Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Chitengero cha Yeremiya 2:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Ukali wa Yehova pa Yerusalemu

  • Wandalongoreke chiwuravi (2)

  • Yehova wazgoka nga ni mulwani (5)

  • Kulilira Ziyoni (11-13)

  • Awo ŵakujumpha nthowa ŵakuyowoyera msinjiro msumba uwo ukaŵa wakutowa (15)

  • Ŵalwani ŵasekelera chifukwa chakuti Ziyoni wawa (17)

א [Aleph] 2  Awe, Yehova wabenekelera mwana msungwana wa Ziyoni mu bingu la ukali wake. Waponya pasi utozi wa Israyeli kufuma kuchanya.+ Wandakumbuke chakukandapo malundi ghake+ mu zuŵa la ukali wake. ב [Beth]   Yehova wamira vikaya vyose vya Yakhobe kwambura chiwuravi. Mu kutukutwa kwake, wabwangandura malo ghakukhora gha mwana msungwana wa Yuda.+ Wakhizgira pasi na kufipiska ufumu+ na ŵakaronga ŵake.+ ג [Gimel]   Wadumulira pasi nkhongono* zose za Israyeli chifukwa cha ukali wake wakugolera. Mulwani wakati wafika, wakawezgako woko lake lamalyero,+Wakagolera mwa Yakhobe nga ni moto uwo ukumyangura kalikose ako kali pafupi.+ ד [Daleth]   Wakweŵa uta wake nga ni mulwani. Woko lake lamalyero lanozgeka nga ni mulwani,+Wakakoma wose ŵakukondweska mu maso.+ Ndipo wakapungulira kutukutwa kwake nga ni moto+ pa mahema gha mwana msungwana wa Ziyoni.+ ה [He]   Yehova wazgoka nga ni mulwani.+Wamilimitizga Israyeli. Wamilimitizga vigongwe vyake vyose.Waparanya malinga ghake ghose ghakukhora. Ndipo wazuzga chiliro na chitengero mwa mwana msungwana wa Yuda. ו [Waw]   Wakusunkhunya chisakasa chake,+ nga nkhachilindo* mu munda. Walekeska* chiphikiro chake.+ Yehova wachitiska kuti chiphikiro na sabata viluwike mu Ziyoni,Ndipo mu mbembe yake yakofya, themba na wasembe* walije nawo ntchito.+ ז [Zayin]   Yehova wakana jotchero lake.Wanyanyara malo ghake ghakupatulika.+ Wapeleka viliŵa vya malinga ghake mu woko la mulwani.+ Ŵalwani ŵatumphuska mazgu ghawo mu nyumba ya Yehova,+ nga mpha zuŵa la chiphikiro. ח [Heth]   Yehova waŵikapo mtima kuparanya chiliŵa cha mwana msungwana wa Ziyoni.+ Wanyoloska chingwe chakupimira.+ Wandawezgeko woko lake kuti lileke kuparanya.* Wakuliriska chibumira na linga. Vyose pamoza vyalopwa. ט [Teth]   Vipata vyake vyabira pasi.+ Waparanya na kuswa mphingilizgo. Themba na ŵakaronga ŵake ŵali mu ŵamitundu.+ Dango* kulije. Ntchimi zake nazo zikupokera yayi mboniwoni kufuma kwa Yehova.+ י [Yod] 10  Ŵalara ŵa mwana msungwana wa Ziyoni ŵakhala pasi chete.+ Ŵakuthira fuvu pa mitu yawo, ŵavwara chigudulu.+ Ŵamwali ŵa Yerusalemu ŵasindamira pasi mitu yawo. כ [Kaph] 11  Maso ghane ghalolotera chifukwa cha kuthiska masozi.+ Mukati mwane mukubwata.* Chiŵindi chane chapungulikira pasi chifukwa cha kuwa kwa mwana msungwana wa ŵanthu ŵane,+Chifukwa cha ŵana na ŵabonda awo ŵakuzindukira mu maluŵaza gha tawuni.