Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Daniyeli 2:1-49

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Themba Nebukadinezara lalota loto lakusuzga (1-4)

  • Palije munthu wavinjeru uyo wangayowoya loto (5-13)

  • Daniyeli wakupempha wovwiri kwa Chiuta (14-18)

  • Wakulumba Chiuta chifukwa cha kuvumbura chisisi (19-23)

  • Daniyeli wakuphalira themba loto (24-35)

  • Ng’anamuro la loto (36-45)

    • Ufumu uwo uzamuteketa chikozgo (44, 45)

  • Themba likuchindika Daniyeli (46-49)

2  Mu chaka chachiŵiri cha muwuso wake, Nebukadinezara wakalota maloto, ndipo wakasuzgika*+ chomene maghanoghano mwakuti wakatondeka kugona tulo.  Ntheura Themba likachemeska ŵasembe* ŵamasalamusi, ŵakuwukwa, ŵafwiti, na Ŵakalidi* kuti ŵaphalire themba maloto ghake. Ntheura ŵakiza na kwimilira panthazi pa themba.+  Penepapo themba likati kwa iwo: “Nalota loto, ndipo nkhusuzgika* maghanoghano chifukwa nkhukhumba kumanya ivyo nalota.”  Ŵakalidi ŵakayowoya kwa themba mu Chiaramu+ kuti:* “Imwe themba mukhale kwamuyirayira. Longosorani loto linu ku ŵateŵeti ŵinu, ndipo timuphaliraninge ng’anamuro lake.”  Themba likazgora Ŵakalidi kuti: “Agha ni mazgu ghane ghaumaliro: Usange muniphalirenge yayi loto lane pamoza na ng’anamuro lake, mudumulikenge tuchokotuchoko, ndipo nyumba zinu ziŵenge vizara.*  Kweni usange mwaniphalira loto na ng’anamuro lake, nimupaninge vyawanangwa, njombe, na ntchindi zikuru.+ Ntheura niphalirani loto na ng’anamuro lake.”  Ŵakazgora kachiŵiri kuti: “Themba lilongosore loto ku ŵateŵeti ŵake ndipo ise tiyowoyenge ng’anamuro lake.”  Themba likati: “Nkhumanya kuti mukukhumba kuguzirako waka nyengo, pakuti mukumanya mazgu ghane ghaumaliro.  Usange muniphalirenge yayi loto, mose mupokerenge chilango chimoza. Kweni mwapangana kuniphalira utesi na upusikizgi m’paka vinthu visinthe. Ntheura niphalirani loto, ndipo nimanyenge kuti mungalongosora ng’anamuro lake.” 10  Ŵakalidi ŵakazgora themba kuti: “Palije munthu pa charu chapasi uyo wangachita ivyo themba likukhumba, pakuti palije themba likuru panji mulongozgi uyo wali kufumbapo chinthu chanthena kwa wasembe wamasalamusi, wakuwukwa, panji kwa Mukalidi waliyose. 11  Icho themba likufumba ntchinonono, ndipo palije munthu uyo wangaphalira themba chinthu ichi, kweni ŵachiuta pera awo ŵakukhala pakati pa ŵanthu chara.” 12  Pakupulika ichi, themba likakalipa chomene ndipo likalangura kuti ŵanalume wose ŵavinjeru mu Babuloni ŵaparanyike.+ 13  Languro likapelekeka ndipo ŵanalume ŵavinjeru ŵakakhala pachoko kukomeka, ŵakapenjaso Daniyeli na ŵanyake kuti ŵaŵakome. 14  Pa nyengo yira, Daniyeli wakayowoya mwavinjeru ndiposo mwakuchenjera kwa Ariyoki, mulara wa awo ŵakavikiliranga themba, uyo wakaluta kuti wakakome ŵanalume wose ŵavinjeru ŵa mu Babuloni. 15  Wakafumba Ariyoki uyo wakavikiliranga themba kuti: “Chifukwa wuli themba lapeleka languro linonono nthena?” Penepapo Ariyoki wakaphalira Daniyeli nkhani yose.+ 16  Ntheura Daniyeli wakanjira na kupempha themba kuti limupe nyengo kuti waliphalire ng’anamuro la loto lake. 17  Pamanyuma Daniyeli wakaluta ku nyumba yake, ndipo wakamanyiska nkhani iyi ŵanyake, Hananiya, Mishayeli na Azariya. 