Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

CHIVUMBUZI

Ivyo Vili mu Buku la Chivumbuzi

 • 1

  • Uvumbuzi wakufuma kwa Chiuta kwizira mwa Yesu (1-3)

  • Kutawuzga mipingo 7 (4-8)

   • “Ndine Alefa na Omega” (8)

  • Mzimu utuŵa ukutolera Yohane mu zuŵa la Fumu (9-11)

  • Mboniwoni ya Yesu mu uchindami wake (12-20)

 •   2

  • Uthenga ku Efeso (1-7), ku Simurina (8-11), ku Peregamo (12-17), ku Tiyatira (18-29)

 • 3

  • Uthenga ku Saradisi (1-6), ku Filadefiya (7-13), to ku Lawodikeya (14-22)

 • 4

  • Mu mboniwoni wakuwona Yehova kuchanya (1-11)

   • Yehova wakhala pa chitengo chake (2)

   • Ŵalara 24 pa vitengo vyawo (4)

   • Vyamoyo vinayi (6)

 • 5

  • Mupukutu wa vyakubatikira (1-5)

  • Mwana wa mberere wakutora mupukutu (6-8)

  • Mwana wa mberere ngwakwenelera kujura vyakubatikira (9-14)

 • 6

  • Mwana wa mberere wakujura vyakubatikira (1-17)

   • Wakuthereska wakwera hachi lituŵa (1, 2)

   • Wa pa hachi liswesi wakuwuskapo mtende (3, 4)

   • Wa pa hachi lifipa wakwiza na njara (5, 6)

   • Wa pa hachi lituwulufu wakuchemeka Nyifwa (7, 8)

   • Pasi pa jotchero pali awo ŵakakomeka (9-11)

   • Chindindindi chikuru (12-17)

 • 7

  • Ŵangelo ŵanayi ŵakora mphepo (1-3)

  • Ŵanthu 144,000 ŵakudindika (4-8)

  • Mzinda ukuru wavwara minjilira yituŵa (9-17)

 • 8

  • Kujura chakubatikira cha 7 (1-6)

  • Kulizga mbata zinayi (7-12)

  • Kupharazga masoka ghatatu (13)

 • 9

  • Mbata yachinkhondi (1-11)

  • Soka lakwamba lajumpha, ghaŵiri ghakwiza (12)

  • Mbata ya 6 (13-21)

 • 10

  • Mungelo wankhongono wali na kamupukutu (1-7)

   • “Kuŵengeso kuchedwa chara” (6)

   • Chisisi chakupatulika chifiskikenge (7)

  • Yohane wakurya kamupukutu (8-11)

 • 11

  • Ŵakaboni ŵaŵiri (1-13)

   • Kuchima vya mazuŵa 1,260 mu vigudulu (3)

   • Kukomeka na kuleka kusungika (7-10)

   • Kuŵaso ŵamoyo pamanyuma pa mazuŵa ghatatu na hafu (11, 12)

  • Soka lachiŵiri lajumpha, lachitatu likwiza (14)

  • Mbata ya 7 (15-19)

   • Ufumu wa Fumu yithu na wa Khristu wake (15)

   • Kuparanya awo ŵakunanga charu (18)

 • 12

  • Mwanakazi, mwana msepuka, na chinjoka (1-6)

  • Mikayeli wakurwa nkhondo na chinjoka (7-12)

   • Chinjoka chaponyeka pa charu (9)

   • yabulosi wakumanya kuti wali na nyengo yifupi (12)

  • Chinjoka chikuyuzga mwanakazi (13-17)

 • 13

  • Chikoko cha mitu 7 chikuzuwuka mu nyanja (1-10)

  • Chikoko cha masengwe ghaŵiri chikutumphuka pa charu chapasi (11-13)

  • Chikozgo cha chikoko cha mitu 7 (14, 15)

  • Chimanyikwiro na nambara ya chikoko (16-18)

 • 14

  • Mwana wa mberere na ŵanthu 144,000 (1-5)

  • Uthenga wakufuma ku ŵangelo ŵatatu (6-12)

   • Mungelo wakuwuluka mu mlengalenga wali na makani ghawemi (6, 7)

  • Mbakukondwa awo ŵakufwira mwa Khristu (13)

  • Kuvuna charu kaŵiri (14-20)

 • 15

  • Ŵangelo 7 ŵali na masoka 7 (1-8)

   • Sumu ya Mozesi na ya Mwana wa mberere (3, 4)

 • 16

  • Ŵabakule 7 ŵa ukali wa Chiuta (1-21)

   • Kupungulira pa charu chapasi (2), mu nyanja (3), mu milonga na visimi (4-7), pa dazi (8, 9), pa chitengo cha chikoko (10, 11), pa mlonga wa Yufurate (12-16), na mu mphepo (17-21)

   • Nkhondo ya Chiuta pa Aramagedoni (14, 16)

 • 17

  • Kweruzga “Babuloni Mukuru” (1-18)

   • Muhule mukuru wakhala pa chikoko chiswesi (1-3)

   • Chikoko ‘chikaŵako, kulije, kweni chili pafupi kufuma ku chizongwe’ (8)

   • Masengwe 10 ghakurwa na Mwana wa mberere (12-14)

   • Masengwe 10 ghazamutinkha muhule (16, 17)

 •  18

  • Kuwa kwa “Babuloni Mukuru” (1-8)

   • “Mwaŵanthu ŵane, fumanimo mwa iyo” (4)

  • Kulira chifukwa chakuti Babuloni wawa (9-19)

  • Ŵakuchanya ŵakusekelera chifukwa Babuloni wawa (20)

  • Babuloni waponyekenge mu nyanja nga ni libwe (21-24)

 • 19

  • Lumbani Ya chifukwa cha vyeruzgo vyake (1-10)

   • Nthengwa ya Mwana wa mberere (7-9)

  • Uyo wakwera pa hachi lituŵa (11-16)

  • Chiphikiro chikuru cha mise cha Chiuta (17, 18)

  • Chikoko chathereskeka (19-21)

 • 20

  • Satana wakukakika vyaka 1,000 (1-3)

  • Awo ŵazamuwusa na Khristu vyaka 1,000 (4-6)

  • Satana wakusutulika, na kuparanyika (7-10)

  • Ŵakufwa ŵakweruzgika panthazi pa chitengo chituŵa (11-15)

 • 21

  • Machanya ghaphya na charu chiphya (1-8)

   • Nyifwa yizamuŵakoso yayi (4)

   • Vinthu vyose vyaŵa viphya (5)

  • Yerusalemu muphya described (9-27)

 • 22

  • Mlonga wa maji gha umoyo (1-5)

  • Mazgu ghaumaliro (6-21)

   • ‘Zanga! Utore maji gha umoyo kwawanangwa’ (17)

   • “Zaninge, Fumu Yesu” (20)