Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Maŵazgo 26:1-65

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kalembera wachiŵiri wa mafuko gha Israyeli (1-65)

26  Nthenda yikati yamara,+ Yehova wakati kwa Mozesi na Eliyazara mwana wa Aroni wasembe:*  “Lembani wumba wose wa Ŵaisrayeli kwambira ŵa vyaka 20 kuya munthazi, kuyana na nyumba za awiskewo. Mupende wose awo mbakwenelera kuya ku nkhondo mu Israyeli.”+  Ntheura Mozesi na Eliyazara+ wasembe ŵakayowoya nawo mu vidika vya Mowabu,+ mumphepete mwa Yorodani kuthyana na Yeriko,+ ŵakati:  “Ŵapendani ŵanthu, kwamba ŵa vyaka 20 kuya munthazi, nga umo Yehova waphalilira Mozesi.”+ Ŵana ŵa Israyeli awo ŵakafuma mu charu cha Eguputo ŵakaŵa aŵa:  Rubeni,+ uyo wakaŵa mwana wakwamba wa Israyeli. Ŵana ŵa Rubeni+ ŵakaŵa aŵa: Hanoki, uyo mukafuma mbumba za Ŵahanoki. Palu, uyo mukafuma mbumba za Ŵapalu.  Hezironi, uyo mukafuma mbumba za Ŵahezironi. Kweniso Karimi, uyo mukafuma mbumba za Ŵakarimi.  Izi zikaŵa mbumba za Ŵarubeni, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 43,730.+  Mwana wa Palu wakaŵa Eliyabu.  Ndipo ŵana ŵa Eliyabu ŵakaŵa aŵa: Nemuyeli, Datani, na Abiramu. Datani na Abiramu ŵakaŵa ŵakusoleka ŵa wumba, awo ŵakawukira Mozesi+ na Aroni mwakukolerana na gulu la Kora,+ apo ŵakimikananga na Yehova.+ 10  Ndipo charu chikang’aluka* na kuŵamira. Kweni Kora wakafwira lumoza na awo ŵakaŵa nayo pa nyengo iyo moto ukamyangura ŵanalume 250.+ Iwo ŵakazgoka chakuwonerapo chakuchenjezga.+ 11  Kweni ŵana ŵa Kora ŵakafwa chara.+ 12  Ŵana ŵa Simiyoni+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Nemuyeli, uyo mukafuma mbumba za Ŵanemuyeli. Yamini, uyo mukafuma mbumba za Ŵayamini. Yakini, uyo mukafuma mbumba za Ŵayakini. 13  Zera, uyo mukafuma mbumba za Ŵazera. Kweniso Shauli, uyo mukafuma mbumba za Ŵashauli. 14  Izi zikaŵa mbumba za Ŵasimiyoni, 22,200.+ 15  Ŵana ŵa Gadi+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Zefoni, uyo mukafuma mbumba za Ŵazefoni. Hagi, uyo mukafuma mbumba za Ŵahagi. Shuni, uyo mukafuma mbumba za Ŵashuni. 16  Ozini, uyo mukafuma mbumba za Ŵaozini. Eri, uyo mukafuma mbumba za Ŵaeri. 17  Arodi, uyo mukafuma mbumba za Ŵaarodi. Kweniso Areli, uyo mukafuma mbumba za Ŵaareli. 18  Izi zikaŵa mbumba za ŵana ŵa Gadi, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 40,500.+ 19  Ŵana ŵa Yuda+ ŵakaŵa Ere na Onani.+ Kweni Ere na Onani ŵakafwira mu charu cha Kenani.+ 20  Ŵana ŵa Yuda kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Shela,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵashela. Perezi,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵaperezi. Kweniso Zera,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵazera. 21  Ŵana ŵa Perezi ŵakaŵa aŵa: Hezironi,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵahezironi. Kweniso Hamuli,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵahamuli. 