Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Daniyeli 11:1-45

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Themba la Peresiya na la Girisi (1-4)

 • Mathemba gha kumwera na kumpoto (5-45)

  • Muzamuwuka wamsonkho (20)

  • Mulongozgi wa phangano waphyoka (22)

  • Kuchindika chiuta wa malinga ghakukhora (38)

  • Kututuzgana pakati pa themba lakumwera na themba lakumpoto (40)

  • Mauthenga ghakutimbanizga ghakufuma kumafumiro gha dazi na kumpoto (44)

11  “Mu chaka chakwamba cha Dariyasi+ Mumedi, ine nkhimilira kuti nimukhozge na kumukhwimiska.  Sono nikuphalirenge unenesko: “Wona! Mu Peresiya muwukengeso mathemba ghatatu, ndipo themba lachinayi lizamuŵa lisambazi kuluska ghanyake ghose. Ndipo para laŵa na nkhongono chifukwa cha usambazi wake, lizamuwuka na chilichose kuwukira ufumu wa Girisi.+  “Penepapo themba lankhongono lizamuwuka na kuwusa na mazaza ghakuru,+ ndipo lizamuchita chilichose icho lakhumba.  Kweni para lawuka, ufumu wake uzamusweka na kugaŵika ku mphepo zinayi zakuchanya,+ kweni ku mphapu yake chara, kweniso mazaza ghazamuyana na ghake chara pakuwusa, chifukwa ufumu wake uzgulikenge na kuluta ku ŵanyake padera pa aŵa.  “Ndipo themba lakumwera, ilo ndimoza mwa ŵakaronga ŵake, lizamuŵa lankhongono, kweni munyake wazamuliluska ndipo wazamuwusa na mazaza ghakuru, kuluska nkhongono izo ilo likawusiranga.  “Para vyaka vyajumphapo, ŵazamukolerana, ndipo mwana mwanakazi wa themba lakumwera wazamwiza kwa themba lakumpoto kuzakachita phangano. Kweni woko la mwana mwanakazi uyu lizamulutilira chara kuŵa na nkhongono. Themba lizamwima chara, ndipo woko lake nalo lizamwima chara. Ndipo mwana mwanakazi uyu wazamupelekeka, iyo pamoza na awo ŵakiza nayo, uyo wakamubaba, na uyo wakamupanga nkhongono mu nyengo izo.  Yumoza wakufuma ku mphukira za misisi yake wazamuwuka na kunjira mu malo ghake, wazamwiza ku ŵasilikari na kwimikana na linga la themba lakumpoto, ndipo wazamurwa nawo na kuŵathereska.  Wazamuluta ku Eguputo pamoza na ŵachiuta ŵawo, vikozgo vyawo vyachisulo,* na vinthu vyawo vyakudokereka vya siliva na golide, pamoza na ŵanthu ŵakukoleka wuzga. Kwa tuvilimika, wazamwimilira patali na themba lakumpoto,  ilo lizamwimikana na ufumu wa themba lakumwera, kweni lizamuwelera ku charu chakwake. 10  “Kweni ŵana ŵake, ŵazamunozgekera nkhondo na kuwunganya gulu likuru la nkhondo. Wazamwiza mwankhongono chomene na kuphyeramo nga ni maji ghakututuka. Kweni wazamuwelera, na kurwa nkhondo m’paka kufika ku linga lake. 11  “Themba lakumwera lizamukwiya na kuluta kukatimbana nalo, ndiko kuti, themba lakumpoto. Lizamuwunganya mzinda ukuru wa nkhondo, kweni mzinda uwu uzamupelekeka mu woko la themba lira. 12  Mzinda uzamutoleka. Mtima wake uzamujikuzga ndipo wazamukoma ŵanthu vikwi makumi ghanandi. Kweni nkhongono zake wazamuchita nazo kanthu yayi. 13  “Themba lakumpoto lizamuwera na kuwunganya mzinda ukuru kuluska wapakwamba. Kuumaliro wa zinyengo, para vyaka vyajumphapo, lizamwiza na chiwuru chikuru cha nkhondo na vinthu vinandi. 14  Pa nyengo iyo, ŵanthu ŵanandi ŵazamuwukira themba lakumwera. “Ŵanthu ŵankhaza* pakati pa ŵanthu ŵakwako ŵazamutolekera lumoza kuti ŵayezge kufiska mboniwoni, kweni ŵazamukhuŵara. 