18  Wakaŵapempha kuti ŵalombe Chiuta wakuchanya kuti waŵachitire lusungu na kuŵavumbulira chisisi ichi, mwakuti Daniyeli na ŵanyake ŵaleke kuparanyikira pamoza na ŵanalume ŵavinjeru ŵa ku Babuloni. 19  Nausiku, chisisi ichi chikavumbukwa kwa Daniyeli mu mboniwoni.+ Penepapo Daniyeli wakalumba Chiuta wakuchanya. 20  Daniyeli wakati: “Zina la Chiuta lilumbike muyirayira swii,Pakuti vinjeru na nkhongono ni vya iyo pera.+ 21  Wakusintha nyengo na zinyengo,+Wakuwuskapo mathemba na kwimika mathemba,+Wakupeleka vinjeru ku ŵavinjeru na mahara ku awo ŵali na umanyi.+ 22  Wakuvumbura vinthu vyakunyang’amira na vinthu vyakubisika,+Wakumanya ivyo vili mu mdima,+Ndipo ungweru ukukhala na iyo.+ 23  Kwa imwe, A Chiuta wa ŵasekuru ŵane, nkhupeleka viwongo na malumbo,Chifukwa mwanipa vinjeru na nkhongono. Ndipo sono mwanimanyiska icho tikamulombani;Mwatimanyiska icho themba likukhumba kumanya.”+ 24  Penepapo Daniyeli wakaluta kwa Ariyoki, uyo themba likamwimika kuti waparanye ŵanalume ŵavinjeru ŵa ku Babuloni,+ ndipo wakati kwa iyo: “Mungaparanyanga chara mwanalume waliyose wavinjeru wa mu Babuloni. Nitolerani panthazi pa themba kuti nkhaliphalire ng’anamuro la maloto ghake.” 25  Mwaluŵiro Ariyoki wakatolera Daniyeli pamaso pa themba, ndipo wakati kwa themba: “Mukati mu Ŵayuda+ awo ŵali kutolekera kuno nga mbazga nasangamo munthu uyo wangamanyiska themba ng’anamuro la maloto ghake.” 26  Themba likati kwa Daniyeli, uyo zina lake likaŵa Beliteshazara:+ “Kasi unganiphalira nadi loto ilo nkhalota, na ng’anamuro lake?”+ 27  Daniyeli wakazgora themba kuti: “Palije ŵanalume ŵavinjeru, ŵakuwukwa, ŵasembe ŵamasalamusi, panji ŵakumanya vya nyenyezi awo ŵangaphalira themba chisisi icho lafumba. + 28  Kweni kuli Chiuta kuchanya uyo wakuvumbura vinthu vyakubisika,+ ndipo wamanyiska Themba Nebukadinezara ivyo vizamuchitika mu mazuŵa ghaumaliro. Ili ndilo ni loto linu ndipo izi ni mboniwoni izo zikiza mu mutu winu apo mukagona pa bedi linu: 29  “Imwe themba, apo mukagona pa bedi linu, ghakamwizirani maghanoghano gha ivyo vizamuchitika munthazi, ndipo uyo wakuvumbura vinthu vyakubisika wamumanyiskani ivyo vizamuchitika. 30  Chisisi ichi chikavumbukwa kwa ine chifukwa chakuti nili na vinjeru vinandi kuluska wamoyo waliyose yayi, kweni kuti nimumanyiskani themba mwakuti mumanye maghanoghano agho ghakaŵa mu mtima winu.+ 31  “Imwe themba mukaŵa maso, ndipo mukawona chikozgo chikuru chomene. Chikozgo ichi chikaŵa chikuru na chakunyezimira* chomene, chikimilira panthazi pinu, ndipo mawonekero ghake ghakaŵa ghakofya. 32  Mutu wa chikozgo ichi ukaŵa wa golide liwemi,+ nganga yake na mawoko ghake vikaŵa vyasiliva,+ nthumbo yake na vigha* vyake vikaŵa vyamkuŵa,+ 33  malundi ghake ghakaŵa ghachisulo,+ ndipo vikandiro vyake vikaŵa vyakusazgikana chisulo na dongo.+ 34  Apo mukalaŵiskanga, libwe likachekeka na mawoko chara, ndipo likatimba chikozgo ku vikandiro vyake vyachisulo na dongo na kuviteketa teketeke.+ 35  Pa nyengo yira, chisulo, dongo, mkuŵa, siliva, na golide, vyose vikateketeka na kuŵa nga ni mwelero wa pa malo ghakupwanthirapo mu nyengo ya chihanya, ndipo mphepo yikaviwuluskira kutali mwakuti pakaŵavya na kamoza ako kakasangika. Kweni libwe ilo likatimba chikozgo likazgoka phiri likuru chomene, ndipo likazura charu chose chapasi. 