Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 5:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kujalira munthu wakufipirwa (1-4)

  • Kuphara kwananga na kuwezgerapo ivyo wananga ( (5-10)

  • Para munthu ŵamukayikira kuti waleŵa (11-31)

5  Yehova wakayowoyaso na Mozesi kuti:  “Phalira Ŵaisrayeli kuti ŵafumiskire kuwaro kwa msasa waliyose uyo wali na vyoni,+ uyo wali na nthenda ya kusulura,+ na uyo wafipiskika na chitanda.+  Muŵafumiskire kuwaro kwa msasa, kwali ni mwanalume panji mwanakazi, kuti ŵaleke kukazuzga+ misasa ya awo ine nkhukhala mukati mwawo.”+  Ndivyo Ŵaisrayeli ŵakachita nadi, ŵakaŵafumiskira kuwaro kwa msasa. Ŵaisrayeli ŵakachita nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi.  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti:  “Phalira Ŵaisrayeli kuti: ‘Usange mwanalume panji mwanakazi wachita kwananga kulikose na kuchita mwambura kugomezgeka pamaso pa Yehova, munthu uyo wali na mulandu.+  Waphare+ kwananga uko wachita, wawezgerepo vyose ivyo wananga na kusazgirapo chimoza cha vigaŵa vinkhondi cha mtengo wake.+ Wavipeleke kwa uyo wamubudira.  Kweni usange uyo wakabudilika wafwa ndipo walije mubali wakuti wapoke ivyo vyawezgeka, mbwenu vipelekeke kwa Yehova ndipo viŵenge vya wasembe.* Wize navyo pamoza na mberere ya mphepiska yakuti wasembe wamuphepiskire.+  “‘Chinthu chilichose chakupatulika icho Ŵaisrayeli ŵapeleka+ kwa wasembe chiŵenge chake.+ 10  Vinthu vyakupatulika vya munthu waliyose viŵenge vyake. Chilichose icho munthu wapeleka kwa wasembe chiŵenge cha wasembe.’” 11  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti: 12  “Yowoya na Ŵaisrayeli, uŵaphalire kuti: ‘Usange muwoli wa munthu wapuluka na kuchita mwambura kugomezgeka kwa mfumu wake, 13  wagonana na mwanalume munyake,+ kweni nkhani iyi yindamanyikwe kwa mfumu wake ndipo yichali yindavumbukwe, wajifipiska kweni kaboni palije ndiposo wandakoleke, ivi ndivyo vichitikenge: 14  Usange mfumu wake wachita sanji na kumukayikira ndipo muwoli wajifipiska nadi, panji, usange mfumu wake wachita sanji na kumukayikira kweni muwoli wandajifipiske, 15  mfumu wize na muwoli wake kwa wasembe. Pakwiza nayo, wizeso na sembe, ufu wa balere wakukwana chimoza cha vigaŵa 10 vya efa.* Wangathirangako mafuta chara panji kuŵikako lubani, chifukwa ni sembe ya vyamuminda ya sanji, sembe ya vyamuminda ya kukumbuska kwananga. 16  “‘Wasembe wize nayo mwanakazi uyu na kumuyimika pamaso pa Yehova.+ 17  Ndipo wasembe watore maji ghakupatulika mu chiŵiya chadongo, watoreso fuvu pasi mu chihema na kuthira mu maji. 18  Wasembe wayimike mwanakazi pamaso pa Yehova, wafwature sisi la mwanakazi na kuŵika sembe ya vyamuminda mu mawoko ghake kuŵa chikumbusko, ndiko kuti, sembe ya vyamuminda ya sanji.+ Ndipo wasembe wakolere mu mawoko ghake maji ghakuŵaŵa, ghakukhizgira nthembo.+ 19  “‘Wasembe wamulapizge, wayowoye ku mwanakazi kuti: “Usange mwanalume munyake wandagonepo nawe umo uli kutengwera kwa mfumu wako,+ ndipo undapulukepo na kujifipiska, mbwenu uleke kupwetekeka na maji ghakuŵaŵa ghakukhizgira nthembo agha. 20  Kweni usange umo uli kutengwera kwa mfumu wako uli kupulukapo na kujifipiska, ndipo uli kugonanapo na mwanalume munyake+ padera pa mfumu wako—” 21  Wasembe wamuphalire mwanakazi kuti wachite chilapo cha nthembo, ndipo wasembe wayowoye ku mwanakazi kuti: “Yehova wakuzgore chinthu chakutemberapo na chakulapirapo mukati mu ŵanthu ŵakwako, Yehova wakhwelure* chigha* chako na kutupiska nthumbo yako. 22  Maji ghakukhizgira nthembo agha ghanjirenge mu matumbo ghako na kutupiska nthumbo yako ndipo ghakhwelurenge* chigha* chako.” Mwanakazi wayowoye kuti: “Ameni! Ameni!”* 23  “‘Wasembe walembe mu buku nthembo izi na kuzisukira mu maji ghakuŵaŵa. 24  Pamasinda wamweske mwanakazi maji ghakuŵaŵa ghakukhizgira nthembo. Maji agha ghanjire mwa mwanakazi na kumuŵinyiska mu nthumbo. 25  Wasembe watore sembe ya vyamuminda ya sanji+ mu woko la mwanakazi, wazungunye sembe ya vyamuminda uku na uko pamaso pa Yehova, ndipo wize nayo pafupi na jotchero. 26  Wasembe watorepo sembe ya vyamuminda kuzuzga woko kwimira sembe yose, wayiwotche pa jotchero.+ Pamasinda wamumweske maji mwanakazi. 27  Para wamumweska maji, ndipo mwanakazi wali kujifipiska nadi na kuchita mwambura kugomezgeka kwa mfumu wake, maji gha nthembo ghanjirenge mwa iyo na kumuŵinya. Nthumbo yake yitupenge, chigha* chake chikhwelukenge* ndipo waŵenge chinthu chakutemberapo mukati mu ŵanthu ŵakwake. 28  Kweni usange mwanakazi wandajifipiske ndipo ngwakutowa, waŵenge wakufwatuka ku chilango ichi. Watorenge nthumbo na kubaba ŵana. 29  “‘Ili ni dango la sanji,+ ilo likwenera kulondezgeka para mwanakazi wakutengwa wapuluka na kujifipiska, 30  panji para mwanalume wachita sanji na kukayikira muwoli wake. Mwanalume wize nayo muwoli wake na kumuyimika pamaso pa Yehova ndipo wasembe wamuchitire mwanakazi uyu vyose ivyo dango ili likuyowoya. 31  Mwanalume waŵenge wambura mulandu, kweni muwoli wake wazgorenge pa mulandu wake.’”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Chimoza cha vigaŵa 10 vya efa chikuyana na malita 2.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “waghandiske.” Ichi chingang’anamura kuti watondekenge kubaba.
Apa ŵakwenera kuti ŵakunena viŵaro vyakubabira.
Panji kuti, “ghaghandiskenge.” Ichi chingang’anamura kuti watondekenge kubaba.
Apa ŵakwenera kuti ŵakunena viŵaro vyakubabira.
Panji kuti, “Viŵe ntheura! Viŵe ntheura!”
Apa ŵakwenera kuti ŵakunena viŵaro vyakubabira.
Panji kuti, “chighandenge.” Ichi chingang’anamura kuti watondekenge kubaba.