15  “Themba lakumpoto lizamwiza na kuzenga chibumira chakulwerapo nkhondo na kupoka msumba wa linga lakukhora. Ŵasilikari ŵakumwera ŵazamwima yayi, nesi ŵanalume ŵake ŵakusoleka. Ŵazamuŵavya nkhongono zakwimira. 16  Uyo wakwiza kuzakimikana nalo wazamuchita kuyana na khumbo lake, ndipo palije na yumoza uyo wazamwima pamaso pake. Lizamwima mu charu Chakutowa,+ ndipo mu woko lake muzamuŵa nkhongono zakuparanyira. 17  Lizamuŵikapo mtima kuti lize na nkhongono zose za ufumu wake, ndipo lizamuchita nayo phangano, ndipo lizamuchitapo kanthu. Ilo lizamupika mazaza ghakuparanyira mwana mwanakazi wa ŵanakazi. Mwana mwanakazi uyu wazamwima chara, ndipo wazamulutilira chara kuŵa mwanakazi wake. 18  Ilo lizamuzgokeraso chisko chake ku vyaru vyamumphepete mwa nyanja ndipo lizamupoka vigaŵa vinandi. Ndipo mulongozgi wa ŵasilikari wazamumazga msinjiro wake, mwakuti msinjiro wake uzamuŵakoso chara. Mulongozgi uyu wazamupangiska kuti msinjiro wake umuwelere. 19  Penepapo iyo* wazamuzgokera chisko chake ku malinga ghakukhora gha mu charu chake, wazamukhuŵara na kuwa, ndipo wazamusangikaso chara. 20  “Mu malo ghake muzamuwuka uyo wazamutuma wamusonkho kwendendeka mu ufumu wauchindami, kweni mu mazuŵa ghachoko waka wazamuphyoka, kuti mu ukali chara nesi mu nkhondo. 21  “Mu malo ghake muzamuwuka munthu wakuyuyulika, ndipo ŵazamumupa chara ntchindi za ufumu, iyo wazamwiza mu nyengo ya mtende* na kupoka ufumu uwo na mazgu ghakumyamyatika.* 22  Iyo wazamuphyera ŵasilikari ŵakuŵa nga ni maji ghakututuka, ndipo ŵazamuphyoka, nga umo wazamuphyokera Mulongozgi+ wa phangano.+ 23  Pakuti iwo ŵazamukolerana nayo, iyo wazamuchita upusikizgi, ndipo wazamuŵawukira na kuŵa wankhongono kwizira mu mtundu uchoko. 24  Mu nyengo ya mtende, iyo wazamwiza ku malo gha vundira chomene mu chigaŵa, na kuchita ivyo awiske na ŵasekuru ŵake ŵandachitepo. Ivyo waphanga na kupoka ndiposo katundu wazamuvigaŵa pakati pawo. Wazamunozga chiŵembu na kuwukira malinga ghakukhora, kweni kwa nyengo yichoko. 25  “Lizamukhozga nkhongono zake na mtima wake ndipo na chiwuru chikuru cha ŵasilikari lizamuwukira themba lakumwera. Ndipo themba lakumwera lizamunozgekera nkhondo iyi na chiwuru chikuru chomene cha ŵasilikari ŵankhongono. Kweni lizamwima chara, chifukwa ŵazamulinozgera chiŵembu. 26  Awo ŵakurya vyakurya vyake vyamanoni ndiwo ŵazamuliwiskira pasi. “Ŵasilikari ŵake ŵazamuphyereka, ndipo ŵanandi ŵazamukomeka. 27  “Mtima wa mathemba ghaŵiri agha uzamunwekera kuchita icho ntchiheni, ndipo ghazamukhala pa thebulu limoza na kuphalirana mautesi. Kweni vilato vyawo vizamutondeka, chifukwa umaliro ukulindilira nyengo yakutemeka.+ 28  “Lizamuwelera ku charu chake na katundu munandi, ndipo mtima wake uzamususkana na phangano lituŵa. Lizamufiska khumbo lake na kuwelera ku charu chake. 29  “Pa nyengo yakutemeka, lamuwera na kuwukira kumwera. Kweni nyengo iyi vinthu vizamuŵa nga mphakwamba chara, 30  pakuti ngalaŵa za ku Kitimu+ zizamwiza na kuliwukira, ndipo lizamuyuyulika. “Lizamuwelera na kupungulira ukali wake pa phangano lituŵa+ ndipo lizamufiska khumbo lake. Lizamuwelera na kulazga ku awo ŵakusida phangano lituŵa. 