36  “Ili ndilo ni loto, ndipo sono tiphalirenge themba ng’anamuro lake. 37  Imwe themba, themba la mathemba, mwaŵeneimwe Chiuta wakuchanya wamupani ufumu,+ nkhongono, mazaza, na uchindami, 38  imwe ndimwe Chiuta wamupani ŵanthu mu woko linu kulikose uko ŵakukhala, pamoza na vikoko vyamuthondo na viyuni vyamudera. Chiuta wamuŵikani imwe kuwusa vyose.+ Imwe ndimwe ni mutu wagolide.+ 39  “Kweni pamanyuma pinu pazamuwuka ufumu unyake,+ uchoko kwa imwe. Pamasinda pazamuwuka ufumu unyake wachitatu, wamkuŵa, uwo uzamuwusa charu chose chapasi.+ 40  “Ndipo ufumu wachinayi uzamuŵa wankhongono nga ntchisulo.+ Pakuti nga umo chisulo chikuteketera na kutekenyulira chilichose, enya, nga ntchisulo icho chikuphwanya, ndimo uzamutekenyulira na kuphwanyira maufumu ghose agha.+ 41  “Nga umo mukawonera kuti vikandiro na minwe vikaŵa vyakusazgikana, munyake dongo munyake chisulo, ntheura ufumu uwu uzamuŵa wakugaŵikana. Kweni nkhongono za chisulo zizamuŵamo, nga umo mukawonera kuti chisulo ntchakusazgikana na dongo lakunyewa. 42  Nga umo minwe ya vikandiro yikaŵira yakusazgikana chisulo na dongo, mu vigaŵa vinyake ufumu uwu uzamuŵa wankhongono ndipo mu vigaŵa vinyake uzamuŵa wambura nkhongono. 43  Nga umo mukawonera kuti chisulo chikasazgikana na dongo lakunyewa, ntheura ŵazamusazgikana na ŵanthu bweka, kweni ŵazamudemelerana yayi yumoza na munyake, nga umo chisulo chikutondekera kudemelerana na dongo. 44  “Mu mazuŵa gha mathemba agha, Chiuta wakuchanya wazamwimika ufumu+ uwo kuti uzamuparanyika chara.+ Ufumu uwu uzamupelekeka ku ŵanthu ŵanyake chara.+ Uzamuteketa na kumazga maufumu ghose agha,+ ndipo iwo wekha ndiwo uzamuŵako kwamuyirayira,+ 45  nga umo mukawonera kuti libwe likafuma ku phiri kwambura kuchekeka na mawoko, ndipo likateketa chisulo, mkuŵa, dongo, siliva, na golide.+ Chiuta Mukuru wamanyiska themba icho chizamuchitika munthazi.+ Loto ili ndaunenesko, ndipo kang’anamuliro kake nkhakugomezgeka.” 46  Penepapo Themba Nebukadinezara likawa kavunama* pamaso pa Daniyeli na kumulambira. Ntheura likalangura kuti Daniyeli ŵamupe chawanangwa na vyakununkhira. 47  Themba likati kwa Daniyeli: “Unenesko wose, Chiuta winu ni Chiuta wapachanya pa ŵachiuta, na Fumu ya mathemba ndipo ngwakuvumbura vinthu vyakubisika, chifukwa iwe wamanya kuvumbura chisisi ichi.”+ 48  Penepapo themba likamukwezga Daniyeli, likamupa vyawanangwa viwemi vinandi, ndipo likamwimika kuŵa muwusi wa chigaŵa chose cha Babuloni+ na kapiteni mulara wa ŵanalume wose ŵavinjeru ŵa mu Babuloni. 49  Daniyeli wakati walipempha, themba likimika Shadireki, Misheki, na Abedinego+ kuti ŵalaŵilirenge chigaŵa cha Babuloni, kweni Daniyeli wakateŵeteranga mu nyumba yauthemba.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mzimu wake ukasuzgika.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Ndiko kuti, gulu la ŵanthu ŵaluso pakuwukwa na kusanda nyenyezi.
Mazgu gheneko, “mzimu wane ukusuzgika.”
Mazgu gha pa Da 2:4b m’paka Da 7:28 ghakadankha kulembeka mu Chiaramu.
Mazgu ghanyake, “nkhando.”
Mazgu ghanyake, “chakung’azima.”
Mazgu ghanyake, “nthapatapa; vizo.”
Mazgu ghanyake, “kukupama.”