Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 14:1-45

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵakukhumba kuwelera ku Eguputo (1-10)

    • Joshuwa na Kalebi ŵiza na uthenga uwemi (6-9)

  • Yehova wakalipa; Mozesi waŵeyelera (11-19)

  • Chilango: vyaka 40 mu mapopa (20-38)

  • Israyeli wathereskeka na Ŵaamaleki (39-45)

14  Ntheura wumba wose ukatumphuska mazgu ghawo, ŵanthu ŵakalira na kutengera usiku+ wose wura.  Ŵaisrayeli wose ŵakamba kudinginyikira* Mozesi na Aroni.+ Wumba wose ukimikana nawo, ukati: “Chiwemi mphanyi tikafwira waka mu charu cha Eguputo, panji tifwire mwenemuno mu mapopa.  Kasi Yehova wizirachi nase ku charu ichi kuti tifwe na lupanga?+ Ŵawoli ŵithu na ŵana ŵithu ŵaŵenge vinthu vyakupokeka pa nkhondo.+ Asi ntchiwemi kuti tiwelere waka ku Eguputo?”+  Ŵakayowoyeskananga kuti: “Tiyeni tisore mulongozgi, tiwelere ku Eguputo!”+  Ntheura Mozesi na Aroni ŵakawa kavunama panthazi pa mpingo wose wa Ŵaisrayeli uwo ukawungana.  Joshuwa+ mwana wa Nuni na Kalebi+ mwana wa Yefune, awo ŵakalutira lumoza na ŵanyawo kukendera charu, ŵakapalura malaya ghawo.  Ndipo ŵakati ku wumba wose wa Ŵaisrayeli: “Charu icho tikaluta kukendera ni charu chiwemi chomene.+  Usange Yehova wakukondwa nase, wamutinjizga nadi mu charu ichi na kutipa, charu chakwenda mkaka na uchi.+  Kweni mungagalukiranga Yehova chara, ndipo mungawopanga yayi ŵanthu ŵa mu charu+ ichi, chifukwa iwo ni chingwa chithu.* Chivikiliro chawo chafumiskikako kwa iwo, ndipo Yehova wali nase.+ Mungaŵawopanga yayi.” 10  Ndipouli, wumba wose ukamba kuyowoya vyakuti ŵaŵadinye na malibwe.+ Kweni uchindami wa Yehova ukawoneka ku Ŵaisrayeli wose pa chihema chakukumanamo.+ 11  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Kasi ŵanthu aŵa ŵalutilirenge kuniyuyura+ m’paka pawuli? Nangauli nachita vimanyikwiro vyose ivi pakati pawo, kasi ŵatondekenge kupulikana nane m’paka pawuli?+ 12  Leka niŵatimbe na nthenda zakwambukira na kuŵaparanya. Ndipo iwe nikuzgore mtundu ukuru na wankhongono kuluska iwo.”+ 13  Kweni Mozesi wakati kwa Yehova: “Ŵanthu ŵa ku Eguputo uko mukaŵafumiska ŵanthu aŵa na nkhongono zinu, ŵapulikenge+ 14  ndipo ŵaphalirenge ŵanthu ŵa mu charu ichi. Ŵanthu ŵa mu charu ichi nawo ŵali kupulika kuti imwe Yehova, muli mukati mwa ŵanthu aŵa,+ ndipo mukuwoneka kwa iwo chisko na chisko.+ Imwe ndimwe Yehova, ndipo bingu linu likwimilira pachanya pawo. Muhanya mukuŵalongozga na mzati wa bingu, usiku na mzati wa moto.+ 15  Usange mwakoma ŵanthu wose aŵa pa nyengo yimoza,* mitundu iyo yili kupulika lumbiri lwinu yitenge: 16  ‘Yehova wakatondeka kuŵanjizga ŵanthu aŵa mu charu icho wakalapa kuti waŵapenge, lekani waŵakomera mu mapopa.’+ 17  Sono nkhumuŵeyani Yehova, nkhongono zinu ziŵe zikuru nga umo mukalayizgira, apo mukati: 18  ‘Yehova, wakukalipa luŵiro chara, ngwakuzura na chitemwa,*+ wakugowokera ubudi na kwananga, kweni wakuleka yayi kulanga uyo wasangika na mulandu. Wakulanga ŵana chifukwa cha ubudi wa awiskewo, kufika ku muwiro wachitatu na wachinayi.’+ 19  Naŵeya, ŵagowokerani ŵanthu aŵa ubudi wawo kuyana na ukuru wa lusungu* lwinu, nga umo mwaŵagowokelera ŵanthu aŵa kwamba ku Eguputo m’paka sono.”+ 20  Yehova wakati: “Naŵagowokera kuyana na mazgu ghako.+ 21  Kweni nadi, ine pano wamoyo, charu chose chizamuzura na uchindami wa Yehova.