+ ל [Lamed] 12  Ŵakufumba ŵanyinawo kuti: “Kasi chakurya na vinyo vili nkhu?”+ Ŵakuzinduka nga ni munthu uyo wapwetekekera mu maluŵaza gha msumba,Ŵali thatithati mu mawoko gha ŵanyinawo. מ [Mem] 13  Kasi ningachita vichi kuti uŵe ukaboni,Panji kasi ningakukozganiska na njani, iwe mwana msungwana wa Yerusalemu? Kasi ningakuyaniska na njani kuti nikusanguluske, iwe mwali wa Ziyoni? Pakuti pharanyiko lako ndisani chomene nga ni nyanja.+ Ni njani wangakuchizga?+ נ [Nun] 14  Ntchimi zako zikakuwonera mboniwoni zautesi na zawaka,+Zikavumbura chara maubudi ghako mwakuti uleke kutolekera ku wuzga,+Kweni zikalutilira kukuwonera mazgu ghautesi na ghakupuluska.+ ס [Samekh] 15  Wose awo ŵakujumpha mu nthowa wakukukuŵira mawoko mwamsinjiro.+ Pakuzukuma,+ ŵakulizga kaluvi na kupukunya mitu yawo pa mwana msungwana wa Yerusalemu kuti: “Asi uwu ndiwo msumba uwo ŵakatenge, ‘Ngwakufikapo mu utozi, chimwemwe cha charu chose chapasi’?”+ פ [Pe] 16  Ŵalwani ŵako wose ŵakukuyasamira mulomo. Ŵakulizga kaluvi na kuska mino, ŵakuti: “Tamumilimitizga.+ Zuŵa ili ndilo tikalindiliranga.+ Lafika, ndipo taliwona.”+ ע [Ayin] 17  Yehova wachita ivyo wakakhumbanga.+ Wafiska ivyo wakayowoya,+Ivyo wakalangura kale.+ Wabwangandura kwambura chiwuravi.+ Wachitiska mulwani kusekelera pa iwe. Wakwezga nkhongono* za awo ŵakupindikana nawe. צ [Tsade] 18  Mitima yawo yikulilira kwa Yehova, iwe chiliŵa cha mwana msungwana wa Ziyoni. Masozi ghakhire nga mlonga, muhanya na usiku. Ungajipumuzganga yayi, ungapumuzganga jiso* lako chara. ק [Qoph] 19  Wuka, chemerezga usiku, pakwamba kwa ulinda wa mulenji. Pungura mtima wako nga ni maji pamaso pa Yehova. Tumphuskira mawoko ghako kwa iyo chifukwa cha umoyo wa ŵana ŵako,Awo ŵakuzinduka chifukwa cha njara pa kona yiliyose ya msumba.+ ר [Resh] 20  Wonani, A Yehova, laŵiskani uyo mwamuchitira nkhaza. Kasi mbuwemi kuti ŵanakazi ŵaryenge vipambi* vyawo, ŵana ŵawo ŵakubabika makora,+Panji kuti ŵasembe na ntchimi ŵakomekerenge mu malo ghakupatulika gha Yehova?+ ש [Shin] 21  Msepuka na muchekuru ŵagona pasi thambalara, ŵafwira mu misewu.+ Ŵamwali na ŵanyamata ŵawa na lupanga.+ Mwaŵakoma mu zuŵa la ukali winu. Mwaŵakoma kwambura chiwuravi.+ ת [Taw] 22  Mukuchema wofi kufuma kulikose,+ nga mpha zuŵa la chiphikiro. Mu zuŵa la kutukutwa kwa Yehova, pakaŵavya wakuchimbira panji kupona.+Awo nkhababa na kulera, ŵalwani ŵane ŵali kuŵamara.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “sengwe lililose la.”
Mazgu ghanyake, “kachigongwe; kachitembe.”
Panji kuti, “Waparanya.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Mazgu gheneko, “kumilimitizga.”
Panji kuti, “Chisambizgo.”
Mazgu gheneko, “Matumbo ghane ghakubwata.”
Mazgu gheneko, “sengwe la.”
Mazgu gheneko, “mwana msungwana wa jiso.”
Panji kuti, “mphapu yawo.”