Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 16:1-50

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kugaluka kwa Kora, Datani, na Abiramu (1-19)

  • Ŵakugaluka ŵeruzgika (20-50)

16  Sono Kora,+ mwana wa Izihara,+ mwana wa Kohati,+ mwana wa Levi,+ wakakolerana na ŵana ŵa Eliyabu,+ Datani na Abiramu, na Oni mwana wa Pelete, ŵakufuma mwa Rubeni.+  Ŵanthu aŵa pamoza na Ŵaisrayeli ŵanyake 250, ŵalongozgi ŵa wumba, ŵakusoleka ŵa mpingo, ŵanalume ŵakumanyikwa, ŵakawukira Mozesi.  Ŵakawungana kwimikana+ na Mozesi na Aroni, ŵakati kwa iwo: “Tavuka namwe mwaŵanthu imwe! Wumba wose ngutuŵa,+ munthu waliyose, ndipo Yehova wali pakati pawo.+ Ipo ntchifukwa wuli mukujikwezga pachanya pa mpingo wa Yehova?”  Mozesi wakati wapulika, nyengo yeneyiyo wakawa kavunama.  Ndipo wakayowoya na Kora na ŵanthu ŵake wose, wakati: “Namachero mulenji, Yehova wazamulongora uyo ngwake+ na uyo ni mutuŵa kweniso uyo wakwenera kwiza pafupi na iyo.+ Ndipo waliyose uyo iyo wasora+ ndiyo wizenge pafupi na iyo.  Chitani ichi: Iwe Kora na ŵanyako+ wose, mutore majonjo,+  ndipo namachero muzakaŵikemo moto na vyakununkhira pamaso pa Yehova, ndipo munthu uyo Yehova wasora,+ ndiyo ni mutuŵa. Mwajumphizga chomene imwe ŵana ŵa Levi!”+  Mozesi wakati kwa Kora: “Pulikizgani, imwe ŵana ŵa Levi.  Kasi mukuwona nga nkhanthu kachoko kuti Chiuta wa Israyeli wali kumupaturani ku wumba wa Israyeli,+ kumuzomerezgani kwiza pafupi na iyo kuti muteŵeterenge pa chihema cha Yehova na kwimilira panthazi pa wumba na kuwuteŵetera,+ 10  kweniso kuti wali kukutora iwe na ŵabali ŵako wose, ŵana ŵa Levi, kwiza namwe pafupi na iyo? Kasi mukukhumba na usembe*+ wuwo? 11  Pa chifukwa ichi, iwe na ŵanyako wose awo mwawungana pamoza mukwimikana na Yehova. Kasi Aroni ni njani kuti imwe mumudinginyikire?”+ 12  Ndipo Mozesi wakatuma munthu kukachema Datani na Abiramu,+ ŵana ŵa Eliyabu, kweni iwo ŵakati: “Tizengeko yayi! 13  Kasi nkhanthu kachoko kuti ukatifumiska mu charu icho mukwenda mkaka na uchi kuti uzakatikomere mu mapopa?+ Kasi sono ukukhumbaso kujizgora wekha fumu pa ise? 14  Futiso undatinjizge mu charu icho mukwenda mkaka na uchi+ panji kutipa chiharo cha munda panji munda wa mpheska. Kasi ukukhumba kuŵakolowora* maso ŵanthu awo? Ise tizengeko yayi!” 15  Penepapo Mozesi wakakwiya chomene, ndipo wakati kwa Yehova: “Mungazgokanga yayi kuti mulaŵiske pa sembe yawo ya vyamuminda. Nindatoreko nanga ni mbunda yimoza kwa iwo, nesi kupwetekapo yumoza wa iwo.”+ 16  Ndipo Mozesi wakati kwa Kora: “Iwe na ŵanyako wose mwize pamaso pa Yehova namachero, iwe na iwo kweniso Aroni. 17  Waliyose watore jonjo lake, waŵikemo vyakununkhira. Ndipo waliyose wize na jonjo lake pamaso pa Yehova, ghose pamoza majonjo 250. Kweniso iwe na Aroni waliyose wize na jonjo lake.” 18  Ntheura waliyose wakatora jonjo lake, wakaŵikamo vyakununkhira, ndipo ŵakimilira pa mulyango wa chihema chakukumanamo pamoza na Mozesi na Aroni. 19  Kora wakati wawunganya ŵanthu ŵake+ kwimikana na Mozesi na Aroni pa mulyango wa chihema chakukumanamo, uchindami wa Yehova ukawoneka ku wumba wose.+ 20  Yehova wakayowoya kwa Mozesi na Aroni kuti: 21  “Fumanimo mukati mu wumba uwu kuti niwumare mu kanyengo kachoko waka.”+ 22  Penepapo iwo ŵakawa kavunama, ŵakati: “Mwe Chiuta, Chiuta uyo wakupeleka mzimu ku ŵanthu wose,*+ kasi mukwiyirenge wumba wose chifukwa cha kwananga kwa munthu yumoza?”+ 23  Yehova wakati kwa Mozesi: 24  “Yowoya na wumba, uŵaphalire kuti: ‘Fumaniko ku mahema gha Kora, Datani, na Abiramu!’”+ 25  Ndipo Mozesi wakawuka na kuluta kwa Datani na Abiramu, wakaluta na ŵalara+ ŵa Israyeli. 26  Wakaphalira wumba kuti: “Nkhumuŵeyani, fumaniko ku mahema gha ŵanthu ŵaheni aŵa, mungakhwaskanga yayi chilichose icho ntchawo, kuti muleke kumalira nawo lumoza chifukwa cha kwananga kwawo.” 