ŵinu. 20  “‘Chikhuni icho mukawona, icho chikakura na kuŵa chankhongono, icho utali wake ukafika kuchanya ndipo chikawonekanga pa charu chose chapasi,+ 21  icho chikaŵa na mahamba ghakutowa, vipambi vinandi, na chakurya cha vyamoyo vyose, icho musi mwake mukakhalanga vikoko vyamuthondo, ndipo mu minthavi yake mukakhalanga viyuni vyamudera,+ 22  ndimwe, mwe themba, pakuti mwakura chomene na kuŵa wankhongono, uchindami winu wakura na kufika kuchanya,+ ndipo muwuso winu wafika ku vigoti vya charu chapasi.+ 23  “‘Themba likawona mulinda mutuŵa+ wakukhira kufuma kuchanya, uyo wakayowoyanga kuti: “Dumulira pasi chikhuni, ndipo uchiparanye, kweni chisinga chake uchileke pasi pamoza na misisi yake, ndipo chikakike na chakukakira chachisulo na chamkuŵa, ndipo chikhale pakati pa utheka wamuthondo. Chinyewe na jumi lakuchanya, ndipo chikhale pakati pa vyakumera vya pa charu chapasi pamoza na vikoko vyamuthondo m’paka nyengo 7 zijumphepo.”+ 24  Kang’anamuliro kake ni aka, A themba, uwu ni weruzgi wa Wapachanya Nkhanira uwo uwirenge fumu yane themba. 25  Muchimbizgikenge pakati pa ŵanthu, mwamukhala pamoza na vikoko vyamuthondo, ndipo mwamupika utheka kuŵa chakurya chinu nga ni ng’ombe, mwamunyewa na jumi lakufuma kuchanya+ ndipo pamujumpha nyengo 7+ pa imwe,+ m’paka muzakamanye kuti Wapachanya Nkhanira ndiyo Wakuwusa mu ufumu wa ŵanthu, ndipo wakuwupeleka kwa uyo wakhumba.+ 26  “‘Kweni pakuti ŵakayowoya kuti ŵaleke chisinga pamoza na misisi yake,+ muzamulutilira na ufumu winu para mwamanya kuti kuchanya kukuwusa. 27  Ntheura, A themba, mphanyi mwapokelera ulongozgi wane. Zgokaniko ku zakwananga zinu ndipo chitani urunji, ndiposo ku ubendezi winu ndipo longorani lusungu ku ŵakavu. Panyake vinthu vingamwenderani makora kwa nyengo yitaliko.’”+ 28  Vyose ivi vikamuwira Themba Nebukadinezara. 29  Pakati pajumpha myezi 12, wakendanga pachanya pa nyumba yauthemba ya Babuloni. 30  Themba likayowoyanga kuti: “Asi uyu ni Babuloni Mukuru, uyo ine nazenga na mazaza ghane ndiposo nkhongono zane kuti waŵe nyumba yauthemba ndiposo kuti waŵe uchindami wa ukuru wane?” 31  Mazgu ghachali mu mulomo wa themba, kuchanya kukafuma mazgu ghakuti: “Uthenga uwu ngwa iwe, Themba Nebukadinezara, ‘Ufumu wafumako kwa iwe,+ 32  ndipo uchimbizgikenge pakati pa ŵanthu. Wamukhala pamoza na vikoko vyamuthondo, ŵamukupa utheka kuti urye nga ni ng’ombe, ndipo pajumphenge nyengo 7 pa iwe, m’paka umanye kuti Wapachanya Nkhanira ndiyo Wakuwusa mu ufumu wa ŵanthu, ndipo wakuwupeleka kwa uyo wakhumba.’”+ 33  Pa nyengo iyi mazgu ghakafiskika pa Nebukadinezara. Wakachimbizgika pakati pa ŵanthu, wakamba kurya utheka nga ni ng’ombe, thupi lake likanyewa na jumi lakufuma kuchanya, m’paka sisi lake likatalika nga ni mahungwa* gha nombo, ndipo njoŵe zake zikaŵa nga ni njoŵe za viyuni.+ 34  “Paumaliro wa nyengo iyi,+ ine Nebukadinezara, nkhalaŵiska kuchanya, mahara ghane ghakaweleramo mwa ine. Nkhalumba Wapachanya Nkhanira, na uyo wakukhala kwamuyirayira, nkhamulumba na kumuchindika, chifukwa muwuso wake ni muwuso wamuyirayira ndipo ufumu wake ngwa muwiro na muwiro.+ 35  Wose awo ŵakukhala pa charu chapasi ŵakupendeka nga nkhanthu chara, wakuchita vinthu mwakuyana na khumbo lake pakati pa chiwuru* cha kuchanya na awo ŵakukhala pa charu chapasi. Ndipo palije uyo wangamukanizga*+ panji kumufumba kuti, ‘Kasi wachita vichi?’+ 36  “Pa nyengo yira, mahara ghane ghakaweleramo mwa ine, ndipo uchindami wa ufumu wane, ukuru wane, na kuzirwa kwane vikawelera kwa ine.+ Nduna zane na ŵakuchindikika ŵane ŵakanipenja, nkhawezgekerapo pa ufumu wane, ndipo ukuru wane ukasazgikirako chomene. 37  “Sono ine Nebukadinezara, nkhulumba na kukwezga na kupeleka uchindami kwa Themba lakuchanya,+ pakuti milimo yake yose njaunenesko ndipo nthowa zake ni zakunyoloka,+ kweniso chifukwa chakuti wakukhozga soni awo ŵakwenda mwakujikuzga.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “viwonesko.”
Ndiko kuti, ŵanthu ŵaluso pakuwukwa na kusanda nyenyezi.
“Kuyoyoska,” nkhuwiskira pasi.
Mazgu ghanyake, “maweya; mangala.”
Panji kuti, “wumba.”
Panji kuti, “wangakora woko lake.”