Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 13:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mphachi 12 zatumika ku Kenani (1-24)

  • Mphachi 10 ziza na uthenga uheni (25-33)

13  Yehova wakayowoya na Mozesi kuti:  “Tuma ŵanalume kuti ŵakapachire* charu cha Kenani icho nipelekenge ku Ŵaisrayeli. Pa fuko lililose, utumepo mwanalume yumoza uyo ni mulongozgi+ pakati pawo.”+  Ntheura Mozesi wakaŵatuma kufuma mu mapopa gha Parani+ nga umo Yehova wakamuphalilira. Ŵanalume wose aŵa ŵakaŵa ŵalara ŵa Ŵaisrayeli.  Mazina ghawo ni agha: Kufuma pa fuko la Rubeni, Shamuwa mwana wa Zakuri.  Pa fuko la Simiyoni, Shafati mwana wa Hori.  Pa fuko la Yuda, Kalebi+ mwana wa Yefune.  Pa fuko la Isakara, Igali mwana wa Yosefe.  Pa fuko la Efurayimu, Hosheya+ mwana wa Nuni.  Pa fuko la Benjamini, Paliti mwana wa Rafu. 10  Pa fuko la Zebuloni, Gadiyeli mwana wa Sodi. 11  Pa fuko la Yosefe,+ mwa Manase,+ Gadidi mwana wa Susi. 12  Pa fuko la Dani, Amiyeli mwana wa Gemali. 13  Pa fuko la Asheri, Seturi mwana wa Mikayeli. 14  Pa fuko la Nafutali, Nabi mwana wa Vofisi. 15  Pa fuko la Gadi, Geyuweli mwana wa Maki. 16  Agha ni mazina gha ŵanalume awo Mozesi wakaŵatuma kuti ŵakendere charu. Mozesi wakathya Hosheya mwana wa Nuni zina lakuti Joshuwa.*+ 17  Apo Mozesi wakaŵatumanga kuti ŵakendere charu cha Kenani, wakati kwa iwo: “Mulute ku Negebu, kufuma apo mukakwelere ku chigaŵa cha mapiri.+ 18  Mukawone umo charu chiliri.+ Mukawoneso usange ŵanthu awo ŵakukhala mu charu icho mbankhongono panji mbakulopwa, mbachoko panji mbanandi. 19  Mukawone usange charu ntchiwemi panji ntchiheni, ndiposo usange ŵakukhala mu mahema panji mu misumba ya malinga. 20  Mukawoneso usange charu ntchavundira* panji ntchambura vundira,*+ usange kuli makuni panji yayi. Mukhwime mtima,+ ndipo mukatoreko vipambi vya charu.” Nyengo iyo ŵakalutira yikaŵa iyo mpheska zikwambira kuphya.+ 21  Ntheura ŵakanyamuka na kwendera charu kufuma ku mapopa gha Zini+ kukafika ku Rehobu+ m’paka ku Lebo-hamati.*+ 22  Ŵakati ŵakwelera ku Negebu, ŵakafika ku Heburoni+ uko kukakhalanga Ahimani, Sheshayi, na Talimayi,+ mphapu ya Ŵaanaki.+ Heburoni wakazengeka vyaka 7 pambere Zowani wa ku Eguputo wandazengeke. 23  Ŵakati ŵafika ku Dambo la Eshikoli,+ ŵakakhwajura munthavi uwo ukaŵa na khunje* la mpheska, ndipo ŵanalume ŵaŵiri ŵakanyamura pa mchiko. Ŵakatoraso marimoni* na vikuyu.+ 24  Ŵakathya malo agha Dambo la Eshikoli,*+ chifukwa cha khunje la mpheska ilo Ŵaisrayeli ŵakakhwajura kwenekura. 25  Mazuŵa 40+ ghakati ghajumphapo, ŵakawerako kukendera charu. 26  Ŵakiza kwa Mozesi na Aroni na ku wumba wose wa Ŵaisrayeli mu mapopa gha Parani, pa Kadeshi.+ Ŵakiza na mazgu ku wumba wose na kuwulongora vipambi vya charu. 27  Ŵakaphalira Mozesi kuti: “Tikanjira mu charu icho mukatitumako, ni charu icho mukwenda mkaka na uchi+ nadi, ndipo ivi ni vipambi+ vyake. 28  Kweni ŵanthu awo ŵakukhala mu charu ichi mbankhongono, ndipo misumba yawo ya malinga njakukhora chomene. Tikawonakoso Ŵaanaki.+ 29  Ŵaamaleki+ ŵakukhala mu charu cha Negebu.+ Ŵahiti, Ŵayebusi,+ na Ŵaamori+ ŵakukhala ku chigaŵa cha mapiri, ndipo Ŵakenani+ ŵakukhala pafupi na nyanja+ ndiposo mumphepete mwa Yorodani.” 30  Penepapo Kalebi wakayezga kuchetamiska ŵanthu awo ŵakimilira pamaso pa Mozesi, wakati: “Tiyeni tikwelereko mwaluŵiro, ndipo tamuchipoka nadi kuŵa chithu, chifukwa tamuchithereska.”+ 31  Kweni ŵanalume awo ŵakalutira nayo lumoza ŵakati: “Tingimikana nawo yayi ŵanthu aŵa chifukwa mbankhongono chomene kuluska ise.”+ 32  Ŵakalutilira kuphalira Ŵaisrayeli viheni+ vya charu icho ŵakendera, ŵakati: “Charu icho tikendamo kuchiwona ni charu icho chikurya awo ŵakukhalamo, ndipo viŵanthu vyose ivyo tikaviwona ni vikuruvikuru.+ 33  Tikawonaso Ŵanefili, ŵana ŵa Anaki+ awo mbakufuma ku Ŵanefili. Ndipo mu maso ghithu tikawonekanga nga ni mphazi, nawoso ndimo ŵakatiwoneranga.”

Mazgu Ghamusi

“Kupachira,” chikung’anamura kuluta mwachibisibisi ku charu chinyake icho mukukhumba kurwa nacho nkhondo kuti mukawone umo vinthu viliri.
Panji kuti, “Yehoshuwa,” kung’anamura kuti, “Yehova Ntchiponosko.”
Mazgu gheneko, “ntchakututuŵa.”
Mazgu gheneko, “ntchakughanda.”
Panji kuti, “pakunjilira ku Hamati.”
Khunje vikuyanako na mphunga.
Mazgu ghanyake, “ngoma zachizungu.” Panyake chifukwa chakuti njere zake zikukozganako na ngoma.
Kung’anamura kuti, “Khunje la Mpheska.”