22  Izi zikaŵa mbumba za Yuda, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 76,500.+ 23  Ŵana ŵa Isakara+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Tola,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵatola. Puva, uyo mukafuma mbumba za Ŵapuva. 24  Yashubu, uyo mukafuma mbumba za Ŵayashubu. Kweniso Shimuroni, uyo mukafuma mbumba za Ŵashimuroni. 25  Izi zikaŵa mbumba za Isakara, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 64,300.+ 26  Ŵana ŵa Zebuloni+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Seredi, uyo mukafuma mbumba za Ŵaseredi. Eloni, uyo mukafuma mbumba za Ŵaeloni. Kweniso Yahaleli, uyo mukafuma mbumba za Ŵayahaleli. 27  Izi zikaŵa mbumba za Ŵazebuloni, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 60,500.+ 28  Ŵana ŵa Yosefe+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa Manase na Efurayimu.+ 29  Ŵana ŵa Manase+ ŵakaŵa aŵa: Makiri,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵamakiri. Makiri wakababa Giliyadi.+ Ndipo mwa Giliyadi mukafuma mbumba za Ŵagiliyadi. 30  Ŵana ŵa Giliyadi ŵakaŵa aŵa: Yezere, uyo mukafuma mbumba za Ŵayezere. Heleki, uyo mukafuma mbumba za Ŵaheleki. 31  Asiriyeli, uyo mukafuma mbumba za Ŵaasiriyeli. Shekemu, uyo mukafuma mbumba za Ŵashekemu. 32  Shemida, uyo mukafuma mbumba za Ŵashemida. Kweniso Heferi, uyo mukafuma mbumba za Ŵaheferi. 33  Sono Zelofehadi mwana wa Heferi wakaŵavya ŵana ŵanalume, kweni wakaŵa na ŵasungwana pera.+ Mazina gha ŵana ŵasungwana ŵa Zelofehadi+ ghakaŵa Mala, Nowa, Hogila, Milika, na Tiriza. 34  Izi zikaŵa mbumba za Manase, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 52,700.+ 35  Ŵana ŵa Efurayimu+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Shutela,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵashutela. Bekeri, uyo mukafuma mbumba za Ŵabekeri. Kweniso Tahani, uyo mukafuma mbumba za Ŵatahani. 36  Ndipo ŵana ŵa Shutela ŵakaŵa aŵa: Erani, uyo mukafuma mbumba za Ŵaerani. 37  Izi zikaŵa mbumba za ŵana ŵa Efurayimu, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 32,500.+ Aŵa ŵakaŵa ŵana ŵa Yosefe kuyana na mbumba zawo. 38  Ŵana ŵa Benjamini+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Bela,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵabela. Ashibeli, uyo mukafuma mbumba za Ŵaashibeli. Ahiramu, uyo mukafuma mbumba za Ŵaahiramu. 39  Shefufamu, uyo mukafuma mbumba za Ŵashufamu. Kweniso Hufamu, uyo mukafuma mbumba za Ŵahufamu. 40  Ŵana ŵa Bela ŵakaŵa Aridi na Namani.+ Mwa Aridi mukafuma mbumba za Ŵaaridi ndipo mwa Namani mukafuma mbumba za Ŵanamani. 41  Aŵa ŵakaŵa ŵana ŵa Benjamini kuyana na mbumba zawo, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 45,600.+ 42  Ŵana ŵa Dani+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa: Shuhamu, uyo mukafuma mbumba za Ŵashuhamu. Izi zikaŵa mbumba za Dani kuyana na mbumba zawo. 43  Awo ŵakalembeka mu mbumba zose za Ŵashuhamu ŵakaŵa 64,400.