Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 11:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Moto wawotcha ŵanthu chifukwa cha kudinginyika (1-3)

  • Ŵanthu ŵakulilira nyama (4-9)

  • Mozesi wakujiwona kuti ngwakupeleŵera (10-15)

  • Yehova wapeleka mzimu ku ŵalara (16-25)

  • Eludadi na Medadi; Joshuwa wakuchita sanji m’malo mwa Mozesi (26-30)

  • Swembe ziza; ŵanthu ŵalangika chifukwa cha uryezi (31-35)

11  Ŵanthu ŵakadandawura chomene pamaso pa Yehova. Yehova wakati wapulika, ukali wake ukagolera, ndipo moto wakufuma kwa Yehova ukagolera pa iwo na kumyangura ŵanji awo ŵakaŵa mumphepete mwa msasa.  Ŵanthu ŵakati ŵalilira kwa Mozesi, iyo wakaŵeyelera Yehova,+ ndipo moto ukazimwa.  Ntheura malo ghara ghakathyika zina lakuti Tabera,* chifukwa moto wa Yehova ukagolera pa iwo.+  Ŵanthu ŵanyake*+ awo ŵakaŵa mukati mwawo ŵakaŵa na chilyokolyoko+ cha vyakurya, ndipo Ŵaisrayeli nawo ŵakambaso kulira kuti: “Ni njani watipe nyama tirye?+  Takumbuka umo tikalyeranga somba mu Eguputo kwambura kulipira, kweniso vinkhaka, vimwamaji, maliki, hanyezi, na gariki.*+  Kweni sono tikuphapa waka.* Ntchito kurya waka mana nthe.”+  Sono mana+ agha ghakaŵa nga ni mbuto ya koriyanda,+ ndipo ghakawonekanga nga ni ulimbo wa bedola.  Ŵanthu ŵakawukanga na kuyora, ndipo ŵakasiranga pa lwara* panji kupura mu thuli. Ŵakaphikanga mu vimphani panji kupanga tuvibama.+ Vikanowanga nga ntchibama chakuphaka mafuta.  Para jumi lawa pa msasa usiku, mana nagho ghakawanga.+ 10  Mozesi wakapulika ŵanthu ŵakulira, mbumba na mbumba, munthu waliyose pa mulyango wa hema lake. Ukali wa Yehova ukagolera chomene,+ ndipo Mozesi nayo wakakwiya uheni. 11  Mozesi wakati kwa Yehova: “Kasi mwanisuzgirachi namuteŵeti winu? Kasi natondekerachi kusanga uwemi* mu maso ghinu pakuti mwaŵika katundu wa ŵanthu wose aŵa pa ine?+ 12  Kasi ndine nkhatora nthumbo ya ŵanthu wose aŵa? Kasi nkhaŵababa ndine, apo mukuti: ‘Uŵayeghe mu chifuŵa chako, nga umo mulezi wakuyeghera mwana wakonkha,’ kuya nawo ku charu icho mukalapa kupeleka ku ŵasekuru ŵawo?+ 13  Kasi namuyitora nkhu nyama yakuti niŵape ŵanthu wose aŵa? Pakuti ŵakulilira kwa ine kuti: ‘Utipe nyama tirye.’ 14  Ningafiska yayi kuŵayegha nekha ŵanthu wose aŵa, nachepa navyo.+ 15  Usange ndimo muchitirenge nane, mbwenu nikomani waka sono nthe.+ Usange nasanga uwemi pamaso pinu, munganiwoneskanga soka linyake chara.” 16  Yehova wakati kwa Mozesi: “Uniwunganyire ŵanalume 70 kufuma mu ŵalara ŵa Israyeli, awo iwe ukumanya kuti mbalara na ŵakuru ŵa ŵanthu.+ Wize nawo ku chihema chakukumanamo, ndipo ŵimilire penepapo pamoza na iwe. 17  Ine nikhirenge+ kuzakayowoya nawe penepapo.+ Nitorengepo mzimu+ uwo uli pa iwe na kuŵika pa iwo, ndipo ŵakovwirenge kuyegha katundu wa ŵanthu mwakuti uleke kuyegha wekha.+ 18  Uŵaphalire ŵanthu kuti: ‘Jituŵiskani kunozgekera vyamachero,+ pakuti muzamurya nyama, chifukwa mwalira pamaso pa Yehova+ kuti: “Ni njani watipenge nyama kuti tirye? Vinthu vikatiyenderanga makora mu Eguputo.”+ Yehova wamupaninge nyama, ndipo muryenge nadi.+ 19  Kuti muzamurya zuŵa limoza, mazuŵa ghankhondi, mazuŵa 10, panji mazuŵa 20 pera chara, 20  kweni mwezi wose wamsuma, m’paka yifumire mu mphuno zinu na kumuseluskani.+ Chifukwa mwakana Yehova, uyo wali pakati pinu, ndipo mwalira pamaso pake kuti: “Kasi tikafumirachi mu Eguputo?”’”