+ 22  Ndipouli, ŵanthu wose awo ŵawona uchindami wane na vimanyikwiro+ ivyo nkhachita mu Eguputo na mu mapopa agha, kweni ŵalutilira kuniyezga+ nyengo zose izi 10, ndipo ŵakupulikira chara mazgu ghane,+ 23  ŵamuchiwona yayi charu icho nkhalapa ku ŵawiskewo. Nadi, waliyose uyo wakuniyuyura wamuchiwona chara.+ 24  Kweni muteŵeti wane Kalebi+ wali na mzimu wakupambanako ndipo wakanilondezga na mtima wose, ntheura namumunjizga nadi mu charu icho wakalutako, mphapu yake yamuchihara.+ 25  Pakuti Ŵaamaleki na Ŵakenani+ ŵakukhala mu chidika,* namachero muwelere mulute mu mapopa ku nthowa ya ku Nyanja Yiswesi.”+ 26  Yehova wakati kwa Mozesi na Aroni: 27  “Kasi wumba uheni uwu ulutilirenge kunidinginyikira m’paka pawuli?+ Napulika ivyo Ŵaisrayeli ŵakunidinginyikira.+ 28  Uŵaphalire kuti: ‘Yehova wakuti: “Nadi, ine pano wamoyo, nimuchitiraninge ivyo napulika mukuyowoya.+ 29  Vitanda vinu viwirenge mu mapopa+ agha, mose imwe mukalembeka, kwamba ŵa vyaka 20 kuya munthazi, imwe mukudinginyikira ine.+ 30  Palije yumoza wa imwe wamunjira mu charu icho nkhalapa* kuti mwamukhalamo,+ kupaturako Kalebi mwana wa Yefune na Joshuwa mwana wa Nuni.+ 31  “‘“Ŵana ŵinu awo mwati ŵaŵenge vinthu vyakupokeka pa nkhondo+ ndiwo namuŵanjizga, ndipo ŵamuchimanya charu icho imwe mwachikana.+ 32  Kweni vitanda vinu viwirenge mu mapopa agha. 33  Ŵana ŵinu ŵaŵenge ŵaliska mu mapopa vyaka 40.+ Ŵazgorenge pa uzaghali* uwo imwe mwachita, m’paka vitanda vinu vyose viwire mu mapopa.+ 34  Muzgorenge pa ubudi winu kwa vyaka 40+ kuyana na unandi wa mazuŵa agho mukendera charu, mazuŵa 40.+ Zuŵa lililose ni chaka chimoza. Apo ndipo mumanyenge umo vikuŵira para munthu wakwimikana nane.* 35  “‘“Ine Yehova nayowoya. Ichi ndicho nichitenge ku wumba uheni uwu, uwo wawungana kwimikana nane: Ŵamalirenge mu mapopa agha, ndipo ŵafwirenge mwenemuno.+ 36  Ŵanalume awo Mozesi wakaŵatuma kukendera charu, ŵeneawo pakuwerako ŵakayowoya viheni vya charu+ chira na kuchitiska wumba wose kumudinginyikira, 37  nadi, ŵanalume awo ŵakayowoya viheni vya charu ŵatimbikenge na kufwira pamaso pa Yehova.+ 38  Kweni Joshuwa mwana wa Nuni na Kalebi mwana wa Yefune, awo ŵakalutira lumoza na ŵanyawo kukendera charu, ndiwo ŵaŵenge ŵamoyo.”’”+ 39  Mozesi wakati waŵaphalira Ŵaisrayeli mazgu agha, ŵanthu wose ŵakamba kutengera chomene. 40  Ŵakawuka mulenjilenji na kukwera pachanya pa phiri, ŵakati: “Sono tanozgeka kuluta ku charu icho Yehova wayowoya, chifukwa tananga.”+ 41  Kweni Mozesi wakati: “Chifukwa wuli mukujumpha dango la Yehova? Vyamumwenderani yayi. 42  Mungakwelerangako yayi, chifukwa Yehova wali pakati pinu chara. Mwamuthereskeka na ŵalwani ŵinu.+ 43  Ŵaamaleki na Ŵakenani ŵali kwenekura panthazi zinu.+ Mwamuwa na lupanga. Pakuti mwaleka kulondezga Yehova, Yehova wamuŵa namwe yayi.”+ 44  Kweni chifukwa cha kujiŵikamo ŵakakwera pachanya pa phiri.+ Likasa la phangano la Yehova likafumamo chara mu msasa, Mozesi nayo wakafumamo chara.+ 45  Ndipo Ŵaamaleki na Ŵakenani awo ŵakakhalanga mu phiri lira, ŵakakhira na kuŵatimba, ŵakaŵachimbizga m’paka ku Horima.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “kusinginikira; kunyunyutira.”
Panji kuti, “tiŵaryenge.”
Mazgu gheneko, “nga ni munthu yumoza.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “dambo.”
Mazgu gheneko, “nkhawuska woko lane.”
Panji kuti, “kuleka kugomezgeka.”
Panji kuti, “para munthu wanizgora mulwani.”