31  Kwa iyo kuzamufuma ŵasilikari, ŵazamuwuka na kunanga malo ghakupatulika,+ linga lakukhora, na kuwuskamo sembe ya nyengo zose.+ “Ndipo ŵazamuŵika chinthu chakuseluska icho chikupasura.+ 32  “Ndipo awo ŵakuchitira viheni phangano lizamuŵagaluska na mazgu ghakumyamyatika.* Kweni ŵanthu awo ŵakumanya Chiuta wawo ŵazamutonda na kuchita makora. 33  Awo ŵali na mahara+ pakati pa ŵanthu ŵazamovwira ŵanandi kuti ŵapulikiske. Kweni kwa mazuŵa ghachoko waka, ŵazamukhuŵara na lupanga, na dimi la moto, na wuzga, na kupokeka vinthu vyawo. 34  Kweni para ŵakhuŵara, ŵazamovwirika pachoko waka. Ndipo ŵanandi ŵazamujibatika kwa iwo na mazgu ghakumyamyatika.* 35  Ŵanyake awo ŵali na mahara ŵazamukhuŵara, mwakuti pa iwo pachitike mulimo wa kwenga, ndiposo mulimo wa kutozga na kutuŵiska+ m’paka mu nyengo yaumaliro, chifukwa ukulindilira nyengo yakutemeka. 36  “Themba lizamuchita kuyana na khumbo lake, lizamujikwezga na kujitukumura pachanya pa chiuta waliyose. Lizamuyowoya vinthu vyakuzizwiska kususkana na Chiuta wa ŵachiuta.+ Vinthu vizamuliyendera makora m’paka apo ukali uzamumalira, chifukwa icho chadumulika chikwenera kufiskika. 37  Lizamuŵikako mahara chara kwa Chiuta wa ŵawiske, nesi kuŵikako mahara ku vyakukhumba vya ŵanakazi. Lizamuŵikako mahara chara kwa chiuta waliyose, ndipo lizamujitukumura pachanya pa waliyose. 38  Kweni lizamuchindika chiuta wa malinga ghakukhora, chiuta uyo ŵawiske ŵakamumanyanga chara ndiyo lizamumuchindika na golide, siliva, malibwe ghakuzirwa, na vinthu vyapachanya. 39  Pamoza na* chiuta mulendo, themba ili lizamuchita khumbo lake pakwimikana na malinga ghakukhora. Lizamupeleka uchindami ukuru kwa awo ŵakulizomerezga. Lizamuŵakwezga kuti ŵawuse pakati pa ŵanandi, ndipo lizamugaŵa charu kuti lisangirepo chandulo. 40  “Mu nyengo yaumaliro, themba lakumwera lizamututuzgana nayo,* kweni themba lakumpoto lizamumulotokera nga ni kavuluvulu. Lizamwiza na magileta, ŵakukwera pa mahachi, na ngalaŵa zinandi, ndipo lizamunjira mu vyaru na kuphyeramo nga mwenda maji ghakututuka. 41  Lizamunjiraso mu charu Chakutowa,+ ndipo vyaru vinandi vizamukhuŵara. Kweni awo ŵazamupona mu woko lake ni aŵa: Edomu, Mowabu, na chigaŵa chikuru cha Ŵaamoni. 42  Lizamulutilira kunyoloskera woko lake pa vyaru, ndipo charu cha Eguputo kuti chizamupona chara. 43  Lizamuwusa pachanya pa usambazi wakubisika wa golide na siliva, na pachanya pa vinthu vyose vyakuzirwa vya Eguputo. Ŵalibiya na Ŵaetiyopiya ŵazamulilondezga mumanyuma. 44  “Kweni mauthenga ghakufumira kumafumiro gha dazi na kumpoto ghazamulitimbanizga, ndipo lizamufuma na kutukutwa kukuru kuti likamare na kuparanya ŵanandi. 45  Ndipo lizamujintha mahema ghake ghauthemba pakati pa nyanja yikuru na phiri lituŵa Lakutowa.+ Lizamufika kuumaliro wake, ndipo pazamuŵavya na waliyose wakuti walovwire.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vikozgo vyawo vyakusongonora.”
Panji kuti, “Ŵana ŵa vigeŵenga.”
Likwenera kuti ni themba lakumpoto.
Pangayowoyekaso kuti, “wazamwiza kwambura kuchenjezga.”
Panji kuti, “mwanjomba.”
Panji kuti, “ghaukhuluku; ghakugoneka mtunga.”
Panji kuti, “ghaukhuluku; ghakugoneka mtunga.”
Panji kuti, “Pakovwirika na.”
Panji kuti, “lizamupilingizgana nayo masengwe.”