• 1

  • Ŵababuloni ŵazingilizga Yerusalemu (1, 2)

  • Kusambizga ŵawukirano kuti ŵateŵetenge mu nyumba yauthemba (3-5)

  • Ŵahebere ŵanayi ŵakuyezgeka (6-21)

 • 2

  • Themba Nebukadinezara lalota loto lakusuzga (1-4)

  • Palije munthu wavinjeru uyo wangayowoya loto (5-13)

  • Daniyeli wakupempha wovwiri kwa Chiuta (14-18)

  • Wakulumba Chiuta chifukwa cha kuvumbura chisisi (19-23)

  • Daniyeli wakuphalira themba loto (24-35)

  • Ng’anamuro la loto (36-45)

   • Ufumu uwo uzamuteketa chikozgo (44, 45)

  • Themba likuchindika Daniyeli (46-49)

 • 3

  • Themba Nebukadinezara limika chikozgo chagolide (1-7)

   • Kuphalira ŵanthu kuti ŵasope chikozgo (4-6)

  • Kuphalira themba kuti Ŵahebere ŵatatu ŵakana kupulikira (8-18)

   • “Titeŵeterengepo yayi ŵachiuta ŵinu” (18)

  • Kuŵaponya mu ng’anjo ya moto (19-23)

  • Ŵathaskika mwamunthondwe (24-27)

  • Themba likulumba Chiuta wa Ŵahebere (28-30)

 • 4

  • Themba Nebukadinezara likuzomerezga kuti ufumu wa Chiuta ngwapachanya (1-3)

  • Loto la themba la khuni (4-18)

   • Pajumphenge nyengo 7 kufuma apo khuni lawira (16)

   • Chiuta ni Muwusi wa ŵanthu (17)

  • Daniyeli wakuyowoya ng’anamuro la loto (19-27)

  • Likamba kufiskika pa themba (28-36)

  • Themba likulumba Chiuta wakuchanya (37)

 • 5

  • Chiphikiro cha Themba Belishazara (1-4)

  • Woko likulemba pa chiliŵa (5-12)

  • Ŵakupempha Daniyeli kung’anamulira ivyo vyalembeka (13-25)

  • Ng’anamuro: Babuloni wawenge (26-31)

 • 6

  • Nduna za Ŵaperesiya zikunozgera chiŵembu Daniyeli (1-9)

  • Daniyeli wakulutilira kulomba (10-15)

  • Daniyeli waponyeka mu chikhululu cha nkhalamu (16-24)

  • Themba Dariyasi likuchindika Chiuta wa Daniyeli (25-28)

 • 7

  • Mboniwoni ya vikoko vinayi (1-8)

   • Sengwe lichoko lakujikuzga likamera (8)

  • Mulara Wamwaka wachemeska mphara (9-14)

   • Mwana wa munthu wapika ufumu (13, 14)

  • Daniyeli wamanyiskika ng’anamuro (15-28)

   • Vikoko vinayi ni mathemba ghanayi (17)

   • Ŵatuŵa ŵazamupokera ufumu (18)

   • Masengwe 10, panji kuti mathemba, ghazamuwuka (24)

 • 8

  • Mboniwoni ya mberere yanalume na pepe (1-14)

   • Sengwe lichoko likujikuzga (9-12)

   • M’paka nyengo za mise na mulenji zikwane 2,300 (14)

  • Gabriyeli wakuyowoya ng’anamuro la mboniwoni (15-27)

   • Kulongosora mberere yanalume na pepe (20, 21)

   • Themba lakuwoneka mwakofya lizamuwuka (23-25)

 • 9

  • Daniyeli wakuŵeya Chiuta (1-19)

   • Vyaka 70 vya phasulo (2)

  • Gabriyeli wakwiza kwa Daniyeli (20-23)

  • Masabata 70 agho ghakayowoyekerathu (24-27)

   • Mesiya wazamuwoneka para pajumpha masabata (25)

   • Mesiya wazamudumulika (26)

   • Msumba na malo ghatuŵa vizamuparanyika (26)

 • 10

  • Thenga la Chiuta likukumana na Daniyeli (1-21)

   • Mikayeli wakovwira mungelo (13)

 • 11

  • Themba la Peresiya na la Girisi (1-4)

  • Mathemba gha kumwera na kumpoto (5-45)

   • Muzamuwuka wamsonkho (20)

   • Mulongozgi wa phangano waphyoka (22)

   • Kuchindika chiuta wa malinga ghakukhora (38)

   • Kututuzgana pakati pa themba lakumwera na themba lakumpoto (40)

   • Mauthenga ghakutimbanizga ghakufuma kumafumiro gha dazi na kumpoto (44)

 • 12

  • “Nyengo yaumaliro” na kunthazi (1-13)

   • Mikayeli wazamuwuka (1)

   • Ŵamahara ŵazamuŵala (3)

   • Umanyi wenecho uzamwandana (4)

   • Daniyeli wazamwimilira kuti wapokere chigaŵa chake (13)