+ 44  Ŵana ŵa Asheri+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Imuna, uyo mukafuma mbumba za Ŵaimuna. Ishivi, uyo mukafuma mbumba za Ŵaishivi. Kweniso Beriya, uyo mukafuma mbumba za Ŵaberiya. 45  Ŵana ŵa Beriya ŵakaŵa aŵa: Heberi, uyo mukafuma mbumba za Ŵaheberi. Kweniso Malikiyeli, uyo mukafuma mbumba za Ŵamalikiyeli. 46  Mwana msungwana wa Asheri zina lake wakaŵa Sera. 47  Izi zikaŵa mbumba za ŵana ŵa Asheri, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 53,400.+ 48  Ŵana ŵa Nafutali+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Yaziyele, uyo mukafuma mbumba za Ŵayaziyele. Guni, uyo mukafuma mbumba za Ŵaguni. 49  Yezeri, uyo mukafuma mbumba za Ŵayezeri. Kweniso Shilemu uyo mukafuma mbumba za Ŵashilemu. 50  Izi zikaŵa mbumba za Nafutali kuyana na mbumba zawo, ndipo awo ŵakalembeka ŵakaŵa 45,400.+ 51  Ŵaisrayeli wose awo ŵakalembeka ŵakaŵa 601,730.+ 52  Pamanyuma Yehova wakati kwa Mozesi: 53  “Charu chigaŵike ku ŵanthu aŵa kuŵa chiharo kuyana na mazina agho ghalembeka.+ 54  Awo mbanandi, uŵasazgireko chiharo, awo mbachoko uŵachepeskereko chiharo.+ Gulu lililose lipokere chiharo kuyana na unandi wa awo ŵalembeka. 55  Kweni charu chigaŵike pakuchita mphenduzga.*+ Ŵapokere chiharo chawo kuyana na mazina gha mafuko gha ŵawiskewo. 56  Chiharo chilichose chigaŵike pakuchita mphenduzga, ndipo chigaŵike ku awo mbanandi na awo mbachoko.” 57  Sono awo ŵakalembeka pa Ŵalevi+ kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa aŵa: Gerishoni, uyo mukafuma mbumba za Ŵagerishoni. Kohati,+ uyo mukafuma mbumba za Ŵakohati. Kweniso Merari, uyo mukafuma mbumba za Ŵamerari. 58  Mbumba za Ŵalevi zikaŵa izi: mbumba za Ŵalibini,+ mbumba za Ŵaheburoni,+ mbumba za Ŵamali,+ mbumba za Ŵamushi,+ na mbumba za Ŵakora.+ Kohati wakababa Amuramu.+ 59  Muwoli wa Amuramu wakaŵa Yokebedi,+ mwana msungwana wa Levi, uyo wakababika kwa Levi mu Eguputo. Yokebedi wakababira Amuramu ŵana aŵa: Aroni, Mozesi na mudumbu wawo Miriyamu.+ 60  Aroni wakababa Nadabu, Abihu, Eliyazara, na Itamara.+ 61  Kweni Nadabu na Abihu ŵakafwa chifukwa cha kupeleka moto wambura kuzomerezgeka pamaso pa Yehova.+ 62  Wose awo ŵakalembeka ŵakaŵa 23,000, ŵanalume wose kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi.+ Ŵakalembekera kumoza na Ŵaisrayeli ŵanyawo yayi,+ chifukwa iwo ŵakapika chiharo chara mukati mwa Ŵaisrayeli.+ 63  Aŵa ndiwo ŵakapendeka na Mozesi na Eliyazara wasembe apo ŵakapendanga Ŵaisrayeli mu vidika vya Mowabu, mumphepete mwa Yorodani pafupi na Yeriko. 64  Kweni pa aŵa pakaŵavya nanga njumoza wa awo ŵakapendeka na Mozesi na Aroni wasembe pa kalembera wa Ŵaisrayeli uyo wakachitikira mu mapopa gha Sinayi.+ 65  Chifukwa Yehova wakati: “Ŵafwirenge mu mapopa kwambura kutondeka.”+ Ntheura pakaŵavya munthu uyo wakakhalako pa gulu lawo, kupaturako Kalebi mwana wa Yefune na Joshuwa mwana wa Nuni.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Mazgu gheneko, “chikajura mulomo wake.”