Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Maŵazgo 22:1-41

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Balaki walemba ganyu Balamu (1-21)

  • Mbunda ya Balamu yayowoya (22-41)

22  Penepapo Ŵaisrayeli ŵakanyamuka na kuzenga misasa mu vidika vya Mowabu, sirya linyake la Yorodani kuthyana na Yeriko.+  Sono Balaki+ mwana wa Zipori wakawona vyose ivyo Israyeli wakachitira Ŵaamori.  Mowabu wakatenthema chomene na ŵanthu aŵa, chifukwa ŵakaŵa ŵanandi chomene. Nadi, Mowabu wakalwara na wofi chifukwa cha Ŵaisrayeli.+  Ntheura Mowabu wakati ku ŵalara ŵa Midiyani:+ “Mpingo uwu sono ulyenge vyose ivyo vyatizingilizga nga umo ng’ombe yikulyera utheka mu thondo.” Balaki mwana wa Zipori ndiyo wakaŵa themba la Mowabu pa nyengo yira.  Iyo wakatuma mathenga kwa Balamu mwana wa Beyori ku Petori,+ kufupi na Mlonga* mu charu chakwake. Wakamuchema, wakati: “Wona, kwiza ŵanthu kufuma ku Eguputo. Ŵabenekelera chisko cha charu chapasi,+ ndipo ŵakukhala kudunjikana nane.  Sono nkhukuŵeya, zanga unitembere ŵanthu aŵa,+ pakuti mbankhongono chomene kuluska ine. Panyake ningaŵathereska na kuŵachimbizga mu charu. Chifukwa nkhumanya kuti uyo iwe wamutumbika wakutumbikika, ndipo uyo wamutemba wakutembeka.”  Ntheura ŵalara ŵa Mowabu na ŵalara ŵa Midiyani ŵakanyamuka, ŵakayegha malipiro gha kuwukwira mu mawoko ghawo, ŵakafika kwa Balamu+ na kumuphalira uthenga wakufuma kwa Balaki.  Penepapo Balamu wakati kwa iwo: “Usiku uno mugone kwenekuno, ndipo nimuphaliraninge mazgu ghose agho Yehova waniphalirenge.” Ntheura ŵakaronga ŵa ku Mowabu ŵakagona kwa Balamu.  Chiuta wakiza kwa Balamu, wakati:+ “Kasi ŵanalume awo ŵali nawe mbanjani?” 10  Balamu wakati kwa Chiuta waunenesko: “Balaki mwana wa Zipori, themba la Mowabu, wanitumira uthenga wakuti: 11  ‘Wona, ŵanthu awo ŵafuma ku Eguputo ŵabenekelera chisko cha charu chapasi. Sono zanga, unitembere.+ Panyake ningatimbana nawo na kuŵachimbizga.’” 12  Kweni Chiuta wakati kwa Balamu: “Ungalutanga nawo yayi. Ungaŵatembanga yayi ŵanthu aŵa, pakuti mbakutumbikika.”+ 13  Balamu wakawuka mulenji, ndipo wakati ku ŵakaronga ŵa Balaki: “Lutaninge ku charu chinu, chifukwa Yehova wanikanizga kuluta namwe.” 14  Ntheura ŵakaronga ŵa ku Mowabu ŵakanyamuka, ŵakawelera kwa Balaki. Ŵakati: “Balamu wakana kwiza nase.” 15  Kweni Balaki wakatumaso ŵakaronga ŵanyake ŵanandi na ŵakuchindikika chomene kuluska ŵakwamba ŵara. 16  Ŵakiza kwa Balamu, ŵakati kwa iyo: “Balaki mwana wa Zipori wayowoya kuti: ‘Nkhukuŵeya, paŵavye chakukujandizga kwiza kwa ine. 17  Pakuti nizamukuchindika chomene, ndipo chilichose icho uzamuniphalira nizamuchita. Ntheura, nkhukuŵeya, zanga unitembere ŵanthu aŵa.’” 18  Kweni Balamu wakati ku ŵateŵeti ŵa Balaki: “Nanga Balaki wanganipa nyumba yake yakuzura siliva na golide, ningachita chilichose chara kujumpha dango la Yehova Chiuta wane, kwali ntchichoko panji ntchikuru.+ 19  Sono nkhumuŵeyani, mugoneso kuno usiku uno, mwakuti nimanye icho Yehova waniphalirengeso.”+ 20  Penepapo Chiuta wakiza kwa Balamu usiku, wakati kwa iyo: “Usange ŵanalume aŵa ŵizira kuzakakuchema, ulute nawo. Kweni ukayowoye mazgu ghekha agho namukuphalira kuti uyowoye.”