+ 21  Mozesi wakati: “Ŵanthu awo nili mukati mwawo ŵalipo ŵanalume 600,000+ ŵakwenda pasi, kweni imwe mwayowoya kuti: ‘Niŵapenge nyama, ndipo ŵaryenge na kukhuta mwezi wose’! 22  Usange mberere panji mbuzi na ng’ombe, vyose vingakomeka, kasi nyama yake yingaŵakwana? Panji usange somba zose za mu nyanja zingakoleka, kasi zingaŵakwana?” 23  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Kasi woko la Yehova ndifupi?+ Sono uwonenge usange ivyo nayowoya kwa iwe vichitikenge panji yayi.” 24  Ntheura Mozesi wakafuma na kuphalira ŵanthu mazgu gha Yehova. Ndipo wakawunganya ŵanalume 70 kufuma mu ŵalara ŵa ŵanthu, wakaŵayimika kuzingilizga chihema.+ 25  Yehova wakakhira mu bingu+ na kuyowoya nayo.+ Wakatorapo mzimu+ uwo ukaŵa pa Mozesi na kuŵika pa mulara waliyose pa ŵalara 70 ŵara. Ndipo mzimu ukati wakhala pa iwo, ŵakamba kuchita vinthu nga ni ntchimi,*+ kweni ŵakalutilira yayi. 26  Sono mu msasa mukakhalira ŵanalume ŵaŵiri. Mazina ghawo ghakaŵa Eludadi na Medadi. Mzimu ukakhala pa iwo, pakuti ŵakaŵa ŵamoza ŵa awo ŵakalembeka mazina, kweni ŵakalutako yayi ku chihema. Ntheura ŵakamba kuchita vinthu nga ni ntchimi mu msasa. 27  Munyamata munyake wakachimbira na kuphalira Mozesi kuti: “Eludadi na Medadi ŵakuchita nga ni ntchimi mu msasa.” 28  Penepapo Joshuwa+ mwana wa Nuni, muteŵeti wa Mozesi kwambira pa uwukirano, wakati: “Fumu yane Mozesi, ŵakanizgani!”+ 29  Kweni Mozesi wakati: “Kasi ukuchita sanji mu malo gha ine? Ine ningatemwa kuti ŵanthu wose ŵa Yehova ŵaŵe ntchimi, chifukwa Yehova waŵikenge mzimu wake pa iwo.” 30  Pamanyuma Mozesi wakawelera ku msasa pamoza na ŵalara ŵa Israyeli. 31  Penepapo mphepo yakufuma kwa Yehova yikaputa na kupyepyetura swembe* kufuma ku nyanja na kuzikhizgira pa msasa zingilizge.+ Kufuma pa msasa kufika apo zikagota ukaŵa mtunda wa ulendo wa zuŵa limoza ku chigaŵa ichi, na ulendo wa zuŵa limoza ku chigaŵa chinyake, kuzingilizga msasa. Zikabenekelera charu mikono* yiŵiri kufuma pasi kufika pachanya. 32  Ntheura ŵanthu ŵakatandalira kuyora swembe zuŵa lose lira na usiku wose wura kweniso zuŵa lose lakulondezgapo. Pakaŵavya uyo wakayora zakuchepera pa mahomeri* 10, ndipo ŵakaziyanika mu msasa zingilizge. 33  Kweni nyama yichali mu mino ghawo, ŵandasumbe na kusumba chara, ukali wa Yehova ukagolera pa ŵanthu. Yehova wakakoma ŵanthu na kukoma kukuru.+ 34  Ntheura malo ghara ghakathyika zina lakuti Kiburoti-hatava,*+ chifukwa ndiko ŵakasunga ŵanthu awo ŵakaŵa na chilyokolyoko+ cha vyakurya. 35  Ŵanthu ŵakafumapo pa Kiburoti-hatava kuya ku Hazeroti, ndipo ŵakakhala pa Hazeroti.+

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Kubuka,” ndiko kuti, kugolera.
Aŵa ŵakwenera kuti ŵakaŵa ŵanthu awo ŵakaŵa Ŵaisrayeli yayi.
“Maliki” na “gariki,” ni vyakumera vya mu gulu la hanyezi.
Panji kuti, “umoyo withu ukomira waka.”
Mazgu ghanyake, “mphero.” Libwe lakusirapo vinthu nga ni malezi.
Panji kuti, “uchizi.”
Panji kuti, “ŵakamba kuchima.”
“Swembe,” nthuyuni. Mazgu ghanyake, “ŵazwiri.”
Mkono umoza ukuyana na masentimita 44.5. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Homeri limoza likuyana na malita 220. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Kung’anamura kuti, “Malaro gha Awo Ŵakaŵa na Chilyokolyoko cha Vyakurya.”