Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Chivumbuzi 19:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Lumbani Ya chifukwa cha vyeruzgo vyake (1-10)

    • Nthengwa ya Mwana wa mberere (7-9)

  • Uyo wakwera pa hachi lituŵa (11-16)

  • Chiphikiro chikuru cha mise cha Chiuta (17, 18)

  • Chikoko chathereskeka (19-21)

19  Pamanyuma pa vinthu ivi, nkhapulika kuchemerezga kwa mazgu ghakuru kuchanya, agho ghakaŵa nga ni mazgu gha mzinda ukuru, ghakati: “Lumbani Ya!*+ imwe mwaŵanthu! Chiponosko na uchindami na nkhongono ni vya Chiuta withu,  chifukwa vyeruzgo vyake ni vyaunenesko na vyaurunji.+ Pakuti iyo weruzga muhule mukuru uyo wakananga charu chapasi na uzaghali* wake, ndipo wawezgera nduzga chifukwa cha ndopa za ŵazga ŵake izo zikaŵa mu mawoko gha muhule uyu.”+  Ndipo nyengo yeneyiyo ghakayowoya kachiŵiri kuti: “Lumbani Ya,*+ imwe mwaŵanthu! Ndipo josi lakufuma kwa iyo likutoloka muyirayira swii.”+  Ŵalara 24+ na vyamoyo vinayi+ ŵakawa pasi na kusopa Chiuta uyo wakukhala pa chitengo,* ŵakati: “Ameni! Lumbani Ya!”*+  Kweniso mazgu ghakapulikikwa kufuma ku chitengo,* ghakati: “Lumbaninge Chiuta withu, mose imwe ŵazga ŵake,+ imwe mukumopa, ŵachoko na ŵakuru.”+  Nkhapulika mazgu agho ghakaŵa nga ni mazgu gha mzinda ukuru, ndiposo nga nkhupoma kwa maji ghanandi, kweniso nga nkhududumira kwa leza wankhongono, ghakati: “Lumbani Ya,*+ imwe mwaŵanthu, chifukwa Yehova* Chiuta withu, Wankhongonozose,+ wamba kuwusa nga ni themba.+  Tiyeni tisekelere na chimwemwe chikuru, ndipo tiyeni timupe uchindami chifukwa nthengwa ya Mwana wa mberere yiza, ndipo muwoli wake wanozgeka kale.  Iyo wazomerezgeka kuvwara salu yiwemi yakugabuka na yakutowa, pakuti salu yiwemi yikwimira milimo yaurunji ya ŵatuŵa.”+  Wakaniphalira kuti, “Lemba kuti: Mbakukondwa awo ŵachemeka ku chiphikiro cha nthengwa ya Mwana wa mberere.”+ Kweniso wakaniphalira kuti: “Agha ni mazgu ghaunenesko gha Chiuta.” 10  Penepapo nkhawa pasi panthazi pa malundi ghake kuti nimusope. Kweni wakaniphalira kuti: “Chenjera! Kuchita nthena yayi!+ Nane ndine waka muzga munyako pamoza na ŵabali ŵako awo ŵali na mulimo wa kuchitira ukaboni Yesu.+ Sopa Chiuta!+ Pakuti chilato cha mauchimi nkhuchitira ukaboni Yesu.”+ 11  Nkhawona kuchanya kwajulika, ndipo nkhalaŵiska hachi lituŵa.+ Uyo wakakwera pa hachi ili wakuchemeka Wakugomezgeka+ na Waunenesko,+ ndipo wakweruzga na kuchita nkhondo mu urunji.+ 12  Maso ghake ni dimi la moto,+ ndipo pa mutu wake pali mphumphu* zinandi. Wali na zina lakulembeka ilo palije uyo wakulimanya kweni iyo pera. 13  Ndipo laya lakuwaro ilo wavwara lili na madontho gha* ndopa, ndipo wakuchemeka na zina lakuti Mazgu+ gha Chiuta. 14  Kweniso ŵankhondo ŵakuchanya ŵakamulondezganga pa mahachi ghatuŵa, ndipo ŵakavwara salu ziwemi, zituŵa na zakutowa. 15  Mu mulomo wake mukufuma lupanga lutali lwakuthwa,+ mwakuti wahete nalo mitundu. Ndipo wazamuliska mitundu na ndodo yachisulo.+ Iyo wakukanda mpheska mu chakukamiramo mpheska cha ukali wa kutukutwa kwa Chiuta Wankhongonozose.+ 16  Ndipo pa laya lake lakuwaro, cha pa chigha chake, pali kulembeka zina lakuti, Themba la mathemba na Fumu ya mafumu.+ 17  Nkhawonaso mungelo wimilira pa dazi, ndipo wakachemerezga na mazgu ghakuru ndipo wakaphalira viyuni vyose ivyo vikuwuluka mu mlengalenga* kuti: “Zani kuno, muzakawungane pamoza pa chiphikiro chikuru cha mise cha Chiuta.+ 18  Muzakawungane kuti murye minofu ya mathemba na minofu ya ŵalongozgi ŵa ŵankhondo na minofu ya ŵanthu ŵankhongono+ na minofu ya mahachi na ya awo ŵakwerapo,+ ndiposo minofu ya ŵanthu wose, ŵanangwa na ŵazga wuwo kweniso ya ŵachoko na ŵakuru.” 19  Ndipo nkhawona chikoko na mathemba gha charu chapasi na ŵankhondo ŵawo ŵakawungana pamoza kuti ŵarwe nkhondo na uyo wakakwera pa hachi na ŵankhondo ŵake.+ 20  Chikoko chikakoleka pamoza na ntchimi yitesi+ iyo yikachita vimanyikwiro pamaso pa chikoko. Vimanyikwiro ivi ndivyo yikapuluska navyo awo ŵakapokera chimanyikwiro cha chikoko+ na awo ŵakusopa chikozgo chake.+ Wose ŵaŵiri ŵakaponyeka mu nyanja ya moto iyo yikugolera na sulefure uku ŵachali ŵamoyo.+ 21  Kweni ŵanyake wose ŵakakomeka na lupanga lutali ulo lukafuma mu mulomo wa uyo wakakwera pa hachi.+ Ndipo viyuni vyose vikarya minofu yawo na kukhuta.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Aleluya!” “Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “Aleluya!” “Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.
Panji kuti, “mpando wachifumu; chizumbe.”
Panji kuti, “Aleluya!” “Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.
Panji kuti, “mpando wachifumu; chizumbe.”
Panji kuti, “Aleluya!” “Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.
Panji kuti, “mphumphu zachifumu.”
Pangayowoyekaso kuti, “lamijika.”
Panji kuti, “muchanya.”