27  Nyengo yeneyiyo, ŵanthu ŵakafumako ku mahema gha Kora, Datani, na Abiramu, mu vigaŵa vyose. Ndipo Datani na Abiramu ŵakafuma, ŵakimilira pa milyango ya mahema ghawo pamoza na ŵawoli ŵawo, ŵana ŵawo, na ŵabonda ŵawo. 28  Mozesi wakati: “Na ichi, mumanyenge kuti Yehova wanituma kuchita vinthu vyose ivi, kuti ni vya mu mtima wane yayi:* 29  Usange ŵanthu aŵa ŵafwenge nga umo ŵanthu wose ŵakufwira, ndipo usange chilango chawo chikuyana waka na cha ŵanthu wose, mbwenu ndikuti Yehova wandanitume.+ 30  Kweni usange Yehova waŵachitira chinthu chachilendo chakuti charu ching’aluke* na kuŵamira, iwo pamoza na vyose ivyo ŵali navyo ŵakhilire ŵamoyo ku Dindi,* apo ndipo mumanyenge nadi kuti ŵanthu aŵa ŵayuyura Yehova.” 31  Wakati wamara waka kuyowoya mazgu agha, apo ŵakaŵa pakang’aluka.+ 32  Charu chikang’aluka* na kuŵamira iwo na ŵamunyumba yawo, kweniso waliyose uyo wakaŵa kwa Kora+ na vinthu vyawo vyose. 33  Ntheura iwo na vyose ivyo ŵakaŵa navyo ŵakakhilira ŵamoyo ku Dindi,* charu chikaŵabenekelera, mwakuti ŵakaparanyika kufumamo mukati mwa mpingo.+ 34  Ŵaisrayeli wose awo ŵakaŵa pafupi nawo ŵakachimbira pakupulika kukolomoka kwawo, pakuti ŵakatenge: “Tikopa kuti nase charu chingatimira!” 35  Ndipo moto ukiza kufuma kwa Yehova+ na kumyangura ŵanalume 250 awo ŵakapelekanga vyakununkhira.+ 36  Sono Yehova wakati kwa Mozesi: 37  “Phalira Eliyazara, mwana wa Aroni wasembe, kuti wawuskepo majonjo+ pa moto, chifukwa ngatuŵa. Umuphalireso kuti waparanyire moto pataliko. 38  Majonjo gha ŵanthu awo ŵananga na kujikomeska, ŵapangire tunthu tupapati na kubatika kuwaro kwa jotchero,+ chifukwa ŵangughapeleka pamaso pa Yehova ntheura ghazgoka ghatuŵa. Tuŵenge chimanyikwiro ku Ŵaisrayeli.”+ 39  Ntheura Eliyazara wasembe wakatora majonjo ghamkuŵa, agho ŵanthu awo ŵakawotcheka na moto ŵakiza nagho, wakaghadinya na kupanga tunthu uto wakabatika kuwaro kwa jotchero, 40  nga umo Yehova wakamuphalilira kwizira mwa Mozesi. Chikaŵa chikumbusko ku Ŵaisrayeli kuti munthu wambura kuzomerezgeka uyo ngwa mphapu ya Aroni yayi, waleke kwiza pafupi kuti wapeleke vyakununkhira pamaso pa Yehova.+ Kweniso kuti paŵavye munthu waŵe nga ni Kora na ŵanyake.+ 41  Zuŵa lakulondezgapo, wumba wose wa Ŵaisrayeli ukamba kudinginyikira Mozesi na Aroni+ kuti: “Imwe mwaŵaŵiri ndimwe mwakoma ŵanthu ŵa Yehova.” 42  Wumba ukati wawungana kwimikana na Mozesi na Aroni, ŵakalaŵiska ku chihema chakukumanamo. Penepapo ŵakawona kuti bingu lachibenekelera, ndipo uchindami wa Yehova ukawoneka.+ 43  Mozesi na Aroni ŵakaluta panthazi pa chihema chakukumanamo.+ 44  Ndipo Yehova wakati kwa Mozesi: 45  “Fumanimo mukati mwa wumba uwu kuti niwumare mu kanyengo kachoko.”+ Penepapo iwo ŵakawa kavunama.+ 46  Pamanyuma Mozesi wakati kwa Aroni: “Tora jonjo uŵikemo moto wa pa jotchero+ na vyakununkhira, ulute luŵiro ku wumba na kuwuphepiskira,+ chifukwa ukali wakhira kufuma kwa Yehova. Nthenda yakofya yayamba!” 47  Nyengo yeneyiyo Aroni wakatora jonjo nga umo Mozesi wakayowoyera, wakachimbilira ku mpingo. Wakati wafika wakasanga nthenda yayamba kale mu ŵanthu. Ntheura wakaŵika vyakununkhira pa jonjo na kwamba kuphepiskira ŵanthu. 48  Wakimilira pakati pa ŵakufwa na ŵamoyo, ndipo nthenda yikaleka. 49  Awo ŵakafwa na nthenda iyi ŵakaŵa 14,700, padera pa awo ŵakafwa chifukwa cha Kora. 50  Apo Aroni wakaweleranga kwa Mozesi pa mulyango wa chihema chakukumanamo, nthenda iyi yikaŵa kuti yamara kale.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “usofi.”
Panyake ŵakang’anamuranga kuti Mozesi wakakhumbanga kuti ŵamulondezgenge muchiwuruwuru waka.
Mazgu gheneko, “mizimu ya vyamoyo vyose.”
Panji kuti, “ni khumbo la nekha yayi.”
Mazgu gheneko, “chijure mulomo wake.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “chikajura mulomo wake.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.