+ 21  Ntheura Balamu wakawuka mulenji, wakaŵika chakukhalapo pa mbunda* yake, wakalutira lumoza na ŵakaronga ŵa ku Mowabu.+ 22  Kweni ukali wa Chiuta ukagolera chifukwa chakuti wakaluta. Ndipo mungelo wa Yehova wakimilira mu nthowa mwakuti walimbane nayo. Balamu wakaŵa pa mbunda yake, ŵateŵeti ŵake ŵaŵiri ŵakaŵa nayo. 23  Mbunda yikati yawona mungelo wa Yehova wimilira mu nthowa, wayegha lupanga mu woko lake, yikapatukira ku thondo. Kweni Balamu wakamba kutimba mbunda kuti yiwelere mu nthowa. 24  Penepapo mungelo wa Yehova wakimilira pa nthowa yifinyi pakati pa minda ya mpheska yiŵiri, uku na uku kukaŵa viliŵa vyamalibwe. 25  Mbunda yikati yawona mungelo wa Yehova, yikajiphapatizga ku chiliŵa na kufyenyezga lundi la Balamu ku chiwumba, ndipo Balamu wakayitimbaso. 26  Sono mungelo wa Yehova wakalutaso panthazi na kwimilira pa malo ghafinyi chomene apo pakaŵavya m’pata wa kupatukira kumalyero panji kumazere. 27  Mbunda yikati yawona mungelo wa Yehova, yikagona pasi kusi kwa Balamu. Ntheura Balamu wakakwiya chomene, wakayitimba mbunda na ndodo yake. 28  Penepapo Yehova wakajura mulomo wa mbunda,+ ndipo yikati kwa Balamu: “Kasi nachitachi kwa imwe kuti munitimbe katatu kose aka?”+ 29  Balamu wakati kwa mbunda: “Chifukwa ntchakuti wanizgora chindere. Niŵenge na lupanga mu woko lane, mphanyi nakoma iwe.” 30  Mbunda yikati kwa Balamu: “Asi nili mbunda yinu iyo mwendapo umoyo winu wose m’paka muhanya uno? Kasi nili kumuchitiranipo nakale ivi?” Iyo wakati: “Yayi!” 31  Penepapo Yehova wakajura maso gha Balamu,+ ndipo wakawona mungelo wa Yehova wimilira mu nthowa, wayegha lupanga mu woko lake. Nyengo yeneyiyo, wakasindama na kuwa kavunama. 32  Mungelo wa Yehova wakati kwa iyo: “Kasi wayitimbirachi mbunda yako katatu kose aka? Wona, ine niza kuzakalimbana nawe, chifukwa ulendo wako ngwakwimikana na khumbo lane.+ 33  Mbunda yanguniwona na kunipatukira katatu kose aka.+ Yilekenge kunipatukira, mphanyi iwe nakukoma kale na kuyileka mbunda yamoyo.” 34  Balamu wakati kwa mungelo wa Yehova: “Nananga, pakuti nangumanya yayi kuti imwe mwimilira mu nthowa kuzakakumana nane. Sono usange ntchiheni mu maso ghinu, lekani niwelere.” 35  Kweni mungelo wa Yehova wakati kwa Balamu: “Luta nawo ŵanalume aŵa, kweni ukayowoye mazgu ghekha agho namukuphalira.” Ntheura Balamu wakalutilira ulendo wake na ŵakaronga ŵa Balaki. 36  Balaki wakati wapulika kuti Balamu wafika, nyengo yeneyiyo wakaluta kukakumana nayo mu msumba wa Mowabu, uwo uli mumphepete mwa Arinoni mu mphaka za chigaŵa chake. 37  Balaki wakati kwa Balamu: “Asi nkhatuma uthenga kuti wize? Kasi ukalekerachi kwiza kwa ine? Kasi ukaghanaghananga kuti ningatondeka kukuchindika chomene?”+ 38  Balamu wakati kwa Balaki: “Sono niza kwa iwe. Kweni kasi nizomerezgekenge kuyowoya chilichose? Niyowoyenge mazgu ghekha agho Chiuta waŵika mu mulomo wane.”+ 39  Ntheura Balamu wakaluta na Balaki, ŵakiza ku Kiriyati-huzoti. 40  Balaki wakapeleka ng’ombe na mberere kuŵa sembe, ndipo zinyake wakatumizga kwa Balamu na ŵakaronga awo ŵakaŵa nayo. 41  Mulenji kukati kwacha, Balaki wakatora Balamu na kukwera nayo pa Bamoti-baala, ndipo penepara wakawona ŵanthu wose makoraghene.+

Mazgu Ghamusi

Ukwenera kuti ni mlonga wa Yufurate.
Mazgu gheneko, “mbunda yanakazi.”